Bilingual. 174. Record of a Meeting of the Executive Committee. The purpose of the meeting was to examine a second effort on the part of the drafting group to cover the economic and political actions recommended in the McNamara-Taylor trip report

24/02/20243:46 SA(Xem: 285)
Bilingual. 174. Record of a Meeting of the Executive Committee. The purpose of the meeting was to examine a second effort on the part of the drafting group to cover the economic and political actions recommended in the McNamara-Taylor trip report

blank
Bilingual. 174. Record of a Meeting of the Executive Committee. The purpose of the meeting was to examine a second effort on the part of the drafting group to cover the economic and political actions recommended in the McNamara-Taylor trip report. It was the Attorney General’s view that we are so deeply committed to the support of the effort in Vietnam that Diem will not be greatly influenced by the steps contemplated in this program. He was likewise concerned with the proposed technique of making the aid suspension known to Diem by indirection, rather than by direct confrontation. He also raised the question of the logic of making known the plan to withdraw U.S. soldiers. Mr. McNamara rationalized this course of action to him in terms of there being no wisdom in leaving our forces in Vietnam, when their presence is no longer required, either by virtue of the Vietnamese having been trained to assume the function, or the function having been fulfilled. There was discussion of the desirability of increasing VOA broadcasts, particularly with respect to the emphasis on democracy, freedom and enlightened processes. It was Mr. McNamara’s view that we should be wary of this action because it might inspire Diem to eject the USIS, which would be disastrous. // Biên bản họp Ủy Ban Hành pháp. Mục đích của cuộc họp là xem xét nỗ lực lần thứ nhì của nhóm soạn thảo nhằm đề cập đến các hành động kinh tế và chính trị được đề xuất trong báo cáo chuyến đi McNamara-Taylor. Quan điểm của Bộ trưởng Tư phápchúng ta cam kết sâu sắc ủng hộ nỗ lựcViệt Nam đến nỗi Diệm sẽ không bị ảnh hưởng nhiều bởi các bước được dự tính trong chương trình này. Ông cũng quan tâm đến kỹ thuật được đề xuất nhằm làm cho Diệm biết đến việc ngưng viện trợ bằng cách gián tiếp, thay vì đối đầu trực tiếp. Ông cũng đặt ra câu hỏi về tính logic của việc công bố kế hoạch rút quân Mỹ. Ông McNamara giải thích với ông rằng hành động này là không khôn ngoan khi để lại lực lượng của chúng taViệt Nam, khi sự hiện diện của lính Mỹ không còn cần thiết nữa, hoặc vì người Việt Nam đã được huấn luyện để đảm nhận chức năng đó, hoặc vì chức năng đó đã được hoàn thành. Đã có cuộc thảo luận về mong muốn tăng cường phát sóng đài VOA, đặc biệt liên quan đến việc nhấn mạnh vào dân chủ, tự do và các tiến trình khai sáng. Ông McNamara cho rằng chúng ta nên cảnh giác với hành động này vì nó có thể truyền cảm hứng cho Diệm loại bỏ USIS (Phòng Thông Tin Hoa Kỳ), điều này sẽ là một thảm họa.

 

the Department of State 2174. Memorandum for the Record of a Meeting of the Executive Committee (1)

 

Washington, October 4, 1963, 4 p.m.

1. The purpose of the meeting was to examine a second effort on the part of the drafting group to cover the economic and political actions recommended in the McNamara-Taylor trip report;(2) specifically, to add detailed requirements which should be communicated to Diem and which, if fulfilled, would provide the basis for resumption of full support by the U.S. Government.

2. The attached paper (3) was submitted by the drafters. There were no major criticisms. Those voiced were:

a. The supporting analysts,(4) which appeared in the preceding paper, was desirable and should be integrated into the current draft.

b. It should be made clear that the instructions involved had their origin with the President.

c. The theme should be molded into the paper that the dialogue between the Ambassador and President Diem is designed to achieve three things—an increase in the military effort, a reduction in the strains on U.S./GVN confidence, and increase of popular Vietnamese support for winning the war.

Based on the foregoing, minor editorial changes were suggested.

3. The principal discussion centered around how the Ambassador was to convey to Diem the U.S. purposes, how the matter was to be explained to the U.S. public and what effect the suspension of aid would actually have.

4. It was the Attorney General’s view that we are so deeply committed to the support of the effort in Vietnam that Diem will not be greatly influenced by the steps contemplated in this program. He was likewise concerned with the proposed technique of making the aid suspension known to Diem by indirection, rather than by direct confrontation. He also raised the question of the logic of making known the plan to withdraw U.S. soldiers. Mr. McNamara rationalized this course of action to him in terms of there being no wisdom in leaving our forces in Vietnam, when their presence is no longer required, either by virtue of the Vietnamese having been trained to assume the function, or the function having been fulfilled.

5. Mr. Bell was against use of the word “suspend” in discussion of aid and preferred to use the term “held up” to indicate that it might be resumed. He also proposed, in the anticipation that the President would have to make some form of public statement, that it should be pivoted upon the theme that the programs which are held up are being reviewed to insure that they are consistent with the President’s previously announced policy regarding assistance for Vietnam.

6. There was discussion of the desirability of increasing VOA broadcasts, particularly with respect to the emphasis on democracy, freedom and enlightened processes. It was Mr. McNamara’s view that we should be wary of this action because it might inspire Diem to eject the USIS, which would be disastrous.

Mr. McNamara recommended that at tomorrow’s White House meeting the Conclusions and Recommendations in the McNamara-Taylor report be reviewed in the presence of the President, along with the analysis of alternative policies (Section IX). At that meeting, also, there will be a further redraft of the paper on economics and politics, embodying the minor changes suggested today.

V.H. Krulak

Major General, USMC

NOTES:

(1) Source: National Defense University, Taylor Papers, T-233-69. Top Secret; Sensitive. Drafted by Krulak who did not provide a list of participants. The meeting was held at the White House. A record of the discussion by Bromley Smith lists the following participants: “Secretary McNamara, Secretary Dillon, Attorney General, Under Secretary Harriman, Deputy Secretary Gilpatric (later), Administrator Bell, Director McCone, Acting Director Wilson, General Krulak, Assistant Secretary Hilsman, Deputy Assistant Secretary William Bundy, Mr. Janow (AID), Mr. Koren (Hilsman’s office), Mr. McGeorge Bundy, Mr. Forrestal, Mr. Bromley Smith.” (Kennedy Library, National Security Files, Meetings and Memoranda, Meetings on Vietnam)

(2) Document 167.

(3) Reference is to an October 4 draft of a Report for the Executive Committee of the NSC. There is no drafting information on it, but Krulak implies that it was a group effort. The October 4 draft was revised as Krulak describes above and then discussed at a meeting with the President on October 5; see Document 179. The paper was then sent as a cable to Saigon; see Document 181.

The October 4 draft is in the Kennedy Library, Hilsman Papers, Countries Series, Vietnam, and the revised October 5 draft is ibid., National Security Files, Meetings and Memoranda, Meetings on Vietnam.

(4) Document 175

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v04/d174

 

.... o ....

 

174. Biên bản họp Ủy Ban Hành pháp (1)

 

Washington, ngày 4 tháng 10 năm 1963, lúc 4 giờ chiều.

1. Mục đích của cuộc họp là xem xét nỗ lực lần thứ nhì của nhóm soạn thảo nhằm đề cập đến các hành động kinh tế và chính trị được đề xuất trong báo cáo chuyến đi McNamara-Taylor;(2) cụ thể là bổ sung các yêu cầu chi tiết cần được thông báo tới Ngô Đình Diệm và nếu được thực hiện sẽ tạo cơ sở cho việc nối lại sự viện trợ đầy đủ của Chính phủ Hoa Kỳ.

2. Văn bản đính kèm (3) do người soạn thảo nộp. Không có lời chỉ trích lớn nào. Những ý kiến nêu lên là:

a. Các nhà phân tích hỗ trợ,(4) xuất hiện trong bài viết trước, rất đáng mong đợi và nên được đưa vào dự thảo hiện tại.

b. Cần phải làm rõ rằng các chỉ thị liên quan đều có nguồn gốc từ Tổng thống Kennedy.

c. Chủ đề nên được đúc kết trong bài viết rằng cuộc đối thoại giữa Đại sứ Lodge và Tổng thống Diệm được thiết kế để đạt được ba mục đíchgia tăng nỗ lực quân sự, giảm căng thẳng về niềm tin của Mỹ/Chính phủ VNCH, và tăng cường sự ủng hộ từ người dân Việt Nam để chiến thắng cuộc chiến.

Dựa trên những điều đã nói ở trên, những thay đổi nhỏ về mặt biên tập đã được nêu lên.

3. Cuộc thảo luận chính tập trung vào việc Đại sứ Lodge phải truyền đạt cho Diệm các mục đích của Hoa Kỳ như thế nào, vấn đề phải được giải thích như thế nào cho công chúng Hoa Kỳ và việc ngưng viện trợ VNCH thực sự sẽ có tác động gì.

4. Quan điểm của Bộ trưởng Tư phápchúng ta cam kết sâu sắc ủng hộ nỗ lựcViệt Nam đến nỗi Diệm sẽ không bị ảnh hưởng nhiều bởi các bước được dự tính trong chương trình này. Ông cũng quan tâm đến kỹ thuật được đề xuất nhằm làm cho Diệm biết đến việc ngưng viện trợ bằng cách gián tiếp, thay vì đối đầu trực tiếp. Ông cũng đặt ra câu hỏi về tính logic của việc công bố kế hoạch rút quân Mỹ. Ông McNamara giải thích với ông rằng hành động này là không khôn ngoan khi để lại lực lượng của chúng taViệt Nam, khi sự hiện diện của lính Mỹ không còn cần thiết nữa, hoặc vì người Việt Nam đã được huấn luyện để đảm nhận chức năng đó, hoặc vì chức năng đó đã được hoàn thành.

5. Ông Bell phản đối việc sử dụng từ “ngưng” (suspend) khi thảo luận về viện trợ và thích sử dụng thuật ngữ “ghìm lại” (held up) để chỉ ra rằng viện trợ có thể được tiếp tục. Ông cũng đề xuất, với dự đoán rằng Tổng thống Kennedy sẽ phải đưa ra một số hình thức tuyên bố công khai, rằng tuyên bố đó nên xoay quanh chủ đề rằng các chương trình được trì hoãn đang được xem xét để đảm bảo rằng chúng phù hợp với chính sách đã công bố trước đó của Tổng thống về viện trợ cho Việt Nam

6. Đã có cuộc thảo luận về mong muốn tăng cường phát sóng đài VOA, đặc biệt liên quan đến việc nhấn mạnh vào dân chủ, tự do và các tiến trình khai sáng. Ông McNamara cho rằng chúng ta nên cảnh giác với hành động này vì nó có thể truyền cảm hứng cho Diệm loại bỏ USIS (Phòng Thông Tin Hoa Kỳ), điều này sẽ là một thảm họa.

Ông McNamara đề nghị rằng tại cuộc họp ngày mai tại Bạch Ốc về Kết luận và Khuyến nghị trong báo cáo McNamara-Taylor nên được duyệt lại trước sự chứng kiến của Tổng thống Kennedy, cùng với việc phân tích các chính sách thay thế (Phần IX). Tại cuộc họp đó, cũng sẽ có một bản thảo viết lại của bài viết về kinh tế và chính trị, thể hiện những thay đổi nhỏ được đề xuất ngày hôm nay.

V.H. Krulak

Thiếu tướng, USMC

LƯU Ý:

(1) Nguồn: Đại học Quốc phòng, Taylor Papers, T-233-69. Bí mật hàng đầu; Nhạy cảm. Do Tướng Victor Krulak (Tướng TQLC, Hoạt Động Đặc Biệt Chống Nổi Dậy) soạn thảo nhưng không cung cấp danh sách những người tham gia. Cuộc gặp được tổ chức tại Bạch Ốc. Bản ghi lại cuộc thảo luận của Bromley Smith (Thư ký điều hành Hội Đồng An ninh Quốc gia) liệt kê những người tham gia sau: “Bộ trưởng Quốc Phòng McNamara, Douglas Dillon (Bộ Trưởng Tài Chánh), Bộ trưởng Tư pháp, Thứ trưởng Harriman, Thứ Trưởng Quốc Phòng Gilpatric (vào sau), David Bell (Giám đốc Sở Phát Triển Quốc Tế), Giám đốc Tình Báo CIA McCone, Donald Wilson (Phó Giám Đốc Sở Thông Tin Hoa Kỳ), Tướng Krulak, Phụ tá Bộ trưởng Ngoại giao Hilsman, William P. Bundy (Phó phụ Tá Bộ Trưởng Quốc Phòng về an ninh quốc tế), ông Janow (AID), ông Koren (văn phòng của Hilsman), ông McGeorge Bundy (Phụ tá Tổng Thống về An ninh Quốc gia), ông Michael Forrestal (viên chức Hội Đồng An ninh Quốc gia), ông Bromley Smith.” (Thư viện Kennedy, National Security Files, Meetings and Memoranda, Meetings on Vietnam)

(2) Văn bản 167.

(3) Tham chiếu đến bản dự thảo Báo cáo ngày 4 tháng 10 cho Ban chấp hành của NSC. Không có thông tin soạn thảo nào về nó, nhưng Tướng Krulak ngụ ý rằng đó là nỗ lực của cả nhóm. Dự thảo ngày 4 tháng 10 đã được sửa đổi như Krulak mô tả ở trên và sau đó được thảo luận tại cuộc gặp với Tổng thống vào ngày 5 tháng 10; xem Văn bản 179. Sau đó, văn bản được gửi dưới dạng điện tín về Sài Gòn; xem Tài liệu 181.

Bản thảo ngày 4 tháng 10 có trong Thư viện Kennedy, Tài liệu Hilsman, Chuỗi các quốc gia, Việt Nam, và bản thảo sửa đổi ngày 5 tháng 10 có trong ibid., Hồ sơ An ninh Quốc gia, Cuộc họp và Bản ghi nhớ, Cuộc họp về Việt Nam.

(4) Văn bản 175

  .

Kho sử liệu PHẬT GIÁO VIỆT NAM 1963 - SONG NGỮ:

https://thuvienhoasen.org/a39405/phat-giao-viet-nam-1963-song-ngu

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
24/08/2015(Xem: 10432)
Hiện tượng của thầy Thích Pháp Hòa là hợp với logic của cuộc sống bất cứ thời nào. Bên cạnh ma quỷ luôn có thánh thần, bên cạnh ác tăng luôn có những cao tăng kềm chế. Nếu kẻ lợi dụng mảnh áo cà sa để hướng dẫn Phật tử vào chốn u minh nhằm bóc lột tiền tài, công sức của họ, bằng cúng dường bằng tà thuyết phải cúng Phật mới được siêu sinh thì thầy Pháp Hòa mở ra từng pháp thoại có khả năng giác ngộ người nghe thầy thuyết giảng. Thầy khẳng định những điều đơn giản nhưng hiếm người hiểu rõ, đó là: “Phật Giáo là một triết lý, một lối sống để tìm đến sự an lạc trong tâm hồn, không phải là một tôn giáo vì Phật không phải là đấng toàn năng để có thể ban phước lộc cho người này hay trừng phạt người kia.”
Hãy cẩn trọng với giọng nói, video và hình ảnh làm từ trí tuệ nhân tạo AI: một số người hoặc đùa giỡn, hoặc ác ý đã làm ra một số sản phẩm tạo hình giả mạo liên hệ tới các tu sĩ Phật giáo. Những chuyện này đã được nhiều báo Thái Lan và Cam Bốt loan tin. Trong khi chính phủ Thái Lan xem các hình ảnh giả mạo tu sĩ là bất kính, cần phải ngăn chận ngay từ mạng xã hội, nhiều nước khác, như tại Hoa Kỳ, chuyện này không được chính phủ can thiệp, vì xem như chỉ là chuyện đùa giỡn của một số người ưa giỡn. Bởi vì rất nhiều người trong chúng ta không phải là chuyên gia về trí tuệ nhân tạo để phân biệt hình giả và hình thật, nên thái độ phán đoán cần được giữ cho dè dặt, cẩn trọng.
Bài viết này chỉ là những suy nghĩ rời. Nói theo ngôn ngữ thường dùng là viết theo thể văn tản mạn. Nghĩa là, không phải sắp xếp, lý luận theo một hệ thống. Bài viết khởi lên từ cuộc nói chuyện rời trong khi ngồi trên xe của nhạc sĩ Tâm Nhuận Phúc Doãn Quốc Hưng từ Quận Cam tới tham dự một Phật sự tại Riverside, California.