Bilingual. 149. From the Central Intelligence Agency Station in Saigon to the Agency. Khiem cited recent Viet Cong show of strength in battlefield, where ARVN losses for first time almost as heavy as Viet Cong’s.

21/01/20244:01 SA(Xem: 281)
Bilingual. 149. From the Central Intelligence Agency Station in Saigon to the Agency. Khiem cited recent Viet Cong show of strength in battlefield, where ARVN losses for first time almost as heavy as Viet Cong’s.

blank
Bilingual. 149. From the Central Intelligence Agency Station in Saigon to the Agency. Khiem cited recent Viet Cong show of strength in battlefield, where ARVN losses for first time almost as heavy as Viet Cong’s. Evidence is mounting steadily that VC very strong, have thoroughly completed plan and have assets in place for takeover attempt in Saigon should any major disturbance occur. Khiem aware that coup planning by “civilians” continues. “Civilians” of course not aware of evidence of Viet Cong strength in possession of Generals nor can they be told. Thus while Generals (i.e., Minh, Khiem, and Khanh) have not abandoned contingency (unspecified) planning for later action should it be necessary, they now firmly determined not attempt overthrow [Page 292]Diem pending latter’s decision on governmental changes requested by Generals. Field comment: We do not share Khiem’s belief that Diem will accept and introduce recommendations made by the General Officers to the extent hoped for by Khiem. // Từ Trạm Tình báo CIA ở Sài Gòn gửi về Trung ướng. Tướng Trần Thiện Khiêm dẫn ra sức mạnh hiển lộ gần đây của Việt Cộng trên chiến trường, nơi mà lần đầu tiên QLVNCH bị tổn thất nặng nề gần như VC. Có bằng chứng ngày càng cho thấy rằng VC đã trở nên rất mạnh, đã hoàn thành triệt để kế hoạch và có lực lượng sẵn sàng cho nỗ lực tiến chiếm Sài Gòn nếu có bất kỳ xáo trộn lớn nào xảy ra. Khiêm biết rằng kế hoạch đảo chính của “phía dân sự” vẫn tiếp tục. “Phía dân sự” tất nhiên không biết gì về sức mạnh của VC như các Tướng biết, và cũng không thể nói cho phía dân sự biết. Do đó, trong khi các Tướng (tức là Minh, Khiêm và Nguyễn Khánh) chưa từ bỏ kế hoạch dự phòng (không xác định) cho hành động sau này nếu cần thiết, thì giờ đây họ kiên quyết không âm mưu lật đổ Diệm trong khi chờ quyết định của Diệm về những thay đổi chính phủ do các Tướng yêu cầu. Nhận xét hiện trường: Chúng tôi không chia sẻ niềm tin của Khiêm rằng Diệm sẽ chấp nhận và đưa ra những khuyến nghị của các Tướng trong mức độ mà Khiêm mong đợi.

 

CIA logo149. Telegram From the Central Intelligence Agency Station in Saigon to the Agency (1)

 

Saigon, September 26, 1963.

 

1222. 1. Following is account of half hour [less than 1 line not declassified] meeting with Gen. Khiem morning 26 Sept at latter’s request. Khiem explained he holding these meetings at direction of Gen. Duong Van Minh who wants to keep this channel open on continuing basis. Khiem in turn reports contents of conversations to Minh and to Minh only. [less than 1 1ine not declassified] Khiem pleased there no leaks so far.

2. Khiem cited recent Viet Cong show of strength in battlefield, where ARVN losses for first time almost as heavy as Viet Cong’s. He added that through recent operations mounted by Col. Phnoc of ARVN J-2 (Comment: From other sources known to have been in progress for past few weeks) evidence is mounting steadily that VC very strong, have thoroughly completed plan and have assets in place for takeover attempt in Saigon should any major disturbance occur.

3. Khiem aware that coup planning by “civilians” continues. “Civilians” of course not aware of evidence of Viet Cong strength in possession of Generals nor can they be told.

4. Thus while Generals (i.e., Minh, Khiem, and Khanh) have not abandoned contingency (unspecified) planning for later action should it be necessary, they now firmly determined not attempt overthrow Diem pending latter’s decision on governmental changes requested by Generals (see Saig-40 IN 21 114).(2) Khiem now somewhat optimistic that Diem will go along. Khiem indirectly set date of 4 Oct as Generals’ deadline for Diem’s acceptance of Generals’ recommendations.

5. Optimism stems from fact that Generals feel Diem now accepting grave danger posed by VC which direct result of Diem’s wrong policies in past and mistakes made in governmental structure up to present.

6. Once in possession of key ministries (at one point desirability of Big Minh for Defense and Gen. Don for Interior discussed) and with clear lines in the chain of command from Defense to sector chiefs in military field and from Interior to province chiefs who would have no say so on military operations, Generals confident nation will be in position effectively to fight threats from within and from DRV (Khiem mentioned that Generals harping with Diem on very real threat from without and Generals opine this probably decisive factor in Diem’s present tendency to go along with Generals recommendations).

7. Diem has already taken one step desired by Generals by signing some three or four days ago an order specifically placing Col. Tung and his Special Forces High Command directly under Joint Chiefs of [General] Staff. How effectively this order will be implemented should become evident in very near future ([less than 1 line not declassified] commented that JCS could well start with inquiry as Tung’s disposal of funds available to him).

8. Diem has also taken another action which pleases the Generals by shipping Dr. Tuyen out of the country.(3) Khiem considers Tuyen one of Nhu’s men most responsible for ineffectiveness of civilian organs in fight against Viet Cong.

9. In somewhat daydreaming comment on how new government would function, Khiem said that with all Dept posts in hands of military, Counsellor Nhu’s influence on conduct of affairs of nation will be minimal.

10. Field comment: We do not share Khiem’s belief that Diem will accept and introduce recommendations made by the General Officers to the extent hoped for by Khiem.

NOTES:

(1) Source: Department of State, Har-Van Files, South Vietnam Policy Files, September 16-30. 1963. Secret. There is no time of transmission on the source text.

(2) Document 119.

(3) As the Republic of Vietnam’s diplomatic representative to the United Arab Republic.↩

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v04/d149

 

.... o ....

 

149. Điện văn từ Trạm Tình báo CIA ở Sài Gòn gửi về Trung ướng CIA (1)

 

Sài Gòn, ngày 26 tháng 9 năm 1963.

 

1222. 1. Sau đây là cuộc gặp nửa giờ của [dưới 1 dòng không được giải mật] với Tướng Trần Thiện Khiêm vào sáng ngày 26 tháng 9 theo yêu cầu của ông Khiêm. Khiêm giải thích rằng ông tổ chức các cuộc họp này theo chỉ đạo của Tướng Dương Văn Minh, người muốn tiếp tục duy trì kênh liên lạc này. Khiêm sau đó sẽ báo cáo nội dung cuộc trò chuyện này cho Minh và chỉ cho Minh thôi. [ít hơn 1 dòng chưa được giải mật] Khiêm hài lòngcho đến nay không có rò rỉ nào.

2. Khiêm dẫn ra sức mạnh hiển lộ gần đây của Việt Cộng trên chiến trường, nơi mà lần đầu tiên QLVNCH bị tổn thất nặng nề gần như VC. Khiêm nói thêm rằng qua các hoạt động gần đây do Đại tá Phnoc của J-2 QLVNCH thực hiện (Bình luận: Từ các nguồn khác được biết là đã diễn ra trong vài tuần qua) bằng chứng ngày càng cho thấy rằng VC đã trở nên rất mạnh, đã hoàn thành triệt để kế hoạch và có lực lượng sẵn sàng cho nỗ lực tiến chiếm Sài Gòn nếu có bất kỳ xáo trộn lớn nào xảy ra.

3. Khiêm biết rằng kế hoạch đảo chính của “phía dân sự” vẫn tiếp tục. “Phía dân sự” tất nhiên không biết gì về sức mạnh của VC như các Tướng biết, và cũng không thể nói cho phía dân sự biết.

4. Do đó, trong khi các Tướng (tức là Minh, Khiêm và Nguyễn Khánh) chưa từ bỏ kế hoạch dự phòng (không xác định) cho hành động sau này nếu cần thiết, thì giờ đây họ kiên quyết không âm mưu lật đổ Diệm trong khi chờ quyết định của Diệm về những thay đổi chính phủ do các Tướng yêu cầu (xem Saig-40 IN 21 114).(2) Khiêm lúc này hơi lạc quan rằng Diệm sẽ ưng thuận thay đổi chính phủ. Khiêm gián tiếp ấn định ngày 4 tháng 10 là hạn chót để Diệm chấp nhận đề nghị cải tổ chính phủ theo ý các Tướng.

5. Sự lạc quan xuất phát từ việc các Tướng cảm thấy Diệm hiện đang chấp nhận mối nguy hiểm nghiêm trọng do VC gây ra, hậu quả trực tiếp của những chính sách sai lầm của Diệm trong quá khứ và những sai lầm trong cơ cấu chính phủ cho đến nay.

6. Từng nắm giữ các bộ chủ chốt (có thời điểm đã thảo luận về mong muốn của Dương Văn Minh về Bộ Quốc phòng và Tướng Trần Văn Đôn về Bộ Nội vụ) và với ranh giới rõ ràng trong chuỗi chỉ huy từ Quốc phòng đến các trưởng ngành quân sự và từ Nội vụ đến các tỉnh trưởng, những người không có tiếng nói nào về các hoạt động quân sự, các Tướng tự tin rằng VNCH sẽ ở vị trí hiệu quả để chống lại các mối đe dọa từ bên trong và từ Bắc Việt (Khiêm nói rằng các Tướng nói với Diệm về mối đe dọa rất thực tế từ bên ngoài và các Tướng cho rằng đây có lẽ là yếu tố quyết định trong xu hướng hiện tại của Diệm phù hợp với khuyến nghị của Đại tướng).

7. Diệm đã thực hiện một bước mà các Tướng mong muốn bằng cách ký khoảng ba hoặc bốn ngày trước một mệnh lệnh đặc biệt đặt Đại tá Lê Quang Tung và Bộ Tư lệnh Lực lượng Đặc biệt của Tung trực tiếp dưới quyền Tổng Tham mưu trưởng Liên quân. Lệnh này sẽ được thực hiện hiệu quả đến mức nào sẽ trở nên rõ ràng trong tương lai rất gần ([ít hơn 1 dòng không được giải mật] nhận xét rằng JCS (Tổng Tham mưu trưởng Liên quân) có thể bắt đầu bằng cuộc điều tra khi Tung xử lý số tiền viện trợ dành cho Tung).

8. Diệm còn có một hành động khác khiến các Tướng hài lòng bằng cách trục xuất Bác sĩ Trần Kim Tuyến ra khỏi nước. (3) Khiêm coi Tuyến là một trong những người của Nhu phải chịu trách nhiệm nặng nề nhất về sự kém hiệu quả của các cơ quan dân sự trong cuộc chiến chống VC.

9. Trong bình luận có phần mơ mộng về cách thức hoạt động của chính phủ mới, Khiêm nói rằng với tất cả các chức vụ trong Bộ nằm trong tay quân đội, ảnh hưởng của Cố vấn Nhu đối với việc điều hành công việc quốc gia sẽ rất ít.

10. Nhận xét hiện trường: Chúng tôi không chia sẻ niềm tin của Khiêm rằng Diệm sẽ chấp nhận và đưa ra những khuyến nghị của các Tướng trong mức độ mà Khiêm mong đợi.

GHI CHÚ:

(1) Nguồn: Bộ Ngoại giao, Har-Van Files, South Vietnam Policy Files, September 16-30. 1963. Bí mật. Không có thời gian truyền trên văn bản nguồn.

(2) Văn bản 119.

(3) Là đại diện ngoại giao của VNCH tại Cộng hòa Ả Rập Thống Nhất.

   .

Kho sử liệu PHẬT GIÁO VIỆT NAM 1963 - SONG NGỮ:

https://thuvienhoasen.org/a39405/phat-giao-viet-nam-1963-song-ngu

 

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
24/08/2015(Xem: 10220)
Thầy là một nhà sư, một nhà thơ, một nhà giáo dục và là nhà từ thiện. Và cứ mỗi mùa Tết, Thầy Thích Nhuận Tâm lại ngồi viết thư pháp để tặng cho người yêu thích những dòng chữ mừng xuân. Năm nay, Hòa Thượng Thích Thông Hải, trụ trì Chùa Bảo Quang ở Garden Grove, đã mời Thầy Thích Nhuận Tâm tới vui xuân.
ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG húy thượng THẮNG hạ HOAN hiệu LONG HOAN - Tăng Trưởng Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương Viện Tăng Thống, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất - Trưởng Ban Điều Hợp Tăng Ni Việt Nam Hải Ngoại - Chánh Văn Phòng Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTN Hoa Kỳ đã thuận thế vô thường, thâu thần thị tịch vào lúc 6 giờ 50 sáng thứ Năm, ngày 25 tháng 01 năm 2024, (nhằm ngày Rằm tháng Chạp năm Quý Mão), tại Thành phố Santa Ana, Quận Cam, Tiểu bang California, Hoa Kỳ, thế thọ 97, hạ lạp 72. Tang lễ Đức Đại lão Hòa Thượng sẽ được long trọng cử hành tại Chùa Bát Nhã, 4717 W. First Street, Santa Ana, California 92703, U.S.A.
Trong hơn 10 năm trở lại đây, nhân loại đã sử dụng trên máy tính và điện thoại nhiều sản phẩm công nghệ hiện đại, được xem như một phần của trí tuệ nhân tạo (AI). Những sản phẩm này đã trở thành công cụ cần thiết trong đời sống hàng ngày.