Bilingual. 172. Memorandum of Meeting. Secretary McNamara said we cannot stay in the middle much longer. The program outlined in his report will push us toward a reconciliation with Diem or toward a coup to overthrow Diem.

18/02/20244:59 SA(Xem: 759)
Bilingual. 172. Memorandum of Meeting. Secretary McNamara said we cannot stay in the middle much longer. The program outlined in his report will push us toward a reconciliation with Diem or toward a coup to overthrow Diem.

blank
Bilingual. 172. Memorandum of Meeting. Secretary McNamara said we cannot stay in the middle much longer. The program outlined in his report will push us toward a reconciliation with Diem or toward a coup to overthrow Diem. The program will have no major effect on the war effort for a period of from two to four months. As to political actions, there are several things we want Diem to do which we think would halt the erosion of public support of the government, and, hence, the resulting effect on the war effort in Vietnam. One of the important actions would be to reopen Saigon University after conversations with the school authorities. The purpose would be to reassure the students that they need not fear arrest. In return, they would not carry out further riots in Saigon. Mr. Ball said that if we go down this road it will become known that we are using our aid as pressure on Diem. What position will we be in if we cut off aid, Diem does not do what we want him to do, and then we face a decision to resume aid because, if we do not, the effort against the Viet Cong will cease? // Biên bản họp. Bộ trưởng McNamara nói rằng chúng ta không thể đứng giữa lâu hơn nữa. Chương trình được nêu trong báo cáo của ông sẽ thúc đẩy chúng ta tiến tới hoặc hòa giải với Diệm hoặc tiến tới một cuộc đảo chính lật đổ Diệm. Chương trình sẽ không có ảnh hưởng lớn đến nỗ lực chiến tranh trong khoảng thời gian từ hai đến bốn tháng. Về hành động chính trị, có một số điều chúng ta muốn Diệm làm mà chúng ta nghĩ sẽ ngăn chặn sự xói mòn sự ủng hộ của công chúng đối với chính phủ Diệm, và do đó, ảnh hưởng đến nỗ lực chiến tranh ở Việt Nam. Một trong những hành động quan trọng là mở cửa lại Viện Đại học Sài Gòn sau cuộc trao đổi với giới chức nhà trường. Mục đích là để trấn an sinh viên rằng họ không cần phải sợ bị bắt. Đổi lại, sinh viên sẽ không tiến hành thêm các cuộc bạo loạn ở Sài Gòn. Thứ trưởng Ngoại Giao Ball nói rằng nếu chúng ta đi theo con đường này thì người ta sẽ biết rằng chúng ta đang dùng viện trợ của mình để gây áp lực lên Diệm. Chúng ta sẽ ở vị trí thế nào nếu cắt viện trợ, mà Diệm không làm điều chúng ta muốn, rồi chúng ta phải quyết định nối lại viện trợ vì nếu không, nỗ lực chống Việt Cộng sẽ chấm dứt?

 

NSC172. Memorandum of Meeting (1)

 

Washington, October 3, 1963, 6 p.m.

 

SUBJECT

Vietnam

PRESENT

Secretary McNamara, Secretary Dillon, Under Secretary Ball, Director McCone, Administrator Bell, Acting Director Wilson, Under Secretary Harriman, General Krulak, Deputy Secretary Gilpatric, Assistant Secretary Hilsman, Deputy Assistant Secretary William Bundy, Mr. Janow (AID), Mr. McGeorge Bundy, General Clifton, Mr. Forrestal, Mr. Bromley Smith

The group working on Vietnam met without the President to work on the recommendations growing out of the McNamara/Taylor trip to Vietnam.

Secretary McNamara said we cannot stay in the middle much longer. The program outlined in his report (2) will push us toward a reconciliation with Diem or toward a coup to overthrow Diem. The program will have no major effect on the war effort for a period of from two to four months. Ambassador Lodge, on the basis of conversations in Saigon, would undoubtedly welcome this program as well as instructions to implement it. The question still remains, however, as to what Lodge’s bargaining position is. What should Lodge ask Diem to do? We should draw up a list for Lodge and have him find out how many of our recommendations Diem would accept. This list would include the military recommendations contained in the report. As to political actions, there are several things we want Diem to do which we think would halt the erosion of public support of the government, and, hence, the resulting effect on the war effort in Vietnam. One of the important actions would be to reopen Saigon University after conversations with the school authorities. The purpose would be to reassure the students that they need not fear arrest. In return, they would not carry out further riots in Saigon.

Mr. Ball said that if we go down this road it will become known that we are using our aid as pressure on Diem. What position will we be in if we cut off aid, Diem does not do what we want him to do, and then we face a decision to resume aid because, if we do not, the effort against the Viet Cong will cease?

Secretary McNamara believed that Diem would respond to our pressure by moving part way toward a position which will improve the political situation in Vietnam and therefore improve the military effort.

The group agreed that Administrator Bell of AID should tell Congress that we are not suspending aid but were putting Diem on a shorter leash which would mean that we have greater flexibility to deal with the developing situation in Vietnam.

Bromley Smith (3)

NOTES:

(1) Source: Kennedy Library, National Security Files, Vietnam Country Series, Meetings and Memoranda, vol. 11, Meetings on Vietnam. Top Secret. Drafted by Smith. Also published in Declassified Documents, 1982, 510C. The source text indicates the President did not attend the meeting, which was held in the White House Situation Room.

(2) Document 167.

(3) Printed from a copy that bears this typed signature.

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v04/d172

 

.... o ....

 

172. Biên bản họp (1)

 

Washington, ngày 3 tháng 10 năm 1963, lúc 6 giờ chiều.

CHỦ ĐỀ

Việt Nam

CÓ MẶT

Bộ trưởng Quốc Phòng McNamara, Bộ trưởng Tài Chánh Dillon, Thứ trưởng Ngoại Giao Ball, Giám đốc Tình Báo CIA McCone, Quản trị viên Sở Phát Triển Quốc Tế Bell, Quyền Giám đốc Sở Thông Tin Hoa Kỳ Donald Wilson, Thứ trưởng Ngoại Giao Harriman, Tướng Krulak, Thứ Trưởng Quốc Phòng Gilpatric, Phụ tá Ngoại trưởng Hilsman, Phó Phụ Tá Bộ trưởng Quốc Phòng William Bundy, Phó giám đốc Sở Phát Triển Quốc Tế Janow (AID), Phụ tá Tổng Thống về An ninh Quốc gia McGeorge Bundy, Tướng Clifton, Ông Forrestal (viên chức Hội Đồng An ninh Quốc gia), Ông Bromley Smith (Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia)

Nhóm làm việc về Việt Nam đã họp mặt mà không có Tổng thống Kennedy để thảo luận về những khuyến nghị nảy sinh từ chuyến đi khảo sát của McNamara/Taylor tới Việt Nam.

Bộ trưởng McNamara nói rằng chúng ta không thể đứng giữa lâu hơn nữa. Chương trình được nêu trong báo cáo của ông (2) sẽ thúc đẩy chúng ta tiến tới hoặc hòa giải với Diệm hoặc tiến tới một cuộc đảo chính lật đổ Diệm. Chương trình sẽ không có ảnh hưởng lớn đến nỗ lực chiến tranh trong khoảng thời gian từ hai đến bốn tháng. Đại sứ Lodge, trên cơ sở các cuộc trao đổi tại Sài Gòn, chắc chắn sẽ hoan nghênh chương trình này cũng như những hướng dẫn thực hiện. Tuy nhiên, câu hỏi vẫn còn đó là quan điểm thương lượng của Lodge là gì. Lodge nên yêu cầu Diệm làm gì? Chúng ta nên lập một danh sách cho Lodge và nhờ Lodge tìm xem Diệm sẽ chấp nhận bao nhiêu đề nghị của chúng ta. Danh sách này sẽ bao gồm các khuyến nghị quân sự có trong báo cáo. Về hành động chính trị, có một số điều chúng ta muốn Diệm làm mà chúng ta nghĩ sẽ ngăn chặn sự xói mòn sự ủng hộ của công chúng đối với chính phủ Diệm, và do đó, ảnh hưởng đến nỗ lực chiến tranh ở Việt Nam. Một trong những hành động quan trọng là mở cửa lại Viện Đại học Sài Gòn sau cuộc trao đổi với giới chức nhà trường. Mục đích là để trấn an sinh viên rằng họ không cần phải sợ bị bắt. Đổi lại, sinh viên sẽ không tiến hành thêm các cuộc bạo loạn ở Sài Gòn.

Thứ trưởng Ngoại Giao Ball nói rằng nếu chúng ta đi theo con đường này thì người ta sẽ biết rằng chúng ta đang dùng viện trợ của mình để gây áp lực lên Diệm. Chúng ta sẽ ở vị trí thế nào nếu cắt viện trợ, mà Diệm không làm điều chúng ta muốn, rồi chúng ta phải quyết định nối lại viện trợ vì nếu không, nỗ lực chống Việt Cộng sẽ chấm dứt?

Bộ trưởng McNamara tin rằng Diệm sẽ đáp lại áp lực của chúng ta bằng cách thay đổi một phần để có thể cải thiện tình hình chính trị ở Việt Nam và do đó cải thiện nỗ lực quân sự.

Nhóm đồng thuận rằng Quản trị viên [viện trợ] David Bell của AID nên nói với Quốc hội Hoa Kỳ rằng chúng ta không đình chỉ viện trợ nhưng đang đặt Diệm vào một vòng buộc ngắn hơn, điều đó có nghĩa là chúng ta có sự linh hoạt hơn để giải quyết tình hình diễn tiếnViệt Nam.

Bromley Smith (3)

(Bromley Smith: Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia)

GHI CHÚ:

(1) Nguồn: Thư viện Kennedy, National Security Files, Vietnam Country Series, Meetings and Memoranda, vol. 11, Meetings on Vietnam. Bí mật hàng đầu. Được soạn thảo bởi Bromley Smith (Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia). Cũng được xuất bản trong Declassified Documents (Tài liệu được giải mật), 1982, 510C. Văn bản nguồn cho biết Tổng thống Kennedy không tham dự cuộc họp được tổ chức tại White House Situation Room (Phòng Tình Hình Bạch Ốc).

(2) Văn bản 167.

(3) Được in từ một bản sao có chữ ký đánh máy này.

  .

Kho sử liệu PHẬT GIÁO VIỆT NAM 1963 - SONG NGỮ:

https://thuvienhoasen.org/a39405/phat-giao-viet-nam-1963-song-ngu

 

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
24/08/2015(Xem: 10427)
Hiện tượng của thầy Thích Pháp Hòa là hợp với logic của cuộc sống bất cứ thời nào. Bên cạnh ma quỷ luôn có thánh thần, bên cạnh ác tăng luôn có những cao tăng kềm chế. Nếu kẻ lợi dụng mảnh áo cà sa để hướng dẫn Phật tử vào chốn u minh nhằm bóc lột tiền tài, công sức của họ, bằng cúng dường bằng tà thuyết phải cúng Phật mới được siêu sinh thì thầy Pháp Hòa mở ra từng pháp thoại có khả năng giác ngộ người nghe thầy thuyết giảng. Thầy khẳng định những điều đơn giản nhưng hiếm người hiểu rõ, đó là: “Phật Giáo là một triết lý, một lối sống để tìm đến sự an lạc trong tâm hồn, không phải là một tôn giáo vì Phật không phải là đấng toàn năng để có thể ban phước lộc cho người này hay trừng phạt người kia.”
Hãy cẩn trọng với giọng nói, video và hình ảnh làm từ trí tuệ nhân tạo AI: một số người hoặc đùa giỡn, hoặc ác ý đã làm ra một số sản phẩm tạo hình giả mạo liên hệ tới các tu sĩ Phật giáo. Những chuyện này đã được nhiều báo Thái Lan và Cam Bốt loan tin. Trong khi chính phủ Thái Lan xem các hình ảnh giả mạo tu sĩ là bất kính, cần phải ngăn chận ngay từ mạng xã hội, nhiều nước khác, như tại Hoa Kỳ, chuyện này không được chính phủ can thiệp, vì xem như chỉ là chuyện đùa giỡn của một số người ưa giỡn. Bởi vì rất nhiều người trong chúng ta không phải là chuyên gia về trí tuệ nhân tạo để phân biệt hình giả và hình thật, nên thái độ phán đoán cần được giữ cho dè dặt, cẩn trọng.
Bài viết này chỉ là những suy nghĩ rời. Nói theo ngôn ngữ thường dùng là viết theo thể văn tản mạn. Nghĩa là, không phải sắp xếp, lý luận theo một hệ thống. Bài viết khởi lên từ cuộc nói chuyện rời trong khi ngồi trên xe của nhạc sĩ Tâm Nhuận Phúc Doãn Quốc Hưng từ Quận Cam tới tham dự một Phật sự tại Riverside, California.