Bilingual. 171. CIA Telegram. Conein met with Don in Nha Trang. Don: Gen Ton That Dinh has realized he was “played for a fool” during his tenure as Military Governor of Saigon.

16/02/20244:39 SA(Xem: 400)
Bilingual. 171. CIA Telegram. Conein met with Don in Nha Trang. Don: Gen Ton That Dinh has realized he was “played for a fool” during his tenure as Military Governor of Saigon.

blank
Bilingual. 171. CIA Telegram. Conein met with Don in Nha Trang. Don: Gen Ton That Dinh has realized he was “played for a fool” during his tenure as Military Governor of Saigon. For this reason “may join our side.” Conein attempted to elicit additional details from Don who refused all attempts at elicitation with statement “you must talk to Minh.” Don did volunteer, however, that Generals “now have a plan.” Don was emphatic with respect to this last statement. Don also stated that two days prior to Gen Dinh’s first press conference (29 Aug) Vietnamese civilian otherwise unidentified visited Ngo Dinh Nhu, stated that Americans were contacting various Vietnamese in order to encourage a coup. Thereupon Nhu had called in Don and Don was shown list of Americans engaged in such coup plots. Don stated Conein’s name was not on this list. // Điện văn CIA. Conein gặp Tướng Trần Văn Đôn ở Nha Trang. Đôn: Tướng Tôn Thất Đính đã nhận ra Đính đã bị lợi dụng “đóng vai thằng ngu” trong thời gian làm Tổng Trấn Biệt Khu Thủ Đô Sài Gòn. Vì lý do này Đính “có thể sẽ gia nhập phe của chúng tôi.” Conein đã cố gắng gợi ý các chi tiết bổ sung từ Đôn, nhưng Đôn đã từ chối mọi nỗ lực gợi ý bằng tuyên bố “bạn phải nói chuyện với Minh.” Tuy nhiên, Đôn đã tình nguyện nói rằng các Tướng “bây giờ đã có một kế hoạch.” Đôn đã nhấn mạnh đến tuyên bố cuối cùng này. Đôn cũng nói rằng hai ngày trước cuộc họp báo đầu tiên của Tướng Tôn Thất Đính (29 tháng 8), một công dân Việt Nam không rõ danh tính đã đến thăm Ngô Đình Nhu, báo cáo Nhu rằng người Mỹ đang liên lạc với nhiều người Việt Nam khác nhau để khuyến khích đảo chính. Sau đó Nhu đã gọi cho Đôn và Đôn được cho xem danh sách những người Mỹ tham gia vào âm mưu đảo chính như vậy. Đôn cho biết tên Conein không có trong danh sách này.

 

CIA logo171. Telegram From the Central Intelligence Agency Station in Saigon to the Agency(1)

 

Saigon, October 3, 1963.

1385. 1. On 2 Oct 1963 Lt Col Conein accidentally encountered Maj Gen Tran Van Don at Tan Son Nhut Airport. Don stated he had been attempting to make contact with Conein for some time. Requested that Conein come to Nha Trang on night of 2 Oct for private discussion. Conein was noncommittal in his reply.

2. Col Conein’s visiting Nha Trang to talk with Don was approved by Trueheart.

3. Trueheart’s guidance to Conein was that he neither to encourage nor discourage any coup thinking or action, to elicit information only and not to commit the USG to any action whatsoever.

4. Conein met with Don in Nha Trang on night of 2 Oct for approximately one hour. No other persons were present during the meeting. Don made the following points:

a. Duong Van Minh desires to see Conein for private conversation.

b. Meeting with Minh will take place 0800 hours 5 Oct at Joint General Staff Headquarters, Saigon.

c. At that hour Conein is to present himself in uniform at Don’s office. Cover topic of conversation will be possible relocation of United States Special forces headquarters. (Comment: This is a cover topic [Page 355]only suggested by Gen Don. CAS Saigon would not undertake discussion such a matter since this would be solely within MACV prerogatives.)

d. Conein will speak to Minh alone.

e. Gen Ton That Dinh has realized he was “played for a fool” during his tenure as Military Governor of Saigon. For this reason “may join our side.”

f. Gen Tran Van Kim and Gen Phan Xuan Chieu have been given staff positions under Gen Don on the JGS.

g. The Generals (specific personalities not identified) have requested President Diem to accord them positions of Minister of Defense, Minister of Interior, Minister of Education, Minister of Civic Action, and the Prefector of the Police for Saigon/Cholon. In addition, Generals asked President Diem to appoint a general officer Military Governor Saigon/Cholon to insure defense of area. Generals are convinced Diem has no intention of making these appointments.

5. Conein attempted to elicit additional details from Don who refused all attempts at elicitation with statement “you must talk to Minh.” Don did volunteer, however, that Generals “now have a plan.” Don was emphatic with respect to this last statement.

6. Don also stated that two days prior to Gen Dinh’s first press conference (29 Aug) Vietnamese civilian otherwise unidentified visited Ngo Dinh Nhu, stated that Americans were contacting various Vietnamese in order to encourage a coup. Thereupon Nhu had called in Don and Don was shown list of Americans engaged in such coup plots. Don stated Conein’s name was not on this list.

7. Ambassador has approved Conein’s contact with Don and Minh on 5 October.

NOTES:

(1) Source: Department of State, Central Files, POL 26 S VIET. Secret; Immediate; Eyes Only. The source text is the copy sent by the CIA to the Department of State exclusive for Rusk, Ball, Harriman, and Hilsman. The telegram was also sent exclusive to the White House for Bundy and to the Assistant Chief of Staff (Intelligence), Department of the Army, exclusive for McNamara, Gilpatric, Taylor, and Krulak. It was received at the Department of State at 2:06 p.m. on October 3 and passed to USUN for Rusk eyes only.

 

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v04/d171

 

.... o ....

 

171. Điện từ Trạm Tình báo Trung ương CIA ở Sài Gòn gửi về trung ương CIA (1)

 

Sài Gòn, ngày 3 tháng 10 năm 1963.

1385. 1. Ngày 2 tháng 10 năm 1963, Trung tá Conein tình cờ gặp Thiếu tướng Trần Văn Đôn tại sân bay Tân Sơn Nhứt. Đôn cho biết Đôn đã cố gắng liên lạc với Conein một thời gian. Yêu cầu Conein đến Nha Trang vào đêm 2/10 để trao đổi riêng. Conein không hứa trong câu trả lời của mình.

2. Việc Trung tá  Conein đến Nha Trang để nói chuyện với Đôn đã được Phó Đại sứ Trueheart chấp thuận.

3. Hướng dẫn của Trueheart đối với Conein là không được khuyến khích hay ngăn cản bất kỳ suy nghĩ hoặc hành động đảo chính nào, chỉ thu thập thông tin và không cam kết gì về chính phủ Mỹ sẽ có bất kỳ hành động nào.

4. Conein gặp Đôn ở Nha Trang vào đêm ngày 2 tháng 10 trong khoảng một giờ. Không có người nào khác có mặt trong cuộc họp. Đôn đã đưa ra những điểm sau:

a. Tướng Dương Văn Minh muốn gặp Conein để nói chuyện riêng.

b. Cuộc gặp với Minh sẽ diễn ra lúc 08:00 giờ ngày 5 tháng 10 tại Bộ Tổng Tham mưu Liên quân, Sài Gòn.

c. Vào giờ đó Conein sẽ xuất hiện trong bộ quân phục [Hoa Kỳ] tại văn phòng của Đôn. Chủ đề chính của cuộc trò chuyện sẽ là việc di dời bản doanh Lực lượng Đặc biệt Hoa Kỳ. (Nhận định: Đây là chủ đề để che mắt do chính Tướng Đôn đề xuất. Phòng tình báo CAS Sài Gòn không bàn gì về vấn đề như vậy vì đây là chuyện riêng của MACV.)

d. Conein sẽ nói chuyện riêng với Minh.

e. Tướng Tôn Thất Đính đã nhận ra Đính đã bị lợi dụng “đóng vai thằng ngu” trong thời gian làm Tổng Trấn Biệt Khu Thủ Đô Sài Gòn. Vì lý do này Đính “có thể sẽ gia nhập phe của chúng tôi.”

f. Tướng Lê Văn Kim và Tướng Phạm Xuân Chiểu được bổ nhiệm vào các chức vụ dưới quyền Tướng Đôn trong Bộ Tổng Tham Mưu.

(LỜI NGƯỜI DỊCH: Trong đoạn f ghi sai tên là "Gen Tran Van Kim and Gen Phan Xuan Chieu." Đúng phải là Tướng Lê Văn Kim và Tướng Phạm Xuân Chiểu.))

g. Các Tướng (những cá nhân cụ thể chưa được xác định) đã yêu cầu Tổng thống Diệm trao cho họ các chức vụ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Bộ trưởng Bộ Hành động Dân sự và Cảnh sát trưởng Sài Gòn/Chợ Lớn. Ngoài ra, các Tướng yêu cầu Tổng thống Diệm bổ nhiệm một vị tướng làm Tổng Trấn Quân Sự Sài Gòn/Chợ Lớn để bảo đảm phòng thủ khu vực. Các tướng đều tin rằng Diệm không có ý định bổ nhiệm như thế.

5. Conein đã cố gắng gợi ý các chi tiết bổ sung từ Đôn, nhưng Đôn đã từ chối mọi nỗ lực gợi ý bằng tuyên bố “bạn phải nói chuyện với Minh.” Tuy nhiên, Đôn đã tình nguyện nói rằng các Tướng “bây giờ đã có một kế hoạch.” Đôn đã nhấn mạnh đến tuyên bố cuối cùng này.

6. Đôn cũng nói rằng hai ngày trước cuộc họp báo đầu tiên của Tướng Tôn Thất Đính (29 tháng 8), một công dân Việt Nam không rõ danh tính đã đến thăm Ngô Đình Nhu, báo cáo Nhu rằng người Mỹ đang liên lạc với nhiều người Việt Nam khác nhau để khuyến khích đảo chính. Sau đó Nhu đã gọi cho Đôn và Đôn được cho xem danh sách những người Mỹ tham gia vào âm mưu đảo chính như vậy. Đôn cho biết tên Conein không có trong danh sách này.

7. Đại sứ Lodge đã chấp thuận việc Conein liên lạc với Đôn và Minh dự kiến vào ngày 5 tháng 10.

GHI CHÚ:

(1) Nguồn: Bộ Ngoại giao, Hồ sơ Trung ương, POL 26 S viet. Bí mật; Ngay tức khắc; Chỉ để đọc. Văn bản nguồn là bản sao được CIA gửi tới Bộ Ngoại giao dành riêng cho Dean Rusk (Ngoại Trưởng), George Ball (Thứ Trưởng Ngoại Giao), Averell Harriman (Thứ Trưởng Ngoại Giao Đặc Trách Chính Trị) và Roger Hilsman (Phụ tá Ngoại Trưởng về Viễn Đông). Bức điện cũng được gửi riêng tới Bạch Ốc cho McGeorge Bundy (Phụ tá Tổng Thống về An ninh Quốc gia) và tới Phụ tá Tham mưu trưởng (Tình báo), Bộ Quân đội, dành riêng cho Robert McNamara (Bộ Trưởng Quốc Phòng), Roswell Gilpatric (Thứ Trưởng Quốc Phòng), Tướng Maxwell Taylor (Tham Mưu Trưởng Liên Quân) và Tướng Victor Krulak (Tướng TQLC, Hoạt Động Đặc Biệt Chống Nổi Dậy). Bức điện được nhận tại Bộ Ngoại giao lúc 2:06 giờ chiều vào ngày 3 tháng 10 và được chuyển đến USUN (Phái đoàn Mỹ tại LHQ) chỉ để Ngoại Trưởng Rusk đọc.

   .

Kho sử liệu PHẬT GIÁO VIỆT NAM 1963 - SONG NGỮ:

https://thuvienhoasen.org/a39405/phat-giao-viet-nam-1963-song-ngu

 

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
24/08/2015(Xem: 10427)
Hiện tượng của thầy Thích Pháp Hòa là hợp với logic của cuộc sống bất cứ thời nào. Bên cạnh ma quỷ luôn có thánh thần, bên cạnh ác tăng luôn có những cao tăng kềm chế. Nếu kẻ lợi dụng mảnh áo cà sa để hướng dẫn Phật tử vào chốn u minh nhằm bóc lột tiền tài, công sức của họ, bằng cúng dường bằng tà thuyết phải cúng Phật mới được siêu sinh thì thầy Pháp Hòa mở ra từng pháp thoại có khả năng giác ngộ người nghe thầy thuyết giảng. Thầy khẳng định những điều đơn giản nhưng hiếm người hiểu rõ, đó là: “Phật Giáo là một triết lý, một lối sống để tìm đến sự an lạc trong tâm hồn, không phải là một tôn giáo vì Phật không phải là đấng toàn năng để có thể ban phước lộc cho người này hay trừng phạt người kia.”
Hãy cẩn trọng với giọng nói, video và hình ảnh làm từ trí tuệ nhân tạo AI: một số người hoặc đùa giỡn, hoặc ác ý đã làm ra một số sản phẩm tạo hình giả mạo liên hệ tới các tu sĩ Phật giáo. Những chuyện này đã được nhiều báo Thái Lan và Cam Bốt loan tin. Trong khi chính phủ Thái Lan xem các hình ảnh giả mạo tu sĩ là bất kính, cần phải ngăn chận ngay từ mạng xã hội, nhiều nước khác, như tại Hoa Kỳ, chuyện này không được chính phủ can thiệp, vì xem như chỉ là chuyện đùa giỡn của một số người ưa giỡn. Bởi vì rất nhiều người trong chúng ta không phải là chuyên gia về trí tuệ nhân tạo để phân biệt hình giả và hình thật, nên thái độ phán đoán cần được giữ cho dè dặt, cẩn trọng.
Bài viết này chỉ là những suy nghĩ rời. Nói theo ngôn ngữ thường dùng là viết theo thể văn tản mạn. Nghĩa là, không phải sắp xếp, lý luận theo một hệ thống. Bài viết khởi lên từ cuộc nói chuyện rời trong khi ngồi trên xe của nhạc sĩ Tâm Nhuận Phúc Doãn Quốc Hưng từ Quận Cam tới tham dự một Phật sự tại Riverside, California.