Bilingual. 228. Telegram From the Ambassador in Vietnam (Lodge) to the Department of State. Bui Diem said he had frequent contact with General Kim and that Kim most politically astute of Generals.

22/06/20243:40 SA(Xem: 740)
Bilingual. 228. Telegram From the Ambassador in Vietnam (Lodge) to the Department of State. Bui Diem said he had frequent contact with General Kim and that Kim most politically astute of Generals.

blank
Bilingual. 228. Telegram From the Ambassador in Vietnam (Lodge) to the Department of State. Bui Diem said he had frequent contact with General Kim and that Kim most politically astute of Generals. He said Kim and Big Minh close on their thinking relative civilian role in or immediately after coup, that other Generals had been brought in on military side, namely Generals Don and Chieu, but that in military discussions the naming of specific civilians had been minimized in order not to compromise civilians. Bui Diem said civilian side not serious problem, that civilian leadership could be solved without much difficulty when time came. Noted his discussions with Kim and the several papers he had provided Kim were more concerned with structure and policies of a new govt than with personalities. Bui Diem also said he had emergency commo with Dr Phan Huy Quat, assigned this week to Can Tho area, and that Quat could be back in Saigon on short notice. He added that Quat would in any case be in Saigon by end of week, and that he was acting as liaison between Generals and Quat.//Điện tín của Đại sứ Hoa Kỳ tại VN (Lodge) gửi về Bộ Ngoại giao. Bùi Diễm cho biết Diễm thường xuyên tiếp xúc với tướng Lê Văn Kim và cho rằng Kim là người sắc bén nhất về mặt chính trị trong các tướng. Diễm cho biết Kim và Minh Lớn (Dương Văn Minh) đã nghĩ tới vai trò dân sự cần trong hoặc ngay sau cuộc đảo chính, rằng các Tướng khác trước đó đã được đưa vào phía quân sự, cụ thể là Tướng Trần Văn Đôn và Tướng Phạm Xuân Chiểu, nhưng trong các cuộc thảo luận quân sự, việc nêu tên các thường dân cụ thể đã được giảm thiểu để không làm sơ hở tổn hại đến thường dân. Bùi Diễm cho rằng phía dân sự không có vấn đềnghiêm trọng, rằng lãnh đạo dân sự có thể giải quyết mà không gặp nhiều khó khăn khi thời cơ đến. Diễm lưu ý rằng các cuộc thảo luận của Diễm với Kim và một số tài liệu mà Diễm đã cung cấp cho Kim quan tâm nhiều hơn đến cơ cấu và chính sách của chính phủ mới hơn là nhân sự. Bùi Diễm cũng cho biết Diễm có liên lạc khẩn cấp với bác sĩ Phan Huy Quát, người tuần này được cử đến khu vực Cần Thơ, và Quát có thể quay lại Sài Gòn sớm, khi được thông báo. Diễm nói thêm rằng trong mọi trường hợp, Quát sẽ có mặt ở Sài Gòn vào cuối tuần và Diễm đóng vai trò liên lạc giữa các Tướng và Quát.

 

us-embassy-saigon-vietnam_200-2228. Telegram From the Ambassador in Vietnam (Lodge) to the Department of State(1)

 

Saigon, October 29, 1963—6:30 p.m.

1. On 14 October, Bui Diem, Dai Viet oppositionist, told [less than 1 line not declassified] he optimistic at that time because military friends were continuing their plotting against regime. Said had feared apparent victory of Ngo family over United States might halt further coup planning but this not case because, even though many Vietnamese do not understand American policy, they also appreciate fact USG not satisfied current state affairs. Bui Diem noted continued reluctance Vietnamese talk freely Americans, since in past this has resulted in Diem regime knowing of such planning.

2. On 28 October, Bui Diem told [less than 1 line not declassified] that Generals who planning coup being very secretive for security reasons, such security lacking in past, and any break in security now disastrous for families all concerned. In context of [less than 1 line not declassified] warning about whom he should or should not speak to, Bui Diem said he understood Conein had a key role vis-a-vis the Americans and could Conein be trusted? Affirmative reply given. Bui Diem said it might be necessary for him contact Conein in future as alternate link between Conein and Generals if existing links disrupted.

3. Bui Diem said he had frequent contact with General Kim and that Kim most politically astute of Generals. He said Kim and Big Minh close on their thinking relative civilian role in or immediately after coup, that other Generals had been brought in on military side, namely Generals Don and Chieu, but that in military discussions the naming of specific civilians had been minimized in order not to compromise civilians. Bui Diem said civilian side not serious problem, that civilian leadership could be solved without much difficulty when time came. Noted his discussions with Kim and the several papers he had provided Kim were more concerned with structure and policies of a new govt than with personalities. [less than 1 line not declassified] remarked that structure, policies, and personalities of vital concern any group hoping for USG recognition, that any new govt would desire such recognition soonest, therefore these details should be made known in advance. Bui Diem also said he had emergency commo with Dr Phan Huy Quat, assigned this week to Can Tho area, and that Quat could be back in Saigon on short notice. He added that Quat would in any case be in Saigon by end of week, and that he was acting as liaison between Generals and Quat.

NOTES:

(1) Source: Department of State, Central Files, POL 26 S VIET. Top Secret; Immediate; Eyes Only. The source text is CIA Station telegram [document number not declassified] from Saigon sent to the Department of State eyes only for Rusk, Harriman, Ball, Hilsman, and Hughes. Also sent to the Department of Defense eyes only for McNamara, Gilpatric, Taylor, Krulak, and William Bundy; to the White House eyes only for McGeorge Bundy; repeated to Honolulu eyes only for Felt and to CIA eyes only for McCone, Carter, and Helms. Received at the Department of State at 8:11 a.m.↩

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v04/d228

 

.... o ....

 

 

228. Điện tín của Đại sứ Hoa Kỳ tại VN (Lodge) gửi về Bộ Ngoại giao(1)

 

Sài Gòn, ngày 29 tháng 10 năm 1963—lúc 6 giờ 30 chiều

1. Vào ngày 14 tháng 10, Bùi Diễm, người theo phe đối lập Đại Việt, nói với [ít hơn 1 dòng không được giải mật] rằng Diễm lạc quan vào thời điểm đó vì những người bạn của Diễm trong quân đội đang tiếp tục âm mưu chống lại chế độ Diệm. Bùi Diễm nói rằng trước đó Diễm đã lo sợ bề ngoài gia đình Ngô thắng thế với Hoa Kỳ có thể cản kế hoạch đảo chính sau đó, nhưng điều này không xảy ra vì mặc dù nhiều người Việt không hiểu chính sách của Mỹ nhưng họ cũng đánh giá cao thực tế chính phủ Mỹ không hài lòng với chính phủ hiện tại. Bùi Diễm lưu ý rằng người Việt bây giờ do dự đối với việc nói chuyện thoải mái với người Mỹ, vì trong quá khứ điều này đã khiến chế độ Diệm biết rằng có kế hoạch như vậy.

2. Vào ngày 28 tháng 10, Bùi Diễm nói với [dưới 1 dòng không được giải mật] rằng các Tướng lên kế hoạch đảo chính đều rất bí mậtlý do an ninh, trong quá khứ không giữ kín như thế, và bất kỳ sự phá vỡ an ninh nào hiện nay đều gây tai hại cho tất cả các gia đìnhliên quan. Trong bối cảnh [dưới 1 dòng chưa được giải mật] cảnh báo về việc nên nói chuyện với ai, Bùi Diễm cho biết Diễm hiểu Conein có vai trò quan trọng đối với người Mỹ và liệu Conein có đáng tin cậy không? Câu trả lời khẳng định được đưa ra [rằng Conein khả tín]. Bùi Diễm cho biết trong tương lai Diễm có thể cần liên hệ với Conein như một liên kết thay thế giữa Conein và các Tướng nếu các liên kết hiện tại bị gián đoạn.

3. Bùi Diễm cho biết Diễmg thường xuyên tiếp xúc với tướng Lê Văn Kim và cho rằng Kim là người sắc bén nhất về mặt chính trị trong các tướng. Diễm cho biết Kim và Minh Lớn (Dương Văn Minh) đã nghĩ tới vai trò dân sự cần trong hoặc ngay sau cuộc đảo chính, rằng các Tướng khác trước đó đã được đưa vào phía quân sự, cụ thể là Tướng Trần Văn Đôn và Tướng Phạm Xuân Chiểu, nhưng trong các cuộc thảo luận quân sự, việc nêu tên các thường dân cụ thể đã được giảm thiểu để không làm sơ hở tổn hại đến thường dân. Bùi Diễm cho rằng phía dân sự không có vấn đềnghiêm trọng, rằng lãnh đạo dân sự có thể giải quyết mà không gặp nhiều khó khăn khi thời cơ đến. Diễm lưu ý rằng các cuộc thảo luận của Diễm với Kim và một số tài liệu mà Diễm đã cung cấp cho Kim quan tâm nhiều hơn đến cơ cấu và chính sách của chính phủ mới hơn là nhân sự. [ít hơn 1 dòng chưa được giải mật] nói với Diễm rằng cấu trúc, chính sách và nhân cách là mối quan tâm hàng đầu của bất kỳ nhóm nào hy vọng được chính phủ Mỹ công nhận, rằng bất kỳ chính phủ mới nào cũng mong muốn được công nhận như vậy sớm nhất, do đó những chi tiết này phải được biết trước. Bùi Diễm cũng cho biết Diễm có liên lạc khẩn cấp với bác sĩ Phan Huy Quát, người tuần này được cử đến khu vực Cần Thơ, và Quát có thể quay lại Sài Gòn sớm, khi được thông báo. Diễm nói thêm rằng trong mọi trường hợp, Quát sẽ có mặt ở Sài Gòn vào cuối tuần và Diễm đóng vai trò liên lạc giữa các Tướng và Quát.

GHI CHÚ:

(1) Nguồn: Bộ Ngoại giao, Central Files, POL 26 S VIET. Bí mật hàng đầu; Ngay tức khắc; Chỉ để đọc. Văn bản nguồn là bức điện tín của Trạm CIA [số tài liệu không được giải mật] từ Sài Gòn gửi đến Bộ Ngoại giao chỉ để đọc bởi Dean Rusk (Ngoại Trưởng), Averell Harriman (Thứ Trưởng Ngoại Giao Đặc Trách Chính Trị), George Ball (Thứ Trưởng Ngoại Giao), Roger Hilsman (Phụ tá Ngoại Trưởng về Viễn Đông) và Thomas Hughes (Giám đốc Cục Tình báo và Nghiên cứu). Cũng được gửi tới Bộ Quốc phòng chỉ để đọc bởi Robert McNamara (Bộ Trưởng Quốc Phòng), Roswell Gilpatric (Thứ Trưởng Quốc Phòng), Tướng Maxwell Taylor (Tham Mưu Trưởng Liên Quân), Tướng Victor Krulak (Tướng TQLC, Hoạt Động Đặc Biệt Chống Nổi Dậy) và William P. Bundy (Phó phụ Tá Bộ Trưởng Quốc Phòng về an ninh quốc tế); Bạch Ốc, chỉ để đọc bởi McGeorge Bundy (Phụ tá Tổng Thống về An ninh Quốc gia); và lặp lại, chỉ để đọc, gửi tới Honolulu chỉ để đọc bởi Đô Đốc Harry Felt và gửi tới CIA chỉ để đọc, tới John McCone (Giám đốc Tình Báo CIA), Tướng Marshall Carter (Phó Giám Đốc CIA) và Richard Helms (Phó Giám Đốc CIA). Nhận tại Bộ Ngoại giao lúc 8:11 giờ sáng.↩

.

Kho sử liệu PHẬT GIÁO VIỆT NAM 1963 - SONG NGỮ:

https://thuvienhoasen.org/a39405/phat-giao-viet-nam-1963-song-ngu

 

 

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
24/08/2015(Xem: 10784)
Thời Phật giáo xuống đường vào những năm 1960, anh Cao Huy Thuần là một nhà làm báo mà tôi chỉ là một đoàn sinh GĐPT đi phát báo. Thuở ấy, tờ LẬP TRƯỜNG như một tiếng kèn xông xáo trong mặt trận văn chương và xã hội của khuynh hướng Phật giáo dấn thân, tôi mê nhất là mục Chén Thuốc Đắng của Ba Cao do chính anh Thuần phụ trách. Đó là mục chính luận sắc bén nhất của tờ báo dưới hình thức phiếm luận hoạt kê. Rồi thời gian qua đi, anh Thuần sang Pháp và ở luôn bên đó. Đạo pháp và thế sự thăng trầm..
Nguồn tin của Báo Giác Ngộ từ quý Thầy tại Phật đường Khuông Việt và gia đình cho biết Giáo sư Cao Huy Thuần, một trí thức, Phật tử thuần thành, vừa trút hơi thở cuối cùng xả bỏ huyễn thân vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 7-7-2024 (nhằm mùng 2-6-Giáp Thìn), tại Pháp.
"Chỉ có hai ngày trong năm là không thể làm được gì. Một ngày gọi là ngày hôm qua và một ngày kia gọi là ngày mai. Ngày hôm nay mới chính là ngày để tin, yêu và sống trọn vẹn. (Đức Đạt Lai Lạt Ma 14)