Bilingual. 232. Check list for 4 pm meeting. Estimate of quality and quantity of military leadership committed. Lodge’s Movements

30/06/20244:51 SA(Xem: 635)
Bilingual. 232. Check list for 4 pm meeting. Estimate of quality and quantity of military leadership committed. Lodge’s Movements

blank
Bilingual. 232. Check list for 4 pm meeting. Estimate of quality and quantity of military leadership committed. Lodge’s Movements: If we keep him in place, what are consequences for 1. Plausible denial; 2. Possible indefinite delay in return while nothing happens; 3. Possible bad signal to Nhu or to coup group. If he returns on schedule, who is in charge in Saigon, and under what instructions. Presumably Defense will draft instructions for Felt which will preserve cover but move substantial forces to within easy range of Saigon. Presumably Harkins should be asked for detailed plans on use and withholding of U.S. forces so as not to choose up sides. There should be a political scenario of U.S. posture: 1. while in a possibly prolonged struggle; 2. if coup succeeds; 3. if coup fails.//Các điểm sẽ bàn trong buổi họp 4 giờ chiều với Tổng Thống Kennedy. Ước tính hỏa lực và số lượng lãnh đạo quân sự đã hứa sẽ đảo chính. Chuyện du hành của Đại sứ Lodge: Nếu chúng ta giữ Lodge tại chỗ, hậu quả snào đối với: 1. Sẽ chối là không biết về đảo chính; 2. Có thể hoãn [đảo chính] vô thời hạn rồi sẽ không có gì xảy ra; 3. Có thể lộ ra tín hiệu xấu cho Ngô Đình Nhu, hoặc cho nhóm đảo chính. Nếu Lodge về Mỹ đúng lịch trình thì ai chỉ huy ở Sài Gòn, và theo hướng dẫn nào. Có lẽ Bộ Quốc phòng sẽ soạn thảo các chỉ thị cho Đô Đốc Harry Felt (Tư lệnh Quân Lực Mỹ Thái Bình Dương, bản doanh ở Honolulu) để bí mật đưa một số đơn vị đến trong phạm vi dễ tiếp cận Sài Gòn [để bảo vệ người Mỹ]. Có lẽ nên yêu cầu Tướng Harkins cung cấp các kế hoạch chi tiết về việc sử dụng và cắm trại quân Mỹ để sẽ không chọn phe nào. Cần có một kịch bản chính trị về lập trường của Mỹ: 1. trong khi giao chiến đảo chính có thể kéo dài; 2. nếu đảo chính thành công; 3. nếu đảo chính thất bại.

 

 

whitehouse-logo 2232. Briefing Paper Prepared in the White House(1)

 

Washington, October 29, 1963.

CHECK LIST FOR 4 PM MEETING(2)

(Not intended to be exhaustive)

1. Intelligence

A. Estimate of prospective balance of forces;

B. Estimate of quality and quantity of military leadership committed;

C. Summary of intelligence questions on which it would be profitable to ask further field assessment, e.g.,

C1. Can we insist on independent process of confirmation or crosscheck?

C2. Should we ask for a separate evaluation on these questions by Harkins?

2. Lodge’s Movements

A. If we keep him in place, what are consequences for

A1. Plausible denial;

A2. Possible indefinite delay in return while nothing happens;

A3. Possible bad signal to Nhu or to coup group.

B. If he returns on schedule, who is in charge in Saigon, and under what instructions. (There should be a draft instruction to Trueheart and Harkins on this point for the 4 o’clock meeting.)

3. Contingency Planning

A. CINCPAC—Presumably Defense will draft instructions for Felt which will preserve cover but move substantial forces to within easy range of Saigon.

B. Response to coup. Presumably Harkins should be asked for detailed plans on use and withholding of U.S. forces so as not to choose up sides.

C. There should be a political scenario of U.S. posture:

C1. while in a possibly prolonged struggle;

C2. if coup succeeds;

C3. if coup fails.

NOTES

(1) Source: Kennedy Library, National Security Files, Meetings and Memoranda Series, Meetings on Vietnam. On a draft of this paper, McGeorge Bundy wrote the following note: “Should we cool off the whole enterprise[?]” (Ibid., Vietnam, Memos and Miscellaneous)↩

(2) See Document 234.↩

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v04/d232

 

.... o ....

 

232. Bản tóm tắt được soạn ở Bạch Ốc(1)

 

Washington, ngày 29 tháng 10 năm 1963.

CÁC ĐIỂM SẼ BÀN TRONG BUỔI HỌP 4 GIỜ CHIỀU VỚI TỔNG THỐNG KENNEDY (2)

(Không có ý định ghi đầy đủ chi tiết)

1. Các tin tình báo

A. Ước tính lực lượng dự kiến của phe đảo chính và phe chính phủ;

B. Ước tính hỏa lực và số lượng lãnh đạo quân sự đã hứa sẽ đảo chính;

C. Tóm lược các câu hỏi về tin tình báo có lợi cho việc đánh giá thực địa kỹ hơn, ví dụ:

C1. Chúng ta có thể yêu cầu quy trình xác nhận thông tin hoặc kiểm tra chéo các dữ kiện không?

C2. Chúng ta có nên yêu cầu Tướng Harkins đánh giá riêng về những câu hỏi này không?

2. Chuyện du hành của Đại sứ Lodge

A. Nếu chúng ta giữ Lodge tại chỗ, hậu quả snào đối với:

A1. Sẽ chối là không biết về đảo chính;

A2. Có thể hoãn [đảo chính] vô thời hạn rồi sẽ không có gì xảy ra;

A3. Có thể lộ ra tín hiệu xấu cho Ngô Đình Nhu, hoặc cho nhóm đảo chính.

B. Nếu Lodge về Mỹ đúng lịch trình thì ai chỉ huy ở Sài Gòn, và theo hướng dẫn nào. (Sẽ có một bản hướng dẫn dự thảo cho Phó Đại sứ Trueheart và Tướng Harkins về điểm này trong cuộc họp lúc 4 giờ chiều này.)

3. Lập kế hoạch dự phòng

A. CINCPAC—Có lẽ Bộ Quốc phòng sẽ soạn thảo các chỉ thị cho Đô Đốc Harry Felt (Tư lệnh Quân Lực Mỹ Thái Bình Dương, bản doanh ở Honolulu) để bí mật đưa một số đơn vị đến trong phạm vi dễ tiếp cận Sài Gòn [để bảo vệ người Mỹ].

B. Phản ứng với cuộc đảo chính. Có lẽ nên yêu cầu Tướng Harkins cung cấp các kế hoạch chi tiết về việc sử dụng và cắm trại quân Mỹ để sẽ không chọn phe nào.

C. Cần có một kịch bản chính trị về lập trường của Mỹ:

C1. trong khi giao chiến đảo chính có thể kéo dài;

C2. nếu đảo chính thành công;

C3. nếu đảo chính thất bại.

GHI CHÚ:

(1) Nguồn: Thư viện Kennedy, National Security Files, Meetings and Memoranda Series, Meetings on Vietnam. Trong bản thảo của bài viết này, McGeorge Bundy (Phụ tá Tổng Thống về An ninh Quốc gia) đã viết ghi chú sau: “Chúng ta có nên làm cho nguội toàn bộ chuyện này[?]” (Ibid., Vietnam, Memos and Miscellaneous)↩

(2) Xem Tài liệu 234.↩

.

Kho sử liệu PHẬT GIÁO VIỆT NAM 1963 - SONG NGỮ:

https://thuvienhoasen.org/a39405/phat-giao-viet-nam-1963-song-ngu
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
24/08/2015(Xem: 10856)
“Tôi rất vui vì rất nhiều người trẻ đã ý thức được sự nguy hiểm của truyền thông không tốt đang nhắm vào Phật giáo. Họ không bỏ chùa chỉ vì vài thông tin chống phá”, thầy Thích Ngộ Trí Dũng, một tu sĩ trẻ đang làm nghiên cứu sinh tiến sĩ của Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM bày tỏ. Bằng chứng là, các khóa tu cho Phật tử lớn tuổi hay dành riêng cho Phật tử trẻ vẫn luôn thu hút và đông người tham gia.
Thời Phật giáo xuống đường vào những năm 1960, anh Cao Huy Thuần là một nhà làm báo mà tôi chỉ là một đoàn sinh GĐPT đi phát báo. Thuở ấy, tờ LẬP TRƯỜNG như một tiếng kèn xông xáo trong mặt trận văn chương và xã hội của khuynh hướng Phật giáo dấn thân, tôi mê nhất là mục Chén Thuốc Đắng của Ba Cao do chính anh Thuần phụ trách. Đó là mục chính luận sắc bén nhất của tờ báo dưới hình thức phiếm luận hoạt kê. Rồi thời gian qua đi, anh Thuần sang Pháp và ở luôn bên đó. Đạo pháp và thế sự thăng trầm..
Nguồn tin của Báo Giác Ngộ từ quý Thầy tại Phật đường Khuông Việt và gia đình cho biết Giáo sư Cao Huy Thuần, một trí thức, Phật tử thuần thành, vừa trút hơi thở cuối cùng xả bỏ huyễn thân vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 7-7-2024 (nhằm mùng 2-6-Giáp Thìn), tại Pháp.