Bilingual. 223. Herbicide Operations in Viet-Nam. Memorandum From the Director of the Vietnam Working Group (Kattenburg). Chemical defoliation and crop destruction operations are effective weapons against the VC.

12/06/20243:23 SA(Xem: 365)
Bilingual. 223. Herbicide Operations in Viet-Nam. Memorandum From the Director of the Vietnam Working Group (Kattenburg). Chemical defoliation and crop destruction operations are effective weapons against the VC.

blank
Bilingual. 223. Herbicide Operations in Viet-Nam. Memorandum From the Director of the Vietnam Working Group (Kattenburg). Chemical defoliation and crop destruction operations are effective weapons against the VC. Present approval procedures are too cumbersome. The psychological and civic action aspects of the operation are not particularly good. No one, for instance, has been reimbursed for accidental damage. I believe that we have sufficient evidence to demonstrate the effectiveness of herbicide operations. It has been demonstrated that the cost in adverse propaganda is relatively low. I agree that present approval procedures are too slow. I believe more effort should be made to improve the civic action aspects of this operation and that reimbursements for accidental damage should be paid promptly. More emphasis should be put on non-chemical defoliation.//Hoạt động diệt cỏ ở Việt Nam. Bản ghi nhớ của Giám đốc Nhóm công tác Việt Nam (Paul Kattenburg). Các hoạt động khai quangphá hoại mùa màng bằng hóa chất là những vũ khí hữu hiệu chống lại VC. Thủ tục phê duyệt hiện tại quá rườm rà. Các khía cạnh tâm lý và hành động dân sự của hoạt động chưa thực sự tốt. Chẳng hạn, chưa có ai được bồi thường cho những thiệt hại mùa màng do tai nạn tình cờ. Tôi tin rằng chúng ta có đủ bằng chứng để chứng minh tính hiệu quả của hoạt động diệt cỏ. Tình hình đã chứng minh rằng thiệt hại đối với việc tuyên truyền tiêu cựctương đối thấp. Tôi đồng ý rằng thủ tục phê duyệt hiện tại quá chậm. Tôi tin rằng cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa để cải thiện các khía cạnh hành động dân sự của hoạt động này và việc bồi thường người dân về các thiệt hại do tai nạn diệt cỏ phải được thanh toán kịp thời. Cần chú trọng hơn đến việc làm rụng lá không dùng hóa chất.

 

the Department of State 2223. Memorandum From the Director of the Vietnam Working Group (Kattenburg) to the Assistant Secretary of State for Far Eastern Affairs (Hilsman)(1)

 

Washington, October 28, 1963.

SUBJECT

Herbicide Operations in Viet-Nam

The attached telegram (Tab A)(2) provides a condensation of TF/Saigon’s evaluation of defoliation and crop destruction operations in Viet-Nam. The full report is being pouched.(3) The telegram concludes:

1) Chemical defoliation and crop destruction operations are effective weapons against the VC;

2) Present approval procedures are too cumbersome;

3) The psychological and civic action aspects of the operation are not particularly good. No one, for instance, has been reimbursed for accidental damage.

TF/Saigon asks for a basic Washington decision on whether or not herbicides are an effective tactical weapon against the VC. If the decision is in the affirmative TF/Saigon recommends that:

1) Authority to approve chemical crop destruction be delegated to Ambassador and COMUSMACV per guidelines in Deptel 1055 (Tab B)(4) and

2) Deptel 1055 be amended to allow wider use of herbicides;

TF/Saigon says it will seek to streamline request procedures and seek maximum US advisory assistance, particularly on the local level.

3) Authority for hand spray defoliation and crop destruction operations be decentralized to RVNAF advisors. Aerial spray will still be under control of the Ambassador and COMUSMACV.

I believe that we have sufficient evidence to demonstrate the effectiveness of herbicide operations. It has been demonstrated that the cost in adverse propaganda is relatively low. I agree that present approval procedures are too slow. I believe more effort should be made to improve the civic action aspects of this operation and that reimbursements for accidental damage should be paid promptly. More emphasis should be put on non-chemical defoliation.

I recommend that you sign the attached telegram.(5)

NOTES:

(1) Source: Department of State, Vietnam Working Group Files: Lot 67 D 54, Pol 27-10 Rpts, 1963. Secret. Drafted by Montgomery and initialed by Kattenburg and Hilsman.↩

(2) Not attached; reference is to telegram 668 from Saigon, October 9. (Ibid., Central Files, POL 27-10 S VIET)↩

(3) The full report, “Evaluation of Herbicide Operations in the Republic of Vietnam (September 1962-September 1963),” was submitted on October 10 and approved by Harkins and Lodge. This 56-page report is in Washington National Records Center, RG 334, MACV Files: FRC 69 A 702, 204-58 Organization and Planning Files (1963).↩

(4) vol. III, p. 274.↩

(5) A handwritten note on the source text reads: “done by R[oger] H[ilsman], 11:30 a.m. on 10/31. Tel sent to S/S 10/31.” The telegram has not been found.

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v04/d223

 

.... o ....

 

223. Bản ghi nhớ của Giám đốc Nhóm công tác Việt Nam (Paul Kattenburg) gửi Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao về các vấn đề Viễn Đông (Roger Hilsman)(1)

 

Washington, ngày 28 tháng 10 năm 1963.

 

CHỦ ĐỀ

Hoạt động diệt cỏ ở Việt Nam

Điện tín đính kèm (Tab A)(2) cung cấp bản tóm tắt đánh giá của TF/Saigon (Ban Công Tác Đặc Nhiệm Tại Sài Gòn) về các hoạt động khai quangphá hủy mùa màng ở Việt Nam. Báo cáo đầy đủ đang được cất giữ. (3) Bức điện tín kết luận:

1) Các hoạt động khai quangphá hoại mùa màng bằng hóa chất là những vũ khí hữu hiệu chống lại VC;

2) Thủ tục phê duyệt hiện tại quá rườm rà;

3) Các khía cạnh tâm lý và hành động dân sự của hoạt động chưa thực sự tốt. Chẳng hạn, chưa có ai được bồi thường cho những thiệt hại mùa màng do tai nạn tình cờ.

TF/Saigon yêu cầu Washington đưa ra quyết định cơ bản về việc thuốc diệt cỏ có phải là vũ khí chiến thuật hiệu quả chống lại VC hay không. Nếu quyết định là khẳng định như thế, thì  TF/Saigon khuyến nghị rằng:

1) Thẩm quyền phê duyệt việc tiêu hủy cây trồng bằng hóa chất được giao cho Đại sứ và COMUSMACV theo hướng dẫn trong Điện tín Bộ Ngoại Giao số 1055 (Tab B)(4) và

2) Điện tín Bộ Ngoại Giao số 1055 được sửa đổi để cho phép sử dụng rộng rãi thuốc diệt cỏ nhiều hơn;

TF/Saigon cho biết họ sẽ tìm cách hợp lý hóa các thủ tục yêu cầutìm kiếm sự hỗ trợ tư vấn tối đa của Hoa Kỳ, đặc biệt ở cấp địa phương.

3) Thẩm quyền thực hiện các hoạt động bằng tay trực tiếp phun thuốc làm rụng lá và phá hủy mùa màng được phân cấp cho các cố vấn của QLVNCH. Việc phun thuốc từ trên máy bay vẫn sẽ nằm dưới sự kiểm soát của Đại sứ Lodge và COMUSMACV.

Tôi tin rằng chúng ta có đủ bằng chứng để chứng minh tính hiệu quả của hoạt động diệt cỏ. Tình hình đã chứng minh rằng thiệt hại đối với việc tuyên truyền tiêu cựctương đối thấp. Tôi đồng ý rằng thủ tục phê duyệt hiện tại quá chậm. Tôi tin rằng cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa để cải thiện các khía cạnh hành động dân sự của hoạt động này và việc bồi thường người dân về các thiệt hại do tai nạn diệt cỏ phải được thanh toán kịp thời. Cần chú trọng hơn đến việc làm rụng lá không dùng hóa chất.

Tôi khuyên bạn nên ký vào bức điện tín đính kèm.(5)

GHI CHÚ:

(1) Nguồn: Bộ Ngoại giao, Vietnam Working Group Files: Lot 67 D 54, Pol 27-10 Rpts, 1963. Bí mật. Do Montgomery soạn thảo và được viết tắt bởi Paul Kattenburg (Giám đốc Nhóm Công tác Liên bộ về Việt Nam) và Roger Hilsman (Phụ tá Ngoại Trưởng về Viễn Đông).↩

(2) Không được đính kèm; tham chiếu đến điện tín 668 gửi từ Sài Gòn, ngày 9 tháng 10. (Cùng nguồn, Central Files, POL 27-10 S VIET)↩

(3) Báo cáo đầy đủ, “Evaluation of Herbicide Operations in the Republic of Vietnam (September 1962-September 1963),” [“Đánh giá các hoạt động diệt cỏ ở VNCH (từ tháng 9/1962-tới tháng 9/1963),”] được đệ trình vào ngày 10 tháng 10 và được Tướng Paul Harkins (MACV) và Đại sứ Lodge phê duyệt. Báo cáo dài 56 trang này nằm ở Washington National Records Center, RG 334, MACV Files: FRC 69 A 702, 204-58 Organization and Planning Files (1963).↩

(4) quyển số III, tr. 274.↩

(5) Một ghi chú viết tay trên văn bản nguồn có nội dung: “được thực hiện bởi R[oger] H[ilsman], 11:30 sáng ngày 31/10. Điện tín đã gửi tới Bộ Ngoại Giao 31/10.” Bức điện tín vẫn chưa được tìm thấy.

.

Kho sử liệu PHẬT GIÁO VIỆT NAM 1963 - SONG NGỮ:

https://thuvienhoasen.org/a39405/phat-giao-viet-nam-1963-song-ngu

 

 

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
24/08/2015(Xem: 10848)
Thời Phật giáo xuống đường vào những năm 1960, anh Cao Huy Thuần là một nhà làm báo mà tôi chỉ là một đoàn sinh GĐPT đi phát báo. Thuở ấy, tờ LẬP TRƯỜNG như một tiếng kèn xông xáo trong mặt trận văn chương và xã hội của khuynh hướng Phật giáo dấn thân, tôi mê nhất là mục Chén Thuốc Đắng của Ba Cao do chính anh Thuần phụ trách. Đó là mục chính luận sắc bén nhất của tờ báo dưới hình thức phiếm luận hoạt kê. Rồi thời gian qua đi, anh Thuần sang Pháp và ở luôn bên đó. Đạo pháp và thế sự thăng trầm..
Nguồn tin của Báo Giác Ngộ từ quý Thầy tại Phật đường Khuông Việt và gia đình cho biết Giáo sư Cao Huy Thuần, một trí thức, Phật tử thuần thành, vừa trút hơi thở cuối cùng xả bỏ huyễn thân vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 7-7-2024 (nhằm mùng 2-6-Giáp Thìn), tại Pháp.
"Chỉ có hai ngày trong năm là không thể làm được gì. Một ngày gọi là ngày hôm qua và một ngày kia gọi là ngày mai. Ngày hôm nay mới chính là ngày để tin, yêu và sống trọn vẹn. (Đức Đạt Lai Lạt Ma 14)