Bilingual. 198. Talking about the support for special forces. Gen. Stilwell was instructed to indicate to Thuan that unless the civilian companies were effectively subordinated to the JGS and committed to field operations, all support of these companies would cease.

18/04/20244:06 SA(Xem: 557)
Bilingual. 198. Talking about the support for special forces. Gen. Stilwell was instructed to indicate to Thuan that unless the civilian companies were effectively subordinated to the JGS and committed to field operations, all support of these companies would cease.

blank
Bilingual. 198. Talking about the support for special forces. Gen. Stilwell was instructed to indicate to Thuan that unless the civilian companies were effectively subordinated to the JGS and committed to field operations, all support of these companies would cease. Thuan seemed to absorb this fully and repeated his understanding that support of special forces would cease unless Vietnamese special forces are effectively subordinated to the JGS and committed to field operations. Thuan was further informed that henceforth payments to mountain scouts and border surveillance personnel would be made only through US Special Forces mechanisms and funds for these programs would no longer be given directly to Col. Tung.//Nói về viện trợ cho lực lượng đặc biệt. Tướng Stilwell được chỉ thị cho Thứ trưởng Quốc phòng Nguyễn Đình Thuần biết rằng trừ khi các đại đội dân sự đưa về trực thuộc JGS (Bộ Tổng Tham Mưu QLVNCH) một cách hiệu quả và cam kết hoạt động chiến trường thực địa, tất cả viện trợ cho các đại đội này sẽ chấm dứt. Thuần dường như hoàn toàn hiểu điều này và lặp lại sự hiểu biết của mình rằng luồng viện trợ các lực lượng đặc biệt sẽ chấm dứt trừ khi các lực lượng đặc biệt VN trực thuộc một cách hiệu quả vào Bộ Tổng Tham Mưu và cam kết hành quân thực địa. Thuần được thông báo thêm rằng từ nay trở đi việc trả lương và chi phí cho trinh sát miền núi và lính biên phòng sẽ chỉ được thực hiện thông qua cơ chế của Lực lượng Đặc biệt Hoa Kỳ và tiền cho các chương trình này sẽ không trao trực tiếp cho Đại tá Lê Quang Tung nữa.

 

us-embassy-saigon-vietnam_200-2198. Telegram From the Embassy in Vietnam to the Department of State (1)

 

Saigon, October 18, 1963, 4 p.m.

731. Eyes only for Secretary Rusk. Pls pass Secretary McNamara and DCI, Mr. John McCone, eyes only. CINCPAC POLAD exclusive for Admiral Felt.

1. Pursuant to instructions contained para 9 Deptel 534(2) and elaboration para 3 Deptel 570,(3) with MACV concurrence I appointed Major General Richard G. Stilwell, Assistant Chief of Staff J-3 MACV and [less than 1 line not declassified] to convey substance of para 9 Deptel 534 to Deputy Secretary of Defense Nguyen Dinh Thuan.

2. General Stilwell and the [less than 1 1ine not declassified] met Thuan at Gia Long Palace by appointment on the morning of October 17. The meeting lasted approximately 45 minutes. Gen. Stilwell opened the conversation by stating that he had recently been traveling with Acting ARVN Chief of Staff, Major General Tran Van Don, to various subordinate headquarters throughout Vietnam and that the purpose of these travels had been to insure that all units were making full contribution to the war effort. Gen. Stilwell added that in this light, this meeting had been requested with Thuan.

3. Thuan immediately stated, “You’ve come to talk about the special forces.” Gen. Stilwell and the [less than 1 1ine not declassified] acknowledged that this was true and then proceeded to explain the structure and support of special forces units in the Saigon area. It was pointed out that of ten special forces companies, seven are members or ARVN and are MAP-supported; three companies are civilian [less than 1 1ine not declassified]. [less than 1 1ine not declassified] then stated that he was instructed to indicate to Thuan that unless the civilian companies were effectively subordinated to the JGS and committed to field operations, all support of these companies would cease. Gen. Stilwell added that this applied to the MAP-supported units also but would be reflected in the long term, under the conditions specified, by a decrease equivalent to seven companies in the overall MAP support budget. It was carefully explained that the purpose of this action was to place these units in direct support of the war effort under his control.

4. Thuan seemed to absorb this fully and repeated his understanding that [less than 1 1ine not declassified] support of special forces would cease unless Vietnamese special forces are effectively subordinated to the JGS and committed to field operations.

5. Thuan was further informed that henceforth payments to mountain scouts and border surveillance personnel would be made only through US Special Forces mechanisms and funds for these programs would no longer be given directly to Col. Tung. Thuan was assured that the actual passage of funds would be through the hands of Vietnamese, not American, officers but that American Special Forces working with their Vietnamese counterparts in the provinces would directly oversee the expenditures of these funds. Thuan was interested in the amounts involved and seemed surprised at their magnitude.

6. Thuan was told that the USG does not plan any public announcement of this step but, if it became known and if the Embassy were queried, we would state that this action had been taken since we cannot support forces not directly contributing to the war effort. Thuan was also informed that this matter would also be taken up directly with Col. Tung. He concurred in this and stated that he would discuss the matter immediately with the President.

Lodge

NOTES

(1) Source: Department of State, Central Files, POL 27 S Viet. Secret; Priority. Repeated to CINCPAC. Received at 6:44 a.m. and passed to the White House, CIA, and Office of the Secretary of Defense.

(2) Document 171.

(3) 1n this paragraph of telegram 570, October 12, the Departments of State and Defense and the CIA instructed the Embassy to proceed with the transfer of most paramilitary activities under the command of Colonel Tung. Those not approved for transfer were to be reviewed by CIA and MACV for possible transfer. All units should be paid except the special forces which remained in the Saigon vicinity outside the control of the Joint General Staff. (Department of State, Central Files, POL 27 S VIET)

 

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v04/d198

 

.... o ....

 

198. Điện tín từ Đại sứ quán Hoa Kỳ ở VN gửi về Bộ Ngoại giao (1)

 

Sài Gòn, ngày 18 tháng 10 năm 1963, lúc 4 giờ chiều.

731. Chỉ để Bộ trưởng Ngoại giao Dean Rusk đọc. Xin chuyển tới Bộ trưởng Quốc phòng McNamara và Giám đốc Tình báo, ông John McCone, chỉ để đọc. Khi chuyển qua CINCPAC POLAD chỉ trực tiếp riêng cho Đô đốc Harry Felt.

1. Theo hướng dẫn ở đoạn 9 bức Điện văn Bộ ngoại giao số 534(2) và phần soạn thảo chi tiết ở đoạn 3 bức Điện văn Bộ ngoại giao số 570,(3) với sự đồng tình của MACV, tôi đã bổ nhiệm Thiếu tướng Richard G. Stilwell, Phụ tá Tham mưu trưởng J-3 MACV và [ít hơn 1 dòng không giải mật] để chuyển nội dung đoạn 9 bức Điện văn số 534 cho Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Đình Thuần.

2. Tướng Stilwell và [ít hơn 1 dòng không được giải mật] gặp Thuần tại dinh Gia Long theo hẹn vào sáng ngày 17 tháng 10. Cuộc gặp kéo dài khoảng 45 phút. Tướng Stilwell mở đầu cuộc trò chuyện bằng cách nói rằng gần đây ông đã đi cùng Quyền Tham mưu trưởng QLVNCH, Thiếu tướng Trần Văn Đôn, đến nhiều sở chỉ huy trực thuộc khác nhau trên khắp Việt Nammục đích của những chuyến đi này là để đảm bảo rằng tất cả các đơn vị đều chuẩn bị đầy đủ, đóng góp cho nỗ lực chiến tranh. Tướng Stilwell nói thêm rằng dưới góc độ này, cuộc gặp này đã được yêu cầu với Thuần.

3. Thuần nói ngay: “Quý vị đến để nói về lực lượng đặc biệt.” Tướng Stilwell và [ít hơn 1 dòng chưa được giải mật] thừa nhận điều này là đúng và sau đó tiến hành giải thích về cơ cấu và hỗ trợ của các đơn vị lực lượng đặc biệt ở khu vực Sài Gòn. Người ta chỉ ra rằng trong số mười đại đội lực lượng đặc biệt, có bảy đại đội là thành viên hoặc QLVNCH và được MAP (Chương trình Quân viện) hỗ trợ; ba đại đội là dân sự [ít hơn 1 dòng không được giải mật]. [ít hơn 1 dòng chưa được giải mật] sau đó tuyên bố rằng ông được chỉ thị cho Thuần biết rằng trừ khi các đại đội dân sự đưa về trực thuộc JGS (Bộ Tổng Tham Mưu QLVNCH) một cách hiệu quả và cam kết hoạt động chiến trường thực địa, tất cả viện trợ cho các đại đội này sẽ chấm dứt. Tướng Stilwell nói thêm rằng điều này cũng áp dụng cho các đơn vị được MAP viện trợ nhưng sẽ được phản ánh về lâu dài, theo các điều kiện được chỉ định, bằng mức giảm tương đương với bảy đại đội trong tổng ngân sách viện trợ của MAP. Điều này được giải thích cẩn thận rằng mục đích của hành động [ngưng viện trợ] này là đặt các đơn vị này trực tiếp hỗ trợ nỗ lực chiến tranh dưới sự kiểm soát của ông.

4. Thuần dường như hoàn toàn hiểu điều này và lặp lại sự hiểu biết của mình rằng [ít hơn 11 người không được giải mật] luồng viện trợ các lực lượng đặc biệt sẽ chấm dứt trừ khi các lực lượng đặc biệt VN trực thuộc một cách hiệu quả vào Bộ Tổng Tham Mưu và cam kết hành quân thực địa.

5. Thuần được thông báo thêm rằng từ nay trở đi việc trả lương và chi phí cho trinh sát miền núi và lính biên phòng sẽ chỉ được thực hiện thông qua cơ chế của Lực lượng Đặc biệt Hoa Kỳ và tiền cho các chương trình này sẽ không trao trực tiếp cho Đại tá Lê Quang Tung nữa. Thuần được đảm bảo rằng việc chuyển tiền thực tế sẽ thông qua bàn tay của các sĩ quan người Việt, không phải người Mỹ mà Lực lượng Đặc biệt Hoa Kỳ làm việc với các đối tác Việt Nam ở các tỉnh sẽ trực tiếp giám sát việc chi tiêu của các khoản tiền này. Thuận quan tâm đến số tiền liên quan và có vẻ ngạc nhiên về mức độ lớn của chúng.

6. Thuần được biết rằng chính phủ Mỹ không có kế hoạch thông báo công khai về diễn tiến này, nhưng nếu điều này được biết đến và nếu Đại sứ quán bị chất vấn, chúng tôi sẽ tuyên bố rằng hành động này được thực hiệnchúng tôi không thể viện trợ các đơn vị không trực tiếp tham chiến. Thuần cũng được thông báo rằng vấn đề này cũng sẽ được đề cập trực tiếp với Đại tá Lê Quang Tung. Ông đồng tình với điều này và nói rằng ông sẽ thảo luận vấn đề này ngay lập tức với Tổng thống Diệm.

Lodge

(Đại sứ Hoa Kỳ tại VN)

 

GHI CHÚ:

(1) Nguồn: Bộ Ngoại giao, Central Files, POL 27 S Viet. Bí mật; Ưu tiên. Lặp lại với CINCPAC. Nhận được lúc 6:44 giờ sáng và được chuyển đến Bạch Ốc, CIA và Văn phòng Bộ trưởng Quốc phòng.

(2) Văn bản 171.

(3) Tại đoạn 3 của bức điện tín Bộ ngoại giao số 570 này, ngày 12/10, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ và CIA đã ra lệnh cho Đại sứ quán Hoa Kỳ tiến hành chuyển giao hầu hết các hoạt động bán quân sự dưới sự chỉ huy của Đại tá Lê Quang Tung. Những người không được chấp thuận chuyển giao sẽ được CIA và MACV xem xét để có thể chuyển giao. Tất cả các đơn vị phải được trả lương, ngoại trừ các đơn vị lực lượng đặc biệt vẫn ở trong vùng lân cận Sài Gòn và nằm ngoài quyền kiểm soát của Bộ Tổng tham mưu VNCH. (Bộ Ngoại giao, Central Files, POL 27 S VIET)

.

Kho sử liệu PHẬT GIÁO VIỆT NAM 1963 - SONG NGỮ:

https://thuvienhoasen.org/a39405/phat-giao-viet-nam-1963-song-ngu
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
24/08/2015(Xem: 10845)
Thời Phật giáo xuống đường vào những năm 1960, anh Cao Huy Thuần là một nhà làm báo mà tôi chỉ là một đoàn sinh GĐPT đi phát báo. Thuở ấy, tờ LẬP TRƯỜNG như một tiếng kèn xông xáo trong mặt trận văn chương và xã hội của khuynh hướng Phật giáo dấn thân, tôi mê nhất là mục Chén Thuốc Đắng của Ba Cao do chính anh Thuần phụ trách. Đó là mục chính luận sắc bén nhất của tờ báo dưới hình thức phiếm luận hoạt kê. Rồi thời gian qua đi, anh Thuần sang Pháp và ở luôn bên đó. Đạo pháp và thế sự thăng trầm..
Nguồn tin của Báo Giác Ngộ từ quý Thầy tại Phật đường Khuông Việt và gia đình cho biết Giáo sư Cao Huy Thuần, một trí thức, Phật tử thuần thành, vừa trút hơi thở cuối cùng xả bỏ huyễn thân vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 7-7-2024 (nhằm mùng 2-6-Giáp Thìn), tại Pháp.
"Chỉ có hai ngày trong năm là không thể làm được gì. Một ngày gọi là ngày hôm qua và một ngày kia gọi là ngày mai. Ngày hôm nay mới chính là ngày để tin, yêu và sống trọn vẹn. (Đức Đạt Lai Lạt Ma 14)