Bilingual. 133. From the Deputy Assistant Secretary of Defense for International Security Affairs (Bundy) to the Secretary of Defense (McNamara).

09/01/20244:09 SA(Xem: 672)
Bilingual. 133. From the Deputy Assistant Secretary of Defense for International Security Affairs (Bundy) to the Secretary of Defense (McNamara).

blank
Bilingual
. 133. From the Deputy Assistant Secretary of Defense for International Security Affairs (Bundy) to the Secretary of Defense (McNamara). Bundy suggested that Secretary of Defense McNamara, when going to Vietnam to learn about the situation, could survey any area to complete a draft of instructions on action according to President Kennedy's existing policies. Bundy reminded Secretary McNamara to confirm with Diem that President Kennedy supported actions to step up anti-Communist efforts, while at the same time preventing and refusing actions detrimental to the war. Bundy said: "For your information, he may bring up the suggestion that State be represented not by Walt Rostow but by Marshall Green, Hilsman’s new deputy. Green is a very old friend of both Mac and myself and is a particularly good observer, unscarred by emotions." // Phó Phụ Tá Bộ trưởng Quốc phòng về các vấn đề an ninh quốc tế (William P. Bundy) gửi Bộ trưởng Quốc phòng (McNamara). Bundy đề nghị Bộ Trưởng Quốc Phòng McNamara khi đi Việt Nam tìm hiểu tình hình có thể khảo sát bất kỳ lĩnh vực nào để sẽ hoàn thiện dự thảo hướng dẫn về hành động theo chính sách có sẵn của Tổng Thống Kennedy. Bundy nhắc Bộ Trưởng McNamara nên khẳng định với Diệm rằng Tổng Thống Kennedy hỗ trợ những hành động nhằm đẩy mạnh nỗ lực chống Cộng, đồng thời ngăn cản và từ chối các hành động bất lợi cho cuộc chiến. Bundy: "Để nói riêng với ngài (McNamara), Mac có thể đưa ra đề xuất rằng Bộ Ngoại Giao không nên đưa Walt Rostow ra đại diện (trong phái đoàn theo McNamara tới VN khảo sát) mà nên để đại diện bởi Marshall Green, cấp phó mới của Roger Hilsman. Green là một người bạn rất lâu năm của cả Mac và tôi, và [tôi biết] Green là một người quan sát đặc biệt giỏi, không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc."

 

department of defense133. Memorandum From the Deputy Assistant Secretary of Defense for International Security Affairs (Bundy) to the Secretary of Defense (McNamara)(1)

 

Washington, September 19, 1963.

 

Here is a first crack at draft instructions.(2) In my talk to Mac, he expressed the fear that Dean Rusk will be very sensitive to any statements that appear to make you responsible for recommending a change in policy or getting deeply into political matters. Hence, I have tried to couch this in the most diplomatic possible language while at the same time making clear that you can inquire in any area whatever. In particular, note the language about “refining” our present policy.(3)

Checking this against General Krulak’s first draft (4) to General Taylor, I see that my draft does not include a reaffirmation of our basic resolve to see the war through. This could well be added as an initial sub-paragraph for what you would say to Diem, but should be accompanied by reference to the President’s announced position of assisting those actions which will further the anti-Communist effort, while at the same time discouraging and refusing support to those actions that do not.

I understand that you are meeting with the President and Dean Rusk this afternoon.(5) So far I have only talked to Mac on the phone, but will be working with him just as soon as we can get together. For your information, he may bring up the suggestion that State be represented not by Walt Rostow but by Marshall Green, Hilsman’s new deputy. Green is a very old friend of both Mac and myself and is a particularly good observer, unscarred by emotions. In many ways, I would consider him preferable to Walt, and it may well be that he would also sit better with Dean Rusk.

W.P. Bundy(6)

NOTES:

(1) Source: Department of State, William R Bundy Papers, Chron (ISA) 1963. Top Secret.

(2) Attached to the source text, but not printed. For the instructions as approved, see Document 142.

(3) Reference is to a sentence in the Bundy draft in the last paragraph which reads: “The principal objective of your mission is to obtain information that will assist me in further refining our present policy and in directing the necessary actions to make it effective, to be carried out in a concerted fashion by US representatives in the field under Ambassador Lodge, as well as through Washington agencies concerned.”

(4) Not found.

(5) Rusk and McNamara met alone with the President from 4 to 4:45 p.m., September 19, in an “off-the-record meeting.” No account of this meeting has been found. (Kennedy Library, President’s Log Book)

(6) Printed from a copy that bears this typed signature.↩

 

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v04/d133

 

.... o ....

 

133. Bản ghi nhớ của Phó Phụ Tá Bộ trưởng Quốc phòng về các vấn đề an ninh quốc tế (William P. Bundy) gửi Bộ trưởng Quốc phòng (McNamara)(1)

 

Washington, ngày 19 tháng 9 năm 1963.

Đây là hé lộ đầu tiên trong bản dự thảo hướng dẫn. (2) Trong cuộc nói chuyện của tôi với Mac (Lời Người Dịch: Mac là em ruột của William P. Bundy tên là McGeorge Bundy, hiện giữ chức Phụ tá Tổng Thống về An ninh Quốc gia), Mac bày tỏ lo ngại rằng Ngoại Trưởng Dean Rusk sẽ rất nhạy cảm với bất kỳ tuyên bố nào có vẻ khiến ngài (McNamara) phải chịu trách nhiệm đề xuất thay đổi chính sách hoặc đi sâu vào các vấn đề chính trị. Do đó, tôi đã cố gắng diễn đạt vấn đề này bằng ngôn ngữ ngoại giao nhất có thể, đồng thời nói rõ rằng ngài có thể hỏi bất kỳ lĩnh vực nào. Đặc biệt, hãy lưu ý ngôn ngữ về việc “hoàn thiện” chính sách hiện tại của chúng ta.(3)

Đối chiếu điều này với bản dự thảo đầu tiên (4) của Tướng Krulak gửi cho Tướng Taylor, tôi thấy rằng bản dự thảo của tôi không bao gồm sự tái khẳng định quyết tâm cơ bản của chúng ta để giải quyết cuộc chiến. Điều này cũng có thể được thêm vào như một tiểu đoạn ban đầu cho những gì ngài (McNamara) sẽ nói với Diệm, nhưng nên đi kèm với việc đề cập đến quan điểm đã được Tổng thống Kennedy công bố là hỗ trợ những hành động nhằm đẩy mạnh nỗ lực chống Cộng, đồng thời ngăn cản và từ chối các hành động bất lợi cho cuộc chiến.

Tôi hiểu rằng chiều nay ngài (McNamara) sẽ gặp Tổng thống Kennedy và Ngoại Trưởng Dean Rusk.(5) Cho đến nay tôi chỉ mới nói chuyện với Mac qua điện thoại nhưng sẽ làm việc với Mac ngay khi anh em chúng tôi có thể gặp nhau. Để nói riêng với ngài (McNamara), Mac có thể đưa ra đề xuất rằng Bộ Ngoại Giao không nên đưa Walt Rostow ra đại diện (trong phái đoàn theo McNamara tới VN khảo sát) mà nên để đại diện bởi Marshall Green, cấp phó mới của Roger Hilsman. Green là một người bạn rất lâu năm của cả Mac và tôi, và [tôi biết] Green là một người quan sát đặc biệt giỏi, không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc. Theo nhiều cách, tôi muốn Green thay cho Walt [trong phái đoàn của McNamara], và có thể Green cũng sẽ làm việc ăn ý hơn với Ngoại Trưởng Dean Rusk.

W.P. Bundy(6)

(William P. Bundy: Phó phụ Tá Bộ Trưởng Quốc Phòng về an ninh quốc tế)

(Lời Người Dịch: Chú ý, một số văn bản ký tên Bundy dễ gây nhầm lẫn, vì có 2 Bundy. William P. Bundy là anh, sinh năm 1917, giữ chức Phó phụ Tá Bộ Trưởng Quốc Phòng về an ninh quốc tế; em trai là McGeorge Bundy, sinh 1919, lúc đó là Phụ tá Tổng Thống Kennedy về An ninh Quốc gia.)

GHI CHÚ:

(1) Nguồn: Bộ Ngoại giao, William R Bundy Papers, Chron (ISA) 1963. Tối mật.

(2) Đính kèm với văn bản nguồn nhưng chưa được in ra. Để biết các hướng dẫn đã được phê duyệt, xem Tài liệu 142.

(3) Tham chiếu đến một câu trong dự thảo Bundy ở đoạn cuối có nội dung: “Mục tiêu chính của sứ mệnh của ngài là thu thập thông tin sẽ hỗ trợ tôi hoàn thiện hơn nữa chính sách hiện tại của chúng tachỉ đạo các hành động cần thiết để làm cho nó có hiệu quả, để sẽ được thực hiện theo cách phối hợp bởi các đại diện Hoa Kỳ tại hiện trường dưới sự chỉ huy của Đại sứ Lodge, cũng như thông qua các cơ quan liên quan của Washington.”

(4) Không tìm thấy.

(5) Rusk và McNamara gặp riêng Tổng thống từ 4 đến 4 giờ 45 chiều, ngày 19 tháng 9, trong một “cuộc gặp không được ghi lại”. Không có tài khoản của cuộc họp này đã được tìm thấy. (Thư viện Kennedy, Sổ nhật ký của Tổng thống)

(6) Được in từ bản sao có chữ ký đánh máy này.

   .

Kho sử liệu PHẬT GIÁO VIỆT NAM 1963 - SONG NGỮ:

https://thuvienhoasen.org/a39405/phat-giao-viet-nam-1963-song-ngu

 

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
24/08/2015(Xem: 10220)
Thầy là một nhà sư, một nhà thơ, một nhà giáo dục và là nhà từ thiện. Và cứ mỗi mùa Tết, Thầy Thích Nhuận Tâm lại ngồi viết thư pháp để tặng cho người yêu thích những dòng chữ mừng xuân. Năm nay, Hòa Thượng Thích Thông Hải, trụ trì Chùa Bảo Quang ở Garden Grove, đã mời Thầy Thích Nhuận Tâm tới vui xuân.
ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG húy thượng THẮNG hạ HOAN hiệu LONG HOAN - Tăng Trưởng Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương Viện Tăng Thống, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất - Trưởng Ban Điều Hợp Tăng Ni Việt Nam Hải Ngoại - Chánh Văn Phòng Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTN Hoa Kỳ đã thuận thế vô thường, thâu thần thị tịch vào lúc 6 giờ 50 sáng thứ Năm, ngày 25 tháng 01 năm 2024, (nhằm ngày Rằm tháng Chạp năm Quý Mão), tại Thành phố Santa Ana, Quận Cam, Tiểu bang California, Hoa Kỳ, thế thọ 97, hạ lạp 72. Tang lễ Đức Đại lão Hòa Thượng sẽ được long trọng cử hành tại Chùa Bát Nhã, 4717 W. First Street, Santa Ana, California 92703, U.S.A.
Trong hơn 10 năm trở lại đây, nhân loại đã sử dụng trên máy tính và điện thoại nhiều sản phẩm công nghệ hiện đại, được xem như một phần của trí tuệ nhân tạo (AI). Những sản phẩm này đã trở thành công cụ cần thiết trong đời sống hàng ngày.