Bilingual: 151. Telegram From the Embassy in Vietnam to the Department of State

04/06/20233:23 SA(Xem: 645)
Bilingual: 151. Telegram From the Embassy in Vietnam to the Department of State

blankBilingual:
151. TELEGRAM FROM THE EMBASSY IN VIETNAM
TO THE DEPARTMENT OF STATE
CÔNG ĐIỆN TỪ ĐẠI SỨ QUÁN HOA KỲ TẠI VIỆT NAM
GỬI BỘ NGOẠI GIAO HOA KỲ

Author: Trueheart

TRanslated by Nguyên Giác


us-embassy-saigon-vietnam_200-2

 

 

151. Telegram From the Embassy in Vietnam to the Department of State

 

Saigon, June 4, 1963, 7 p.m.

 

Thuan asked me to come to his house at 3 PM to inform me of following decisions taken at just-concluded meeting with President:

1.

Re alleged blister gas, Thuan said authorities in Hue certain that tear gas only employed but thought it possible that individuals very close to exploding canister might have received skin burns. In any event, investigative commission had been appointed and had already left for Hue by air. Commission headed by General Don, head of ARVN, and includes Surgeon General and Chief of Ordnance Lt. Col. Liem of Thuan’s office. GVN does not plan to announce appointment this commission unless and until there is some public charge that agents other than tear gas employed.

2.

President has appointed commission to study and find solution to over-all Buddhist problem. Commission headed by Vice President Tho with Thuan and Minister of Interior Luong as members. Appointment of commission has already been publicly announced and first. meeting will be held this afternoon. In addition GVN already has “unofficial emissaries” in contact with Buddhist leaders and meeting of Nhu with leaders from Hue will proceed.

3.

Mayor of Tourane (Danang), whom Thuan described as politically inept, has been replaced by Col. Chau, presently Province Chief in Kien Hoa. Chau is outstanding Province Chief, a Buddhist from Central Vietnam, who has demonstrated excellent political touch in Kien Hoa.

4.

Authorities in Hue have been instructed to use “peaceful action” in dealing with crowds.

5.

Thuan said that the President had taken no decision on whether to visit Hue himself but had at least not ruled it out.

Above strikes me as somewhat more than a half a loaf and action satisfyingly swift. I expressed appreciation to Thuan on both counts. He expressed hope that we would be reassured and asked that we now give Vice President’s commission a chance to see what it could do about finding a solution.

I recommend that we do so.

Trueheart

 

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v03/d151

 

.... o ....

 

151. Công điện từ Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam gửi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ

 

Sài Gòn, ngày 4 tháng 6 năm 1963, 7 giờ tối.

[Bộ Trưởng Nguyễn Đình] Thuần yêu cầu tôi đến nhà Thuần lúc 3 giờ chiều để thông báo cho tôi những quyết định sau đây được đưa ra trong cuộc họp vừa kết thúc với Tổng Thống [Diệm]:

1.

Về cáo buộc hơi cay, Thuần cho biết chính quyền ở Huế chắc chắn rằng chỉ có hơi cay csử dụng nhưng cho rằng có thể những người ở rất gần lựu đạn khi phát nổ có thể đã bị bỏng da. Trong mọi trường hợp, ủy ban điều tra đã được chỉ định xong, và đã bay để tới Huế bằng đường hàng không. Ủy ban do Tướng [Trần Văn] Đôn, người chỉ huy QLVNCH đứng đầu ủy ban, và bao gồm Tổng Y sĩ kiêm Trưởng ban Quân khí, Trung tá Liêm của văn phòng Thuần. Chính phủ Việt Nam không có kế hoạch thông báo việc bổ nhiệm ủy ban này trừ khi và cho đến khi có tố giác từ công chúng là có sử dụng hóa chất khác ngoài hơi cay [để giải tán biểu tình].

2.

Tổng thống đã chỉ định ủy ban nghiên cứutìm ra giải pháp cho toàn bộ vấn đề Phật giáo. Ủy ban do Phó Tổng thống [Nguyễn Ngọc] Thơ làm Trưởng ban, Thuần và Bộ trưởng Nội vụ Lương làm ủy viên. Việc bổ nhiệm ủy ban đã được công bố công khai và cuộc họp đầu tiên sẽ được tổ chức vào chiều nay. Ngoài ra, Chính phủ Việt Nam đã có “các phái viên không chính thức” tiếp xúc với các nhà lãnh đạo Phật giáo và cuộc gặp của [Cố vấn Ngô Đình] Nhu với các nhà lãnh đạo từ Huế sẽ được tiến hành.

3.

Thị trưởng Đà Nẵng, người mà Thuần mô tả là kém cỏi về chính trị, đã được thay thế bởi Đại tá Châu, hiện là Tỉnh trưởng Kiến Hòa. Châu là Tỉnh trưởng xuất sắc, một Phật tử gốc miền Trung, đã thể hiện tài năng chính trị xuất sắc tại Kiến Hòa.

4.

Các nhà chức trách ở Huế đã được hướng dẫn sử dụng “hành động hòa bình” để đối phó với đám đông.

5.

Thuần nói Tổng thống Diệm chưa quyết định có đích thân đi thăm Huế hay không nhưng ít nhất cũng không loại trừ khả năng đó.

Các thông tin trên gây ấn tượng với tôi là hy vọngdiễn tiến tốt, và là hành động nhanh chóng một cách hài lòng. Tôi đánh giá cao Thuần về cả hai mặt. Thuần bày tỏ hy vọng rằng chúng ta sẽ yên tâm và đề nghị rằng bây giờ chúng ta cho ủy ban của Phó Tổng thống một cơ hội để xem họ có thể làm gì trong việc tìm ra giải pháp.

Tôi khuyên chúng ta cũng nên làm như vậy.

Trueheart (Quyền Đại sứ Hoa Kỳ tại VN)

 

....o....

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
24/08/2015(Xem: 9595)
Essence Of Prajñāpāramitā: Iha Śāriputra! (Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa: Này Xá Lợi Phất, Ngay Hiện Tiền Này!) Commentary by Zen Master Thích Tuệ Hải Compiled and translated by Milam Sudhana Edited by Oliver K. Luu Published by Ekayana Zen Publications (8/2023)
Pháp Hội Địa Tạng - Thứ Hai và Thứ Ba ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2023 tại chùa Bảo Quang, Santa Ana