Bilingual. 159. Conversation with Vice President Tho. He said that it was obvious that police state methods were being used and that this was creating deep discontent and yet we were unable to do anything about it.

31/01/20244:02 SA(Xem: 560)
Bilingual. 159. Conversation with Vice President Tho. He said that it was obvious that police state methods were being used and that this was creating deep discontent and yet we were unable to do anything about it.

blank
Bilingual. 159. Conversation with Vice President Tho. He said that it was obvious that police state methods were being used and that this was creating deep discontent and yet we were unable to do anything about it. The villager is discontented for several reasons: first, he feels he has to pay too much money to the local village agent who is demanding much more than the 100 plasters and ten days of work which the villager had agreed to do. Then, said Tho, when the villager leaves his hamlet in the morning to go out to work in the field, he meets the Viet Cong who forces him to pay another set of taxes. When General Taylor said that in a properly defended hamlet this should not happen, Tho said: Why, General Taylor, there are not more than 20 to 30 properly defended hamlets in the whole country. He said: Why do you gentlemen think that the Viet Cong is still so popular? Two years ago there were between 20-30,000 in the Viet Cong army; for these last two years we have been killing a thousand a month; and yet the Viet Cong is even larger today. When General Taylor and I suggested it might be intimidation, Tho said: Intimidation can make them join, but it cannot stop them from running away. While some of them do run away, there are many who stay. Why is this? When I suggested that it might be the promises that the Viet Cong make, Tho said: They cannot promise a thing-neither food nor shelter nor security. The answer is that they stay in the Viet Cong army because they want to, and the reason they want to is their extreme discontent with the Government of Vietnam.//Nói chuyện với Phó Tổng Thống Nguyễn Ngọc Thơ. Ông nói rằng rõ ràng là các phương pháp [đàn áp] của cảnh sát đã được sử dụng và điều này đang tạo ra sự bất bình sâu sắc [của dân VN] nhưng chúng tôi không thể làm gì để giải quyết vấn đề đó. Người dân làng không hài lòng vì nhiều lý do: thứ nhất, dân làng cảm thấy mình phải trả quá nhiều tiền cho quan chức làng xã địa phương, những người đòi nộp nhiều hơn 100 đồng VN và 10 ngày công mà dân làng đã đồng ý làm. Sau đó, Thơ kể, khi dân làng rời làng vào buổi sáng để ra đồng làm việc, thì gặp Việt Cộng, họ buộc dân làng phải nộp một khoản thuế khác. Khi Tướng Taylor nói rằng trong một ấp được phòng thủ kỹ càng thì điều này không xảy ra, Thơ nói: Thưa Tướng Taylor, cả nước không có quá 20 đến 30 ấp [chiến lược] được phòng thủ kỹ càng. Thơ nói: Quý ông thử nghĩ tại sao Việt Cộng vẫn được người dân ưa chuộng như vậy? Hai năm trước có khoảng 20-30.000 người trong quân đội Việt Cộng; trong hai năm vừa qua, chúng ta đã giết được một ngàn lính VC mỗi tháng; vậy mà bây giờ VC thậm chí còn đông hơn. Khi tôi và Tướng Taylor cho rằng đó có thể là VC đe dọa [để tuyển lính], Thơ nói: Sự đe dọa có thể khiến họ gia nhập VC, nhưng không thể ngăn cản dân làng bỏ chạy. Trong khi một số người bỏ chạy thì cũng có nhiều người ở lại. Tại sao lại thế này? Khi tôi gợi ý rằng đó có thể là vì những lời hứa mà VC đưa ra, Thơ nói: VC không thể hứa một điều gì - không lương thực, không chỗ ở, không an ninh. Câu trả lời là người dân gia nhập quân đội VC vì họ muốn thế, và lý do họ muốn vậy là vì họ bất mãn tột độ với Chính phủ VNCH.

 

us-embassy-saigon-vietnam_200-2159. Telegram From the Embassy in Vietnam to the Department of State(1)

 

Saigon, September 30, 1963, 7 p.m.

613. CINCPAC for POLAD.

1. McNamara, Taylor, and I had conversation with Vice President Tho. He opened up conversation immediately by recalling that two years ago he had said to General Taylor that the American effort in Viet-Nam should have three characteristics: It should be rapid; it should be efficient; it should be intelligent. We had succeeded in the first two parts but had failed in the third: we are not using our strength intelligently.

2. When asked to elaborate on this. He said that it was obvious that police state methods were being used and that this was creating deep discontent and yet we were unable to do anything about it. He felt sorry to speak so frankly, but the situation was very serious.

3. When asked to say what we should do to be intelligent and to make our influence effective, he said that he did not feel free to tell us. It was his duty not to set himself apart from the President, that he had already gone very far in saying what he had.

4. We pressed him hard on different methods which had been proposed. He agreed that protestations and words by Ambassadors and others were totally ineffective. He said that withholding economic aid would do nothing since we had inflation already; introduction of US troops would be “idiotic” as would be an attempt by the US to organize a coup d’etat.

5. When we asked him if there were any Vietnamese or foreigners in Saigon whose advice we should seek, he said that the best people were out of the country but that they could not advise us on details. When asked to suggest persons out of the country, he suggested Vu Van Maul.

6. When asked whether it was true that all the dissatisfaction was in the cities and that there was none in the villages, he said that this was not true, that he had spent his life in the villages of the southern part of country and knew them intimately. There was serious discontent in the villages, but not because of the police state methods being used in the cities. The villager is discontented for several reasons: first, he feels he has to pay too much money to the local village agent who is demanding much more than the 100 plasters and ten days of work which the villager had agreed to do. Then, said Tho, when the villager leaves his hamlet in the morning to go out to work in the field, he meets the Viet Cong who forces him to pay another set of taxes.

7. When General Taylor remarked that this should not happen in a well fortified hamlet, Tho said that it did not happen in the hamlet-it happened when the villager steps out of the hamlet and goes into the field.

8. When General Taylor said that in a properly defended hamlet this should not happen, Tho said: Why, General Taylor, there are not more than 20 to 30 properly defended hamlets in the whole country.

9. With some warmth he said: Why do you gentlemen think that the Viet Cong is still so popular? Two years ago there were between 20-30,000 in the Viet Cong army; for these last two years we have been killing a thousand a month; and yet the Viet Cong is even larger today. Why is this true?

10. When General Taylor and I suggested it might be intimidation, Tho said: Intimidation can make them join, but it cannot stop them from running away. While some of them do run away, there are many who stay. Why is this?

11. When I suggested that it might be the promises that the Viet Cong make, Tho said: They cannot promise a thing-neither food nor shelter nor security. The answer is that they stay in the Viet Cong army because they want to, and the reason they want to is their extreme discontent with the Government of Vietnam.

12. Comment: Vice President Tho evidently wants us to straighten out the whole situation here and yet does not hesitate to disapprove of any methods of doing so. But his analysis of village attitudes is worthy of consideration.

Lodge

NOTES:

Source: Department of State, Central Files, ORG 7 OSD. Secret; Limit Distribution. Repeated to CINCPAC. Passed to the White House.

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v04/d159

 

.... o ....

 

159. Điện văn từ Đại sứ quán Hoa Kỳ tại VN gửi Bộ Ngoại giao(1)

 

Sài Gòn, ngày 30 tháng 9 năm 1963, 7 giờ tối.

613. CINCPAC cho POLAD. (Văn phòng Tư Lệnh Thái Bình Dương chuyển sang Các Cố Vấn Chính Trị)

1. McNamara (Bộ Trưởng Quốc Phòng), Tướng Taylor ((Tham Mưu Trưởng Liên Quân) và tôi (Đại sứ Lodge) đã nói chuyện với Phó Tổng Thống Nguyễn Ngọc Thơ. Ông bắt đầu cuộc nói chuyện ngay lập tức bằng cách nhớ lại rằng hai năm trước ông đã nói với Tướng Taylor rằng nỗ lực của Mỹ ở Việt Nam cần có ba đặc điểm: Cần phải nhanh chóng; nó phải hiệu quả; nó phải thông minh. Chúng ta đã thành công ở hai phần đầu nhưng lại thất bại ở phần thứ ba: chúng ta không sử dụng sức mạnh của mình một cách thông minh.

2. Khi được yêu cầu giải thích chi tiết về vấn đề này. Ông nói rằng rõ ràng là các phương pháp [đàn áp] của cảnh sát đã được sử dụng và điều này đang tạo ra sự bất bình sâu sắc [của dân VN] nhưng chúng tôi không thể làm gì để giải quyết vấn đề đó. Anh cảm thấy tiếc khi phải nói thẳng như vậy, nhưng tình hình rất nghiêm trọng.

3. Khi được yêu cầu nói chúng ta nên làm gì để trở nên thông minh và để ảnh hưởng của mình có hiệu quả, Thơ nói rằng Thơ không cảm thấy thoải mái khi nói với chúng tôi. Nhiệm vụ của Thơ là không tách mình ra khỏi Tổng thống, rằng Thơ đã đi rất xa khi nói những gì mình có.

4. Chúng tôi đã ép Thơ, rằng các phương pháp khác nhau trước đó đã được đưa ra. Thơ đồng ý rằng những sự phản đốilời nói của các Đại sứ và những người khác hoàn toàn không có hiệu quả [để chính phủ Diệm thay đổi]. Thơ nói rằng việc cắt giảm viện trợ kinh tế sẽ chẳng có tác dụng gì vì chúng ta đã có lạm phát rồi; việc đưa quân đội Hoa Kỳ vào sẽ là “ngu ngốc” vì sẽ là một nỗ lực của Hoa Kỳ nhằm tổ chức một cuộc đảo chính.

5. Khi chúng tôi hỏi Thơ có người Việt Nam hay người nước ngoài nào ở Sài Gòn mà chúng tôi nên tìm lời khuyên không, Thơ nói rằng những người giỏi nhất đều ở nước ngoài nhưng họ không thể tư vấn chi tiết cho chúng tôi. Khi được yêu cầu gợi ý về những người đã xuất ngoại, Thơ gợi ý Vũ Văn Mẫu.

6. Khi được hỏi có đúng là tất cả sự bất mãn đều ở thành phố và không có ở làng quê, Thơ nói rằng điều này không đúng, rằng Thơ đã sống cả đời ở các làng quê phía nam đất nước và biết họ một cách thân mật. Đã có sự bất bình nghiêm trọng ở các làng quê, nhưng không phải vì các phương pháp cảnh sát [đàn áp] được sử dụng ở các thành phố. Người dân làng không hài lòng vì nhiều lý do: thứ nhất, dân làng cảm thấy mình phải trả quá nhiều tiền cho quan chức làng xã địa phương, những người đòi nộp nhiều hơn 100 đồng VN và 10 ngày công mà dân làng đã đồng ý làm. Sau đó, Thơ kể, khi dân làng rời làng vào buổi sáng để ra đồng làm việc, thì gặp Việt Cộng, họ buộc dân làng phải nộp một khoản thuế khác.

7. Khi Tướng Taylor nhận xét rằng điều này không thể xảy ra ở một ấp [chiến lược] kiên cố, Thơ nói rằng chuyện đó không xảy ra trong ấp - nó xảy ra khi dân làng bước ra khỏi ấp và ra đồng làm việc.

8. Khi Tướng Taylor nói rằng trong một ấp được phòng thủ kỹ càng thì điều này không xảy ra, Thơ nói: Thưa Tướng Taylor, cả nước không có quá 20 đến 30 ấp [chiến lược] được phòng thủ kỹ càng.

9. Với một chút ấm áp, Thơ nói: Quý ông thử nghĩ tại sao Việt Cộng vẫn được người dân ưa chuộng như vậy? Hai năm trước có khoảng 20-30.000 người trong quân đội Việt Cộng; trong hai năm vừa qua, chúng ta đã giết được một ngàn lính VC mỗi tháng; vậy mà bây giờ VC thậm chí còn đông hơn. Tại sao có sự thật này?

10. Khi tôi và Tướng Taylor cho rằng đó có thể là VC đe dọa [để tuyển lính], Thơ nói: Sự đe dọa có thể khiến họ gia nhập VC, nhưng không thể ngăn cản dân làng bỏ chạy. Trong khi một số người bỏ chạy thì cũng có nhiều người ở lại. Tại sao lại thế này?

11. Khi tôi gợi ý rằng đó có thể là vì những lời hứa mà VC đưa ra, Thơ nói: VC không thể hứa một điều gì - không lương thực, không chỗ ở, không an ninh. Câu trả lời là người dân gia nhập quân đội VC vì họ muốn thế, và lý do họ muốn vậy là vì họ bất mãn tột độ với Chính phủ VNCH.

12. Bình luận: Phó Tổng Thống Nguyễn Ngọc Thơ rõ ràng muốn chúng ta giải quyết triệt để toàn bộ tình hình ở đây nhưng lại không do dự bác bỏ bất kỳ phương pháp nào làm như vậy. Nhưng phân tích của Thơ về thái độ của dân làng rất đáng được xem xét.

Lodge

(Đại sứ Hoa Kỳ tại VN)

GHI CHÚ:

(1) Nguồn: Bộ Ngoại giao, Hồ sơ Trung tâm, ORG 7 OSD. Bí mật; Giới hạn phân phối. Lặp lại với CINCPAC. Đã được chuyển đến Bạch Ốc.

   .

Kho sử liệu PHẬT GIÁO VIỆT NAM 1963 - SONG NGỮ:

https://thuvienhoasen.org/a39405/phat-giao-viet-nam-1963-song-ngu

 

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
24/08/2015(Xem: 10220)
Thầy là một nhà sư, một nhà thơ, một nhà giáo dục và là nhà từ thiện. Và cứ mỗi mùa Tết, Thầy Thích Nhuận Tâm lại ngồi viết thư pháp để tặng cho người yêu thích những dòng chữ mừng xuân. Năm nay, Hòa Thượng Thích Thông Hải, trụ trì Chùa Bảo Quang ở Garden Grove, đã mời Thầy Thích Nhuận Tâm tới vui xuân.
ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG húy thượng THẮNG hạ HOAN hiệu LONG HOAN - Tăng Trưởng Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương Viện Tăng Thống, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất - Trưởng Ban Điều Hợp Tăng Ni Việt Nam Hải Ngoại - Chánh Văn Phòng Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTN Hoa Kỳ đã thuận thế vô thường, thâu thần thị tịch vào lúc 6 giờ 50 sáng thứ Năm, ngày 25 tháng 01 năm 2024, (nhằm ngày Rằm tháng Chạp năm Quý Mão), tại Thành phố Santa Ana, Quận Cam, Tiểu bang California, Hoa Kỳ, thế thọ 97, hạ lạp 72. Tang lễ Đức Đại lão Hòa Thượng sẽ được long trọng cử hành tại Chùa Bát Nhã, 4717 W. First Street, Santa Ana, California 92703, U.S.A.
Trong hơn 10 năm trở lại đây, nhân loại đã sử dụng trên máy tính và điện thoại nhiều sản phẩm công nghệ hiện đại, được xem như một phần của trí tuệ nhân tạo (AI). Những sản phẩm này đã trở thành công cụ cần thiết trong đời sống hàng ngày.