Bilingual. 193. For Rusk and Harriman from Lodge. The CIA distributed intelligence, which it cautioned should “be treated with reserve”, to the effect that Nhu had ordered a student demonstration against the U.S. Embassy in which he planned to use 100 agents to attack the Embassy, assassinate Lodge and other Embassy officials, and set the chancery afire.

08/04/20243:50 SA(Xem: 365)
Bilingual. 193. For Rusk and Harriman from Lodge. The CIA distributed intelligence, which it cautioned should “be treated with reserve”, to the effect that Nhu had ordered a student demonstration against the U.S. Embassy in which he planned to use 100 agents to attack the Embassy, assassinate Lodge and other Embassy officials, and set the chancery afire.

blank
Bilingual. 193. For Rusk and Harriman from Lodge. The CIA distributed intelligence, which it cautioned should “be treated with reserve”, to the effect that Nhu had ordered a student demonstration against the U.S. Embassy in which he planned to use 100 agents to attack the Embassy, assassinate Lodge and other Embassy officials, and set the chancery afire. If I am assassinated in the way indicated in above reports, the deed will in effect have been done by the GVN, however much they attempt to disguise it, since they will have instigated the mob and will have denied us the police protection. If I am assassinated, a new situation would be created which might give us a chance to move effectively for a change of government using methods which would now be rejected by U.S. and world opinion, but which would then become acceptable.  Also he is reported to be smoking opium. For all these reasons my associates here, whose experience antedates mine, consider assassination to be real possibility.//Từ Đại sứ Lodge gửi Ngoại trưởng Rusk và Thứ trưởng Harriman. CIA đã phân phát thông tin tình báo mà cơ quan này cảnh báo cần “dè dặt, thận trọng”, vì Ngô Đình Nhu đã ra lệnh thực hiện một cuộc biểu tình của sinh viên chống lại Đại sứ quán Hoa Kỳ, trong đó Nhu lên kế hoạch sử dụng 100 mật vụ tấn công Đại sứ quán, ám sát Lodge và các quan chức khác của Đại sứ quán, rồi đốt cháy văn phòng. Nếu tôi [Lodge] bị ám sát theo cách được chỉ ra trong các báo cáo trên, thì hành động đó trên thực tế đã được thực hiện bởi Chính phủ VNCH, cho dù họ có cố gắng che đậy đến mức nào đi nữa, vì họ sẽ xúi giục đám đông và sẽ từ chối cho chúng tôi sự bảo vệ của cảnh sát. Nếu tôi bị ám sát, một tình huống mới sẽ được tạo ra có thể cho chúng ta cơ hội tiến hành thay đổi chính phủ VNCH một cách hiệu quả bằng cách sử dụng các phương pháp mà hiện nay dư luận Hoa Kỳ và thế giới bác bỏ, nhưng sau đó sẽ được chấp nhận. Ngoài ra, Nhu còn được cho là đang hút thuốc phiện. Vì tất cả những lý do này, các cộng sự của tôi ở đây, những người có kinh nghiệm trước tôi, coi việc ám sát là một khả năng thực sự.

 

US EMBASSY SAIGON193. Telegram From the Embassy in Vietnam to the Department of State (1)

 

Saigon, October 10, 1963, 5 p.m.

676. For Rusk and Harriman from Lodge.

1. This refers to CAS cables [2 document numbers not declassified].(2)

2. There has been some sort of assassination rumor on the average of about one in every ten days since I have been here, and we have brushed them aside. But the rumors in above-mentioned cables are sufficiently believable to warrant fresh State-Defense planning on two major points:

a. If I am assassinated in the way indicated in above reports, the deed will in effect have been done by the GVN, however much they attempt to disguise it, since they will have instigated the mob and will have denied us the police protection which they are totally capable of giving us in view of the very large police force in Saigon which is under their absolute control. This will, therefore, automatically constitute a rupture of diplomatic relations and means that present assumptions underlying U.S. presence here would be false. This will have grave consequences for all Americans in Viet-Nam, notably as regards evacuation and there should be fresh contingency planning to cover this situation.

b. If I am assassinated, a new situation would be created which might give us a chance to move effectively for a change of government using methods which would now be rejected by U.S. and world opinion, but which would then become acceptable. There should be State-Defense planning on this.

3. For Diem and Nhu even to be thinking of my assassination is so unbelievably idiotic that a reasonable person would reject it out of hand. But Nhu is apparently pleased with his raids on the Buddhist pagodas last summer and is said to be annoyed with me for having advised him to leave the country for awhile. Also he is reported to be smoking opium. For all these reasons my associates here, whose experience antedates mine, consider assassination to be real possibility. Needless to say, this comes as no surprise, as I realized the possibility of this when I accepted this post.

4. I hope to have the entrance gates to the building closed when crowd begins to gather and for the Marines to throw tear gas from inside to prevent crowd from breaking the gates down. If the crowd tries to enter the building by throwing ladders or other catwalks from the Chinese house next door over to our outside balconies, we will try to throw the ladders off and use tear gas there, too. I plan immediate protest to GVN, either by telephone or via MACV. But I plan no shooting.

5. Am in close consultation with MACV.

6. I have instructed CAS Acting Station Chief to have his agent tell source that if GVN authorities mount such an operation, American retaliation will be prompt and awful beyond description. Source will be invited to examine record of U.S. Marines in Pacific during WW II and ask himself candidly whether GVN wishes to have such a horrible and crushing blow descend on them.(3)

Lodge

NOTES:

(1) Source: Department of State, Central Files, PER-LODGE, HENRY CABOT. Secret; Limit Distribution; Eyes Only. Received at 6:15 a.m. and passed to the White House at 7:07 a.m.

(2) In these telegrams, both October 9, the CIA distributed intelligence, which it cautioned should “be treated with reserve”, to the effect that Nhu had ordered a student demonstration against the U.S. Embassy in which he planned to use 100 agents to attack the Embassy, assassinate Lodge and other Embassy officials, and set the chancery afire. Nhu reportedly feared he could not “handle” Lodge and wished him “eliminated.” (Ibid., Har-Van Files, Coup South Vietnam)

(3) McCone called Harriman at 11:10 a.m. on October 10 and part of their conversation related to this cable: “Mr. McCone said he is quite disturbed about reporting we get out of Saigon; haven’t got a thing-nothing about what happened at Monday meeting. Governor said he would call Hilsman. McCone said all he had seen were few telegrams about assassination Governor said those sounded far-fetched but can’t tell. Mr. McCone said Lodge’s reply seemed rather hysterical. Governor said he would get after this and let Mr. McCone know if he gets anything.” (Library of Congress, Harriman Papers, Telephone Conversations) The reference to the Monday meeting is apparently to a meeting with General

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v04/d193

 

Sài Gòn, ngày 10 tháng 10 năm 1963, lúc 5 giờ chiều.

 

676. Từ Đại sứ Lodge gửi Ngoại trưởng Rusk và Thứ trưởng Harriman.

1. Điều này đề cập đến 2 bức điện tín bên tình báo CAS [2 số tài liệu chưa được giải mật].(2)

2. Trung bình cứ mười ngày lại có một tin đồn ám sát nào đó kể từ khi tôi [Lodge] đến đây, và chúng tôi đã gạt chúng sang một bên. Nhưng các tin đồn trong các bức điện nêu trên đủ đáng tin cậy để bảo đảm cho việc lập kế hoạch chung Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại Giáo mới về hai điểm chính:

a. Nếu tôi [Lodge] bị ám sát theo cách được chỉ ra trong các báo cáo trên, thì hành động đó trên thực tế đã được thực hiện bởi Chính phủ VNCH, cho dù họ có cố gắng che đậy đến mức nào đi nữa, vì họ sẽ xúi giục đám đông và sẽ từ chối cho chúng tôi sự bảo vệ của cảnh sát như họ hiện có đông đảo ở Sài Gòn đang nằm dưới sự kiểm soát tuyệt đối của họ. Do đó, điều này sẽ tự động tạo ra sự rạn nứt trong quan hệ ngoại giao và có nghĩa là những giả định hiện tại về sự hiện diện của Hoa Kỳ ở đây sẽ là sai. Điều này sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng cho tất cả người Mỹ ở Việt Nam, đặc biệt là về vấn đề di tản và cần có kế hoạch dự phòng mới để giải quyết tình huống này.

b. Nếu tôi bị ám sát, một tình huống mới sẽ được tạo ra có thể cho chúng ta cơ hội tiến hành thay đổi chính phủ VNCH một cách hiệu quả bằng cách sử dụng các phương pháp mà hiện nay dư luận Hoa Kỳ và thế giới bác bỏ, nhưng sau đó sẽ được chấp nhận. Cần có kế hoạch chung 2 Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao về vấn đề này.

3. Đối với Diệm và Nhu, ngay cả việc nghĩ đến vụ ám sát tôi là ngu ngốc đến mức một người hợp lý sẽ bác bỏngay lập tức. Nhưng Nhu rõ ràng hài lòng với cuộc đột kích vào các ngôi chùa Phật giáo vào mùa hè năm ngoái và được cho là khó chịu với tôi vì đã khuyên Nhu rời khỏi đất nước VN một thời gian. Ngoài ra, Nhu còn được cho là đang hút thuốc phiện. Vì tất cả những lý do này, các cộng sự của tôi ở đây, những người có kinh nghiệm trước tôi, coi việc ám sát là một khả năng thực sự. Không cần phải nói, điều này không có gì đáng ngạc nhiên, vì tôi đã nhận ra khả năng xảy ra điều này khi tôi chấp nhận chức vụ [Đại sứ] này.

4. Tôi hy vọng các cổng vào tòa đại sứ sẽ đóng lại khi đám đông bắt đầu tụ tập và Thủy quân lục chiến sẽ ném hơi cay từ bên trong ra để ngăn đám đông phá cổng. Nếu đám đông cố gắng vào tòa nhà bằng cách ném thang lên hoặc lối đi khác từ ngôi nhà Trung Quốc bên cạnh ra ban công bên ngoài của chúng tôi, chúng tôi cũng sẽ cố gắng đẩy thang của họ ra và ném hơi cay ở đó. Tôi dự định phản đối ngay lập tức với Chính phủ VNCH, qua điện thoại hoặc qua MACV. Nhưng tôi dự định không bắn.

5. Đang tham khảo ý kiến chặt chẽ với MACV.

6. Tôi đã chỉ thị cho Quyền Trưởng Trạm CAS [tình báo Mỹ ở Sài Gòn] bảo đặc vụ Mỹ nói với nguồn tin rằng nếu chính quyền VNCH thực hiện một hoạt động như vậy, sự trả đũa của Mỹ sẽ nhanh chóng và khủng khiếp không thể diễn tả được. Nguồn tin sẽ được mời xem xét hồ sơ của TQLC Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương trong Thế chiến II và thẳng thắn tự hỏi liệu Chính phủ VNCH có muốn bị giáng một đòn khủng khiếp và tàn khốc như vậy xuống họ hay không.(3)

Lodge

GHI CHÚ:

(1) Nguồn: Bộ Ngoại giao, Central Files, PER-LODGE, HENRY CABOT. Bí mật; Giới hạn phân phối; Chỉ để đọc. Nhận được lúc 6:15 giờ sáng và chuyển đến Bạch Ốc lúc 7:07 giờ sáng.

(2) Trong các bức điện này, cả ngày 9 tháng 10, CIA đã phân phát thông tin tình báo mà cơ quan này cảnh báo cần “dè dặt, thận trọng”, vì Ngô Đình Nhu đã ra lệnh thực hiện một cuộc biểu tình của sinh viên chống lại Đại sứ quán Hoa Kỳ, trong đó Nhu lên kế hoạch sử dụng 100 mật vụ tấn công Đại sứ quán, ám sát Lodge và các quan chức khác của Đại sứ quán, rồi đốt cháy văn phòng. Theo tin mật báo, Nhu sợ rằng Nhu không thể “xử lý được” Lodge và mong muốn Lodge “bị loại bỏ”. (Cùng nguồn, Har-Van Files, Coup South Vietnam)

(3) John McCone (Giám đốc Tình Báo CIA) đã gọi cho Averell Harriman (Thứ Trưởng Ngoại Giao Đặc Trách Chính Trị)  lúc 11:10 giờ sáng ngày 10 tháng 10 và một phần cuộc trò chuyện của họ liên quan đến bức điện này: “Ông McCone nói ông khá băn khoăn về việc báo cáo chúng tôi rời khỏi Sài Gòn; không biết gì về những gì đã xảy ra trong cuộc họp thứ Hai. Harriman cho biết ông sẽ gọi cho Hilsman. McCone cho biết tất cả những gì ông đã thấy là một vài bức điện tín về vụ ám sát. Harriman cho biết những điều đó nghe có vẻ xa vời nhưng không thể nói được. Ông McCone cho biết câu trả lời của Lodge có vẻ khá hốt hoảng. Harriman nói rằng ông ấy sẽ hỏi thêm tin sau cuộc nói chuyện này và sẽ cho McCone biết nếu Harriman nhận được gì.” (Thư viện Quốc hội, Harriman Papers, Cuộc trò chuyện qua Điện thoại) Việc đề cập đến cuộc họp thứ Hai rõ ràng là cuộc gặp với Tướng Minh, ngày 7 tháng 10, để đưa ra các kế hoạch chi tiết hơn về kế hoạch đảo chính có thể xảy ra.

    .

 

Kho sử liệu PHẬT GIÁO VIỆT NAM 1963 - SONG NGỮ:

https://thuvienhoasen.org/a39405/phat-giao-viet-nam-1963-song-ngu

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
24/08/2015(Xem: 10594)
Lễ chính thức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568 đã diễn ra trang nghiêm tại Việt Nam Quốc Tự vào lúc 6g sáng nay, rằm tháng Tư (22-5-2024), tại cố đô Huế và thủ đô Hà Nội.
Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã làm việc với Thượng tọa Thích Chân Quang về những phát ngôn về luật nhân quả trong một số clip được lan truyền trên mạng xã hội, trong đó có liên quan đến sư Thích Minh Tuệ.
Sau khi post 4 bài viết về hiện tượng Sư Minh Tuệ của các tác giả Tâm Anh, Nguyễn Thanh Huy, Đào văn Bình, Minh Mẫn và hai video clip của thầy Thích Chân Tính(Chùa Hoằng Pháp); chúng tôi nhận được nhiều ý kiến phản hồi từ quý độc giả mà đa số đều tán đồng các bài viết. Thậm chí có youtuber đã dùng nội dung của các bài để chuyển tải tiếp đến cộng đồng mạng. Dưới đây là các bài viết thêm của các tác giả kính gửi đến độc giả: Nguyên Minh Nguyễn Minh Tiến, Nguyễn Thanh Huy, Võ Đào Phương Trâm An Tường Anh, Đức Hùng-Trần Hóa, Tâm Anh chuyển ngữ. Luôn tiện đây chúng tôi cũng xin minh định là Thư Viện Hoa Sen không trực thuộc hay đại diện cho một hệ thống tự viện hay một tổ chức giáo hội Phật giáo nào ở trong nước cũng như hải ngoại. Và một điều nữa, chúng tôi luôn tôn trọng các ý kiến dị biệt.