Bilingual. 197. From Ambassador Lodge to President Kennedy. Our presence here is a stabilizing influence in Viet-Nam and in Southeast Asia; it also keeps the GVN from being overthrown, which would undoubtedly happen if we were not here.

16/04/20243:24 SA(Xem: 349)
Bilingual. 197. From Ambassador Lodge to President Kennedy. Our presence here is a stabilizing influence in Viet-Nam and in Southeast Asia; it also keeps the GVN from being overthrown, which would undoubtedly happen if we were not here.

blank
Bilingual. 197. From Ambassador Lodge to President Kennedy. Our presence here is a stabilizing influence in Viet-Nam and in Southeast Asia; it also keeps the GVN from being overthrown, which would undoubtedly happen if we were not here. But the U.S. cannot make the people like the Government of Viet-Nam-and hatred of the government could ultimately be deadly serious. The evidence suggests that the Government of Viet-Nam has some of the strength which the government of a police state has, as long as the police remain strong and dependable and the government continues to control the police. Clearly Viet-Nam has such a force and the GVN clearly controls it. But Viet-Nam is not a thoroughly strong police state (much as the “family” would like to make it one) because, unlike Hitler’s Germany, it is not efficient and it has in the Viet Cong a large and well-organized underground opponent strongly and ever-freshly motivated by vigorous hatred. And its numbers never diminish.//Từ Đại sứ Lodge gửi Tổng Thống Kennedy. Sự hiện diện của chúng ta ở đây mang lại ảnh hưởng ổn định ở Việt Nam và Đông Nam Á; nó còn giúp chính phủ VNCH không bị lật đổ, điều mà chắc chắn sẽ xảy ra nếu chúng ta không có mặt ở đây. Nhưng Hoa Kỳ không thể làm cho người dân yêu thích Chính phủ VNCH - và sự căm ghét chính phủ VNCH có thể trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Bằng chứng cho thấy Chính phủ VNCH có sức mạnh của một nhà nước cảnh sát, miễn là cảnh sát vẫn mạnh và đáng tin cậy và chính phủ tiếp tục kiểm soát được cảnh sát. Rõ ràng Việt Nam có lực lượng như vậy và Chính phủ VNCH kiểm soát rõ ràng. Nhưng Việt Nam không phải là một nhà nước cảnh sát mạnh tuyệt đối (như “gia đình nhà Ngô” mong muốn) bởi vì, không giống như nước Đức của Hitler, VNCH hoạt động không hiệu quảđối thủ là VC có lực lượng ngầm đông đảo và tổ chức chặt chẽ, và luôn bị thúc đẩy bởi lòng căm thù mãnh liệt. Và số lượng người theo VC không bao giờ giảm đi.

 

us-embassy-saigon-vietnam_200-2197. Telegram From the Embassy in Vietnam to the Department of State (1)

 

Saigon, October 16, 1963, 7 p.m.

712. Eyes only for the President, pass White House directly. Herewith my best answers to your questions in Deptel 576.(2) In response to your request will report again in a week. If you prefer a different length or format, please advise.

1. “Are we gaining or losing on balance and day by day in the contest with the Viet Cong?”

Answer: We appear to me to be doing little more than holding our own. This looks like a long, smoldering struggle, with political and military aspects intertwined, each of which is stubborn in its own way.

Our presence here is a stabilizing influence in Viet-Nam and in Southeast Asia; it also keeps the GVN from being overthrown, which would undoubtedly happen if we were not here. But the U.S. cannot make the people like the Government of Viet-Nam-and hatred of the government could ultimately be deadly serious as regards Army personnel, Army performance, and holding the gains which the Army makes by putting into operation a really effective social and economic program in the strategic hamlets.

2. “Is the government responding at any point to our three fold need for improvement in (a) campaign against VC, (b) internal political developments and (c) actions affecting relations with American people and government?”

Answer: Under (a) General Harkins reports a shift of boundaries and reallocation of forces. As regards (b) and (c), it is perhaps too early to conclude that the government will not make some positive moves, but it is now doing the opposite of what we would like to see done.

3. “What does the evidence suggest on the strengthening or weakening of effectiveness of GVN in relation to its own people?”

Answer: The evidence suggests that the Government of Viet-Nam has some of the strength which the government of a police state has, as long as the police remain strong and dependable and the government continues to control the police. Clearly Viet-Nam has such a force and the GVN clearly controls it. But Viet-Nam is not a thoroughly strong police state (much as the “family” would like to make it one) because, unlike Hitler’s Germany, it is not efficient and it has in the Viet Cong a large and well-organized underground opponent strongly and ever-freshly motivated by vigorous hatred. And its numbers never diminish.

Viet-Nam has had some kind of war on its soil for more than twenty years, and the people appear to be more than ever anxious to be left alone. In the country, where 85 percent of the people live, as Graham Greene said, “They want enough rice; they don’t want to be shot at; they want one day to be much the same as another.” Vietnamese are said to be capable of great violence on occasion, but there is no sign of it at the present time.

4. “And more specifically, what effect are we getting from our own actions under Deptel 534 and what modifications in either direction do you think advisable?”

Answer: So far we appear to be getting virtually no effect from our actions under Deptel 534, but we would not have expected effects this early. The salient action under that program is the withholding of commercial imports. Some local businessmen are worried, but our withholding has not brought a request to me from President Diem, even though Thuan has told me that Diem is worried too. Frankly, I do not expect him to speak to me about it because of his suspicion that, if he asks me to do something for him, I would ask him what he is prepared to do for the U.S. He can, of course, dip into his foreign exchange reserves to meet the cost of the Army for a few months and, in my judgment, that is what he ought to do. If the Army does not mean that much to him, then how can he expect it to mean so much to us? But I oppose continuing to withhold commercial imports to the point where an economic crisis is produced which might bring about a popular outbreak. This could be extremely dangerous and might result in important and perhaps irreversible Communist gains.

Lodge

NOTES:

(1) Source: Department of State, Central Files, POL 27 S VIET. Top Secret; Immediate. Received at 9:28 a.m. and passed to the White House at 10:25 a.m. and to the CIA and the Office of the Secretary of Defense.

(2) Document 195.↩

 

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v04/d197

 

.... o ....

 

197. Điện tín từ Đại sứ quán Hoa Kỳ tại VN gửi về Bộ Ngoại giao (1)

 

Sài Gòn, ngày 16 tháng 10 năm 1963, lúc 7 giờ tối.

712. Chuyển ngay tới Bạch Ốc. Chỉ để Tổng thống Kennedy đọc. Dưới đây là câu trả lời hay nhất của tôi [Lodge] cho câu hỏi của ngài [TT Kennedy] ở Điện văn Bộ Ngoại Giao số 576.(2) Để đáp lại yêu cầu của ngài, tôi sẽ báo cáo lại trong vòng một tuần. Nếu bạn thích trả lời dài hơn, hoặc theo định dạng khác, xin vui lòng cho biết.

1. “Chúng ta đang ngày càng được thêm, hay mất bớt trong cuộc cạnh tranh với Việt Cộng?”

Trả lời: Đối với tôi, có vẻ như chúng ta đang làm nhiều việc hơn là giữ vững đất của riêng mình. Đây giống như một cuộc đấu tranh lâu dài, âm ỉ, với các khía cạnh chính trị và quân sự đan xen, mỗi khía cạnh đều cứng rắn theo cách riêng của chúng.

Sự hiện diện của chúng ta ở đây mang lại ảnh hưởng ổn định ở Việt Nam và Đông Nam Á; nó còn giúp chính phủ VNCH không bị lật đổ, điều mà chắc chắn sẽ xảy ra nếu chúng ta không có mặt ở đây. Nhưng Hoa Kỳ không thể làm cho người dân yêu thích Chính phủ VNCH - và sự căm ghét chính phủ VNCH có thể trở nên cực kỳ nghiêm trọng liên quan đến quân nhân, hoạt động của Quân đội và việc nắm giữ những lợi ích mà Quân đội đạt được bằng cách đưa vào vận hành một hệ thống xã hội và kinh tế thực sự hiệu quả tại các ấp chiến lược.

2. “Có phải chính phủ VNCH đang đáp ứng 3 phương diệnchúng ta đòi hỏi cải thiện (a) hàng quân chống lại VC, (b) phát triển chính trị nội bộ và (c) các hành động ảnh hưởng đến quan hệ với người dân Mỹ và chính phủ Mỹ không?”

Trả lời: Về (a) Tướng Harkins báo cáo có đổi ranh giới các đơn vị và tái bố trí quân lực. Đối với (b) và (c), có lẽ còn quá sớm để kết luận rằng chính phủ VNCH sẽ không thực hiện một số động thái tích cực, nhưng hiện tại họ đang làm điều ngược lại với những gì chúng ta mong muốn thấy.

3. “Có bằng chứng nào cho thấy có sự tăng cường hay sự suy yếu của Chính phủ VNCH trong mối quan hệ với chính người dân Nam VN?”

Trả lời: Bằng chứng cho thấy Chính phủ VNCH có sức mạnh của một nhà nước cảnh sát, miễn là cảnh sát vẫn mạnh và đáng tin cậy và chính phủ tiếp tục kiểm soát được cảnh sát. Rõ ràng Việt Nam có lực lượng như vậy và Chính phủ VNCH kiểm soát rõ ràng. Nhưng Việt Nam không phải là một nhà nước cảnh sát mạnh tuyệt đối (như “gia đình nhà Ngô” mong muốn) bởi vì, không giống như nước Đức của Hitler, VNCH hoạt động không hiệu quảđối thủ là VC có lực lượng ngầm đông đảo và tổ chức chặt chẽ, và luôn bị thúc đẩy bởi lòng căm thù mãnh liệt. Và số lượng người theo VC không bao giờ giảm đi.

Việt Nam đã trải qua một loại chiến tranh nào đó trên đất của mình trong hơn hai mươi năm, và người dân dường như luôn luôn lo lắng để được yên thân. Ở miền nông thôn Nam VN, nơi có 85% dân số sinh sống, như Graham Greene đã nói, “Họ muốn có đủ gạo; họ không muốn bị bắn; họ muốn một ngày cũng giống như mọi ngày khác.” Người ta nói rằng người Việt Nam thỉnh thoảng có khả năng gây ra bạo lực lớn, nhưng hiện tại chưa có dấu hiệu nào cho thấy điều đó.

4. “Và cụ thể hơn, chúng ta nhận được tác động gì từ các hành động của chính mình theo Điện văn Bộ Ngoại giao số 534 và ông [Lodge] nghĩ những sửa đổi nào theo hướng nào là phù hợp?”

Trả lời: Cho đến nay, chúng tôi dường như hầu như không nhận được tác động nào từ các hành động của mình dưới sự chỉ đạo của Điện văn 534, nhưng chúng tôi sẽ không nhận được tác động sớm như mong đợi. Hành động nổi bật trong chương trình đó là hạn chế nhập cảng thương mại. Một số doanh nhân địa phương lo lắng, nhưng việc tôi ngừng viện trợ nhập cảng thương mại đã không buộc Tổng thống Diệm nói chuyện với tôi, mặc dù Bộ Trưởng Phủ Tổng Thống Nguyễn Đình Thuần đã nói với tôi rằng Diệm cũng lo lắng. Thành thật mà nói, tôi không mong đợi Diệm nói với tôi về điều đó vì Diệm nghi ngờ rằng, nếu Diệm yêu cầu tôi làm điều gì đó cho Diệm, tôi sẽ hỏi Diệm rằng Diệm đã chuẩn bị làm gì cho Hoa Kỳ. Tất nhiên, Diệm có thể trích dự trữ ngoại hối của Diệm để trang trải chi phí cho Quân đội trong vài tháng và theo đánh giá của tôi, đó là điều Diệm phải làm. Nếu Quân đội không có ý nghĩa nhiều đối với Diệm thì làm sao Diệm có thể mong đợi nó có ý nghĩa nhiều như vậy đối với chúng tôi? Nhưng tôi phản đối việc tiếp tục hạn chế nhập cảng thương mại đến mức gây ra một cuộc khủng hoảng kinh tế có thể gây ra một đợt bùng phát toàn diện. Điều này có thể cực kỳ nguy hiểm, và có thể cho VC kiếm được những lợi ích quan trọng và có lẽ không thể đảo ngược được.

Lodge

(Đại sứ Hoa Kỳ tại VN)

GHI CHÚ:

(1) Nguồn: Bộ Ngoại giao, Central Files, POL 27 S VIET. Bí mật hàng đầu; Ngay tức khắc. Nhận được lúc 9:28 giờ sáng và được chuyển đến Bạch Ốc lúc 10:25 giờ sáng cũng như tới CIA và Văn phòng Bộ trưởng Quốc phòng.

(2) Văn bản 195.↩

.

Kho sử liệu PHẬT GIÁO VIỆT NAM 1963 - SONG NGỮ:

https://thuvienhoasen.org/a39405/phat-giao-viet-nam-1963-song-ngu

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
24/08/2015(Xem: 10587)
Sau khi post 4 bài viết về hiện tượng Sư Minh Tuệ của các tác giả Tâm Anh, Nguyễn Thanh Huy, Đào văn Bình, Minh Mẫn và hai video clip của thầy Thích Chân Tính(Chùa Hoằng Pháp); chúng tôi nhận được nhiều ý kiến phản hồi từ quý độc giả mà đa số đều tán đồng các bài viết. Thậm chí có youtuber đã dùng nội dung của các bài để chuyển tải tiếp đến cộng đồng mạng. Dưới đây là các bài viết thêm của các tác giả kính gửi đến độc giả: Nguyên Minh Nguyễn Minh Tiến, Nguyễn Thanh Huy, Võ Đào Phương Trâm An Tường Anh, Đức Hùng-Trần Hóa, Tâm Anh chuyển ngữ. Luôn tiện đây chúng tôi cũng xin minh định là Thư Viện Hoa Sen không trực thuộc hay đại diện cho một hệ thống tự viện hay một tổ chức giáo hội Phật giáo nào ở trong nước cũng như hải ngoại. Và một điều nữa, chúng tôi luôn tôn trọng các ý kiến dị biệt.
84 ngàn pháp môn, tùy căn cơ mỗi hành giả thích hợp, không thể nói pháp nào, hạnh nào cao hơn pháp nào.Dó tính cố chấp đố kỵ nên phân biệt, chỉ trích, phê phán một công hạnh không hợp với mình.Đáng ra chúng ta không thực hiện được những công hạnh khó làm mà người khác làm được, phải hoan hỷ tán dương mà nhà Phật gọi là tùy hỷ công đức.
Nếu tiêu chuẩn của một người tu là giới hạnh thì rõ ràng người hành pháp sẽ cao hơn người hiểu pháp. Và thực hành được hạnh đầu đà là một công hạnh lớn, xưa nay không được mấy ai. Vậy, tán thán, kính ngưỡng giới hạnh là việc nên làm nhưng không nên sùng bái, suy tôn, thánh hoá sư Minh Tuệ ngay lúc này, vì điều đó sẽ khiến rơi vào tà kiến, ngoại đạo, đi ngược lại với tinh thần Phật giáo.