Bilingual. 227. Telegram From the Chairman of the Joint Chiefs of Staff (Taylor) to the Commander, Military Assistance Command, Vietnam (Harkins). In a discussion of the Vietnam situation at the JCS meeting with the Secretary of Defense on 28 October

20/06/20243:33 SA(Xem: 786)
Bilingual. 227. Telegram From the Chairman of the Joint Chiefs of Staff (Taylor) to the Commander, Military Assistance Command, Vietnam (Harkins). In a discussion of the Vietnam situation at the JCS meeting with the Secretary of Defense on 28 October

blank
Bilingual. 227. Telegram From the Chairman of the Joint Chiefs of Staff (Taylor) to the Commander, Military Assistance Command, Vietnam (Harkins).  In a discussion of the Vietnam situation at the JCS meeting with the Secretary of Defense on 28 October, concern was expressed over what appears to us a continued lack of effective communication between you and Ambassador Lodge. Related to the foregoing is the divergent reporting on the military situation arriving through the MACV and Ambassadorial channels. Are we correct in believing that the Ambassador is forwarding military reports and evaluations without consulting you? Translator's Note: When Ambassador Lodge sent telegrams to Washington about the coup's progress, those telegrams were sent only to the highest level in the Asia-Pacific region, specifically Admiral Harry Felt. Consequently, General Taylor suspected that there was friction between Ambassador Lodge and General Harkins, the two most senior American officials in Vietnam.//Điện tín của Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân (Tướng Maxwell Taylor) gửi Tư lệnh Bộ Tư lệnh Viện trợ Quân sự Việt Nam (Tướng Paul Harkins). Trong cuộc thảo luận về tình hình Việt Nam tại cuộc họp của JCS [Hội đồng Tham mưu Liên quân] với Bộ trưởng Quốc phòng vào ngày 28 tháng 10, người ta đã bày tỏ quan ngại về điều mà chúng tôi thấy là sự liên lạc tiếp tục thiếu hiệu quả giữa ông [Tướng Harkins] và Đại sứ Lodge. Liên quan đến vấn đề trên là các báo cáo khác nhau về tình hình quân sự đến qua các kênh MACV và Đại sứ. Chúng tôi có đúng khi tin rằng Đại sứ Lodge đang chuyển đi các báo cáođánh giá quân sự mà không hỏi ý kiến ​​bạn [Harkins] không? Lời Người Dịch: Khi Đại sứ Lodge gửi về Washington các điện tín nói về diễn tiến đảo chính thì phía Châu Á Thái Bình Dương chỉ gửi tới cấp cao nhất, tức là, Đô Đốc Harry Felt. Do vậy, Tướng Taylor nghi là có xích mích giữa Đại sứ Lodge và Tướng Harkins, tức là 2 viên chức Mỹ cao cấp nhất đang có mặt ở VN.

 

Joint Chiefs of Staff’227. Telegram From the Chairman of the Joint Chiefs of Staff (Taylor) to the Commander, Military Assistance Command, Vietnam (Harkins)(1)

 

Washington, October 29, 1963.

 

JCS 4188-63.

1. In a discussion of the Vietnam situation at the JCS meeting with the Secretary of Defense on 28 October,(2) concern was expressed over what appears to us a continued lack of effective communication between you and Ambassador Lodge. For example, one receives the impression from CAS Saigon 1986(4) and [document number not declassified](5) that there was a lack of common understanding of the Washington coup guidance. It appears that CAS Saigon 1896 and [document number not declassified](6) which quoted you on a sensitive subject were transmitted first and shown to you later. The issue reported in MAC 1993(7) contains a disagreement on facts which might have been resolved in Saigon by direct discussion between principals prior to messages being sent to Washington. These examples tend to form a picture of a relationship which lacks the depth and continuity required by the complex circumstances in Saigon.

2. Related to the foregoing is the divergent reporting on the military situation arriving through the MACV and Ambassadorial channels. Saigon 768(8) contains statements on the progress of the campaign at variance with those which we have received from you and with the impressions which Secretary McNamara and I received in Saigon. Are we correct in believing that the Ambassador is forwarding military reports and evaluations without consulting you?

3. In preparing to meet with Ambassador Lodge upon his return, it would be most helpful to receive your comments on the foregoing matters. If our impressions are correct, I would welcome any suggestions as to how we may help at this end to bring about a closer rapport between you and Ambassador Lodge.

NOTES:

(1) Source: Kennedy Library, National Security Files, Vietnam Country Series, Top Secret Cables, October 1963 (B). Top Secret; Eyes Only. The telegram is a compilation of documents prepared for the White House; there is no time of transmission on the source text.↩

(2) No record of this meeting has been found.↩

(4) Reference is to the first CIA telegram described in Document 209.↩

(5) Reference is to the first CIA telegram described in Document 209.↩

(6) Reference is to the second CIA telegram described in Document 209.↩

(7) Document 214.↩

(8) Document 207.

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v04/d227

 

.... o ....

 

227. Điện tín của Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân (Tướng Maxwell Taylor) gửi Tư lệnh Bộ Tư lệnh Viện trợ Quân sự Việt Nam (Tướng Paul Harkins)(1)

 

(LỜI NGƯỜI DỊCH: Phần Ghi chú của Điện tín này, ghi từ 1 tới 8, nhưng Không thấy Ghi chú (3), mà chỉ thấy từ Ghi chú (2) nhảy sang Ghi chú (4). Có thể vì sơ sót của người viết điện tín, nhưng có thể là có một câu bị cắt bỏ trước khi gửi đi. Điện tín này cho thấy Tướng Harkins, tuy là Tư lệnh Cố vấn Viện trợ Quân sự tại VN, nhưng không biết về các hoạt động đảo chính và Harkins cũng không được Đại sứ Lodge thông tin. Khi Đại sứ Lodge gửi về Washington các điện tín nói về diễn tiến đảo chính thì phía Châu Á Thái Bình Dương chỉ gửi tới cấp cao nhất, tức là, Đô Đốc Harry Felt. Do vậy, Tướng Taylor nghi là có xích mích giữa Đại sứ Lodge và Tướng Harkins, tức là 2 viên chức Mỹ cao cấp nhất đang có mặt ở VN.)

 

Washington, ngày 29 tháng 10 năm 1963.

 

JCS 4188-63.

1. Trong cuộc thảo luận về tình hình Việt Nam tại cuộc họp của JCS [Hội đồng Tham mưu Liên quân] với Bộ trưởng Quốc phòng vào ngày 28 tháng 10,(2) người ta đã bày tỏ quan ngại về điều mà chúng tôi thấy là sự liên lạc tiếp tục thiếu hiệu quả giữa ông [Tướng Harkins] và Đại sứ Lodge. Ví dụ, người ta có ấn tượng từ Trạm tình báo CAS Sài Gòn ở điện tín 1986(4) và [số tài liệu không được giải mật](5) rằng có sự thiếu hiểu biết chung về hướng dẫn đảo chính từ Washington. Có vẻ như CAS Sài Gòn 1896 và [số tài liệu chưa được giải mật](6) trích dẫn lời bạn [Harkins] về một chủ đề nhạy cảm đã được truyền đi trước và sau đó mới cho bạn xem sau. Vấn đề được báo cáo trong điện tín MAC 1993(7) chứa đựng sự bất đồng về các sự kiện có thể đã được giải quyết ở Sài Gòn bằng thảo luận trực tiếp giữa các đơn vị trưởng VNCH trước khi các thông điệp được gửi tới Washington. Những ví dụ này có xu hướng tạo thành một bức tranh về một mối quan hệ thiếu chiều sâu và tính liên tụchoàn cảnh phức tạp ở Sài Gòn đòi hỏi.

2. Liên quan đến vấn đề trên là các báo cáo khác nhau về tình hình quân sự đến qua các kênh MACV và Đại sứ. Điện tín từ Sài Gòn 768(8) có những tuyên bố về tiến triển của chiến dịch khác với những gì chúng tôi nhận được từ bạn [Harkins] cũng như những ấn tượng mà Bộ trưởng McNamara và tôi nhận được ở Sài Gòn. Chúng tôi có đúng khi tin rằng Đại sứ Lodge đang chuyển đi các báo cáođánh giá quân sự mà không hỏi ý kiến ​​bạn [Harkins] không?

3. Trong quá trình chuẩn bị gặp Đại sứ Lodge khi ông Lodge trở về Hoa Kỳ, sẽ rất hữu ích nếu nhận được ý kiến ​​của bạn [Harkins] về các vấn đề nêu trên. Nếu ấn tượng của chúng tôichính xác, tôi sẽ hoan nghênh mọi đề xuất về cách chúng tôi có thể giúp đỡ ở khía cạnh này nhằm mang lại mối quan hệ chặt chẽ hơn giữa bạn [Harkins] và Đại sứ Lodge.

GHI CHÚ:

(1) Nguồn: Thư viện Kennedy, National Security Files, Vietnam Country Series, Top Secret Cables, tháng 10 năm 1963 (B). Tối mật; Chỉ để đọc. Bức điện là tập hợp các tài liệu đã được chuẩn bị cho Bạch Ốc; không có thời giờ để truyền lại văn bản nguồn.↩

(2) Không tìm thấy hồ sơ nào về cuộc họp này.↩

(4) Tham chiếu đến bức điện đầu tiên của CIA được mô tả trong Tài liệu 209.↩

(5) Tham chiếu đến bức điện đầu tiên của CIA được mô tả trong Tài liệu 209.↩

(6) Tham chiếu đến bức điện thứ hai của CIA được mô tả trong Tài liệu 209.↩

(7) Văn bản 214.↩

(8) Văn bản 207.

.

Kho sử liệu PHẬT GIÁO VIỆT NAM 1963 - SONG NGỮ:

https://thuvienhoasen.org/a39405/phat-giao-viet-nam-1963-song-ngu

 

 

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
24/08/2015(Xem: 10844)
Thời Phật giáo xuống đường vào những năm 1960, anh Cao Huy Thuần là một nhà làm báo mà tôi chỉ là một đoàn sinh GĐPT đi phát báo. Thuở ấy, tờ LẬP TRƯỜNG như một tiếng kèn xông xáo trong mặt trận văn chương và xã hội của khuynh hướng Phật giáo dấn thân, tôi mê nhất là mục Chén Thuốc Đắng của Ba Cao do chính anh Thuần phụ trách. Đó là mục chính luận sắc bén nhất của tờ báo dưới hình thức phiếm luận hoạt kê. Rồi thời gian qua đi, anh Thuần sang Pháp và ở luôn bên đó. Đạo pháp và thế sự thăng trầm..
Nguồn tin của Báo Giác Ngộ từ quý Thầy tại Phật đường Khuông Việt và gia đình cho biết Giáo sư Cao Huy Thuần, một trí thức, Phật tử thuần thành, vừa trút hơi thở cuối cùng xả bỏ huyễn thân vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 7-7-2024 (nhằm mùng 2-6-Giáp Thìn), tại Pháp.
"Chỉ có hai ngày trong năm là không thể làm được gì. Một ngày gọi là ngày hôm qua và một ngày kia gọi là ngày mai. Ngày hôm nay mới chính là ngày để tin, yêu và sống trọn vẹn. (Đức Đạt Lai Lạt Ma 14)