Bilingual. 164. Possible Political Proposals at the United Nations General Assembly re Viet-Nam

06/02/20243:51 SA(Xem: 243)
Bilingual. 164. Possible Political Proposals at the United Nations General Assembly re Viet-Nam

blank
Bilingual. 164. Possible Political Proposals at the United Nations General Assembly re Viet-Nam. It is possible that during the UNGA consideration of the Ceylonese resolution on human rights in South Viet-Nam certain political suggestions regarding Viet-Nam may be made. 1. Withdrawal of U.S. forces from Viet-Nam. If the Communist regime in Hanoi will cease and desist in its subversive aggression against the Republic of Viet-Nam, the United States can withdraw its forces from that country. 2. Neutralization of South Viet-Nam. The Hanoi regime, as is currently obvious, has developed an extensive subversive and guerrilla network in South Viet-Nam which could at any time overthrow the government of a neutral South Viet-Nam. It can only be in terms of the neutralization of all of Viet-Nam when the Communists in North Viet-Nam are prepared to agree to give up political power and control in their zone. 3. Elections for the Reunification of Viet-Nam. We support the position of the Government of the Republic of Viet-Nam that elections can be held only when there is real assurance that the electorate in North Viet-Nam will be free of coercion.//Các đề xuất chính trị có thể gặp tại Đại hội đồng LHQ về VN. Có thể là trong quá trình Đại hội đồng LHQ xem xét nghị quyết của Tích Lan về nhân quyền ở miền Nam Việt Nam, một số đề xuất chính trị liên quan đến Việt Nam có thể sẽ được đưa ra. 1. Nếu có yêu cầu rút quân Mỹ khỏi VN. Nếu chế độ Cộng sản ở Hà Nội chấm dứt hành động xâm lược lật đổ VNCH, Hoa Kỳ có thể rút lực lượng ra khỏi VN. 2. Nếu có yêu cầu trung lập hóa miền Nam VN. Chế độ Hà Nội, như đã thấy rõ hiện nay, đã phát triển một mạng lưới du kích và lật đổ sâu rộng ở miền Nam VN, mạng lưới này có thể lật đổ chính quyền của một miền Nam VN trung lập bất cứ lúc nào. Chỉ có thể là trung lập hóa toàn bộ Việt Nam khi những người Cộng sản ở miền Bắc Việt Nam sẵn sàng đồng ý từ bỏ quyền lực chính trị và kiểm soát trong khu vực của họ ở VN. 3. Nếu có yêu cầu bầu cử thống nhất đất nước Việt Nam. Chúng ta [Hoa Kỳ] ủng hộ quan điểm của Chính phủ Việt Nam Cộng hòa rằng các cuộc bầu cử chỉ có thể được tổ chức khi có sự đảm bảo thực sự rằng cử tri ở miền Bắc Việt Nam sẽ không bị ép buộc.

 

the Department of State 2164. Memorandum From the Assistant Secretary of State for Far Eastern Affairs (Hilsman) to the Acting Secretary of State (1)

 

Washington, October 1, 1963.

SUBJECT

Possible Political Proposals at the United Nations General Assembly re Viet-Nam

It is possible that during the UNGA consideration of the Ceylonese resolution on human rights in South Viet-Nam(2) certain political suggestions regarding Viet-Nam may be made by other delegations. If any formal proposals are made they would, of course, be referred to the Department by USUN for instructions.

It may well be, however, that political suggestions or comments regarding Viet-Nam may be made as obiter dicta in speeches to the General Assembly or during corridor conversations. It would seem desirable that we have approved lines of reply for U.S. representatives to use at their discretion to insure that U.S. views are clearly known before ideas and positions of other delegations crystallize.

The anticipated suggestions from other delegations and proposed U.S. lines of reply are as follows:

1. Withdrawal of U.S. forces from Viet-Nam.

Proposed U.S. Response: As President Kennedy stated in December, 1961,(3) “The United States, like the Republic of Viet-Nam, remains devoted to the cause of peace and our primary purpose is to help [South Viet-Nam’s](4) people maintain their independence. If the Communist authorities in North Viet-Nam will stop their campaign to [Page 332]destroy the Republic of Viet-Nam, the measures we are taking to assist [South Viet-Nam’s] defense efforts will no longer be necessary.” Thus, if the Communist regime in Hanoi will cease and desist in its subversive aggression against the Republic of Viet-Nam, the United States can withdraw its forces from that country.

2. Neutralization of South Viet-Nam

Proposed U.S. Response: Neutralization of South Viet-Nam alone would pave the way for an early Communist take-over of that area. Without external assistance the armed forces of South Viet-Nam could not withstand the aggressive pressures of the much larger armed forces of the Communist regime in North Viet-Nam. Moreover, the Hanoi regime, as is currently obvious, has developed an extensive subversive and guerrilla network in South Viet-Nam which could at any time overthrow the government of a neutral South Viet-Nam.

If there is to be any discussion of the neutralization of Viet-Nam, it can only be in terms of the neutralization of all of Viet-Nam when the Communists in North Viet-Nam are prepared to agree to give up political power and control in their zone.

3. Elections for the Reunification of Viet-Nam

Proposed U.S. Response: We support the position of the Government of the Republic of Viet-Nam that elections can be held only when there is real assurance that the electorate in North Viet-Nam will be free of coercion.(5)

NOTES:

(1) Source: Department of State, Vietnam Working Group Files: Lot 67 D 54, Organizations and Alignments. Secret. Drafted by Mendenhall with the concurrences of Woodruff Wallner, Deputy Assistant Secretary of State for International Organization Affairs, and William B. Buffum, Deputy Director of the Office of United Nations Political Affairs. Sent through Harriman.

(2) As of October 1, the Ceylonese draft resolution was being modified in informal negotiations. In the resolution, the General Assembly expressed its concern “with the serious violation of the human rights of the vast majority of people” of South Vietnam. The second operative paragraph requested the Secretary-General: “To communicate this res to authorities of South Vietnam, to consult with them with a view to alleviating the situation, to take all appropriate steps to help restore the human rights of the people of SVN, and to keep the GA informed of developments relating to this situation.” The draft resolution was transmitted in telegram 1076 from USUN, October 1. (Ibid., Central Files, SOC 14-1 S VIET)

(3) For text of this statement, Kennedy’s part of an exchange of messages with Diem, December 15, 1961, see Public Papers of the Presidents of the United States: John F. Kennedy, 1961, p. 801.

(4) All brackets are in the source text.

(5) Harriman initialed his approval of all three proposals.

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v04/d164

 

.... o ....

 

164. Biên bản ghi nhớ của Phụ tá Bộ trưởng Ngoại giao phụ trách các vấn đề Viễn Đông (Roger Hilsman) gửi Quyền Bộ trưởng Ngoại giao (1)

 

Washington, ngày 1 tháng 10 năm 1963.

CHỦ ĐỀ

Các đề xuất chính trị có thể gặp tại Đại hội đồng LHQ về Việt Nam

Có thể là trong quá trình UNGA (Đại hội đồng LHQ) xem xét nghị quyết của Tích Lan về nhân quyền ở miền Nam Việt Nam(2) một số đề xuất chính trị liên quan đến Việt Nam có thể sẽ được đưa ra bởi các phái đoàn khác. Tất nhiên, nếu có bất kỳ đề xuất chính thức nào, đều sẽ sẽ được USUN (Đại diện Hoa Kỳ tại LHQ) chuyển đến Bộ để được hướng dẫn.

Tuy nhiên, rất có thể những đề xuất hoặc bình luận chính trị liên quan đến Việt Nam có thể được đưa ra dưới dạng lời "obiter dicta" (ý kiến, nhưng không phải phán quyết) trong các bài phát biểu trước Đại hội đồng hoặc trong các cuộc đối thoại ở hành lang. Có vẻ như chúng ta mong muốn rằng chúng ta đã chấp thuận những dòng trả lời để các đại diện Hoa Kỳ tùy ý sử dụng nhằm đảm bảo rằng quan điểm của Hoa Kỳ được biết rõ ràng trước khi ý tưởnglập trường của các phái đoàn khác hình thành.

Những đề xuất dự kiến từ các phái đoàn khác và các dòng trả lời đề xuất của Hoa Kỳ như sau:

1. Nếu có yêu cầu rút quân Mỹ khỏi Việt Nam.

Đề xuất phản ứng của Hoa Kỳ nên là: Như Tổng thống Kennedy đã phát biểu vào tháng 12/1961,(3) “Hoa Kỳ, giống như Việt Nam Cộng hòa, vẫn cống hiến cho sự nghiệp hòa bình và mục đích chính của chúng tôi là giúp đỡ [Miền Nam VN](4) để mọi người duy trì sự độc lập của họ. Nếu chính quyền Cộng sản ở miền Bắc Việt Nam ngừng cuộc chiến tiêu diệt VNCH, thì những biện pháp chúng tôi đang thực hiện để hỗ trợ các nỗ lực phòng thủ của [Miền Nam VN] sẽ không còn cần thiết nữa.” Như vậy, nếu chế độ Cộng sản ở Hà Nội chấm dứt hành động xâm lược lật đổ VNCH, Hoa Kỳ có thể rút lực lượng ra khỏi VN.

2. Nếu có yêu cầu trung lập hóa miền Nam VN.

Đề xuất phản ứng của Hoa Kỳ nên là: Chỉ riêng việc trung lập hóa miền Nam Việt Nam sẽ mở đường cho việc Cộng sản sớm tiếp quản khu vực đó. Nếu không có sự trợ giúp từ bên ngoài, quân của miền Nam Việt Nam không thể chịu được áp lực hung hãn của lực lượng vũ trang lớn hơn nhiều của chế độ CS ở miền Bắc Việt Nam. Hơn nữa, chế độ Hà Nội, như đã thấy rõ hiện nay, đã phát triển một mạng lưới du kích và lật đổ sâu rộng ở miền Nam VN, mạng lưới này có thể lật đổ chính quyền của một miền Nam VN trung lập bất cứ lúc nào.

Nếu cần có bất kỳ cuộc thảo luận nào về việc trung lập hóa Việt Nam, thì nó chỉ có thể là trung lập hóa toàn bộ Việt Nam khi những người Cộng sản ở miền Bắc Việt Nam sẵn sàng đồng ý từ bỏ quyền lực chính trị và kiểm soát trong khu vực của họ ở VN.

3. Nếu có yêu cầu bầu cử thống nhất đất nước Việt Nam

Đề xuất phản ứng của Hoa Kỳ nên là: Chúng ta [Hoa Kỳ] ủng hộ quan điểm của Chính phủ Việt Nam Cộng hòa rằng các cuộc bầu cử chỉ có thể được tổ chức khi có sự đảm bảo thực sự rằng cử tri ở miền Bắc Việt Nam sẽ không bị ép buộc.(5)

GHI CHÚ:

(1) Nguồn: Bộ Ngoại giao, Vietnam Working Group Files: Lot 67 D 54, Organizations and Alignments. Bí mật. Do Joseph Mendenhall (Cố vấn LHQ, Phòng Viễn Đông, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ) soạn thảo với sự đồng tình của Woodruff Wallner, Phó Phụ tá Ngoại trưởng phụ trách các vấn đề của Tổ chức Quốc tế và William B. Buffum, Phó Giám đốc Văn phòng Các vấn đề Chính trị của LHQ. Gửi qua Averell Harriman (Thứ Trưởng Ngoại Giao Đặc Trách Chính Trị).

(2) Tính đến ngày 1 tháng 10, dự thảo nghị quyết của Sri Lanka đã được sửa đổi trong các cuộc đàm phán không chính thức. Trong nghị quyết, Đại hội đồng LHQ bày tỏ quan ngại “với sự vi phạm nghiêm trọng nhân quyền của đại đa số người dân” ở miền Nam Việt Nam. Đoạn văn thứ hai yêu cầu Tổng thư ký LHQ: “Truyền đạt yêu cầu này tới chính quyền miền Nam VN, tham khảo ý kiến của họ nhằm xoa dịu tình hình, thực hiện mọi biện pháp thích hợp để giúp khôi phục nhân quyền cho người dân Nam VN, và để thông báo cho Đại hội đồng LHQ về những diễn biến liên quan đến tình huống này.” Dự thảo nghị quyết được truyền đi trong điện tín 1076 từ USUN (Đại diện Hoa Kỳ ơ LHQ), ngày 1 tháng 10. (Ibid., Central Files, SOC 14-1 S viet)

(3) Về nội dung của tuyên bố này, phần của Tổng Thống Hoa Kỳ Kennedy trong cuộc trao đổi thông điệp với Tổng Thống VN Ngô Đình Diệm, ngày 15 tháng 12/1961, xem Public Papers of the Presidents of the United States: John F. Kennedy, 1961, p. 801.

(4) Tất cả các dấu ngoặc đều có trong văn bản nguồn.

(5) Harriman đã ký tắt chấp thuận cả ba đề xuất.

   .

Kho sử liệu PHẬT GIÁO VIỆT NAM 1963 - SONG NGỮ:

https://thuvienhoasen.org/a39405/phat-giao-viet-nam-1963-song-ngu

 

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
24/08/2015(Xem: 10218)
Thầy là một nhà sư, một nhà thơ, một nhà giáo dục và là nhà từ thiện. Và cứ mỗi mùa Tết, Thầy Thích Nhuận Tâm lại ngồi viết thư pháp để tặng cho người yêu thích những dòng chữ mừng xuân. Năm nay, Hòa Thượng Thích Thông Hải, trụ trì Chùa Bảo Quang ở Garden Grove, đã mời Thầy Thích Nhuận Tâm tới vui xuân.
ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG húy thượng THẮNG hạ HOAN hiệu LONG HOAN - Tăng Trưởng Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương Viện Tăng Thống, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất - Trưởng Ban Điều Hợp Tăng Ni Việt Nam Hải Ngoại - Chánh Văn Phòng Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTN Hoa Kỳ đã thuận thế vô thường, thâu thần thị tịch vào lúc 6 giờ 50 sáng thứ Năm, ngày 25 tháng 01 năm 2024, (nhằm ngày Rằm tháng Chạp năm Quý Mão), tại Thành phố Santa Ana, Quận Cam, Tiểu bang California, Hoa Kỳ, thế thọ 97, hạ lạp 72. Tang lễ Đức Đại lão Hòa Thượng sẽ được long trọng cử hành tại Chùa Bát Nhã, 4717 W. First Street, Santa Ana, California 92703, U.S.A.
Trong hơn 10 năm trở lại đây, nhân loại đã sử dụng trên máy tính và điện thoại nhiều sản phẩm công nghệ hiện đại, được xem như một phần của trí tuệ nhân tạo (AI). Những sản phẩm này đã trở thành công cụ cần thiết trong đời sống hàng ngày.