Bilingual. 139. To the Commander in Chief, Pacific (Felt). Gen. Harkins: the wealth of rumors that were still going around Saigon. I said one of the rumors was that he (Thuan) wanted to resign and get out of the country.

15/01/20243:49 SA(Xem: 640)
Bilingual. 139. To the Commander in Chief, Pacific (Felt). Gen. Harkins: the wealth of rumors that were still going around Saigon. I said one of the rumors was that he (Thuan) wanted to resign and get out of the country.

Bilingual. 139. To the Commander in Chief, Pacific (Felt). Gen. Harkins: the wealth of rumors that were still going around Saigon. I said one of the rumors was that he (Thuan) wanted to resign and get out of the country. He categorically denied this and said it was fantastic. He said any such rumor that could be spread around deeply endangered his life. He said that he was discouraged for a time and that his health was not too good and that he said he thought he would like to have an Ambassador’s post some place. He asked me to please try to “squelch” even the discussion of such a rumor that he wanted to resign or that he could get anybody else to go with him. The statement that 80 percent of the populace no longer supports the government can certainly not be confirmed. We have no evidence to indicate that numbers of students are turning in desperation to the VC, though there is some element of collusion between student group leaders and the National Liberation Front. At the meeting today with all senior advisers, none evidenced any disaffection of the middle ranks.//Gửi Tư lệnh Thái Bình Dương (Đô Đốc Harry Felt). Tướng Harkins: vô số tin đồn vẫn còn lan truyền khắp Sài Gòn. Tôi kể một trong những tin đồn là anh ta (Thuần) muốn từ chức và xuất ngoại. Thuần đã phủ nhận điều này một cách dứt khoát và nói rằng nó thật là hoang tưởng. Thuần nói rằng bất kỳ tin đồn nào như vậy có thể được lan truyền khắp nơi sẽ gây nguy hiểm sâu sắc đến tính mạng của Thuần. Thuần nói rằng Thuần đã chán nản một thời giansức khỏe của Thuần không được tốt lắm và Thuần nói rằng Thuần muốn có một chức vụ Đại sứ ở một nơi nào đó. Thuần yêu cầu tôi hãy cố gắng “dập tắt” ngay cả cuộc thảo luận về tin đồn rằng Thuần muốn từ chức hoặc có thể rủ ai khác đi cùng mình. Tuyên bố rằng 80 phần trăm dân chúng không còn ủng hộ chính phủ VN chắc chắn không thể được xác nhận. Chúng tôi không có bằng chứng nào cho thấy số lượng sinh viên đang tuyệt vọng quay sang VC, mặc dù có một số yếu tố thông đồng giữa các thủ lĩnh nhóm sinh viên và Mặt trận Dân tộc Giải phóng VN. Tại cuộc họp hôm nay với tất cả các cố vấn cấp cao, không ai thấy làn sóng bất mãn trong tầng lớp sĩ quan trung cấp.

 

MACV logo139. Telegram From the Commander, Military Assistance Command, Vietnam (Harkins) to the Commander in Chief, Pacific (Felt)(1)

 

Saigon, September 20, 1963—6:55 p.m.

 

MAC J00 7585. Ref A. Saigon to SecState 542.(2) B. Saigon to SecState 556.(3) I had read ref A prior to a meeting with Sec Thuan this afternoon and among other things we discussed how the war was going, Strategic Hamlet program, Thompson report,(4) and the wealth of rumors that were still going around Saigon. I said one of the rumors was that he (Thuan) wanted to resign and get out of the country. He categorically denied this and said it was fantastic. He said any such rumor that could be spread around deeply endangered his life. He said that he was discouraged for a time and that his health was not too good and that he said he thought he would like to have an Ambassador’s post some place. He asked me to please try to “squelch” even the discussion of such a rumor that he wanted to resign or that he could get anybody else to go with him.

Ref B (556) which is an unevaluated statement by General (Big) Minh: I have this to say—since I have known Big Minh a year and one-half, though I have a very high estimate of his leadership qualities, he has contributed nothing to the war effort here either as commander of the field command or as an advisor to the President. In fact, he has done nothing but complain to me about the government and the way it is handled ever since I have been here. As you know, Big Minh has been under suspicion since 1960 and has never been given real command of troops since that time and he has been kept in positions where people keep a close watch on him. My intelligence people, in analyzing his statement, feel this: that he might have been again attempting to probe the US position to elicit an expression of support for a coup. This was Minh’s first meeting with Americans since the 21st of August and this might also explain his eagerness to communicate his views. The statement that 80 percent of the populace no longer supports the government can certainly not be confirmed. We [Page 275]have no evidence to indicate that numbers of students are turning in desperation to the VC, though there is some element of collusion between student group leaders and the National Liberation Front.

At the meeting today with all senior advisers, none evidenced any disaffection of the middle ranks.

As I have said before, you can get almost any viewpoint you want and some of these indicate there are still coup discussions going on among the military. We will continue to evaluate all statements as well as we are able.

NOTES:

(1) Source: Kennedy Library, National Security Files, Vietnam Country Series, Defense Cables. Secret; Immediate; Personal. Also sent personal to Taylor. A note on the source text indicates that the President saw this cable. Received at the JCS at 9:54 a.m. The JCS relayed this message to the Department of State exclusive for Rusk, Ball, Harriman, and Hilsman; to CIA exclusive for Helms; and to the White House exclusive for Bundy.

(2) See footnote 5, Document 130.

(3) Document 138.

(4) Not further identified.

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v04/d139

 

.... o ....

 

139. Điện văn Từ Tư lệnh Viện trợ Quân sự Cho VN (Tướng Harkins) gửi Tư lệnh Thái Bình Dương (Đô Đốc Harry Felt)(1)

 

Sài Gòn, ngày 20 tháng 9 năm 1963—lúc 6 giờ 55 chiều

MAC J00 7585. Tham chiếu 2 điện văn: A. Điện văn từ Đại sứ quán Hoa Kỳ gửi từ Sài Gòn tới Ngoại Trưởng số 542.(2) B. Điện văn từ Đại sứ quán Hoa Kỳ gửi từ Sài Gòn tới Ngoại Trưởng số 556.(3)

Tôi đã đọc tham chiếu A trước cuộc gặp với Bộ Trưởng Quốc Phòng Nguyễn Đình Thuần chiều nay và trong số những điều khác, chúng tôi đã thảo luận về chiến tranh đang diễn ra như thế nào, chương trình Ấp chiến lược, báo cáo của Thompson,(4) và vô số tin đồn vẫn còn lan truyền khắp Sài Gòn. Tôi kể một trong những tin đồn là anh ta (Thuần) muốn từ chức và xuất ngoại. Thuần đã phủ nhận điều này một cách dứt khoát và nói rằng nó thật là hoang tưởng. Thuần nói rằng bất kỳ tin đồn nào như vậy có thể được lan truyền khắp nơi sẽ gây nguy hiểm sâu sắc đến tính mạng của Thuần. Thuần nói rằng Thuần đã chán nản một thời giansức khỏe của Thuần không được tốt lắm và Thuần nói rằng Thuần muốn có một chức vụ Đại sứ ở một nơi nào đó. Thuần yêu cầu tôi hãy cố gắng “dập tắt” ngay cả cuộc thảo luận về tin đồn rằng Thuần muốn từ chức hoặc có thể rủ ai khác đi cùng mình.

Tham khảo B (556) là lời phát biểu không được đánh giá cao của Tướng (Big) Minh: Tôi có điều này muốn nói—vì tôi đã biết Dương Văn Minh được một năm rưỡi, mặc dù tôi đánh giá rất cao về phẩm chất lãnh đạo của Minh, nhưng Minh không đóng góp gì cho nỗ lực chiến tranh ở đây dù với tư cách là tư lệnh chỉ huy chiến trường hay cố vấn cho Tổng thống. Trên thực tế, Minh không làm gì khác ngoài việc phàn nàn với tôi về chính phủ và cách xử lý nó kể từ khi tôi đến đây. Như các bạn đã biết, Minh bị nghi ngờ từ năm 1960 và chưa bao giờ được trao quyền chỉ huy quân đội thực sự kể từ thời điểm đó và Minh luôn bị giữ ở những vị trímọi người phải theo dõi chặt chẽ. Những người tình báo của tôi, khi phân tích tuyên bố của Minh, cảm thấy điều này: rằng Minh có thể đã một lần nữa cố gắng thăm dò quan điểm của Hoa Kỳ để gợi ra biểu hiện ủng hộ một cuộc đảo chính. Đây là cuộc gặp đầu tiên của Minh với người Mỹ kể từ ngày 21 tháng 8 và điều này cũng có thể giải thích cho sự muốn truyền đạt quan điểm của Minh. Tuyên bố rằng 80 phần trăm dân chúng không còn ủng hộ chính phủ VN chắc chắn không thể được xác nhận. Chúng tôi không có bằng chứng nào cho thấy số lượng sinh viên đang tuyệt vọng quay sang VC, mặc dù có một số yếu tố thông đồng giữa các thủ lĩnh nhóm sinh viên và Mặt trận Dân tộc Giải phóng VN.

Tại cuộc họp hôm nay với tất cả các cố vấn cấp cao, không ai thấy làn sóng bất mãn trong tầng lớp sĩ quan trung cấp.

Như tôi đã nói trước đây, bạn có thể có hầu hết mọi quan điểm mà bạn muốn và một số quan điểm này cho thấy vẫn còn những cuộc thảo luận đảo chính đang diễn ra trong quân đội. Chúng tôi sẽ tiếp tục đánh giá tất cả các tuyên bố trong khả năng có thể.

GHI CHÚ:

(1) Nguồn: Thư viện Kennedy, National Security Files, Vietnam Country Series, Defense Cables. Bí mật; Ngay tức khắc; Riêng tư. Cũng gửi trực tiếp tới Tướng Taylor. Một ghi chú trên văn bản nguồn cho biết Tổng thống Kennedy đã nhìn thấy bức điện này. Nhận được tại JCS (Bộ Tổng Tham Mưu) lúc 9:54 sáng. JCS đã chuyển tiếp tin nhắn này tới Bộ Ngoại giao dành riêng cho Dean Rusk (Ngoại Trưởng), George Ball (Thứ Trưởng Ngoại Giao), Averell Harriman (Thứ Trưởng Ngoại Giao Đặc Trách Chính Trị) và Roger Hilsman (Phụ tá Ngoại Trưởng về Viễn Đông); đến CIA độc quyền cho Richard Helms (Phó Giám Đốc CIA); và tới Bạch Ốc dành riêng cho McGeorge Bundy (Phụ tá Tổng Thống về An ninh Quốc gia).

(2) Xem chú thích 5, Văn bản 130.

(3) Văn bản 138.

(4) Không được xác định thêm.

   .

Kho sử liệu PHẬT GIÁO VIỆT NAM 1963 - SONG NGỮ:

https://thuvienhoasen.org/a39405/phat-giao-viet-nam-1963-song-ngu

 

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
24/08/2015(Xem: 10220)
Thầy là một nhà sư, một nhà thơ, một nhà giáo dục và là nhà từ thiện. Và cứ mỗi mùa Tết, Thầy Thích Nhuận Tâm lại ngồi viết thư pháp để tặng cho người yêu thích những dòng chữ mừng xuân. Năm nay, Hòa Thượng Thích Thông Hải, trụ trì Chùa Bảo Quang ở Garden Grove, đã mời Thầy Thích Nhuận Tâm tới vui xuân.
ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG húy thượng THẮNG hạ HOAN hiệu LONG HOAN - Tăng Trưởng Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương Viện Tăng Thống, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất - Trưởng Ban Điều Hợp Tăng Ni Việt Nam Hải Ngoại - Chánh Văn Phòng Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTN Hoa Kỳ đã thuận thế vô thường, thâu thần thị tịch vào lúc 6 giờ 50 sáng thứ Năm, ngày 25 tháng 01 năm 2024, (nhằm ngày Rằm tháng Chạp năm Quý Mão), tại Thành phố Santa Ana, Quận Cam, Tiểu bang California, Hoa Kỳ, thế thọ 97, hạ lạp 72. Tang lễ Đức Đại lão Hòa Thượng sẽ được long trọng cử hành tại Chùa Bát Nhã, 4717 W. First Street, Santa Ana, California 92703, U.S.A.
Trong hơn 10 năm trở lại đây, nhân loại đã sử dụng trên máy tính và điện thoại nhiều sản phẩm công nghệ hiện đại, được xem như một phần của trí tuệ nhân tạo (AI). Những sản phẩm này đã trở thành công cụ cần thiết trong đời sống hàng ngày.