Giáo Pháp Căn Bản Duy Thức Học (Sách song ngữ Vietnamese-English PDF)

02/05/20211:00 SA(Xem: 17435)
Giáo Pháp Căn Bản Duy Thức Học (Sách song ngữ Vietnamese-English PDF)
THIỆN PHÚC
GIÁO PHÁP CĂN BẢN
DUY THỨC HỌC
BASIC DOCTRINES
OF THE CONSCIOUSNESS-ONLY
 Giáo Pháp Căn Bản Duy Thức Học
  
Copyright © 2021 by Ngoc Tran. All rights reserved.
No part of this work may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and recording, or by any information storage or retrieval system without the prior written permission of the author, except for the inclusion of brief quotations. However, staff members of Vietnamese temples who want to reprint this work for the benefit of teaching of the Buddhadharma, please contact Ngoc Tran at (714) 778-2832.
 
Mục Lục
Table of Content
 
Mục Lục—Table of Content 
Lời Đầu Sách—Preface 
 
Phần Một—Part One: Vũ Trụ & Con Người—The Universe & Human Beings 
Chương Một—Chapter One: Vũ Trụ Quan Phật Giáo—Buddhist Cosmology 
Chương Hai—Chapter Two: Nhân Sinh Quan Của Đạo Phật—Buddhist Outlook on Life
Chương Ba—Chapter Three: Chúng Sanh Con Người—Human Beings 
Chương Bốn—Chapter Four:Các Thành Phần Vật ChấtTâm Linh Tạo Nên Một Chúng Sanh Con Người—Material& Spiritual Components of a Human Being
Chương Năm—Chapter Five: Con Người Là Những Chúng Sanh Có Tâm Trí—Human Beings Are Living Beings That Have Developed Minds 
Phần Hai—Part Two: Tâm Theo Quan Điểm Phật Giáo—Minds In Buddhist Points of View          
Chương Sáu—Chapter Six: Hiểu Biết Cơ Bản Về Tâm—Basic Understanding on the Mind 
Chương Bảy—Chapter Seven: Đặc Tánh Và Sự Vận Hành Của Tâm—Characteristics and Functionings of Mind         
Chương Tám—Chapter Eight: Bổn Tâm—The Original Mind
Chương Chín—Chapter Nine: Tâm Dẫn Đầu Chư Pháp—The Mind Is Leading All Dharmas 
Chương Mười—Chapter Ten: Chân Tâm Vọng Tâm—The True and False Minds 
Chương Mười Một—Chapter Eleven: Tâm Cảnh Như Nhất & Bất Khả Phân Ly—Mind and Environment Are One & Cannot Be Separated  
Chương Mười Hai—Chapter Twelve: Tướng Tâm—Mind of Distinctive Mark        
Chương Mười Ba—Chapter Thirteen: Tam Tâm Thể Tướng Dụng—Three Minds of Substance, Characteristics, and Function 
Chương Mười Bốn—Chapter Fourteen: Duy Tâm—Mind Only         
Chương Mười Lăm—Chapter Fifteen: Tám Nghĩa Của Duy Tâm—Eight Meanings of “Mind-Only” 
Chương Mười Sáu—Chapter Sixteen: Duy Tâm Tịnh Độ—The Pure Land Is In Your Mind 
Chương Mười Bảy—Chapter Seventeen: Vô Tâm—Mind of Non-Existence   
Phần Ba A—Part Three A: Thức Theo Quan Điểm Phật Giáo—Consciousnesses in Buddhist Point of View 
Chương Mười Tám—Chapter Eighteen: Tổng Quan Về Thức—An Overview of Consciousnesses 
Chương Mười Chín—Chapter Nineteen: Năm Thức Căn Bản—Five Basic Sensory Consciousnesses 
Chương Hai Mươi—Chapter Twenty: Tổng Quan Về Tám Thức—An Overview of the Eight Consciousnesses 
Chương Hai Mươi Mốt—Chapter Twenty-One: Ý Căn & Thức Thứ Sáu Là Ý Thức—The Mind Faculty and The Sixth Consciousness: Mind Consciousness 
Chương Hai Mươi Hai—Chapter Twenty-Two: Thức Thứ Bảy: Mạt Na Thức—The Seventh Consciousness: Klistamanas 
Chương Hai Mươi Ba—Chapter Twenty-Three: Thức Thứ Tám: Tàng Thức A Lại Da—The Eighth Consciousness: The Storehouse  Consciousness or Alaya Vijnana 
Chương Hai Mươi Bốn—Chapter Twenty-Four: Tu Tập Tâm Thức—To Cultivate the Consciousnesses 
Chương Hai Mươi Lăm—Chapter Twenty-Five: Tu Tập Vô Thức—To Cultivate the Unconscious 
Phần Ba B—Part Three B: Giáo Pháp Căn Bản Duy Thức Học—Basic Doctrines of the Consciousness-Only 
Chương Hai Mươi Sáu—Chapter Twenty-Six: Duy Thức Tam Thập Tụng—Vijnaptimatrata-Trimsika         
Chương HaiMươi Bảy—ChapterTwenty-Seven:Vai Trò Của A Lại Da Thức Trong Duy Thức Học—Roles of the Alaya Consciousness In the Consciousness-Only
Chương Hai Mươi Tám—Chapter Twenty-Eight: Vai Trò Của Mạt Na ThứcTrong Duy Thức Học—Roles of the Klista-Mano-Vijnana in theConsciousness-Only
Chương Hai Mươi Chín—Chapter Twenty-Nine: Duy Thức Tam Chủng Thức—Three Kinds of Consciousness in the Mind-Only  
Chương Ba Mươi—Chapter Thirty: Chư Pháp Vô Ngã-Vạn Pháp Duy Thức—Egolessness of Phenomena--All Dharmas Are Created Only by the Consciounesses              
Chương Ba Mươi Mốt—Chapter Thirty-One: Tứ Đại Phiền Não—Four Fundamental Evil Passions 
Chương Ba Mươi Hai—Chapter Thirty-Two: Lục Đại Phiền Não—Six Great Afflictions 
Chương Ba Mươi Ba—Chapter Thirty-Three: Hai Mươi Bốn Tùy Phiền Não—Twenty-Four Secondary Afflictions
Chương Ba Mươi Bốn—Chapter Thirty-Four: Tâm Vương—The Fundamental Consciousnesses 
Chương Ba Mươi Lăm—Chapter Thirty-Five: Tâm Sở—The Functioning Consciousnesses  
Chương Ba Mươi Sáu—Chapter Thirty-Six: Duy Thức Tam Tự Tính Tướng—Three Forms of Knowledge of the Consciousness-Only 
Chương Ba Mươi Bảy—Chapter Thirty-Seven: Vô Tưởng Thiên Với Vô Tưởng Định Và Diệt Tận Định—The Thoughtless Heavens With the Concentration of no Thought and Concentration of Cessation                                                                      235
Chương Ba Mươi Tám—Chapter Thirty-Eight: Ba Loại Năng Biến Trong Duy Thức Học—Three Powers of Change In the Study of the Consciousness-Only 
Chương Ba Mươi Chín—Chapter Thirty-Nine: Năm Loại Quả Trong Duy Thức Học—Five Fruits of Karmas In the Consciousness-Only 
Chương Bốn Mươi—Chapter Forty: Sáu Loại Nhân—Six Kinds of Causes 
Chương Bốn Mươi Mốt—Chapter Forty-One: Tập Khí—Remnants of Habits 
Chương Bốn Mươi Hai—Chapter Forty-Two: Thuyết Nghiệp Báo Trong Duy Thức Học—The Theory of Karma Retribution in the Studies of Consciousness-Only
Chương Bốn Mươi Ba—Chapter Forty-Three: Mục Đích Của Duy Thức: Cảnh Sở Duyên Tâm Vô Sở Đắc—The Goal of the Mind-Only: Nothing to Be Attained Regardless of Environments and Conditions 
Chương Bốn Mươi Bốn—Chapter Forty-Four: Hai Chướng Thô Và Trọng—Two Hindrances: Rough and Serious
Chương Bốn Mươi Lăm—Chapter Forty-Five: Tướng Danh Ngũ Pháp—Five Categories of Forms  
Chương Bốn Mươi Sáu—Chapter Forty-Six: Bát Thức Qui Củ Tụng—Standard Recitation on the Eight Consciousnesses 
Chương Bốn Mươi Bảy—Chapter Forty-Seven:  Sáu Tà Kiến Về Tự Ngã—Six Wrong Views on the Self
Chương Bốn Mươi Tám—Chapter Forty-Eight: Bốn Phần Của Thức—Fivefold Consciousness-Only 
Chương Bốn Mươi Chín—Chapter Forty-Nine: Năm Loại Duy Thức—Fivefold Consciousness-Only 
Chương Năm Mươi—Chapter Fifty: Biệt Nghiệp Vọng Kiến—The Specific Karma and Delusional Views  
Chương Năm Mươi Mốt—Chapter Fifty-One: Mười Tà Kiến Theo Duy Thức Học—Ten Wrong Views According to the School of the Consciousness-Only 
Chương Năm Mươi Hai—Chapter Fifty-Two: Mười Nhân-Bốn Duyên-Năm Quả Trong Giáo Thuyết Duy Thức Học—Ten Causes-Four Conditions-Five Effects in The Studies of the Consciousness-Only 
Chương Năm Mươi Ba—Chapter Fifty-Three: Năm Loại Chủng Tánh—Five Kinds of Seed Natures
Chương Năm Mươi Bốn—Chapter Fifty-Four: Năm Bước Quán Về Duy Thức—Observation on the Mind-Only Doctrine in Five Steps
Chương Năm Mươi Lăm—Chapter Fifty-Five: Bốn Loại Phật Trí Trong Duy Thức Học—Four Kinds of Buddhas' Wisdom in the Studies of the Consciousness-Only 
Phần Ba C—Part Three C:Bảy Mươi Lăm Pháp Câu Xá Tông—Seventy-Five Dharmas In the Kosa School 
Chương Năm Mươi Sáu—Chapter Fifty-Six: Tóm Lược Về Bảy Mươi Lăm Pháp Câu Xá Tông—A Summary of Seventy-Five Dharmas In the Kosa School
Chương Năm Mươi Bảy—Chapter Fifty-Seven:    Mười Một Sắc Pháp &Một Vô Biểu Sắc—Eleven Form Dharmas &One Element With No Manifestation 
Chương Năm Mươi Tám—Chapter Fifty-Eight: Tâm Pháp—Mental Dharmas 
Chương Năm Mươi Chín—Chapter Fifty-Nine:        Bốn Mươi Sáu Tâm Sở Pháp—Forty-Six Concomitant Mental Functions 
Chương Sáu Mươi—Chapter Sixty: Mười Điều Thiện Trong Duy Thức Học—Ten Good Things in the Studies of Consciousness-Only 
Chương Sáu Mươi Mốt—Chapter Sixty-One: Mười Bốn Pháp Bất Tương Ưng—Fourteen Non-Interactive Activity Dharmas 
Chương Sáu Mươi Hai—Chapter Sixty-Two: Ba Pháp Vô Vi—Three Non-Created Dharmas 
Phần Ba D—Part Three D: Một Trăm Pháp Phật Giáo Đại Thừa —One Hundred Dharmas Of the Mahayana Buddhis 
Chương Sáu Mươi Ba—Chapter Sixty-Three: Tổng Quan Về Đại Thừa Bách Pháp—An Overview of the Mahayana One Hundred Dharmas 
Chương Sáu Mươi Bốn—Chapter Sixty-Four: Tám Tâm Pháp—Eight Kinds of Citta-Dharma  
Chương Sáu Mươi Lăm—Chapter Sixty-Five: Năm Mươi Mốt Tâm Sở—Fifty-One Mental States That Are Interactive With the Mind 
Chương Sáu Mươi Sáu—Chapter Sixty-Six: Năm Tâm Sở Biến Hành—Five Mental Factor Intentions 
Chương Sáu Mươi Bảy—Chapter Sixty-Seven: Năm Tâm Sở Biệt Cảnh—Five Special Mental Functions 
Chương Sáu Mươi Tám—Chapter Sixty-Eight: Mười Một Điều Thiện Trong Duy Thức Học—Eleven Good Things in the Studies of Consciousness-Only 
Chương Sáu Mươi Chín—Chapter Sixty-Nine: Sáu Phiền Não Lớn—Six Great Afflictions      
Chương Bảy Mươi—Chapter Seventy: Hai Mươi Phiền Não Phụ—Twenty Secondary Afflictions 
Chương Bảy Mươi Mốt—Chapter Seventy-One: Bốn Tâm Sở Bất Định—Four Mental Factors That Cause the Undetermined Mind 
Chương Bảy Mươi Hai—Chapter Seventy-Two: Mười Một Sắc Pháp—Eleven Form Dharmas 
Chương Bảy Mươi Ba—Chapter Seventy-Three: Hai Mươi Bốn Pháp Bất Tương Ưng—The Twenty-four Non-Interactive Activity Dharmas
Chương Bảy Mươi Bốn—Chapter Seventy-Four: Sáu Pháp Vô Vi—Six Unconditioned Dharmas 
Phần Bốn—Part Four: Những Giáo Pháp Được Dùng Để Trực Tiếp Giảng Giải Duy Thức Học—Teachings That Are Used to Directly Explain the Studies of the Consciousness-Only 
Chương Bảy Mươi Lăm—Chapter Seventy-Five: Tám Nghĩa Của Duy Tâm—Eight Meanings of “Mind-Only” 
Chương Bảy Mươi Sáu—Chapter Seventy-Six: Chân Không Diệu Hữu—True Void Is Wonderful Existence 
Chương Bảy Mươi Bảy—Chapter Seventy-Seven: Chân Hữu Tánh—True Existence Nature 
Chương Bảy Mươi Tám—Chapter Seventy-Eight: Pháp Hữu Vi—Conditioned Dharmas 
Chương Bảy Mươi Chín—Chapter Seventy-Nine: Pháp Vô Vi—Unconditioned Dharmas 
Chương Tám Mươi—Chapter Eighty: Tâm Thức: Quan Niệm Linh Hồn Trong Phật Giáo & Duy Thức Học—The Concept of a Soul in Buddhism & the Studies of the Consciousness-Only
Chương Tám Mươi Mốt—Chapter Eighty-One: Dòng Chảy Bất Tuyệt Của Sự Sinh Tồn—Mind: Unceasing Flux of What We Call Existence
Chương Tám Mươi Hai—Chapter Eighty-Two: Chân Đế Và Tục Đế—Ultimate and Conventional Truths 
Chương Tám Mươi Ba—Chapter Eighty-Three: Vô Ngã—Selflessness 
Chương Tám Mươi Bốn—Chapter Eighty-Four: Chấp Trước—Attachments
Chương TámMươi Lăm—ChapterEighty-Five:Ngã Chấp—Attachments to an Ego      
Chương Tám Mươi Sáu—Chapter Eighty-Six: Mười Tám Cảnh Giới—Eighteen Realms 
Chương Tám Mươi Bảy—Chapter Eighty-Seven: Cảnh Giới Vô Sắc—Formless Realms 
Chương Tám Mươi Tám—Chapter Eighty-Eight: Pháp Tướng Như Huyễn—All Things Are Illusions   
Chương Tám Mươi Chín—Chapter Eighty-Nine: Tổng Quan Và Ý Nghĩa Của Nhân Trong Duy Thức Học—An Overview and Meanings of Causes in the Studies of the Consciousness-Only  
Chương Chín Mươi Mốt—Chapter Ninety-One: Tổng Quan Và Ý Nghĩa Của Quả Trong Duy Thức Học—An Overview and Meanings of Effects in the Studies of the Consciousness-Only   
Phần Năm—Part Five: Năm Mươi Quả Vị—Fifty Positions 
Chương Chín Mươi Hai—Chapter Ninety-Two: Tổng Quan Về Năm Mươi Quả Vị—An Overview of Fifty Positions
Chương Chín Mươi Ba—Chapter Ninety-Three: Mười Tín Tâm—Ten Grades of Faith 
Chương Chín Mươi Bốn—Chapter Ninety-Four: Mười Trụ—Ten Grounds 
Chương Chín Mươi Lăm—Chapter Ninety-Five: Mười Hạnh Bồ Tát—Ten Practices of a Bodhisattva 
Chương ChínMươiSáu—ChapterNinety-Six:Mười HồiHướng—Ten Transferences        
Chương Chín Mươi Bảy—Chapter Ninety-Seven: Mười Bồ Tát Địa—Ten Stages of a Bodhisattva
Phần Sáu—Part Six: Kinh Luận Duy Thức—Consciousness-Only Sutras & Sastras  
Chương Chín Mươi Tám—Chapter Ninety-Eight: Kinh Lăng Già—The Lankavatara Sutra
Chương Chín Mươi Chín—Chapter Ninety-Nine: A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Luận—The Abhidharma-Kosa Sastra 
Chương Một Trăm—Chapter One Hundred: Thắng Pháp Yếu Luận—The Compendium of Philosophy
Chương Một Trăm Lẻ Một—Chapter One Hundred and One: Du Già Sư Địa Luận—The Yogacaryabhumi Sastra 
Chương Một Trăm Lẻ Hai—Chapter One Hundred and Two: Thế Thân Tứ Luận Chứng—Four Arguments From Vasubandhu
Phần Bảy—Part Seven: Duy Thức & Thiền Tông—Consciousness-Only & the Zen Sect
Chương Một Trăm Lẻ Ba—Chapter One Hundred and Three: Thiền và Pháp Tướng Tông—Zen and the Dharmalaksana Sect
Chương Một Trăm Lẻ Bốn—Chapter One Hundred and Four: Bát Thức Pháp Tướng Tông Và Thiền—Eight Consciousnesses of the Dharmalaksana and Zen 
Chương Một Trăm Lẻ Năm—Chapter One Hundred and Five: Hành Giả Tu Thiền Và Triết Lý Pháp Tướng Tông—Zen Practitioners and Dharmalaksana Philosophy
Chương Một Trăm Lẻ Sáu—Chapter One Hundred and Six: Thiền Theo Quan Điểm Của Giáo Lý Duy Thức—Zen in the View of the Theories of Vijnanavada 
Chương Một Trăm Lẻ Bảy—Chapter One Hundred and Seven: Thiền Và Sáu Luận Chứng Về Duy Thức—Zen and the Six proofs for the “Consciousness-Only” 
Chương Một Trăm Lẻ Tám—Chapter One Hundred and Eight: Thiền Trong Duy Thức Học—Zen in the Studies of the “Consciousness-Only”  
Chương Một Trăm Lẻ Chín—Chapter One Hundred and Nine: Thiền Và Thức—Zen and Consciousnesses 
Chương Một Trăm Mười—Chapter One Hundred and Ten: Thiền Và Tâm—Zen and Mind  
Chương Một Trăm Mười Một—Chapter One Hundred and Eleven: Trạng Thái Tâm Của Hành Giả Tu Thiền—Zen Practitioners' State of Mind  
Chương Một Trăm Mười Hai—Chapter One Hundred and Twelve: Thiền Giúp Kiểm Soát Tâm Của Hành Giả—Zen Helps Control Practitioners' Mind  
 Chương Một Trăm Mười Ba—Chapter One Hundred and Thirteen: Tâm Không Trong Thiền—Mind of Non-Existence in Zen  
Chương Một Trăm Mười Bốn—Chapter One Hundred and Fourteen: Thiền Và Tâm Phân Biệt—Zen and Discriminating Mind   
Chương Một Trăm Mười Lăm—Chapter One Hundred and Fifteen: Thiền Quán Về Tâm—Meditation on the Mind 
Chương Một Trăm Mười Sáu—Chapter One Hundred and Sixteen: Sự Liên Hệ Giữa Tâm Thức Và Ngã Trong Thiền Quán—The Relationships Between Consciousness and Self in Zen
Chương Một Trăm Mười Bảy—Chapter One Hundred and Seventeen: Ý Nghiệp—The Karma of the Mind 
Chương Một Trăm Mười Tám—Chapter One Hundred and Eighteen: Thiền và Mười Bốn Tâm Sở Bất Thiện—Zen and Fourteen Unwholesome Mental Factors 
Chương Một Trăm Mười Chín—Chapter One Hundred and Nineteen: Thiền và Năm Mươi Mốt Tâm Sở—Zen and Fifty-One Mental States that are Interactive with the Mind
Phần Tám—Part Eight: Duy Thức & Tịnh Độ—Consciousness-Only & the Pure Land
Chương Một Trăm Hai Mươi—Chapter One Hundred and Twenty: Sự Liên Hệ Giữa Thế Thân Và Tịnh Độ—The Relationship Between Vasubandhu and the Pure Land
Chương Một Trăm Hai Mươi Mốt—Chapter One Hundred and Twenty-One: Niệm PhậtDuy Tâm Tịnh Độ—Buddha Recitation and  The Pure Land Within the Mind 
Chương Một Trăm Hai Mươi Hai—Chapter One Hundred and Twenty-Three: Vãng Sanh Tịnh Độ—Rebirth in the Pure Land 
Chương Một Trăm Hai Mươi Ba—Chapter One Hundred and Twenty-Three: Di Đà Bổn Tánh, Tịnh Độ Duy Tâm—Self-Nature Amitabha, Mind-Only Pure Land
Chương Một Trăm Hai Mươi Bốn—Chapter One Hundred and Twenty-Four: Tổ Ấn Quang Nói Về Tâm Thức—Patriarch Yin-Kuang Talked About the Mind
Chương Một Trăm Hai Mươi Lăm—Chapter One Hundred and Twenty-Five: Tổ Diên Thọ Nói Về Duy Tâm Tịnh Độ—Patriarch Yen-Shou Talked About Pure Land Within the Mind 
Chương Một Trăm Hai Mươi Sáu—Chapter One Hundred and Twenty-Six: Tổ Diên Thọ Giảng Về Định Tâm Chuyên Tâm—Patriarch Yen-Shou Lectured on Collected Mind and Single Mind   
Phần Chín—Part Nine: Phụ Lục—Appendices 
Phụ Lục A—Appendix A: Nơi Ý Thức Không Thể Đến Được—Where the Road of Ideation Cannot Reach 
Phụ Lục B—Appendix B: Thể Nghiệm Vọng Niệm—To Experience Ever-arising Distracting Thoughts  

 

Lời Đầu Sách
 
Giáo lý duy thức cho rằng chỉ có duy thức bên trong là thực hữu chứ không phải là những vật thể bên ngoài. Duy Thức Tông còn gọi là Duy Thức Gia hay Pháp Tướng tông. Học thuyết của Duy Thức tông chú trọng đến tướng của tất cả các pháp; dựa trên đó, luận thuyết về Duy Thức Học được lập nên để minh giải rằng ly thức vô biệt pháp hay không có pháp nào tách biệt khỏi thức được. Mục đích chính của Duy Thức Họcchuyển hóa tâm trong tu hành để đi đến giác ngộgiải thoát. Mặc dù tông nầy thường được biểu lộ bằng cách nói rằng tất cả các pháp đều chỉ là thức, hay rằng không có gì ngoài thức; thực ra ý nghĩa chân chính của nó lại khác biệt. Nói duy thức, chỉ vì tất cả các pháp bằng cách nầy hay cách khác luôn luôn liên hệ với thức. Thuyết nầy dựa vào những lời dạy của Đức Phật trong Kinh Hoa Nghiêm, theo đó tam giới chỉ hiện hữu trong thức. Theo đó thế giới ngoại tại không hiện hữu, nhưng nội thức phát hiện giả tướng của nó như là thế giới ngoại tại. Toàn thể thế giới do đó là tạo nên do ảo tưởng hay do nhân duyên, và không có thực tại thường tồn nào cả. Tại Ấn Độ, tông phái nầy chuyên chú vào việc nghiên cứu Duy Thức Luận và các kinh sách cùng loại, nên có tên là Duy Thức Tướng Giáo. Tác giả các bộ sách nầy là Vô TrướcThiên Thân, họ từng có một đệ tử xuất sắc là Giới Hiền, một người Ấn Độ, sống trong tu viện Na Lan Đà. Giới Hiền là người đã lập ra Duy Thức Tông tại Ấn Độ và có nhiều công lao trong việc sắp xếp các kinh điển Phật Giáo.
Sau khi trở về với Đại Thừa, Thế Thân đã hệ thống hóa các quan điểm triết học của Du Già Tông, đã quy định chủ điểm của tông nầy là “Duy Thức,” đặt sự hiện hữu của tất cả ngoại giới nơi thức. Nói tắt là chỉ có thức hiện hữu. Trên phương diện thể tánh luận, tông nầy đứng giữa các tông phái chấp “Hữu” và chấp “Vô.” Nó không chấp vào học thuyết tất cả mọi sự thể đều hiện hữu, vì quan niệm rằng không có gì ngoài tác động của tâm, cũng không chấp vào học thuyết chẳng có gì hiện hữu, vì quả quyết rằng có sự hiện hữu của các thức. Tông nầy hoàn toàn tán đồng học thuyết “Trung Đạo,” không bao giờ đi đến cực đoan của chủ trương “hữu luận” cũng như “vô luận.” Như vậy tông nầy có thể được mệnh danh là “Duy Tâm Thực Tại Luận” hay “Thức Tâm Luận.” Danh hiệu chính thức của nó là “Duy Thức,” hay Tánh Tướng Học, khảo cứu về bản tánhsự tướng của các pháp.
Quyển sách nhỏ có tựa đề “Giáo Pháp Căn Bản Duy Thức Học” này không phải là một nghiên cứu thâm sâu về triết thuyết Duy Thức của Phật Giáo, mà nó chỉ trình bày sơ lược về giáo lý Duy Thức, một trong những giáo thuyết cốt lõi của đạo Phật. Phật tử thuần thành nên luôn nhớ rằng mục đích của người tu Phậttự giác, nghĩa là tự quán sát bằng cái trí của chính mình chứ không dựa vào kẻ khác; giác tha (sau khi tự mình đã giác ngộ lại thuyết pháp để giác ngộ cho người khác, khiến họ được khai ngộ và giúp họ rời bỏ mọi mê lầmkhổ não trong vòng luân hồi) rồi cuối cùng mới đi đến giác hạnh viên mãn, thoát ra khỏi vòng luân hồi sanh tử ngay trong kiếp này. Chính vì những nét đặc thù vừa kể trên mà giáo pháp nhà Phật trở nên vô cùng đặc biệt. Tuy nhiên, cũng chính vì vậygiáo pháp ấy cũng là một vấn đề không dễ lãnh hội như những giáo pháp khác. Cuộc hành trình của người tu Phật đòi hỏi nhiều cố gắnghiểu biết liên tục. Chính vì thế mà mặc dù hiện tại đã có quá nhiều sách viết về Phật giáo, tôi cũng mạo muội biên soạn bộ “Giáo Pháp Căn Bản Duy Thức Học” song ngữ Việt Anh nhằm giới thiệu giáo lý nhà Phật một cách tổng quát cho Phật tử ở mọi trình độ, đặc biệt là những người sơ cơ. Những mong sự đóng góp nhoi nầy sẽ mang lại lợi lạc cho những ai mong cầu có được cuộc sống an bìnhhạnh phúc.
 Thiện Phúc       
 
 
Preface
 
The doctrine of consciousness or the doctrine of the Yogacaras considers that only intelligence has reality, not the objects exterior to us. Dharmalaksana sect, which holds that all is mind in its ultimate nature. The doctrine of Idealism School concerns chiefly with the facts or specific characters (lakshana) of all elements on which the theory of idealism was built in order to elucidate that no element is separate from ideation. The main goal of the Studies of Consciousness-Only is to transform the mind in cultivation in order to attain enlightenment and liberation. Although it is usually expressed by saying that all dharmas are mere ideation or that there is nothing but ideation, the real sense is quite different. It is idealistic because all elements are in some way or other always connected with ideation. This doctrine was based on the teaching of the Buddha in the Avatamsaka Sutra, that the three worlds exist only in ideation. According to Ideation Theory, the outer world does not exist but the internal ideation presents appearance as if it were an outer world. The whole world is therefore of either illusory or causal nature and no permanent reality can be found. In India, two famous monks named Wu-Ch’o (Asanga) and T’ien-Ts’in (Vasubandhu) wrote some sastras on Vijnana. They had an outstanding disciple named Chieh-Hsien, an Indian monk living at Nalanda monastery. Later, Chieh-Hsien established the Vijnanavada school and contributed much to the arrangement of the Buddhist canons.
Vasubandhu, when he was converted to Mahayana by his brother and succeeded in the systematizing the philosophical views of the Yogacara School, designated the tenet of the school as Mere Ideation (Vijnaptimatra), attributing the existence of all the outer world to inner ideation. In short, holding that nothing but ideation exists. As to ontology this school stands  between the realistic and nihilistic schools, given  above. It adheres neither to the doctrine that all things exist, because it takes the view that nothing outside the mind (mental activity) exists, nor to the doctrine that nothing exists, because it asserts that ideations do exist. It firmly adheres to the doctrine of the mean, neither going to the extreme of the theory of existence nor to that of non-existence. This school can, therefore, be called the “ideal-realism” or “Ideation Theory.” The academic name of this school is “Mere Ideation,” or Vijnaptimatra (Ideation Only), a study of Nature and Characteristics of dharmas or elements.
This little book titled “Basic Doctrines of the Consciousness-Only” is not a profound philosiphical study of the theory of Mind-Only in Buddhism, but a book that briefly points out the the doctrine of Mind-Only, one of the core Buddhist teachings. Devout Buddhists should always remember the goal of any Buddhist cultivator is to achieve self-enlightening, that is examining with one’s own intelligence, and not depending upon another; enlightening or awakening of others, then achieve the final accomplishment, to go beyond the cycle of births and deaths right in this very life. For these particular reasons, the Buddhist Dharma becomes exceptionally special; however, it is also a matter not easily comprehensible. The Buddhist practitioners' journey demands continuous efforts with right understanding and practice. Presently even with so many books available on Buddhism, I venture to compose this booklet titled “Basic Doctrines of the Consciousness-Only” in Vietnamese and English to introduce general and basic things in Buddhism to all Vietnamese Buddhist followers, especially Buddhist beginners, hoping this little contribution will help Buddhists in different levels to understand on how to achieve and lead a life of peace and happiness.
                                                                       
 Thiện Phúc

                                                           

pdf_download_2
Giáo Pháp Căn Bản Duy Thức Học - Thiện Phúc


Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
07/11/2010(Xem: 140869)
16/11/2010(Xem: 42554)
30/10/2010(Xem: 51427)
20/11/2010(Xem: 127763)
...Trước hết bài nói truyện của thưọng tọa Thích Chân Tính đã sai lầm khi cho rằng giáo pháp Đầu Đà là giáo pháp tu hành khắc kỷ quá khich của ngoại đạo mà Thái tử Tất Đạt Đa đã từ khước và nên sau đó mới trở thành Đức Phật với giáo lý Trung Đạo. Trong bài nói truyện này, vô tình hay cố ý thượng tọa Thích Chân Tính đã cho rằng hạnh Đầu Đà (dhutanga) mà sư Minh Tuệ đang hành trì “không phải là giáo Phật giáo chính thống vì chính Đức Phật đã khước từ bỏ để theo giáo pháp Trung Đạo nên mới chứng ngộ giải thoát”...
Sư Thích Minh Tuệ, người thực hiện cuộc đi bộ khất thực khắp Việt Nam, đã trở thành một hiện tượng thu hút sự chú ý của đông đảo dư luận. Giờ đây, dù ông buộc phải dừng bước giữa chừng nhưng những ảnh hưởng của ông vẫn còn lan tỏa. Mới đây, Thượng tọa Thích Minh Đạo, trụ trì Tu viện Minh Đạo ở thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, bị giáo hội Phật giáo ở địa phương yêu cầu làm kiểm điểm sau khi "tán thán" sư Thích Minh Tuệ.