Bilingual. 162. Taylor's farewell call on General Minh. General Minh as always is deeply concerned over the country. He considers that many difficulties remain in the military program.

04/02/20242:45 SA(Xem: 234)
Bilingual. 162. Taylor's farewell call on General Minh. General Minh as always is deeply concerned over the country. He considers that many difficulties remain in the military program.

blank
Bilingual. 162. Taylor's farewell call on General Minh. General Minh as always is deeply concerned over the country. He considers that many difficulties remain in the military program. There hasn’t been enough understanding between the population and the armed forces in the field. With regard to the Buddhist difficulties, General Minh considers that the matter is basically a struggle for special privileges between Buddhists and Catholics. Many provincial officials are favoring the Catholics in granting the many forms of government permits controlling commercial transactions, travel, and the like. There has been no obstacle to the practice of the Buddhist religion but individuals have been jailed for contributing money to the Pagodas. The student riots reflect the resentment of parents for the many forms of injustice perpetrated by the central government. There has been some Communist inspiration behind the demonstrations but the basic cause is this sense of injustice which permeates most of the urban society. In summary, General Minh sees his country in chains with no way to shake them off.// Tướng Taylor đến chào từ biệt Tướng Dương Văn Minh. Tướng Minh luôn quan tâm sâu sắc đến đất nước. Minh cho rằng chương trình quân sự vẫn còn nhiều khó khăn. Giữa người dân và quân đội VNCH trên chiến trường chưa có đủ sự cảm thông. Về những khó khăn của Phật giáo, Tướng Minh cho rằng vấn đề cơ bản là cuộc đấu tranh giành đặc quyền giữa người theo đạo Phật và người Công giáo. Nhiều quan chức cấp tỉnh đang biệt đãi người Công giáo trong việc cấp nhiều hình thức giấy phép của chính phủ để kiểm soát các giao dịch thương mại, đi lại và những thứ tương tự. Không có trở ngại nào đối với việc thực hành tôn giáo Phật giáo nhưng có nhiều người đã bị bắt vào tù vì đóng góp tiền cho các ngôi chùa. Các cuộc bạo loạn của sinh viên phản ánh sự phẫn nộ của phụ huynh đối với nhiều hình thức bất công do chính quyền trung ương gây ra. Đã có một số kích động Cộng sản đằng sau các cuộc biểu tình nhưng nguyên nhân cơ bản là cảm giác bất công này đã thấm sâu vào hầu hết xã hội thành thị. Tóm lại, Tướng Minh thấy đất nước mình bị xiềng xích mà không có cách nào thoát ra được.

 

JCS162. Memorandum for the Record by the Chairman of the Joint Chiefs of Staff (Taylor)(1)

 

Saigon, October 1, 1963.

 

SUBJECT

Farewell Call on Major General Duong Van Minh (Big Minh) 1 October 1963

1. In the course of my farewell call on General Minh and in response to my questions, the following points came out: (Also present was Colonel Raymond Jones, Assistant J-3, Hq MACV.)

a. General Minh as always is deeply concerned over the country. He considers that many difficulties remain in the military program. There hasn’t been enough understanding between the population and the armed forces in the field. There is still no unimpeded channel of military command from Saigon to the field. There is divided responsibility between the military commanders and the provincial officials. All of these circumstances make ultimate success doubtful to General Minh.

b. With regard to the Buddhist difficulties, General Minh considers that the matter is basically a struggle for special privileges between Buddhists and Catholics. Many provincial officials are favoring the Catholics in granting the many forms of government permits controlling commercial transactions, travel, and the like. There has been no obstacle to the practice of the Buddhist religion but individuals have been jailed for contributing money to the Pagodas. General Minh feels that this Buddhist issue has not yet cropped up in the Armed Forces but he is always afraid that it may at any time.

c. The student riots reflect the resentment of parents for the many forms of injustice perpetrated by the central government. There has been some Communist inspiration behind the demonstrations but the basic cause is this sense of injustice which permeates most of the urban society.

d. General Minh has no solution for the unhappy conditions which he perceives. He understands the difficulty of the United States in manipulating the aid program to influence the Diem government. It would be tragic, he feels, to retard the military campaign by a cut back in aid. He sees no opposition to the present government which might rally domestic and foreign support.

e. I told General Minh that he could always communicate with me on any subject through General Harkins.

2. In summary, General Minh sees his country in chains with no way to shake them off.

M. D. T. (2)

(Tướng Maxwell D. Taylor: Tham Mưu Trưởng Liên Quân)

NOTES:

(1) Source: Washington National Records Center, RG 330, McNamara Files: FRC 71-A-3470, Back-up Documents and Notes, 9/25/63-Trip to SVN. Secret. This was the second private meeting between Taylor and Minh. The first, as Taylor recounts in Swords and Plowshares, pp. 297-298, was on the tennis court at the Saigon Officers Club on September 29 with Secretary McNamara as a spectator. The two Americans were under the impression Minh had an important message for them, but Minh refused to be drawn out by what Taylor later described as “broad hints of our interest in other subjects which we gave him during breaks in the game.” In a memorandum to McNamara, September 30, Taylor explained the misunderstanding as follows:

“Colonel Jones, one of our tennis players yesterday, at my request, contacted Big Minh last night to probe the situation with him. He reports that Big Minh was confused yesterday as to what was taking place. He gave Jones no impression of having sent word to see you and me. As far as he was concerned, the occasion was simply a game of tennis. He indicated that he has no message to communicate to me now but would be very glad to discuss the military situation at any time. He sees no problem in my calling on him or in his coming to see me.” (National Defense University, Taylor Papers, T-186-69)

(2) Printed from a copy that bears these typed initials.

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v04/d162

 

.... o ....

 

162. Biên bản ghi nhớ của Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân (Tướng Taylor)(1)

 

Sài Gòn, ngày 1 tháng 10 năm 1963.

CHỦ ĐỀ

Từ biệt Thiếu tướng Dương Văn Minh (Big Minh) ngày 1 tháng 10 năm 1963

1. Trong lúc tôi đến chào từ biệt Tướng Minh và để Tướng Minh trả lời các câu hỏi của tôi, có những điểm sau đây: (Cùng có mặt Đại Tá Raymond Jones, Phụ Tá J-3, Tổng hành dinh MACV.)

a. Tướng Minh luôn quan tâm sâu sắc đến đất nước. Minh cho rằng chương trình quân sự vẫn còn nhiều khó khăn. Giữa người dân và quân đội VNCH trên chiến trường chưa có đủ sự cảm thông. Vẫn chưa có tuyến chỉ huy quân sự thông suốt từ Sài Gòn ra chiến trường. Có sự chia rẽ trách nhiệm giữa các chỉ huy quân sự và các quan chức cấp tỉnh. Tất cả những hoàn cảnh này khiến Tướng Minh nghi ngờ về thành công cuối cùng.

b. Về những khó khăn của Phật giáo, Tướng Minh cho rằng vấn đề cơ bản là cuộc đấu tranh giành đặc quyền giữa người theo đạo Phật và người Công giáo. Nhiều quan chức cấp tỉnh đang biệt đãi người Công giáo trong việc cấp nhiều hình thức giấy phép của chính phủ để kiểm soát các giao dịch thương mại, đi lại và những thứ tương tự. Không có trở ngại nào đối với việc thực hành tôn giáo Phật giáo nhưng có nhiều người đã bị bắt vào tù vì đóng góp tiền cho các ngôi chùa. Tướng Minh cảm thấy vấn đề Phật giáo này chưa nảy sinh trong Quân đội VNCH nhưng ông luôn lo sợ nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

c. Các cuộc bạo loạn của sinh viên phản ánh sự phẫn nộ của phụ huynh đối với nhiều hình thức bất công do chính quyền trung ương gây ra. Đã có một số kích động Cộng sản đằng sau các cuộc biểu tình nhưng nguyên nhân cơ bản là cảm giác bất công này đã thấm sâu vào hầu hết xã hội thành thị.

d. Tướng Minh khônggiải pháp nào cho những hoàn cảnh bất hạnh mà ông nhận thấy. Ông hiểu sự khó khăn của Hoa Kỳ trong việc vận dụng chương trình viện trợ để gây ảnh hưởng lên chính phủ Diệm. Ông cảm thấy sẽ thật bi thảm nếu trì hoãn chiến dịch quân sự bằng cách cắt giảm viện trợ. Ông không thấy có sự đối nghịch nào đối với chính phủ hiện tại, chính phủ có thể huy động sự ủng hộ trong và ngoài nước.

e. Tôi nói với Tướng Minh rằng ông luôn có thể trao đổi với tôi về mọi vấn đề thông qua Tướng Harkins.

2. Tóm lại, Tướng Minh thấy đất nước mình bị xiềng xích mà không có cách nào thoát ra được.

M. D. T. (2)

(Tướng Maxwell D. Taylor)

GHI CHÚ:

(1) Nguồn: Trung tâm Hồ sơ Quốc gia Washington, RG 330, McNamara Hồ sơ: FRC 71-A-3470, Tài liệu Dự phòng và Ghi chú, 25/9/63-Chuyến đi đến Nam VN. Bí mật. Đây là cuộc gặp riêng thứ hai giữa Taylor và Minh. Lần đầu tiên, như Taylor kể lại trong sách "Swords and Plowshares" các trang 297-298, diễn ra trên sân tennis của Câu lạc bộ Sĩ quan Sài Gòn vào ngày 29 tháng 9 với Bộ Trưởng Quốc Phòng McNamara là một khán giả. Hai người Mỹ [McNamara và Taylor] có ấn tượng rằng Minh có một thông điệp quan trọng dành cho họ, nhưng Minh từ chối bị lôi cuốn bởi điều mà Taylor sau này mô tả là “những gợi ý rõ ràng về sự quan tâm của chúng tôi đối với các chủ đề khác mà chúng tôi đã đưa ra cho Minh trong giờ nghỉ giải lao của trò chơi.” Trong một bản ghi nhớ gửi McNamara ngày 30 tháng 9, Taylor giải thích sự hiểu lầm như sau:

“Đại tá Jones, một trong những tay vợt của chúng tôi ngày hôm qua, theo yêu cầu của tôi, đã liên lạc với Big Minh tối qua để thăm dò tình hình với Minh. Jones báo cáo rằng ngày hôm qua Big Minh đã bối rối không biết chuyện gì đang xảy ra. Minh không hề tạo cho Jones ấn tượng gì về việc đã gửi lời đến gặp tôi và anh. Đối với Minh, sự việc này chỉ đơn giản là một trận tennis. Minh cho biết rằng Minh không có tin nhắn nào để liên lạc với tôi bây giờ nhưng sẽ rất vui lòng thảo luận về tình hình quân sự bất cứ lúc nào. Minh thấy không có vấn đề gì khi tôi đến thăm Minh hoặc việc Minh đến gặp tôi.” (Đại học Quốc phòng, Taylor Papers, T-186-69)

(2) Được in từ một bản sao có những chữ viết tắt được đánh máy này.

   .

Kho sử liệu PHẬT GIÁO VIỆT NAM 1963 - SONG NGỮ:

https://thuvienhoasen.org/a39405/phat-giao-viet-nam-1963-song-ngu

 

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
24/08/2015(Xem: 10218)
Thầy là một nhà sư, một nhà thơ, một nhà giáo dục và là nhà từ thiện. Và cứ mỗi mùa Tết, Thầy Thích Nhuận Tâm lại ngồi viết thư pháp để tặng cho người yêu thích những dòng chữ mừng xuân. Năm nay, Hòa Thượng Thích Thông Hải, trụ trì Chùa Bảo Quang ở Garden Grove, đã mời Thầy Thích Nhuận Tâm tới vui xuân.
ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG húy thượng THẮNG hạ HOAN hiệu LONG HOAN - Tăng Trưởng Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương Viện Tăng Thống, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất - Trưởng Ban Điều Hợp Tăng Ni Việt Nam Hải Ngoại - Chánh Văn Phòng Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTN Hoa Kỳ đã thuận thế vô thường, thâu thần thị tịch vào lúc 6 giờ 50 sáng thứ Năm, ngày 25 tháng 01 năm 2024, (nhằm ngày Rằm tháng Chạp năm Quý Mão), tại Thành phố Santa Ana, Quận Cam, Tiểu bang California, Hoa Kỳ, thế thọ 97, hạ lạp 72. Tang lễ Đức Đại lão Hòa Thượng sẽ được long trọng cử hành tại Chùa Bát Nhã, 4717 W. First Street, Santa Ana, California 92703, U.S.A.
Trong hơn 10 năm trở lại đây, nhân loại đã sử dụng trên máy tính và điện thoại nhiều sản phẩm công nghệ hiện đại, được xem như một phần của trí tuệ nhân tạo (AI). Những sản phẩm này đã trở thành công cụ cần thiết trong đời sống hàng ngày.