Bilingual. 231. Issues For Consideration At the October 29 Meeting. What other American officials in Saigon should be made privy to coup information to enable them to act in Lodge’s absence? Recommendations: Mr. Trueheart (the DCM), General Harkins (who will play an important role in the protection of Americans in Viet-Nam)

28/06/20243:03 SA(Xem: 469)
Bilingual. 231. Issues For Consideration At the October 29 Meeting. What other American officials in Saigon should be made privy to coup information to enable them to act in Lodge’s absence? Recommendations: Mr. Trueheart (the DCM), General Harkins (who will play an important role in the protection of Americans in Viet-Nam)

blank
Bilingual. 231. Issues For Consideration At the October 29 Meeting. What other American officials in Saigon should be made privy to coup information to enable them to act in Lodge’s absence? Recommendations: Mr. Trueheart (the DCM), General Harkins (who will play an important role in the protection of Americans in Viet-Nam), Acting Chief of CAS Station (who is already privy to coup information). What public posture do we adopt immediately after it becomes known that coup is in progress? Recommendation: We state, both here and in the field, that we are closely following reports and watching developments. If asked about foreknowledge, we reply we had none. If asked whether we continue to recognize the Diem Government, we should reply that no action has been taken on this matter. If asked whether we are continuing aid to the Diem Government, we should reply we continue to support the Vietnamese people in their efforts to defeat the Communist enemy and to build a better future. In this, we wish them all success.//Các Vấn Đề Sẽ Thảo Luận Tại Cuộc Họp Với Tổng Thống Kennedy Ngày 29 Tháng 10. Các quan chức Mỹ nào khác ở Sài Gòn nên được biết bí mật về thông tin đảo chính để họ có thể hành động khi Lodge vắng mặt? Khuyến nghị: Ông Trueheart (Phó Đại Sứ), Tướng Harkins (nhiệm vụ bảo vệ người Mỹ ở Việt Nam), Quyền Giám đốc tình báo Trạm CAS (đã có thông tin riêng về cuộc đảo chính). Chúng ta sẽ có thái độ công khai như thế nào ngay sau khi biết được cuộc đảo chính đang diễn ra? Khuyến nghị: Chúng ta nên tuyên bố, cả từ Mỹ và nơi hiện trường, rằng chúng ta đang theo dõi chặt chẽ các báo cáo và diễn biến. Nếu được hỏi rằng có biết trước đảo chính không, chúng ta sẽ trả lời là không biết. Nếu được hỏi liệu chúng tatiếp tục công nhận Chính phủ Diệm hay không, chúng ta nên trả lời rằng chưa có hành động nào được thực hiện về vấn đề này. Nếu được hỏi liệu chúng tatiếp tục viện trợ cho Chính phủ Diệm hay không, chúng ta nên trả lời rằng chúng ta tiếp tục hỗ trợ nhân dân Việt Nam trong nỗ lực đánh bại kẻ thù Cộng sản và xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn. Trong việc này, chúng ta chúc họ thành công.

 

us-embassy-saigon-vietnam_200-2231. Briefing Paper(1)

 

Washington, October 29, 1963.

 

ISSUES FOR CONSIDERATION AT OCTOBER 29 MEETING(2)

1. Should Lodge proceed with his travel plans to the U.S.?

Recommendation: Yes, unless the coup occurs before his scheduled departure. Otherwise, the GVN may be tipped off something is in the wind.

2. What other American officials in Saigon should be made privy to coup information to enable them to act in Lodge’s absence?

Recommendations:

(a) Mr. Trueheart, the DCM, who will become Charge and thus be the senior U.S. representatives in Viet-Nam.

(b) General Harkins, who will play an important role in the protection of Americans in Viet-Nam.

(c) Acting Chief of CAS Station [less than 1 line not declassified] is already privy to coup information.

3. Should the U.S. try to prevent the Generals’ coup?

Recommendation: Since the U.S. may not receive coup plans until 4 hours before the event, there may not be sufficient time for a U.S. decision to be made.

In any case, we do not believe the U.S. should at this late stage attempt to thwart a coup for the following reasons:

(a) Lodge has told the coup group repeatedly, either directly or through Conein, that we would not thwart a coup.

(b) This is the best chance for a successful coup we are likely to have.

(c) Any attempt to thwart now would leave a great legacy of bitterness and distrust on the part of the Generals toward the U.S.

(d) While there is, of course, considerable risk in connection with a coup and no absolute guarantee of success, any other course of action or inaction involves risks equally as great or greater.

4. Should U.S. military units in South China Seas and Okinawa be moved into the same positions of readiness they had in August?

Recommendation: That we seek Lodge’s view. It may be necessary to use U.S. forces from outside Viet-Nam to protect Americans during evacuation. On the other hand, movement of U.S. forces may tip off the GVN since the GVN learned about our movements in August. Movement of these forces would also show prior U.S. knowledge of coup planning.

5. What other actions could be taken for the safety of American personnel in Vietnam?

Recommendation: No other action appears necessary or feasible. Review of the evacuation plan indicates that the plan is ready to function, but its operation may be hampered by any unfriendly government.

6. What action should we take if requested by either side for support after a coup starts?

Recommendation: Since we have told the coup group we will not thwart a coup, we should refuse any GVN request for our support.

We are doubtful that the coup group will ask for support since Don says the coup group wishes to avoid American involvement and the coup should be thoroughly Vietnamese. If the coup group does make a request for support, we should be prepared to offer it if the field so recommends at the time.

7. What is the balance of forces vis-a-vis a coup?

Answer: The picture is not very clear as there are many gaps in our information. Lodge explains these gaps on security grounds.

However, on the basis of units reported to form the coup, the coup group appears to have at least a preponderance of the forces. Since it does not necessarily follow that all other units are anti-coup, the coup group may have a great preponderance of the forces.

8. What public posture do we adopt immediately after it becomes known that coup is in progress?

Recommendation: We state, both here and in the field, that we are closely following reports and watching developments. If asked about foreknowledge, we reply we had none. If asked whether we continue to recognize the Diem Government, we should reply that no action has been taken on this matter. If asked whether we are continuing aid to the Diem Government, we should reply we continue to support the Vietnamese people in their efforts to defeat the Communist enemy and to build a better future. In this, we wish them all success.

NOTES:

(1) Source: Kennedy Library, Hilsman Papers, Countries Series-Vietnam, 10/1/63-10/31/63 and undated. Top Secret. No drafting information is given on the source text, but initials on an earlier draft indicate it was prepared for Rusk, Harriman, U. Alexis Johnson, and Mendenhall. (Ibid.)↩

(2) See Document 234.↩

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v04/d231

 

.... o ....

 

231. Văn bản tóm lược (1)

 

Washington, ngày 29 tháng 10 năm 1963.

CÁC VẤN ĐỀ SẼ THẢO LUẬN TẠI CUỘC HỌP VỚI TỔNG THỐNG KENNEDY NGÀY 29 THÁNG 10 (2)

1. Đại sứ Lodge có nên tiếp tục kế hoạch bay về Mỹ không?

Khuyến nghị: Có, trừ khi cuộc đảo chính xảy ra trước chuyến khởi hành theo lịch trình của Lodge. Nếu không, Chính phủ Diệm có thể đoán là điều gì đó sắp xảy ra.

2. Các quan chức Mỹ nào khác ở Sài Gòn nên được biết bí mật về thông tin đảo chính để họ có thể hành động khi Lodge vắng mặt?

Khuyến nghị:

(a) Ông Trueheart, Phó Đại Sứ, người sẽ nắm quyền thay Lodge và do đó sẽ là đại diện cấp cao của Hoa Kỳ tại Việt Nam.

(b) Tướng Harkins, người sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ người Mỹ ở Việt Nam.

(c) Quyền Giám đốc tình báo Trạm CAS [ít hơn 1 dòng không được giải mật] đã có thông tin riêng về cuộc đảo chính.

3. Hoa Kỳ có nên cố gắng ngăn cuộc đảo chính của các Tướng không?

Khuyến nghị: Vì Hoa Kỳ có thể không nhận được kế hoạch đảo chính cho đến 4 giờ đồng hồ trước khi đảo chính, nên có thể không có đủ thời gian để Hoa Kỳ đưa ra quyết định.

Trong mọi trường hợp, chúng tôi không tin rằng Hoa Kỳ nên cố gắng ngăn cản cuộc đảo chính ở giai đoạn cuối này vì những lý do sau:

(a) Lodge đã nói với nhóm đảo chính nhiều lần, trực tiếp hoặc thông qua Conein, rằng chúng ta sẽ không ngăn cản một cuộc đảo chính.

(b) Đây là cơ hội tốt nhất để đảo chính thành côngchúng ta có thể có.

(c) Bất kỳ nỗ lực ngăn cản nào hiện nay sẽ để lại một di sản lớn là sự cay đắngmất lòng tin đối với các Tướng đối với Hoa Kỳ.

(d) Tất nhiên, trong khi có rủi ro đáng kể liên quan đến một cuộc đảo chính và không có bảo đảm tuyệt đối thành công, bất kỳ đường hướng hành động hoặc không hành động nào khác đều có những rủi ro lớn hoặc lớn hơn như nhau.

4. Các đơn vị quân đội Mỹ ở Biển Đông và Okinawa có nên được điều động vào vị trí sẵn sàng như hồi tháng 8 không?

Khuyến nghị: Chuyện này, sẽ hỏi ý của Lodge. Có thể cần phải sử dụng lực lượng Hoa Kỳ từ bên ngoài Việt Nam để bảo vệ người Mỹ trong quá trình di tản. Mặt khác, di chuyển quân Mỹ có thể làm lộ tin cho Chính phủ Diệm, bởi vì Chính phủ Diệm hồi tháng 8 đã biết về cách hoạt động chuyển quân của chúng ta. Di chuyển quân Mỹ sẽ cho thấy Hoa Kỳ đã biết trước về kế hoạch đảo chính.

5. Những hành động nào khác có thể được thực hiện vì sự an toàn của quân nhân Mỹ tại Việt Nam?

Khuyến nghị: Không có hành động nào khác có vẻ cần thiết hoặc khả thi. Việc xem xét kế hoạch di tản cho thấy kế hoạch đã sẵn sàng hoạt động, nhưng hoạt động của nó có thể bị cản trở bởi bất kỳ chính phủ không thân thiện nào.

6. Chúng ta nên làm gì nếu được một trong hai bên yêu cầu hỗ trợ sau khi cuộc đảo chính bắt đầu?

Khuyến nghị: Vì chúng ta đã nói với nhóm đảo chính rằng chúng ta sẽ không ngăn cản một cuộc đảo chính, chúng ta nên từ chối mọi yêu cầu hỗ trợ của Chính phủ Diệm.

Chúng tôi nghi ngờ về chuyện nhóm đảo chính sẽ yêu cầu hỗ trợ vì Tướng Trần Văn Đôn nói rằng nhóm đảo chính muốn Mỹ đừng can dự và muốn cuộc đảo chính phải hoàn toàn là của người Việt Nam. Nếu nhóm đảo chính đưa ra yêu cầu hỗ trợ, chúng ta nên chuẩn bị sẵn sàng đề nghị hỗ trợ nếu họ khuyến nghị vào thời điểm đó.

7. Thế cân bằng lực lượng trước cuộc đảo chính này thế nào?

Trả lời: Hình ảnh không rõ ràng lắm vì có nhiều lỗ hổng trong thông tin của chúng ta. Lodge giải thích những khoảng trống này vì lý do an ninh.

Tuy nhiên, trên cơ sở các đơn vị được cho là đã đồng ý đảo chính, nhóm đảo chính dường như có ít nhất ưu thế về lực lượng. Vì không nhất thiết tất cả các đơn vị khác đều chống đảo chính nên nhóm đảo chính có thể có lực lượng vượt trội hơn hẳn.

8. Chúng ta sẽ có thái độ công khai như thế nào ngay sau khi biết được cuộc đảo chính đang diễn ra?

Khuyến nghị: Chúng ta nên tuyên bố, cả từ Mỹ và nơi hiện trường, rằng chúng ta đang theo dõi chặt chẽ các báo cáo và diễn biến. Nếu được hỏi rằng có biết trước đảo chính không, chúng ta sẽ trả lời là không biết. Nếu được hỏi liệu chúng tatiếp tục công nhận Chính phủ Diệm hay không, chúng ta nên trả lời rằng chưa có hành động nào được thực hiện về vấn đề này. Nếu được hỏi liệu chúng tatiếp tục viện trợ cho Chính phủ Diệm hay không, chúng ta nên trả lời rằng chúng ta tiếp tục hỗ trợ nhân dân Việt Nam trong nỗ lực đánh bại kẻ thù Cộng sản và xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn. Trong việc này, chúng ta chúc họ thành công.

GHI CHÚ:

(1) Nguồn: Thư viện Kennedy, Hilsman Papers, Countries Series-Vietnam, các ngày 1/10/63-10/31/63 và không ghi ngày tháng. Bí mật hàng đầu. Không có thông tin về việc soạn thảo bản văn này ghi trong văn bản nguồn, nhưng các chữ viết tắt trên bản thảo trước đó cho thấy nó đã được chuẩn bị cho Dean Rusk (Ngoại Trưởng), Averell Harriman (Thứ Trưởng Ngoại Giao Đặc Trách Chính Trị), U. Alexis Johnson (Phụ tá Thứ Trưởng Ngoại Giao về Chính trị) và Joseph Mendenhall (Cố vấn LHQ, Phòng Viễn Đông, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ). (Sđd.)↩

(2) Xem Tài liệu 234.↩

.

Kho sử liệu PHẬT GIÁO VIỆT NAM 1963 - SONG NGỮ:

https://thuvienhoasen.org/a39405/phat-giao-viet-nam-1963-song-ngu

 

 

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
24/08/2015(Xem: 10780)
Thời Phật giáo xuống đường vào những năm 1960, anh Cao Huy Thuần là một nhà làm báo mà tôi chỉ là một đoàn sinh GĐPT đi phát báo. Thuở ấy, tờ LẬP TRƯỜNG như một tiếng kèn xông xáo trong mặt trận văn chương và xã hội của khuynh hướng Phật giáo dấn thân, tôi mê nhất là mục Chén Thuốc Đắng của Ba Cao do chính anh Thuần phụ trách. Đó là mục chính luận sắc bén nhất của tờ báo dưới hình thức phiếm luận hoạt kê. Rồi thời gian qua đi, anh Thuần sang Pháp và ở luôn bên đó. Đạo pháp và thế sự thăng trầm..
Nguồn tin của Báo Giác Ngộ từ quý Thầy tại Phật đường Khuông Việt và gia đình cho biết Giáo sư Cao Huy Thuần, một trí thức, Phật tử thuần thành, vừa trút hơi thở cuối cùng xả bỏ huyễn thân vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 7-7-2024 (nhằm mùng 2-6-Giáp Thìn), tại Pháp.
"Chỉ có hai ngày trong năm là không thể làm được gì. Một ngày gọi là ngày hôm qua và một ngày kia gọi là ngày mai. Ngày hôm nay mới chính là ngày để tin, yêu và sống trọn vẹn. (Đức Đạt Lai Lạt Ma 14)