Bilingual. 224. Telegram From the Ambassador in Vietnam (Lodge) to the Department of State. General Don sought me out and asked me whether Conein was authorized to speak for me. I said that he was.

14/06/20244:21 SA(Xem: 598)
Bilingual. 224. Telegram From the Ambassador in Vietnam (Lodge) to the Department of State. General Don sought me out and asked me whether Conein was authorized to speak for me. I said that he was.

blank
Bilingual. 224. Telegram From the Ambassador in Vietnam (Lodge) to the Department of State. General Don sought me out and asked me whether Conein was authorized to speak for me. I said that he was. Don then said that whatever was done must be thoroughly Vietnamese and that the U.S. should not interfere or try to stimulate a coup. I said that I agreed; the U.S. wanted no satellites; we would not thwart. I asked how soon action could be expected. He said, we are not ready yet. He then added: Army has lost its drive (in French “allant”); we must win before you Americans leave. We cannot do it with this government, we must, therefore, get a government with which we can win now. I said keep me informed and let me see your plans.//Điện tín của Đại sứ Mỹ tại VN (Lodge) gửi về Bộ Ngoại giao. Tướng Trần Văn Đôn tìm gặp tôi và hỏi liệu Lucien Conein (viên chức CIA) có được phép nói thay tôi không. Tôi đã nói rằng đúng như vậy. Đôn sau đó nói rằng bất cứ điều gì được thực hiện phải hoàn toàn là của người Việt và Hoa Kỳ không nên can thiệp hoặc cố gắng kích động một cuộc đảo chính. Tôi đã nói là tôi đồng ý; Mỹ không muốn có vệ tinh; chúng tôi sẽ không cản trở. Tôi hỏi bao lâu nữa sẽ có hành động. Đôn nói, chưa sẵn sàng [đảo chính]. Sau đó Đôn nói thêm: Quân đội VNCH đã mất đà tiến (trong tiếng Pháp là “allant”); chúng tôi phải thắng trước khi người Mỹ các bạn rời đi. Chúng tôi không thể làm điều đó với chính phủ này, do đó chúng tôi phải có được một chính phủ mà chúng tôi có thể chiến thắng VC ngay bây giờ. Tôi (Lodge) nói hãy thông báo cho tôi và cho tôi xem kế hoạch của bạn.

 

the Department of State 2224. Telegram From the Ambassador in Vietnam (Lodge) to the Department of State(1)

 

Saigon, October 28, 1963—6:57 p.m.

1. Addressees of this message are as suggested in CAS Washington [document number not declassified].(2)

2. At the airport 0700 Monday, leading GVN officials were gathered to say goodbye to President Diem, who was taking me off on a trip. General Don sought me out and asked me whether Conein was authorized to speak for me. I said that he was. Don then said that whatever was done must be thoroughly Vietnamese and that the U.S. should not interfere or try to stimulate a coup.

3. I said that I agreed; the U.S. wanted no satellites; we would not thwart. I asked how soon action could be expected. He said, we are not ready yet. He then added: Army has lost its drive (in French “allant”); we must win before you Americans leave. We cannot do it with this government, we must, therefore, get a government with which we can win now. I said keep me informed and let me see your plans.(3)

4. Unless you object, in the interests of maximum security, I propose to limit messages on this subject to myself and the CAS ACOS. Others will be given access on a strict need to know basis.

NOTES:

(1) Source: Department of State, Central Files, POL 26 S VIET. Secret; Immediate; Eyes Only. The source text is CIA Station telegram 2003 from Saigon sent to the Department of State eyes only for Rusk, Harriman, Ball, Hilsman, and Hughes. Also sent to the Department of Defense eyes only for McNamara, Gilpatric, Taylor, Krulak, and William Bundy; to the White House eyes only for McGeorge Bundy; and repeated to Honolulu eyes only for Felt and to CIA eyes only for McCone, Carter, and Helms.↩

(2) Not found.↩

(3) Don, in Our Endless War, p. 98, recounts this airport conversation with Lodge in almost identical terms.

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v04/d224

 

.... o ....

 

224. Điện tín của Đại sứ Mỹ tại VN (Lodge) gửi về Bộ Ngoại giao(1)

 

Sài Gòn, ngày 28 tháng 10 năm 1963—lúc 6:57 chiều

1. Những người có tên nhắc tới trong điện tín này được ghi trong điện tín gửi về tình báo trung ương CAS Washington [số tài liệu không được giải mật].(2)

2. Tại phi trường lúc 07 giờ sáng Thứ Hai, các quan chức Chính phủ VNCH đã tập trung để chào tạm biệt Tổng thống Diệm, khi ông Diệm đưa tôi (Đại sứ Lodge) cùng bay công du. Tướng Trần Văn Đôn tìm gặp tôi và hỏi liệu Lucien Conein (viên chức CIA) có được phép nói thay tôi không. Tôi đã nói rằng đúng như vậy. Đôn sau đó nói rằng bất cứ điều gì được thực hiện phải hoàn toàn là của người Việt và Hoa Kỳ không nên can thiệp hoặc cố gắng kích động một cuộc đảo chính.

3. Tôi đã nói là tôi đồng ý; Mỹ không muốn có vệ tinh; chúng tôi sẽ không cản trở. Tôi hỏi bao lâu nữa sẽ có hành động. Đôn nói, chưa sẵn sàng [đảo chính]. Sau đó Đôn nói thêm: Quân đội VNCH đã mất đà tiến (trong tiếng Pháp là “allant”); chúng tôi phải thắng trước khi người Mỹ các bạn rời đi. Chúng tôi không thể làm điều đó với chính phủ này, do đó chúng tôi phải có được một chính phủ mà chúng tôi có thể chiến thắng VC ngay bây giờ. Tôi (Lodge) nói hãy thông báo cho tôi và cho tôi xem kế hoạch của bạn.(3)

4. Trừ khi quý vị phản đối, vì lợi ích bảo mật tối đa, tôi đề nghị giới hạn các tin về chủ đề này cho chính tôi và tình báo CAS ACOS. Những người khác sẽ được cấp quyền đọc các tin này trên cơ sở cần biết nghiêm mật.

GHI CHÚ:

(1) Nguồn: Bộ Ngoại giao, Central Files, POL 26 S VIET. Bí mật; Ngay tức khắc; Chỉ để đọc. Văn bản nguồn là bức điện tín số 2003 của Trạm CIA từ Sài Gòn gửi đến Bộ Ngoại giao chỉ để đọc tới Dean Rusk (Ngoại Trưởng), Averell Harriman (Thứ Trưởng Ngoại Giao Đặc Trách Chính Trị), George Ball (Thứ Trưởng Ngoại Giao), Roger Hilsman (Phụ tá Ngoại Trưởng về Viễn Đông) và Thomas Hughes (Giám đốc Cục Tình báo và Nghiên cứu). Cũng được gửi tới Bộ Quốc phòng chỉ để đọc tới Robert McNamara (Bộ Trưởng Quốc Phòng), Roswell Gilpatric (Thứ Trưởng Quốc Phòng), Tướng Maxwell Taylor (Tham Mưu Trưởng Liên Quân), Tướng Victor Krulak (Tướng TQLC, Hoạt Động Đặc Biệt Chống Nổi Dậy) và William P. Bundy (Phó phụ Tá Bộ Trưởng Quốc Phòng về an ninh quốc tế); Bạch Ốc, chỉ để đọc, tới McGeorge Bundy (Phụ tá Tổng Thống về An ninh Quốc gia); và lặp lại, chỉ để đọc, gửi tới Honolulu chỉ dành cho Đô Đốc Harry Felt và gửi tới CIA chỉ để đọc, tới John McCone (Giám đốc Tình Báo CIA), Tướng Marshall Carter (Phó Giám Đốc CIA) và Richard Helms (Phó Giám Đốc CIA).↩

(2) Không tìm thấy.↩

(3) Trần Văn Đôn, trong sách "Our Endless War" (Cuộc chiến bất tận của chúng ta), tr. 98, kể lại cuộc trò chuyện ở sân bay với Đại sứ Lodge với các ngôn ngữ gần như giống hệt nhau.↩

.

Kho sử liệu PHẬT GIÁO VIỆT NAM 1963 - SONG NGỮ:

https://thuvienhoasen.org/a39405/phat-giao-viet-nam-1963-song-ngu

 

 

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
24/08/2015(Xem: 10814)
Thời Phật giáo xuống đường vào những năm 1960, anh Cao Huy Thuần là một nhà làm báo mà tôi chỉ là một đoàn sinh GĐPT đi phát báo. Thuở ấy, tờ LẬP TRƯỜNG như một tiếng kèn xông xáo trong mặt trận văn chương và xã hội của khuynh hướng Phật giáo dấn thân, tôi mê nhất là mục Chén Thuốc Đắng của Ba Cao do chính anh Thuần phụ trách. Đó là mục chính luận sắc bén nhất của tờ báo dưới hình thức phiếm luận hoạt kê. Rồi thời gian qua đi, anh Thuần sang Pháp và ở luôn bên đó. Đạo pháp và thế sự thăng trầm..
Nguồn tin của Báo Giác Ngộ từ quý Thầy tại Phật đường Khuông Việt và gia đình cho biết Giáo sư Cao Huy Thuần, một trí thức, Phật tử thuần thành, vừa trút hơi thở cuối cùng xả bỏ huyễn thân vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 7-7-2024 (nhằm mùng 2-6-Giáp Thìn), tại Pháp.
"Chỉ có hai ngày trong năm là không thể làm được gì. Một ngày gọi là ngày hôm qua và một ngày kia gọi là ngày mai. Ngày hôm nay mới chính là ngày để tin, yêu và sống trọn vẹn. (Đức Đạt Lai Lạt Ma 14)