Bilingual. 131. Eyes only for President only. Diem will not let any of the leadership elements out unless he is satisfied that they are thoroughly cowed and will cause no further trouble.

07/01/20243:36 SA(Xem: 777)
Bilingual. 131. Eyes only for President only. Diem will not let any of the leadership elements out unless he is satisfied that they are thoroughly cowed and will cause no further trouble.

blank
Bilingual. 131. Eyes only for President only. Diem will not let any of the leadership elements out unless he is satisfied that they are thoroughly cowed and will cause no further trouble. He will not leave them unmolested if they turn out to be uncowed. His whole approach with Buddhists and students has been to terrorize them. If he were now able to convince students, for example, that they would not be molested, chances are very great that demonstrations, etc., would get completely out of hand. or the moment foreign press appears to be operating as freely as before August 20, censorship is off, dispatches are going through without delay. I do not think Diem would consider changing GVN policies on domestic press. Popular discontent does not run particularly to the Cabinet but to the family. We have already reported before elections postponed that there are only about half as many candidates as the last time and that there was widespread apathy among voters. Decree No. 10: Possibly something can be done on this.//Chỉ để Tổng Thống Kennedy đọc. Diệm sẽ không buông bất kỳ viên chức lãnh đạo nào ra, trừ khi Diệm hài lòng rằng họ đã bị khuất phục hoàn toàn và sẽ không gây thêm rắc rối nào nữa. Diệm sẽ không để họ thoát quấy rối nếu họ tỏ ra không sợ hãi. Toàn bộ cách tiếp cận của Diệm với các Phật tử và sinh viên là khủng bố họ. Ví dụ, nếu bây giờ Diệm có thể thuyết phục được sinh viên rằng họ sẽ không bị quấy rối, thì rất có thể rằng các cuộc biểu tình, v.v., sẽ hoàn toàn vượt quá tầm kiểm soát. Hiện tại, báo chí nước ngoài dường như đang hoạt động tự do như trước ngày 20 tháng 8, việc kiểm duyệt đã ngưng, bài viết được cho gửi đi không chậm trễ. Tôi không nghĩ Diệm sẽ xét việc đổi chính sách [kiểm duyệt] của Chính phủ VN đối với báo chí trong VN. Sự bất mãn của người dân không đặc biệt đối với Nội các mà đối với gia đình họ Ngô. Chúng tôi đã báo cáo trước khi cuộc bầu cử bị hoãn lại rằng số lượng ứng cử viên chỉ bằng khoảng một nửa so với lần trước và có sự thờ ơ lan rộng trong các cử tri. Đạo dụ số 10: Có thể sẽ làm được điều gì đó về vấn đề này.

 

us-embassy-saigon-vietnam_200-2131. Telegram From the Embassy in Vietnam to the Department of State (1)

 

Saigon, September 19, 1963, 4 p.m.

545. Eyes only for President only, pass White House directly, no other distribution. This telegram supplements my 544(2) I am in general agreement with list of “possible helpful actions” with the important qualification that items are for most part not possible of attainment. They involve leopard’s changing his spots. Specific comments on correspondingly lettered items paragraph 4 follow:

a. Clear the air. Diem is, of course, in a sense already trying to get everyone back to work and focussed on winning the war. That is, he would like them to forget or ignore or accept his interpretation of recent events. He is in his present situation precisely because he took a deliberate decision not to be broadminded and compassionate and not to adopt a real spirit of reconciliation. Much the same comment applies as in a.

[b.] Diem will not let any of the leadership elements out unless he is satisfied that they are thoroughly cowed and will cause no further trouble. He will not leave them unmolested if they turn out to be uncowed. His whole approach with Buddhists and students has been to terrorize them. If he were now able to convince students, for example, that they would not be molested, chances are very great that demonstrations, etc., would get completely out of hand. This is on assumption that there had not been simultaneously a radical change in the government.

c. Press. For the moment foreign press appears to be operating as freely as before August 20, censorship is off, dispatches are going through without delay. I do not think Diem would consider changing GVN policies on domestic press.

d. Secret and combat police. This would be equivalent to asking Diem to tie both hands behind his back. He will abandon operations against opposition when he is satisfied they are no longer a proximate threat and resume them when he concludes that they are.

e. Cabinet changes. Popular discontent does not run particularly to the Cabinet but to the family. I should not be surprised to see some Cabinet reshuffling after elections, but I would not expect it to have any measurable effect on popular attitudes, since public would not expect new blood to have any more authority than the old. For example, there is a brand new Foreign Secretary, Mr. Cuu, and he is the most shameless sycophant I have ever seen.

f. Elections. These are now ten days away. We have already reported before elections postponed that there are only about half as many candidates as the last time and that there was widespread apathy among voters. Elections will not be a meaningful expression of popular will and could not at this stage be made to seem so, even with most skillful press agentry. Government will probably have to make massive and well observed effort to get voters to polls.

g. Assembly. GVN may well submit policies to Assembly for vote of confidence, but I do not really believe that this will have much effect on the “external image.”

h. Party. Diem might conceivably agree to abolish Can Lao party. However, as we have previously estimated, something else would immediately be created to take its place, because a secret political organization is an essential part of the family’s power base and scheme of operation.

i. Decree No. 10. Possibly something can be done on this.

j. Rehabilitation of pagodas. This is going forward and is probably nearly completed.

k. Ministry of Religious Affairs. Department previously rejected this idea in favor of Council on Religious Affairs (Deptel 1196).(3) Believe this was right decision.

1. Liberalization of passport issuances, etc. This is a key control device which Diem would not consider giving up. It would probably work against our own interests, in removing from the country much of the solvent opposition.

m. Buddhist inquiry mission. GVN would not permit free inquiry by outside body, in my opinion.

Lodge

NOTES:

(1) Source: Department of State, Central Files, POL 15 S VIET Top Secret; Immediate. Received at 7:16 a.m. and passed to the White House at 8:02 a.m.

(2) Document 130.

(3) vol. III, p. 364.↩

 

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v04/d131

 

.... o ....

 

131. Điện văn từ Đại sứ quán Hoa Kỳ tại VN gửi về Bộ Ngoại giao (1)

 

Sài Gòn, ngày 19 tháng 9 năm 1963, lúc 4 giờ chiều.

545. Chỉ để Tổng thống Kennedy đọc, trực tiếp chuyển qua Bạch Ốc, không phân phối nơi khác. Bức điện văn này bổ sung cho điện văn của tôi mang số 544(2). Tôi đồng ý tổng thể về danh sách “các hành động hữu ích có thể thực hiện được” mang tính quan trọng là hầu hết các mục đều không thể đạt được. Chúng liên quan đến việc con beo thay đổi đốm trên bộ da. Nhận xét cụ thể về các mục có chữ cái tương ứng ở đoạn 4 như sau:

a. Làm quang đãng không khí. Tất nhiên, theo một nghĩa nào đó, Diệm đang cố gắng thuyết phục mọi người quay trở lại làm việc và tập trung vào cuộc chiến để chiến thắng VC. Nghĩa là, Diệm muốn mọi người quên đi, mặc kệ hoặc chấp nhận cách giải thích của Diệm về những sự kiện gần đây. Diệm rơi vào hoàn cảnh hiện tại chính là vì Diệm đã đưa ra một quyết định có chủ ýcố chấp và bất nhân, cũng như không chấp nhận tinh thần hòa giải thực sự với Phật tử. Phần lớn nhận xét tương tự cũng được áp dụng như trong a.

[b.] Diệm sẽ không buông bất kỳ viên chức lãnh đạo nào ra, trừ khi Diệm hài lòng rằng họ đã bị khuất phục hoàn toàn và sẽ không gây thêm rắc rối nào nữa. Diệm sẽ không để họ thoát quấy rối nếu họ tỏ ra không sợ hãi. Toàn bộ cách tiếp cận của Diệm với các Phật tử và sinh viên là khủng bố họ. Ví dụ, nếu bây giờ Diệm có thể thuyết phục được sinh viên rằng họ sẽ không bị quấy rối, thì rất có thể rằng các cuộc biểu tình, v.v., sẽ hoàn toàn vượt quá tầm kiểm soát. Điều này dựa trên giả định rằng không có sự thay đổi căn bản nào trong chính phủ cùng lúc.

c. Báo chí. Hiện tại, báo chí nước ngoài dường như đang hoạt động tự do như trước ngày 20 tháng 8, việc kiểm duyệt đã ngưng, bài viết được cho gửi đi không chậm trễ. Tôi không nghĩ Diệm sẽ xét việc đổi chính sách [kiểm duyệt] của Chính phủ VN đối với báo chí trong VN.

d. Cảnh sát bí mật và dã chiến. Điều này tương đương với việc yêu cầu Diệm trói cả hai tay ra sau lưng. Diệm sẽ từ bỏ chiến dịch đàn áp đối lập khi Diệm hài lòng rằng họ không còn là mối đe dọa gần nữa và sẽ tiếp tục khi Diệm kết luận rằng họ là như thế.

e. Thay đổi nội các. Sự bất mãn của người dân không đặc biệt đối với Nội các mà đối với gia đình họ Ngô. Tôi sẽ không ngạc nhiên khi thấy một số cải tổ Nội các sau bầu cử, nhưng tôi không cho rằng nó sẽ có bất kỳ tác động nào có thể đo lường được đối với thái độ của dân chúng, vì công chúng sẽ không mong đợi dòng máu mới có nhiều quyền lực hơn dòng máu cũ. Ví dụ, có một Bộ trưởng Ngoại giao mới rồi, ông Trương Công Cừu, và ông Cừu là kẻ nịnh hót trơ trẽn nhất mà tôi từng thấy.

f. Cuộc bầu cử. Bây giờ còn mười ngày nữa. Chúng tôi đã báo cáo trước khi cuộc bầu cử bị hoãn lại rằng số lượng ứng cử viên chỉ bằng khoảng một nửa so với lần trước và có sự thờ ơ lan rộng trong các cử tri. Các cuộc bầu cử sẽ không phải là sự thể hiện có ý nghĩa ý chí của quần chúng và không thể diễn ra như vậy ở giai đoạn này, ngay cả với cơ quan báo chí khéo léo nhất. Chính phủ có thể sẽ phải nỗ lực rất nhiều và được giám sát chặt chẽ để thu hút cử tri đi bỏ phiếu.

g. Quốc hội. Chính phủ VN có thể trình Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm nhưng tôi không thực sự tin rằng điều này sẽ ảnh hưởng nhiều đến “hình ảnh bề ngoài.”

h. Đảng phái. Có thể hình dung được Diệm sẽ đồng ý giải tán đảng Cần Lao. Tuy nhiên, như chúng tôi đã ước tính trước đó, một tổ chức khác sẽ ngay lập tức được tạo ra để thay thế, bởi vì một tổ chức chính trị bí mật là một phần thiết yếu trong cơ sở quyền lựckế hoạch hoạt động của gia đình nhà Ngô.

i. Đạo dụ số 10. Có thể sẽ làm được điều gì đó về vấn đề này.

j. Phục hồi các ngôi chùa [bị đập phá]. Điều này đang tiến hành và có lẽ gần như đã hoàn thành.

k. Bộ Tôn giáo. Trước đây đã bác bỏ ý kiến cấp Bộ để sẽ lập Hội đồng Tôn giáo (Điện văn Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ số 1196).(3) Tin rằng đây là quyết định đúng đắn.

1. Tự do hóa việc cấp hộ chiếu, v.v. Đây là công cụ kiểm soát then chốt mà Diệm sẽ không tính đến việc từ bỏ. Nó có thể sẽ đi ngược lại lợi ích của chính chúng ta [Hoa Kỳ], khi để phần lớn phe đối lập có khả năng dung hòa rời VN.

m. Phái đoàn tìm hiểu tình hình Phật giáo. Theo ý kiến của tôi, Chính phủ VN sẽ không cho phép cơ quan bên ngoài tự do vào điều tra.

Lodge

(Đại sứ Hoa Kỳ tại VN)

GHI CHÚ:

(1) Nguồn: Bộ Ngoại giao, Central Files, POL 15 S VIET. Tối mật; Ngay tức khắc. Nhận được lúc 7:16 giờ sáng và chuyển đến Bạch Ốc lúc 8:02 giờ sáng.

(2) Văn bản 130.

(3) tập. III, tr. 364.

   .

Kho sử liệu PHẬT GIÁO VIỆT NAM 1963 - SONG NGỮ:

https://thuvienhoasen.org/a39405/phat-giao-viet-nam-1963-song-ngu

 

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
24/08/2015(Xem: 10218)
Thầy là một nhà sư, một nhà thơ, một nhà giáo dục và là nhà từ thiện. Và cứ mỗi mùa Tết, Thầy Thích Nhuận Tâm lại ngồi viết thư pháp để tặng cho người yêu thích những dòng chữ mừng xuân. Năm nay, Hòa Thượng Thích Thông Hải, trụ trì Chùa Bảo Quang ở Garden Grove, đã mời Thầy Thích Nhuận Tâm tới vui xuân.
ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG húy thượng THẮNG hạ HOAN hiệu LONG HOAN - Tăng Trưởng Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương Viện Tăng Thống, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất - Trưởng Ban Điều Hợp Tăng Ni Việt Nam Hải Ngoại - Chánh Văn Phòng Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTN Hoa Kỳ đã thuận thế vô thường, thâu thần thị tịch vào lúc 6 giờ 50 sáng thứ Năm, ngày 25 tháng 01 năm 2024, (nhằm ngày Rằm tháng Chạp năm Quý Mão), tại Thành phố Santa Ana, Quận Cam, Tiểu bang California, Hoa Kỳ, thế thọ 97, hạ lạp 72. Tang lễ Đức Đại lão Hòa Thượng sẽ được long trọng cử hành tại Chùa Bát Nhã, 4717 W. First Street, Santa Ana, California 92703, U.S.A.
Trong hơn 10 năm trở lại đây, nhân loại đã sử dụng trên máy tính và điện thoại nhiều sản phẩm công nghệ hiện đại, được xem như một phần của trí tuệ nhân tạo (AI). Những sản phẩm này đã trở thành công cụ cần thiết trong đời sống hàng ngày.