Bilingual. 195. Eyes only for Ambassador Lodge. Ambassador Lodge from the President. The course of action set out in Deptel 534 obviously requires closest coordination between you and Washington

12/04/20243:32 SA(Xem: 500)
Bilingual. 195. Eyes only for Ambassador Lodge. Ambassador Lodge from the President. The course of action set out in Deptel 534 obviously requires closest coordination between you and Washington

blank
Bilingual.
195. Eyes only for Ambassador Lodge. Ambassador Lodge from the President. The course of action set out in Deptel 534 obviously requires closest coordination between you and Washington. The gradually increasing effects of suspension of CIP mean that we should be assessing the situation constantly in order to be ready for adjustments in either direction in the light of GVN reactions. 1. Are we gaining or losing on balance and day by day in the contest with the Viet Cong? 2. Is the government responding at any point to our threefold need for improvement in (a) campaign against VC, (b) internal political developments, and (c) actions affecting relations with American people and Government? //Chỉ để Đại sứ Lodge đọc. Chuyển từ Tổng thống Kennedy tới Đại sứ Lodge. Quá trình hành động được nêu trong Điện tín Bộ ngoại giao số 534 rõ ràng đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ nhất giữa bạn [Lodge] và Washington. Tác động ngày càng tăng của việc đình chỉ viện trợ CIP có nghĩa là chúng ta nên đánh giá tình hình liên tục để sẵn sàng điều chỉnh theo cả hai hướng trước các phản ứng của Chính phủ Việt Nam. 1. Chúng ta đang ngày càng thắng, hay ngày càng thua trong cuộc giao tranh với Việt Cộng? 2. Chính phủ [Diệm] có đáp ứng vào bất kỳ thời điểm nào nhu cầu cải thiện 3 phương diện trong (a) chiến dịch chống VC, (b) các diễn biến chính trị nội bộ VNCH và (c) các hành động ảnh hưởng đến quan hệ với người dân Mỹ và Chính phủ Mỹ không?

 

the Department of State 2195. Telegram From the Department of State to the Embassy in Vietnam (1)

 

Washington , October 14, 1963—9:43 p.m.

576. Eyes only for Ambassador Lodge. Ambassador Lodge from the President. The course of action set out in Deptel 534 (2) obviously requires closest coordination between you and Washington. The gradually increasing effects of suspension of CIP mean that we should be assessing the situation constantly in order to be ready for adjustments in either direction in the light of GVN reactions. But it takes time to work out each new position here, and accordingly it is important to me to have a constant sense of your own evaluation of the situation. I should be glad to have such an evaluation now, in the light of the considerable interval that has passed since McNamara returned with an up-to-date account of your views, and I think it would be helpful if thereafter you could send personal reports at least weekly for my attention. It seems to me that the central issues remain what they have been throughout:

1. Are we gaining or losing on balance and day by day in the contest with the Viet Cong?

2. Is the government responding at any point to our threefold need for improvement in (a) campaign against VC, (b) internal political developments, and (c) actions affecting relations with American people and Government?

3. What does the evidence suggest on the strengthening or weakening of effectiveness of GVN in relation to its own people?

4. And more specifically, what effect are we getting from our own actions under Deptel 534 and what modifications in either direction do you think advisable?

These questions are not intended to be exhaustive, but only to assist in your reports and recommendations by indicating the shape of the problem as seen from here.

McGeorge Bundy has mentioned his brief message from you and while he has no plans currently to leave country, I would be glad to make him available for wholly unofficial and informal visit in near future if you think it important.(3)

Rusk

(1) Source: Department of State, Central Files, POL 15 S VIET. Top Secret; Priority. The text of this message was sent from Bundy at the White House to the Department of State.

(2) Document 181.

(3) Lodge’s suggestion that Bundy come to Vietnam has not been found. In telegram 706 from Saigon, October 15, Lodge thanked the President for his willingness to send Bundy to Vietnam. He continued:

“Would not have brought this up if I did not have a proposal which I think contains new ideas and which might just change the situation here for the better. It cannot be properly handled by telegram or letter and requires a chance for me to have a dialogue with Rusk and/or Harriman and/or Bundy.” Lodge then offered to come to Washington for a day. (Department of State, Central Files, POL 27 S VIET)

Telegram 583 to Saigon, October 18, replied to Lodge’s proposal as follows:

“The President and Secretary concur that a brief visit by you to Washington at end of October would be helpful. This seems to us better than additional visible missions to you. Suggest two or three days may be better than one because do not wish to give impression of hasty in-and-out call. Normal consultation of Ambassador with major responsibilities seems preferable position.” (Ibid.)

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v04/d195

 

.... o ....

 

195. Điện tín từ Bộ Ngoại giao gửi Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam (1)

 

Washington, ngày 14 tháng 10 năm 1963—lúc 9:43 giờ tối.

576. Chỉ để Đại sứ Lodge đọc. Chuyển từ Tổng thống Kennedy tới Đại sứ Lodge. Quá trình hành động được nêu trong Điện tín Bộ ngoại giao số 534 (2) rõ ràng đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ nhất giữa bạn [Lodge] và Washington. Tác động ngày càng tăng của việc đình chỉ viện trợ CIP có nghĩa là chúng ta nên đánh giá tình hình liên tục để sẵn sàng điều chỉnh theo cả hai hướng trước các phản ứng của Chính phủ Việt Nam. Nhưng ở đây cần có thời gian để tìm ra từng vị trí mới và do đó, điều quan trọng đối với tôi là bạn phải thường xuyêný thức đánh giá tình hình của riêng mình. Tôi sẽ vui mừng khi có được đánh giá như vậy ngay bây giờ, xét theo khoảng thời gian đáng kể đã trôi qua kể từ khi McNamara quay lại với bản báo cáo cập nhật về quan điểm của bạn, và tôi nghĩ sẽ rất hữu ích nếu sau đó bạn có thể gửi báo cáo cá nhân ít nhất là hàng tuần để tôi (TT Kennedy) chú ý. Đối với tôi, có vẻ như các vấn đề trọng tâm vẫn như cũ:

1. Chúng ta đang ngày càng thắng, hay ngày càng thua trong cuộc giao tranh với Việt Cộng?

2. Chính phủ [Diệm] có đáp ứng vào bất kỳ thời điểm nào nhu cầu cải thiện 3 phương diện trong (a) chiến dịch chống VC, (b) các diễn biến chính trị nội bộ VNCH và (c) các hành động ảnh hưởng đến quan hệ với người dân Mỹ và Chính phủ Mỹ không?

3. Bằng chứng cho thấy điều gì về việc tăng cường hay làm suy yếu tính hiệu quả của Chính phủ VNCH trong mối quan hệ với chính người dân VN?

4. Và cụ thể hơn, chúng ta nhận được tác động gì từ các hành động của chính mình theo Điện tín Bộ Ngoại giao số 534 và bạn nghĩ những sửa đổi nào theo một trong hai hướng là nên làm?

Những câu hỏi này không nhằm mục đích cung cấp đầy đủ thông tin mà chỉ nhằm mục đích hỗ trợ bạn trong các báo cáođề xuất bằng cách chỉ ra hình dạng của vấn đề như được thấy từ đây.

McGeorge Bundy đã đề cập đến tin nhắn ngắn gọn bạn gửi Bundy và mặc dù hiện tại Bundy không có kế hoạch rời khỏi đất nước, tôi sẽ vui lòng sắp xếp cho Bundy chuyến thăm hoàn toàn không chính thức trong tương lai gần nếu bạn cho rằng điều đó quan trọng.(3)

Rusk

(Ngoại Trưởng Hoa Kỳ)

(1) Nguồn: Bộ Ngoại giao, Central Files, POL 15 S VIET. Bí mật hàng đầu; Ưu tiên. Nội dung của điện tin này được gửi từ McGeorge Bundy (Phụ tá Tổng Thống về An ninh Quốc gia)  tại Bạch Ốc tới Bộ Ngoại giao.

(2) Văn bản 181.

(3) Việc Đại sứ Lodge gợi ý Bundy đến Việt Nam vẫn chưa được tìm thấy. Trong điện tín 706 từ Sài Gòn, ngày 15 tháng 10, Lodge cảm ơn Tổng thống Kennedy đã sẵn lòng cử Bundy đến Việt Nam. Lodge viết tiếp:

“Sẽ không đưa ra vấn đề này nếu tôi không có một đề xuất mà tôi nghĩ có chứa những ý tưởng mới và có thể thay đổi tình hình ở đây tốt hơn. Nó không thể được giải quyết thỏa đáng bằng điện tín hay thư từ và cần có cơ hội để tôi đối thoại với Ngoại trưởng Dean Rusk và/hoặc Averell Harriman (Thứ Trưởng Ngoại Giao Đặc Trách Chính Trị) và/hoặc Bundy.” Lodge sau đó đề nghị đến Washington trong một ngày. (Bộ Ngoại giao, Central Files, POL 27 S VIET)

Điện tín 583 gửi Sài Gòn ngày 18/10 trả lời đề nghị của Lodge như sau:

“Tổng thống Kennedy và Bộ trưởng Rusk đồng ý rằng chuyến thăm ngắn ngày của Đại sứ Lodge tới Washington vào cuối tháng 10 sẽ rất hữu ích. Đối với chúng tôi, điều này có vẻ tốt hơn các nhiệm vụ có thể nhìn thấy bổ sung đối với bạn (Lodge). Đề nghị hai hoặc ba ngày có thể tốt hơn một ngày vì không muốn tạo ấn tượng về những cuộc gọi đến và đi vội vàng. Việc tham khảo ý kiến bình thường của Đại sứ với những trách nhiệm chính có vẻ là một vị trí thích hợp hơn.” (Sđd.)

.

Kho sử liệu PHẬT GIÁO VIỆT NAM 1963 - SONG NGỮ:

https://thuvienhoasen.org/a39405/phat-giao-viet-nam-1963-song-ngu

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
24/08/2015(Xem: 10845)
Thời Phật giáo xuống đường vào những năm 1960, anh Cao Huy Thuần là một nhà làm báo mà tôi chỉ là một đoàn sinh GĐPT đi phát báo. Thuở ấy, tờ LẬP TRƯỜNG như một tiếng kèn xông xáo trong mặt trận văn chương và xã hội của khuynh hướng Phật giáo dấn thân, tôi mê nhất là mục Chén Thuốc Đắng của Ba Cao do chính anh Thuần phụ trách. Đó là mục chính luận sắc bén nhất của tờ báo dưới hình thức phiếm luận hoạt kê. Rồi thời gian qua đi, anh Thuần sang Pháp và ở luôn bên đó. Đạo pháp và thế sự thăng trầm..
Nguồn tin của Báo Giác Ngộ từ quý Thầy tại Phật đường Khuông Việt và gia đình cho biết Giáo sư Cao Huy Thuần, một trí thức, Phật tử thuần thành, vừa trút hơi thở cuối cùng xả bỏ huyễn thân vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 7-7-2024 (nhằm mùng 2-6-Giáp Thìn), tại Pháp.
"Chỉ có hai ngày trong năm là không thể làm được gì. Một ngày gọi là ngày hôm qua và một ngày kia gọi là ngày mai. Ngày hôm nay mới chính là ngày để tin, yêu và sống trọn vẹn. (Đức Đạt Lai Lạt Ma 14)