Bilingual. 229. Telegram From the Ambassador in Vietnam (Lodge) to the Department of State. Evening 25 October former Asst Minister of Defense, Tran Trung Dung, told CAS officer he had learned general officers planning coup within ten days. Coup to be led by Generals Don, “Big Minh”,

24/06/20243:59 SA(Xem: 646)
Bilingual. 229. Telegram From the Ambassador in Vietnam (Lodge) to the Department of State. Evening 25 October former Asst Minister of Defense, Tran Trung Dung, told CAS officer he had learned general officers planning coup within ten days. Coup to be led by Generals Don, “Big Minh”,

blank
Bilingual. 229. Telegram From the Ambassador in Vietnam (Lodge) to the Department of State. Evening 25 October former Asst Minister of Defense, Tran Trung Dung, told CAS officer he had learned general officers planning coup within ten days. Coup to be led by Generals Don, “Big Minh”, and that he understood General Le Van Kim involved at top level. Dung said apparently Generals planned the complete removal of the Ngo family. Dung himself said would not refuse serve in new govt, but clean sweep was necessary and fact he married to Diem niece may harm new grouping. Dung admitted resignation and aloof posture since, may nullify haul effects of his connections with Ngo family. Several times Dung toasted “second republic”. //Điện tín từ Đại sứ Mỹ tại VN (Lodge) gửi về Bộ Ngoại giao. Vào buổi tối ngày 25/10, Cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Trần Trung Dung, nói với viên chức tình báo Mỹ tại Sài Gòn (CAS) rằng ông đã biết các Tướng đã lên kế hoạch đảo chính trong vòng mười ngày tới. Cuộc đảo chính được chỉ huy bởi các Tướng Trần Văn Đôn, Dương Văn Minh, và Dung biết Tướng Lê Văn Kim tham gia ở cấp cao nhất. Dung cho biết rõ ràng các Tướng đã lên kế hoạch loại bỏ hoàn toàn gia đình nhà Ngô. Bản thân Dung cho biết sẽ không từ chối phục vụ trong chính phủ mới, nhưng việc quét sạch nhà Ngô là cần thiếtthực tế Dung kết hôn với cháu gái của ông Diệm có thể gây hại cho chính phủ mới. Dung thừa nhận việc Dung đã từ chức và xa cách chính phủ từ đó, có thể vô hiệu hóa các hiệu ứng kết nối của Dung với gia đình Ngô. [Trong khi nói chuyện] nhiều lần Dung [nâng ly] chúc mừng nền Đệ nhị Cộng hòa [sắp tới].

 

us-embassy-saigon-vietnam_200-2229. Telegram From the Ambassador in Vietnam (Lodge) to the Department of State(1)

 

Saigon, October 29, 1963—18:39 p.m.

1. Evening 25 October former Asst Minister of Defense, Tran Trung Dung, told CAS officer he had learned general officers planning coup within ten days. Coup to be led by Generals Don, “Big Minh”, and that he understood General Le Van Kim involved at top level. Dung said apparently Generals planned the complete removal of the Ngo family.

2. Dung said that to his knowledge Generals had not yet approached civilian leaders. As he has previously, Dung expressed some concern about capabilities and intentions Generals. He considers majority of Generals no more than French trained sergeants in Generals’ uniforms. Dung noted three exceptions this assessment: “Big Minh”, Kim, and Pham Xuan Chieu. Dung said his concern re Generals was development of military junta and, although regime must be replaced, Generals lacked necessary political experience run govt.

3. Dung said he personally would prefer constitutional succession as interim solution. He noted Vice Pres Nguyen Ngoc Tho filled several requirements: Tho southerner, has gained a type of negative respect in posture vis-a-vis Diem and Nhu, was not ambitious for power, would delegate authority and responsibility, was not at odds with military, and most important, was flexible and would not fight change in constitution providing for Prime Minister. Dung said next best choice head an interim regime was Phan Huy Quat, who from center, could unify civilian leadership elements, was clean, capable executive and administrator, probably acceptable to military and would also delegate powers. Tho preferable as President, Quat as Prime Minister, with strong cabinet necessary to support either or both, further supported by energetic younger leaders at secondary echelon level.

4. Dung specifically singled out Tran Van Ly for Interior post, Phan Quang Dan, Tran Van Tuyen, and Pham Khao Suu, all for ministries: Dan or Suu for Social and Cultural Affairs, Dan or Suu for Civic Action, Tuyen for Information. Only three exiles woth consideration: Nguyen Goc Bich, due strong following and popularity Cochin China, Nguyen Huu Chau, who stood up to family and highly capable, and Nguyen Ton Hoan as good Minister for Youth. In category useless exiles Dung named Pham Huy Co and Hoang Co Thuy.

5. Dung himself said would not refuse serve in new govt, but clean sweep was necessary and fact he married to Diem niece may harm new grouping. Dung admitted resignation and aloof posture since, may nullify haul effects of his connections with Ngo family. [sic] Throughout evening Dung much more critical than before of Diem, Nhu, Madame Nhu, and entire Ngo entourage and govt hierarchy. Several times emphasized necessity clean sweep, Ngos beyond saving selves or country, and as in past will be sincerely agree reforms [sic], especially under pressure. Several times Dung toasted “second republic”.

6. Despite disclaimers to contrary, it possible Dung involved current coup planning on civilian side. This based on following: Dung initial statement Don and “Big Minh” planning coup, seeming uncertainty re Kim, coupled with later statement when he included “Big Minh”, Kim and Chieu in category capable Generals; his statement that to his knowledge civilians not approached, later mentioning some of more natural civilian leader candidates. On other hand, nothing Dung [Page 459]said proves he personally involved or has been approached, especially since what he said follows logical line of discussion and elicitation.

NOTES:

(1) Source: Department of State, Central Files, POL 26 S VIET Top Secret; Immediate; Eyes Only. The source text is CIA Station telegram 2041 from Saigon sent to the Department of State eyes only for Rusk, Harriman, Ball, Hilsman, and Hughes. Also sent to the Department of Defense eyes only for McNamara, Gilpatric, Taylor, Krulak, and William Bundy; to the White House eyes only for McGeorge Bundy; and repeated to Honolulu eyes only for Felt and to CIA eyes only for McCone, Carter, and Helms. Received at the Department of State at 9:25 a.m.↩

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v04/d229

 

.... o ....

 

229. Điện tín từ Đại sứ Mỹ tại VN (Lodge) gửi về Bộ Ngoại giao (1)

 

Sài Gòn, ngày 29 tháng 10 năm 1963 - lúc 18:39 giờ chiều

1. Vào buổi tối ngày 25/10, Cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Trần Trung Dung, nói với viên chức tình báo Mỹ tại Sài Gòn (CAS) rằng ông đã biết các Tướng đã lên kế hoạch đảo chính trong vòng mười ngày tới. Cuộc đảo chính được chỉ huy bởi các Tướng Trần Văn Đôn, Dương Văn Minh, và Dung biết Tướng Lê Văn Kim tham gia ở cấp cao nhất. Dung cho biết rõ ràng các Tướng đã lên kế hoạch loại bỏ hoàn toàn gia đình nhà Ngô.

2. Dung nói rằng theo Dung biết, các Tướng chưa tiếp cận các nhà lãnh đạo dân sự. Như trước đây, Dung bày tỏ một số lo ngại về khả năng và ý định của các Tướng. Dung coi phần lớn các Tướng không nhiều hơn các trung sĩ được đào tạo của Pháp trong bộ áo các tướng. Dung nói chỉ có 3 trường hợp ngoại lệ về đánh giá trình độ này: Dương Văn Minh, Lê Văn Kim và Phạm Xuân Chiểu. Dung cho biết Dung lo ngại là các Tướng có thể trở thành nhà nước quân phiệt và mặc dù chế độ Diệm phải bị thay thế, các Tướng thiếu kinh nghiệm chính trị cần để điều hành chính phủ.

3. Dung cho biết cá nhân Dung sẽ thích dùng Hiến pháp như giải pháp tạm thời. Dung nói Phó Tổng Thống Nguyễn Ngoc Thơ đã đáp ứng một số yêu cầu: Thơ là dân Miền Nam, được một loại tôn trọng tiêu cực trong tư thế liên kết với Diệm và Nhu, không tham vọng quyền lực, sẽ ủy quyền và có trách nhiệm, không mâu thuẫn với các Tướng, và quan trọng nhất, là linh hoạt và sẽ không chống lại sự thay đổi trong Hiến pháp cung cấp cho vị trí Thủ tướng. Dung cho biết người đứng đầu lựa chọn tốt nhất tiếp theo một chính phủ lâm thời là Phan Huy Quat, người từ miền Trung, có thể thống nhất các yếu tố lãnh đạo dân sự, là người điều hành và quản trị viên có khả năng, có lẽ được quân đội chấp nhận và cũng sẽ ủy thác các quyền lực. Thơ tốt hơn với tư cách Tổng Thống, Quát làm Thủ tướng, với nội các mạnh mẽ cần thiết để hỗ trợ một hoặc cả hai người đó, được hỗ trợ thêm bởi các nhà lãnh đạo trẻ có năng lực ở cấp lãnh đạo thứ cấp.

4. Dung đặc biệt đã chỉ ra Trần Vạn Lý sẽ giữ chức Bộ Trưởng Nội Vụ, trong khi Phan Quang Đán, Trần Văn Tuyên, và Phan Khắc Sửu sẽ nắm các bộ khác: Đán hoặc Sửu cho các Bộ xã hộivăn hóa, Đán hoặc Sửu cho Bộ dân sự vụ, Tuyên giữ Bộ thông tin. Chỉ có ba người lưu vong xem xét: Nguyễn Ngọc Bích, do được ủng hộ mạnh mẽ trong vùng Cochin China (Đông Dương), Nguyễn Hữu Châu, người đã can đảm kình chống nhà Ngô và có khả năng cao, và Nguyễn Tôn Hoàn có thể là Bộ trưởng Thanh niên tốt. Trong danh sách những người lưu vong vô dụng, Dung kể tên là Phạm Huy Cơ và Hoàng Cơ Thụy.

5. Bản thân Dung cho biết sẽ không từ chối phục vụ trong chính phủ mới, nhưng việc quét sạch nhà Ngô là cần thiếtthực tế Dung kết hôn với cháu gái của ông Diệm có thể gây hại cho chính phủ mới. Dung thừa nhận việc Dung đã từ chức và xa cách chính phủ từ đó, có thể vô hiệu hóa các hiệu ứng kết nối của Dung với gia đình Ngô. Trong suốt buổi tối, Dung chỉ trích nhiều hơn đối với Diệm, Nhu, bà Nhu, và toàn bộ vây cánh nhà Ngô và dàn phân cấp chính phủ. Dung nhiều lần nói là cần thiết phải quét sạch nhà Ngô, để cứu quốc gia, và như trong quá khứ sẽ phải được cải cách chân thành, đặc biệt là dưới áp lực. [Trong khi nói chuyện] nhiều lần Dung [nâng ly] chúc mừng nền Đệ nhị Cộng hòa [sắp tới].

6. Mặc dù Dung từ chối trách nhiệm, có thể Dung liên quan đến kế hoạch đảo chính hiện tại về phía dân sự. Điều này dựa trên sau: ban đầu Dung nói lên kế hoạch đảo chính là Đôn và Big Minh, trong khi nói không chắc chắn là có Kim, rồi sau đó Dung tuyên bố chủ động là Big Minh, Kim và Chiểu trong các tướng có khả năng. Rồi tuyên bố của Dung rằng theo Dung biết, phía dân sự chưa ai được tiếp cận, sau đó đề cập đến một số ứng cử viên lãnh đạo dân sự tự nhiên hơn. Mặt khác, không có gì Dung cho biết Dung đã trực tiếp tham gia hoặc đã được tiếp cận, đặc biệt là vì những gì Dung nói theo dòng thảo luậnphù hợp lý luận.

GHI CHÚ:

(1) Nguồn: Bộ Ngoại giao, Central Files, POL 26 S VIET; Ngay tức khắc; Chỉ để đọc. Văn bản nguồn là từ Trạm CIA Station Điện tín số 2041 từ Saigon được gửi đến Bộ Ngoại Giao, chỉ để đọc bởi Dean Rusk (Ngoại Trưởng), Averell Harriman (Thứ Trưởng Ngoại Giao Đặc Trách Chính Trị), George Ball (Thứ Trưởng Ngoại Giao), Roger Hilsman (Phụ tá Ngoại Trưởng về Viễn Đông) và Thomas Hughes (Giám đốc Cục Tình báo và Nghiên cứu). Cũng được gửi tới Bộ Quốc phòng chỉ để đọc bởi Robert McNamara (Bộ Trưởng Quốc Phòng), Roswell Gilpatric (Thứ Trưởng Quốc Phòng), Tướng Maxwell Taylor (Tham Mưu Trưởng Liên Quân), Tướng Victor Krulak (Tướng TQLC, Hoạt Động Đặc Biệt Chống Nổi Dậy) và William P. Bundy (Phó phụ Tá Bộ Trưởng Quốc Phòng về an ninh quốc tế); Bạch Ốc, chỉ để đọc bởi McGeorge Bundy (Phụ tá Tổng Thống về An ninh Quốc gia); và lặp lại, chỉ để đọc, gửi tới Honolulu chỉ để đọc bởi Đô Đốc Harry Felt và gửi tới CIA chỉ để đọc, tới John McCone (Giám đốc Tình Báo CIA), Tướng Marshall Carter (Phó Giám Đốc CIA) và Richard Helms (Phó Giám Đốc CIA). Nhận được tại Bộ Ngoại giao lúc 9:25 A.M giờ sáng.↩

.

Kho sử liệu PHẬT GIÁO VIỆT NAM 1963 - SONG NGỮ:

https://thuvienhoasen.org/a39405/phat-giao-viet-nam-1963-song-ngu

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
24/08/2015(Xem: 10784)
Thời Phật giáo xuống đường vào những năm 1960, anh Cao Huy Thuần là một nhà làm báo mà tôi chỉ là một đoàn sinh GĐPT đi phát báo. Thuở ấy, tờ LẬP TRƯỜNG như một tiếng kèn xông xáo trong mặt trận văn chương và xã hội của khuynh hướng Phật giáo dấn thân, tôi mê nhất là mục Chén Thuốc Đắng của Ba Cao do chính anh Thuần phụ trách. Đó là mục chính luận sắc bén nhất của tờ báo dưới hình thức phiếm luận hoạt kê. Rồi thời gian qua đi, anh Thuần sang Pháp và ở luôn bên đó. Đạo pháp và thế sự thăng trầm..
Nguồn tin của Báo Giác Ngộ từ quý Thầy tại Phật đường Khuông Việt và gia đình cho biết Giáo sư Cao Huy Thuần, một trí thức, Phật tử thuần thành, vừa trút hơi thở cuối cùng xả bỏ huyễn thân vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 7-7-2024 (nhằm mùng 2-6-Giáp Thìn), tại Pháp.
"Chỉ có hai ngày trong năm là không thể làm được gì. Một ngày gọi là ngày hôm qua và một ngày kia gọi là ngày mai. Ngày hôm nay mới chính là ngày để tin, yêu và sống trọn vẹn. (Đức Đạt Lai Lạt Ma 14)