Bilingual. 170. Statement of U.S. policy. Secretary McNamara and General Taylor reported their judgment that the major part of the U.S. military task can be completed by the end of 1965

14/02/20245:36 SA(Xem: 727)
Bilingual. 170. Statement of U.S. policy. Secretary McNamara and General Taylor reported their judgment that the major part of the U.S. military task can be completed by the end of 1965

blank
Bilingual. 170. Statement of U.S. policy. Secretary McNamara and General Taylor reported their judgment that the major part of the U.S. military task can be completed by the end of 1965, although there may be a continuing requirement for a limited number of U.S. training personnel. They reported that by the end of this year, the U.S. program for training Vietnamese should have progressed to the point where 1,000 U.S. military personnel assigned to South Viet Nam can be withdrawn. The political situation in South Viet Nam remains deeply serious. The United States has made clear its continuing opposition to any repressive actions in South Viet Nam. While such actions have not yet significantly affected the military effort, they could do so in the future. // Tuyên bố về chính sách của Hoa Kỳ. Bộ trưởng McNamara và Tướng Taylor đã báo cáo nhận định của họ rằng phần lớn nhiệm vụ quân sự của Hoa Kỳ có thể được hoàn thành vào cuối năm 1965, mặc dù có thể vẫn tiếp tụcyêu cầu về một số lượng hạn chế nhân viên huấn luyện Hoa Kỳ. Họ báo cáo rằng vào cuối năm nay, chương trình đào tạo người Việt của Hoa Kỳ dự kiến tiến triển đến mức có thể rút 1.000 quân nhân Hoa Kỳ rời khỏi miền Nam Việt Nam. Tình hình chính trị ở miền Nam Việt Nam vẫn hết sức nghiêm trọng. Hoa Kỳ đã thể hiện rõ sự phản đối của mình đối với bất kỳ hành động đàn áp [người dân] nào ở miền Nam Việt Nam. Mặc dù những hành động như vậy chưa ảnh hưởng đáng kể đến nỗ lực quân sự nhưng chúng có thể ảnh hưởng như vậy trong tương lai.

 

national security council logo170. Record of Action No. 2472, Taken at the 519th Meeting of the National Security Council1

Washington, October 2, 1963.

 

McNAMARA-TAYLOR REPORT ON VIETNAM (2)

a. Endorsed the basic presentation on Vietnam made by Secretary McNamara and General Taylor.

b. Noted the President’s approval of the following statement of U.S. policy which was later released to the press:(3)

“1. The security of South Viet Nam is a major interest of the United States as other free nations. We will adhere to our policy of working with the people and Government of South Viet Nam to deny this country to Communism and to suppress the externally stimulated and supported insurgency of the Viet Cong as promptly as possible. Effective performance in this undertaking is the central objective of our policy in South Viet Nam.

“2. The military program in South Viet Nam has made progress and is sound in principle, though improvements are being energetically sought.

“3. Major U.S. assistance in support of this military effort is needed only until the insurgency has been suppressed or until the national security forces of the Government of South Viet Nam are capable of suppressing it.

“Secretary McNamara and General Taylor reported their judgment that the major part of the U.S. military task can be completed by the end of 1965, although there may be a continuing requirement for a limited number of U.S. training personnel. They reported that by the end of this year, the U.S. program for training Vietnamese should have progressed to the point where 1,000 U.S. military personnel assigned to South Viet Nam can be withdrawn.

“4. The political situation in South Viet Nam remains deeply serious. The United States has made clear its continuing opposition to any repressive actions in South Viet Nam. While such actions have not yet significantly affected the military effort, they could do so in the future.

“5. It remains the policy of the United States, in South Viet Nam as in other parts of the world, to support the efforts of the people of that country to defeat aggression and to build a peaceful and free society.”

NOTES:

(1) Source: Department of State, S/S-NSC Files: Lot 70 D 265, NSC Meetings. Secret.

(2) Document 167.

(3) Printed in Public Papers of the Presidents of the United States: John F. Kennedy, 1963, pp. 759-760. McGeorge Bundy sent Lodge the following telegram explaining this statement:

“Statement issued after NSC meeting today represents President’s own judgment of common purpose and policy established by you and McNamara mission and is designed to strengthen your hand in next phase.

“Urgency of immediate public proof of unity here prevented prior reference to you but President asked me to insure that if you need any adjustment or modif1cation you let us know.“ (CAP 63556, October 3; Kennedy Library, National Security File, Vietnam Country Series, State Cables)

Lodge responded in telegram 624 from Saigon: “The statement is excellent in substance and well-tempered in tone. I am proud to be associated with it.” (Ibid.)

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v04/d170

 

.... o ....

 

170. Biên bản hành động số 2472, được thực hiện tại Cuộc họp lần thứ 519 của Hội đồng An ninh Quốc gia(1)

 

Washington, ngày 2 tháng 10 năm 1963.

 

BÁO CÁO CỦA McNAMARA-TAYLOR VỀ VIỆT NAM (2)

a. Ủng hộ bài thuyết trình cơ bản về Việt Nam của Bộ trưởng McNamara và Tướng Taylor.

b. Ghi nhận sự chấp thuận của Tổng thống Kennedy đối với tuyên bố sau đây về chính sách của Hoa Kỳ mà sau đó sẽ được công bố trên báo chí:(3)

“1. An ninh của miền Nam Việt Nam là mối quan tâm lớn của Hoa Kỳ cũng như các quốc gia tự do khác. Chúng tôi sẽ tuân thủ chính sách hợp tác với nhân dân và Chính phủ miền Nam Việt Nam để giữ đất nước này không rơi vào Chủ nghĩa Cộng sản và để trấn áp cuộc nổi dậy được kích thích và hỗ trợ từ bên ngoài của Việt Cộng càng sớm càng tốt. Thực hiện hiệu quả công việc này là mục tiêu trọng tâm trong chính sách của chúng tôi ở miền Nam Việt Nam.

“2. Chương trình quân sự ở miền Nam Việt Nam đã có tiến bộđúng đắn về mặt nguyên tắc, mặc dù việc cải tiến đang được tích cực tìm kiếm.

“3. Sự hỗ trợ lớn của Hoa Kỳ để hỗ trợ cho nỗ lực quân sự này chỉ cần thiết cho đến khi cuộc nổi dậy bị đàn áp hoặc cho đến khi lực lượng an ninh quốc gia của Chính phủ Nam Việt Namđủ khả năng trấn áp nó.

“Bộ trưởng McNamara và Tướng Taylor đã báo cáo nhận định của họ rằng phần lớn nhiệm vụ quân sự của Hoa Kỳ có thể được hoàn thành vào cuối năm 1965, mặc dù có thể vẫn tiếp tụcyêu cầu về một số lượng hạn chế nhân viên huấn luyện Hoa Kỳ. Họ báo cáo rằng vào cuối năm nay, chương trình đào tạo người Việt của Hoa Kỳ dự kiến tiến triển đến mức có thể rút 1.000 quân nhân Hoa Kỳ rời khỏi miền Nam Việt Nam.

"4. Tình hình chính trị ở miền Nam Việt Nam vẫn hết sức nghiêm trọng. Hoa Kỳ đã thể hiện rõ sự phản đối của mình đối với bất kỳ hành động đàn áp [người dân] nào ở miền Nam Việt Nam. Mặc dù những hành động như vậy chưa ảnh hưởng đáng kể đến nỗ lực quân sự nhưng chúng có thể ảnh hưởng như vậy trong tương lai.

“5. Chính sách của Hoa Kỳ, ở miền Nam Việt Nam cũng như ở các nơi khác trên thế giới, là ủng hộ những nỗ lực của nhân dân nước đó nhằm đánh bại sự xâm lượcxây dựng một xã hội hòa bình và tự do.”

GHI CHÚ:

(1) Nguồn: Bộ Ngoại giao, S/S-NSC Files: Lot 70 D 265, NSC Meetings. Bí mật.

(2) Văn bản 167.

(3) In trong Công báo của các Tổng thống Hoa Kỳ: John F. Kennedy, 1963, trang 759-760. McGeorge Bundy (Phụ tá Tổng Thống về An ninh Quốc gia) đã gửi cho Đại sứ Lodge bức điện sau đây giải thích tuyên bố này:

“Tuyên bố được đưa ra sau cuộc họp NSC ngày hôm nay thể hiện sự đánh giá của chính Tổng thống Kennedy về mục đích và chính sách chung do ông (Đại sứ Lodge) và phái đoàn McNamara thiết lập và được thiết kế để tăng cường sức mạnh của ông (Đại sứ Lodge) trong giai đoạn sắp tới.

“Việc cấp thiết phải có bằng chứng công khai ngay lập tức về sự thống nhất ở đây đã ngăn cản việc tham khảo trước với bạn nhưng Tổng thống yêu cầu tôi đảm bảo rằng nếu bạn (Đại sứ Lodge) cần bất kỳ điều chỉnh hoặc sửa đổi nào thì hãy cho chúng tôi biết.” (CAP 63556, ngày 3 tháng 10; Thư viện Kennedy, National Security File, Vietnam Country Series, State Cables)

Đại sứ Lodge trả lời trong điện tín 624 từ Sài Gòn: “Bài phát biểu rất hay về nội dung và giọng điệu điềm tĩnh. Tôi tự hào được gắn liền với nó.” (Sđd.)

   .

Kho sử liệu PHẬT GIÁO VIỆT NAM 1963 - SONG NGỮ:

https://thuvienhoasen.org/a39405/phat-giao-viet-nam-1963-song-ngu

 

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
24/08/2015(Xem: 10427)
Hiện tượng của thầy Thích Pháp Hòa là hợp với logic của cuộc sống bất cứ thời nào. Bên cạnh ma quỷ luôn có thánh thần, bên cạnh ác tăng luôn có những cao tăng kềm chế. Nếu kẻ lợi dụng mảnh áo cà sa để hướng dẫn Phật tử vào chốn u minh nhằm bóc lột tiền tài, công sức của họ, bằng cúng dường bằng tà thuyết phải cúng Phật mới được siêu sinh thì thầy Pháp Hòa mở ra từng pháp thoại có khả năng giác ngộ người nghe thầy thuyết giảng. Thầy khẳng định những điều đơn giản nhưng hiếm người hiểu rõ, đó là: “Phật Giáo là một triết lý, một lối sống để tìm đến sự an lạc trong tâm hồn, không phải là một tôn giáo vì Phật không phải là đấng toàn năng để có thể ban phước lộc cho người này hay trừng phạt người kia.”
Hãy cẩn trọng với giọng nói, video và hình ảnh làm từ trí tuệ nhân tạo AI: một số người hoặc đùa giỡn, hoặc ác ý đã làm ra một số sản phẩm tạo hình giả mạo liên hệ tới các tu sĩ Phật giáo. Những chuyện này đã được nhiều báo Thái Lan và Cam Bốt loan tin. Trong khi chính phủ Thái Lan xem các hình ảnh giả mạo tu sĩ là bất kính, cần phải ngăn chận ngay từ mạng xã hội, nhiều nước khác, như tại Hoa Kỳ, chuyện này không được chính phủ can thiệp, vì xem như chỉ là chuyện đùa giỡn của một số người ưa giỡn. Bởi vì rất nhiều người trong chúng ta không phải là chuyên gia về trí tuệ nhân tạo để phân biệt hình giả và hình thật, nên thái độ phán đoán cần được giữ cho dè dặt, cẩn trọng.
Bài viết này chỉ là những suy nghĩ rời. Nói theo ngôn ngữ thường dùng là viết theo thể văn tản mạn. Nghĩa là, không phải sắp xếp, lý luận theo một hệ thống. Bài viết khởi lên từ cuộc nói chuyện rời trong khi ngồi trên xe của nhạc sĩ Tâm Nhuận Phúc Doãn Quốc Hưng từ Quận Cam tới tham dự một Phật sự tại Riverside, California.