Bilingual. 137. Ambassador Lodge wrote to President Kennedy. Chief of USOM suggested holding up on technical assistance and dollar support for the communications program conducted by the Vietnamese Director of Information

13/01/20244:07 SA(Xem: 330)
Bilingual. 137. Ambassador Lodge wrote to President Kennedy. Chief of USOM suggested holding up on technical assistance and dollar support for the communications program conducted by the Vietnamese Director of Information

blank
Bilingual. 137. Ambassador Lodge wrote to President Kennedy. Chief of USOM suggested holding up on technical assistance and dollar support for the communications program conducted by the Vietnamese Director of Information; and continue holding up for a very short time on support of the commercial import program. I stipulated that this last should not be held up so that it would in any way create inflation, panic, or injury to the standard of living of the masses. Getting Diem and Nhu to bring about an improvement in the appearance of the GVN is a prime responsibility of mine, and I shall try to leave no stone unturned. I believed, however, that we might face a situation after the appropriation bill has been voted in which no coup d’etat has taken place and in which we are faced with the simple but unpleasant choice of pressing on vigorously with Diem and Nhu or else not pressing on at all. Under these circumstances, I think we should definitely press on and that my job will then be to develop as much influence with Diem and Nhu as possible, to advise and guide them, and, when expedient, to do favors for them.// Đại sứ Lodge viết cho Tổng Thống Kennedy. Giám đốc USOM đề nghị chận lại viện trợ kỹ thuật và viện trợ bằng đô la cho chương trình truyền thông do Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam thực hiện; và tiếp tục trì hoãn trong một thời gian rất ngắn khoản viện trợ chương trình nhập khẩu thương mại. Tôi nghĩ rằng điều cuối cùng này không nên ghìm lại vì nó có thể tạo ra lạm phát, hoảng loạn hoặc tổn hại đến mức sống của quần chúng theo bất kỳ cách nào. Buộc Diệm và Nhu mang lại sự cải thiện hình ảnh của Chính phủ VN là trách nhiệm hàng đầu của tôi, và tôi sẽ tận sức để làm như thế. Tuy nhiên, tôi tin rằng chúng ta có thể phải đối mặt với một tình huống sau khi dự luật phân bổ ngân sách viện trợ được [Quốc Hội Mỹ] bỏ phiếu, khi đó sẽ không có cuộc đảo chính nào xảy ra, và chúng ta phải đối mặt với sự lựa chọn đơn giản nhưng khó chịu là tiếp tục áp lực Diệm và Nhu mạnh mẽ, hoặc ngược lại sẽ không áp lực gì nữa. Trong hoàn cảnh này, tôi nghĩ chúng ta chắc chắn nên tiếp tục áp lực và công việc của tôi khi đó sẽ là phải tăng càng nhiều ảnh hưởng với Diệm và Nhu càng tốt, cố vấn và hướng dẫn họ, và khi thích hợp, sẽ giúp đỡ họ.

 

us-embassy-saigon-vietnam_200-2137. Telegram From the Embassy in Vietnam to the Department of State 1

 

Saigon , September 20, 1963, 4 p.m.

555. For President only, pass White House directly, no other distribution whatever. Further to your CAP 63516.2

1. Here is what I have done in compliance with your paragraph 3:

a. I read pertinent parts to Chief of CAS and Chief of MAAG asking them to let me know of any programs which could be held up without impairing the war effort. I am not sure whether anything significant will be found in these two agencies.

b. I requested Chief of USOM to notify me of any of his programs which could be held up and which would give concern to Diem and Nhu without disrupting the Vietnamese economy.

2. Chief of USOM suggested holding up on technical assistance and dollar support for the communications program conducted by the Vietnamese Director of Information; and continue holding up for a very short time on support of the commercial import program. I stipulated that this last should not be held up so that it would in any way create inflation, panic, or injury to the standard of living of the masses.

3. When Vietnamese officials call to inquire about these two programs, they are to be told that President Diem will have to speak to me about it. If he asks me to come and see him, I will, of course, go-which will be the first time that I will have been asked to do him a favor. There will then be several different ways for me to handle the matter. I am thinking now of listening to his request that the program be set in motion again and then doing to him in reverse the kind of thing which he does to me; that is, launch into a long statement on something that interests me, to wit, how urgent it is for him to take action so that it will appear in America that there has been some real improvement in GVN.

4. Getting Diem and Nhu to bring about an improvement in the appearance of the GVN is a prime responsibility of mine, and I shall try to leave no stone unturned. I believed, however, that we might face a situation after the appropriation bill has been voted in which no coup d’etat has taken place and in which we are faced with the simple but unpleasant choice of pressing on vigorously with Diem and Nhu or else not pressing on at all. Under these circumstances, I think we should definitely press on and that my job will then be to develop as much influence with Diem and Nhu as possible, to advise and guide them, and, when expedient, to do favors for them. For this reason, I do not want to burn any bridges without your knowledge and approval.

Lodge

NOTES:

(1) Source: Department of State, Central Files, POL 27 S VIET. Top Secret; Immediate; Eyes Only. Received at 4:13 a.m. and passed to the White House at 5:07 a.m. On another copy of this telegram, there is a marginal note indicating that the President saw it. (Kennedy Library, National Security Files, Vietnam Country Series, State Cables)

(2) Document 125.↩

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v04/d137

 

.... o ....

 

137. Điện tín từ Đại sứ quán Hoa Kỳ tại VN gửi về Bộ Ngoại giao (1)

 

Sài Gòn, lúc 4 giờ chiều, ngày 20 tháng 9 năm 1963

555. Chỉ gửi tới Tổng thống Kennedy, trực tiếp qua Bạch Ốc, không phân phối nơi khác. Để trả lời thêm về điện tín mang số CAP 63516.(2) của Tổng Thống Kennedy.

1. Đây là những gì tôi đã làm theo đoạn 3 của ngài (Tổng Thống Kennedy):

a. Tôi đọc những phần thích hợp cho Giám đốc CAS [Tình báo] và Giám đốc MAAG [Cố vấn Quân sự] yêu cầu họ cho tôi biết về bất kỳ chương trình nào có thể được ghìm lại mà không làm ảnh hưởng đến nỗ lực chiến tranh. Tôi không chắc liệu có điều gì quan trọng sẽ được tìm thấy ở hai cơ quan này hay không.

b. Tôi đã yêu cầu Giám Đốc Đoàn Công Tác USOM thông báo cho tôi về bất kỳ chương trình nào của ông có thể bị ghìm lại và có thể gây lo ngại cho Diệm và Nhu mà không làm gián đoạn nền kinh tế Việt Nam.

2. Giám đốc USOM đề nghị chận lại viện trợ kỹ thuật và viện trợ bằng đô la cho chương trình truyền thông do Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam thực hiện; và tiếp tục trì hoãn trong một thời gian rất ngắn khoản viện trợ chương trình nhập khẩu thương mại. Tôi nghĩ rằng điều cuối cùng này không nên ghìm lại vì nó có thể tạo ra lạm phát, hoảng loạn hoặc tổn hại đến mức sống của quần chúng theo bất kỳ cách nào.

3. Khi các quan chức Việt Nam gọi điện hỏi thăm về hai chương trình này, họ được biết rằng Tổng thống Diệm sẽ phải nói chuyện với tôi về việc đó. Nếu Diệm yêu cầu tôi đến gặp Diệm, tất nhiên tôi sẽ đi - đây sẽ là lần đầu tiên tôi được yêu cầu giúp đỡ Diệm. Khi đó sẽ có nhiều cách khác nhau để tôi giải quyết vấn đề. Bây giờ tôi đang nghĩ đến việc lắng nghe yêu cầu của Diệm rằng chương trình viện trợ sẽ được bắt đầu lại và sau đó làm ngược lại với Diệm những điều Diệm đã làm với tôi; nghĩa là, đưa ra một tuyên bố dài về điều gì đó mà tôi quan tâm, nói một cách hóm hỉnh, việc Diệm phải hành động khẩn cấp đến mức nào để có vẻ như [dân Mỹ và Quốc Hội Mỹ] nhìn thấy có một số cải tiến thực sự ở Chính phủ VN.

4. Buộc Diệm và Nhu mang lại sự cải thiện hình ảnh của Chính phủ VN là trách nhiệm hàng đầu của tôi, và tôi sẽ tận sức để làm như thế. Tuy nhiên, tôi tin rằng chúng ta có thể phải đối mặt với một tình huống sau khi dự luật phân bổ ngân sách viện trợ được [Quốc Hội Mỹ] bỏ phiếu, khi đó sẽ không có cuộc đảo chính nào xảy ra, và chúng ta phải đối mặt với sự lựa chọn đơn giản nhưng khó chịu là tiếp tục áp lực Diệm và Nhu mạnh mẽ, hoặc ngược lại sẽ không áp lực gì nữa. Trong hoàn cảnh này, tôi nghĩ chúng ta chắc chắn nên tiếp tục áp lực và công việc của tôi khi đó sẽ là phải tăng càng nhiều ảnh hưởng với Diệm và Nhu càng tốt, cố vấn và hướng dẫn họ, và khi thích hợp, sẽ giúp đỡ họ. Vì lý do này, tôi không muốn đốt bất kỳ cây cầu nào [trong quan hệ với Diệm-Nhu] mà ngài [TT Kennedy] không biết và không chấp thuận.

Lodge

(Đại sứ Hoa Kỳ tại VN)

GHI CHÚ:

(1) Nguồn: Bộ Ngoại giao, Hồ sơ Trung ương, POL 27 S viet. Bí mật hàng đầu; Ngay tức khắc; Chỉ để đọc. Nhận được lúc 4:13 giờ sáng và được chuyển đến Bạch Ốc lúc 5:07 giờ sáng. Trên một bản sao khác của bức điện này có dòng chú thích bên lề cho biết Tổng thống Kennedy đã nhìn thấy nó. (Thư viện Kennedy, National Security Files, Vietnam Country Series, State Cables)

(2) Văn bản 125.

   .

Kho sử liệu PHẬT GIÁO VIỆT NAM 1963 - SONG NGỮ:

https://thuvienhoasen.org/a39405/phat-giao-viet-nam-1963-song-ngu

 

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
24/08/2015(Xem: 10220)
Thầy là một nhà sư, một nhà thơ, một nhà giáo dục và là nhà từ thiện. Và cứ mỗi mùa Tết, Thầy Thích Nhuận Tâm lại ngồi viết thư pháp để tặng cho người yêu thích những dòng chữ mừng xuân. Năm nay, Hòa Thượng Thích Thông Hải, trụ trì Chùa Bảo Quang ở Garden Grove, đã mời Thầy Thích Nhuận Tâm tới vui xuân.
ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG húy thượng THẮNG hạ HOAN hiệu LONG HOAN - Tăng Trưởng Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương Viện Tăng Thống, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất - Trưởng Ban Điều Hợp Tăng Ni Việt Nam Hải Ngoại - Chánh Văn Phòng Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTN Hoa Kỳ đã thuận thế vô thường, thâu thần thị tịch vào lúc 6 giờ 50 sáng thứ Năm, ngày 25 tháng 01 năm 2024, (nhằm ngày Rằm tháng Chạp năm Quý Mão), tại Thành phố Santa Ana, Quận Cam, Tiểu bang California, Hoa Kỳ, thế thọ 97, hạ lạp 72. Tang lễ Đức Đại lão Hòa Thượng sẽ được long trọng cử hành tại Chùa Bát Nhã, 4717 W. First Street, Santa Ana, California 92703, U.S.A.
Trong hơn 10 năm trở lại đây, nhân loại đã sử dụng trên máy tính và điện thoại nhiều sản phẩm công nghệ hiện đại, được xem như một phần của trí tuệ nhân tạo (AI). Những sản phẩm này đã trở thành công cụ cần thiết trong đời sống hàng ngày.