Bilingual. 173. Memorandum From the Under Secretary of State for Political Affairs’ Special Assistant (Sullivan). The ultimate objectives of the United States in Viet Nam do not coincide with the Diem-Nhu objectives. We wish to defeat Viet Cong subversion so that South Viet Nam may develop as a free state

20/02/20242:57 SA(Xem: 451)
Bilingual. 173. Memorandum From the Under Secretary of State for Political Affairs’ Special Assistant (Sullivan). The ultimate objectives of the United States in Viet Nam do not coincide with the Diem-Nhu objectives. We wish to defeat Viet Cong subversion so that South Viet Nam may develop as a free state

Bilingual. 173. Memorandum From the Under Secretary of State for Political Affairs’ Special Assistant (Sullivan). The ultimate objectives of the United States in Viet Nam do not coincide with the Diem-Nhu objectives. We wish to defeat Viet Cong subversion so that South Viet Nam may develop as a free state. They wish to defeat Viet Cong subversion so that Viet Nam can develop as a totalitarian state, which, in Nhu’s words, will “challenge the communists on their own grounds using their own methods”. The fact is that Nhu is exploiting two principal elements of power to produce his totalitarian state. The first is the Vietnamese Establishment—that educated, propertied, leadership class which makes up the military officer class, the bureaucracy and the Vietnamese portion of the business community—the second is the military power of the United States. Nhu will disestablish the first element by liquidation when he feels he has achieved enough success in the fight against the Viet Cong and the establishment of a peasant power base. He will eject the second by a deal with North Vietnam when he feels he has adequate means to continue in power without its assistance.// Bản ghi nhớ của Phụ tá đặc biệt của Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách các vấn đề chính trị (Sullivan). Các mục tiêu tối hậu của Hoa Kỳ tại Việt Nam không trùng hợp với các mục tiêu của Diệm-Nhu. Chúng ta mong muốn đánh bại cuộc nổi dậy của Việt Cộng để miền Nam Việt Nam phát triển thành một quốc gia tự do. [Nhưng] Diệm-Nhu mong muốn đánh bại cuộc nổi dậy của Việt Cộng để Việt Nam có thể phát triển thành một quốc gia toàn trị, mà theo lời của Nhu, sẽ “thách thức những người cộng sản trên chính mảnh đất của họ bằng những phương pháp riêng của họ.”  Thực tế là Nhu đang khai thác hai yếu tố quyền lực chính để tạo ra nhà nước toàn trị của mình. Đầu tiên là Giai cấp Quyền lực Đương hữu Việt Nam - tầng lớp lãnh đạohọc thức, có tài sản, tạo nên tầng lớp sĩ quan quân đội, bộ máy quan liêu và bộ phận người Việt trong cộng đồng doanh nghiệp - thứ hai là sức mạnh quân sự của Hoa Kỳ. Nhu sẽ phá bỏ yếu tố đầu tiên bằng cách thanh trừng khi Nhu cảm thấy mình đã đạt đủ thành công trong cuộc đấu tranh chống VC và thiết lập cơ sở quyền lực nông dân. Nhu sẽ loại bỏ điều thứ hai bằng một thỏa thuận với Bắc Việt khi Nhu cảm thấy mình có đủ phương tiện để tiếp tục nắm quyền mà không cần sự trợ giúp của Bắc Việt.

 

 

173. Memorandum From the Under Secretary of State for Political Affairs’ Special Assistant (Sullivan) to the Assistant Secretary of State for Far Eastern Affairs (Hilsman) (1)

Washington, October 3, 1963.

The ultimate objectives of the United States in Viet Nam do not coincide with the Diem-Nhu objectives. We wish to defeat Viet Cong subversion so that South Viet Nam may develop as a free state. They wish to defeat Viet Cong subversion so that Viet Nam can develop as a totalitarian state, which, in Nhu’s words, will “challenge the communists on their own grounds using their own methods”. I believe such an effort will fail and will result in a communist victory in South Vietnam.

The question is not, therefore, whether we can win with this regime but rather whether we want this regime to have the benefits of such a victory for purposes which are contrary not only to our objectives but also to our interests. The fact is that Nhu is exploiting two principal elements of power to produce his totalitarian state. The first is the Vietnamese Establishment—that educated, propertied, leadership class which makes up the military officer class, the bureaucracy and the Vietnamese portion of the business community—the second is the military power of the United States.

Nhu will disestablish the first element by liquidation when he feels he has achieved enough success in the fight against the Viet Cong and the establishment of a peasant power base. He will eject the second by a deal with North Vietnam when he feels he has adequate means to continue in power without its assistance.

At the current moment, therefore, our situation equates with the thoroughly discontented Establishment, and their ultimate goals more closely coincide with ours than do those of the Diem-Nhu regime. I conclude therefore that it is in our interest to make common cause with them to overthrow the current regime.

NOTES:

(1) Source: Library of Congress, Harriman Papers, Vietnam—Policy. Secret.

 

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v04/d173

 

.... o ....

 

173. Bản ghi nhớ của Phụ tá đặc biệt của Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách các vấn đề chính trị (Sullivan) gửi Phụ tá Ngoại trưởng phụ trách các vấn đề Viễn Đông (Hilsman) (1)

 

Washington, ngày 3 tháng 10 năm 1963.

Các mục tiêu tối hậu của Hoa Kỳ tại Việt Nam không trùng hợp với các mục tiêu của Diệm-Nhu. Chúng ta mong muốn đánh bại cuộc nổi dậy của Việt Cộng để miền Nam Việt Nam phát triển thành một quốc gia tự do. [Nhưng] Diệm-Nhu mong muốn đánh bại cuộc nổi dậy của Việt Cộng để Việt Nam có thể phát triển thành một quốc gia toàn trị, mà theo lời của Nhu, sẽ “thách thức những người cộng sản trên chính mảnh đất của họ bằng những phương pháp riêng của họ.” Tôi tin rằng nỗ lực như vậy sẽ thất bại và sẽ mang lại chiến thắng cho cộng sản ở miền Nam Việt Nam.

Do đó, câu hỏi không phải là liệu chúng ta có thể giành chiến thắng với chế độ này hay không mà là liệu chúng ta có muốn chế độ này có được những lợi ích từ một chiến thắng như vậy vì những mục đích trái ngược, không chỉ với mục tiêu của chúng ta mà còn với lợi ích của chúng ta hay không. Thực tế là Nhu đang khai thác hai yếu tố quyền lực chính để tạo ra nhà nước toàn trị của mình. Đầu tiên là Giai cấp Quyền lực Đương hữu Việt Nam - tầng lớp lãnh đạohọc thức, có tài sản, tạo nên tầng lớp sĩ quan quân đội, bộ máy quan liêu và bộ phận người Việt trong cộng đồng doanh nghiệp - thứ hai là sức mạnh quân sự của Hoa Kỳ.

Nhu sẽ phá bỏ yếu tố đầu tiên bằng cách thanh trừng khi Nhu cảm thấy mình đã đạt đủ thành công trong cuộc đấu tranh chống VC và thiết lập cơ sở quyền lực nông dân. Nhu sẽ loại bỏ điều thứ hai bằng một thỏa thuận với Bắc Việt khi Nhu cảm thấy mình có đủ phương tiện để tiếp tục nắm quyền mà không cần sự trợ giúp của Bắc Việt.

Do đó, vào thời điểm hiện tại, hoàn cảnh của chúng ta tương đương với Giai cấp Quyền lực Đương hữu Việt Nam đã hoàn toàn bất mãn, và các mục tiêu tối hậu của họ [Giai cấp Quyền lực Đương hữu Việt Nam đã bất mãn] trùng khớp với mục tiêu của chúng ta hơn là của chế độ Diệm-Nhu. Do đó, tôi kết luận rằng lợi ích của chúng tahợp tác với họ để lật đổ chế độ hiện tại.

GHI CHÚ:

(1) Nguồn: Thư viện Quốc hội, Harriman Papers, Việt Nam—Chính sách. Bí mật.

  .

Kho sử liệu PHẬT GIÁO VIỆT NAM 1963 - SONG NGỮ:

https://thuvienhoasen.org/a39405/phat-giao-viet-nam-1963-song-ngu

 

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
24/08/2015(Xem: 10427)
Hiện tượng của thầy Thích Pháp Hòa là hợp với logic của cuộc sống bất cứ thời nào. Bên cạnh ma quỷ luôn có thánh thần, bên cạnh ác tăng luôn có những cao tăng kềm chế. Nếu kẻ lợi dụng mảnh áo cà sa để hướng dẫn Phật tử vào chốn u minh nhằm bóc lột tiền tài, công sức của họ, bằng cúng dường bằng tà thuyết phải cúng Phật mới được siêu sinh thì thầy Pháp Hòa mở ra từng pháp thoại có khả năng giác ngộ người nghe thầy thuyết giảng. Thầy khẳng định những điều đơn giản nhưng hiếm người hiểu rõ, đó là: “Phật Giáo là một triết lý, một lối sống để tìm đến sự an lạc trong tâm hồn, không phải là một tôn giáo vì Phật không phải là đấng toàn năng để có thể ban phước lộc cho người này hay trừng phạt người kia.”
Hãy cẩn trọng với giọng nói, video và hình ảnh làm từ trí tuệ nhân tạo AI: một số người hoặc đùa giỡn, hoặc ác ý đã làm ra một số sản phẩm tạo hình giả mạo liên hệ tới các tu sĩ Phật giáo. Những chuyện này đã được nhiều báo Thái Lan và Cam Bốt loan tin. Trong khi chính phủ Thái Lan xem các hình ảnh giả mạo tu sĩ là bất kính, cần phải ngăn chận ngay từ mạng xã hội, nhiều nước khác, như tại Hoa Kỳ, chuyện này không được chính phủ can thiệp, vì xem như chỉ là chuyện đùa giỡn của một số người ưa giỡn. Bởi vì rất nhiều người trong chúng ta không phải là chuyên gia về trí tuệ nhân tạo để phân biệt hình giả và hình thật, nên thái độ phán đoán cần được giữ cho dè dặt, cẩn trọng.
Bài viết này chỉ là những suy nghĩ rời. Nói theo ngôn ngữ thường dùng là viết theo thể văn tản mạn. Nghĩa là, không phải sắp xếp, lý luận theo một hệ thống. Bài viết khởi lên từ cuộc nói chuyện rời trong khi ngồi trên xe của nhạc sĩ Tâm Nhuận Phúc Doãn Quốc Hưng từ Quận Cam tới tham dự một Phật sự tại Riverside, California.