Bilingual: 155. Telegram From the Embassy in Vietnam to the Department of State

05/06/20235:11 SA(Xem: 458)
Bilingual: 155. Telegram From the Embassy in Vietnam to the Department of State

 

blankBilingual:
155. TELEGRAM FROM THE EMBASSY IN VIETNAM
TO THE DEPARTMENT OF STATE 
CÔNG ĐIỆN TỪ ĐẠI SỨ QUÁN HOA KỲ TẠI VN
GỬI BỘ NGOẠI GIAO HOA KỲ

Author: Trueheart

Translated by Nguyên Giác


us-embassy-saigon-vietnam_200-2

155. Telegram From the Embassy in Vietnam to the Department of State

 

Saigon, June 6, 1963, 1 p.m.

 

1114. For Hilsman from Trueheart. Embassy telegram 1107. Thuan reports another full day on Buddhist problem yesterday and most encouraging progress. GVN commission (Vice President, Thuan and Luong) met from 4 to 10 pm with Buddhist leaders Thich Thien Minh (reftel) and Thich Thien Hoa (representing southern Buddhists). Entire ground had to be gone over again but result, Thuan said, was “precisely” same as Minh-Thuan agreement previously arrived at (reftel). Hence GVN representatives and Buddhist representatives have now officially reached full agreement on referendum. Thuan has assurance that President will ratify it and is also confident that Buddhists will. Minh left for Hue this morning, accompanied by Thuan’s “emissary,” and is expected to return in two or three days for final conclusion of agreement. At that point, full content of agreement will be published and Buddhist leaders will be received by President. Thuan said that Thich Tinh Khiet, octogenarian chief bonze now fasting in Hue, will also come to Saigon for final act. Thuan told me in great confidence that his “emissary”, who is sort of lay bonze—he lives the life of a bonze but does it at home—will live for the next few days with Minh and Khiet in pagoda at Hue to make sure that extremists do not upset agreement.

Meanwhile, truce as described reftel is to go into effect immediately. In this connection, Thuan said that in addition to removing uniformed men from vicinity of pagodas, he had this morning directed military authorities in I Corps area to avoid demonstrations of force as much as possible.

Also joint communique on yesterday’s GVN-Buddhist meeting was issued this morning. Full text follows. Operative portion states that exchange of views took place from 1600 to 2200 on the “desiderata of the faithful Buddhists enunciated by the General Association of Buddhists of Viet-Nam. The meeting took place in an atmosphere marked by cordiality and understanding”. Minh is described in communique as Vice President of Buddhist Association of Central Region and member of Committee of General Association of Buddhists of Viet-Nam charged with affairs of Buddhist students and youth.

Finally, President Diem is today delivering radio message. I do not yet have text but gist, according to Thuan, is that President has up to now left Hue affair to local authorities. Mistakes have been committed on both sides. President is concerned, asks for calm and time for him to settle problem.

I told Thuan that this was very gratifying and that I was sure that Washington was most appreciative of role he personally has played in it.

Thuan asked that we continue to hold closely details of agreement and means by which it was reached.

Trueheart

 

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v03/d155

 

.... o ....

 

 

155. Công điện từ Đại sứ quán Hoa Kỳ tại VN gửi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ

 

Sài Gòn, ngày 6 tháng 6 năm 1963, 1 giờ chiều.

1114. Gửi tới Hilsman, từ Trueheart. Điện tín của Đại sứ quán 1107. Thuần báo cáo cả ngày hôm qua về vấn đề Phật giáotiến bộ đáng khích lệ nhất. Ủy ban Chính phủ Việt Nam (Phó Tổng Thống Thơ, Thuần và Lương) gặp gỡ từ 4 đến 10 giờ chiều với các nhà lãnh đạo Phật giáo Thích Thiện Minh (đã nhắc trong văn thư trước) và Thích Thiện Hoa (đại diện Phật tử miền Nam). Toàn bộ vấn đề được rà soát lại nhưng kết quả, Thuận nói, “chính xác” như thỏa thuận giữa Thích Thiện Minh và Thuần đã đạt được trước đó (xem công điện cũ). Do đó, đại diện Chính phủ và đại diện Phật giáo giờ đây đã chính thức đạt được thỏa thuận hoàn toàn về trưng cầu dân ý. Thuần chắc chắn rằng Tổng thống Diệm sẽ phê chuẩn nó và cũng tin tưởng rằng Phật tử sẽ phê chuẩn. Thầy Thích Thiện Minh đã đi Huế sáng nay, cùng với “sứ giả” của Thuần và dự kiến sẽ quay lại sau hai hoặc ba ngày để hoàn tất thỏa thuận cuối cùng. Tại thời điểm đó, toàn bộ nội dung của thỏa thuận sẽ được công bố và các nhà lãnh đạo Phật giáo sẽ được Tổng Thống đón tiếp. Thuần nói rằng Thích Tịnh Khiết, vị pháp chủ 80 tuổi hiện đang tuyệt thực ở Huế, cũng sẽ vào Sài Gòn cho hành động cuối cùng. Thuận nói với tôi một cách rất tự tin rằng “sứ giả” của anh ấy, một loại cư sĩ —nhưng sống một cuộc sống y hệt một nhà sư tại nhà—sẽ sống vài ngày tới với Thầy Thiện Minh và Thầy Tịnh Khiết trong chùa ở Huế để đảm bảo rằng những kẻ cực đoan không làm đảo lộn thỏa thuận.

Trong khi đó, thỏa thuận ngừng công kích nhau như mô tả của công điện trước sẽ có hiệu lực ngay lập tức. Về vấn đề này, Thuần cho biết ngoài việc đưa tất cả những người mặc quân phục ra khỏi các khu vực xung quanh chùa, sáng nay ông đã chỉ đạo các cơ quan quân sự trong khu vực Quân đoàn I tránh biểu dương lực lượng càng nhiều càng tốt.

Ngoài ra, thông cáo chung về cuộc họp Chính phủ và Phật giáo ngày hôm qua đã được ban hành sáng nay. Toàn văn sẽ gửi sau. Phần điều hành nói rằng việc trao đổi quan điểm đã diễn ra từ 16:00 giờ đến 22:00 giờ về “bản văn nguyên thủy của tín đồ Phật giáo trung kiên do Tổng hội Phật giáo Việt Nam (General Association of Buddhists of Viet-Nam) đề ra. Buổi làm việc diễn ra trong bầu không khí thân mật và hiểu biết”. Thầy Thiện Minh được mô tả trong thông cáo là Phó Hội Trưởng Hội Phật Giáo Miền Trung (Vice President of Buddhist Association of Central Region) kiêm ủy viên Ủy Ban Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam (Committee of General Association of Buddhists of Viet-Nam) phụ trách công tác thanh niên sinh viên Phật tử.

Cuối cùng, Tổng thống Diệm hôm nay sẽ phát đi thông điệp qua đài phát thanh. Tôi chưa có văn bản nhưng có tóm lược theo ông Thuần là từ trước đến nay Tổng Thống đã giao lại việc Huế cho chính quyền địa phương. Sai lầm đã xảy ra ở cả hai phía. Tổng Thống quan ngại, yêu cầu bình tĩnh và cần thời gian để ông giải quyết vấn đề.

Tôi nói với Thuần rằng điều này rất hài lòng và tôi chắc chắn rằng Washington đánh giá cao nhất vai trò của cá nhân ông trong đó.

Thuần yêu cầu chúng tôi tiếp tục theo dõi chặt chẽ các chi tiết của thỏa thuậnphương tiện đạt được thỏa thuận.

Trueheart (Quyền Đại sứ Hoa Kỳ tại VN)

 

....o....

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
24/08/2015(Xem: 9599)
Essence Of Prajñāpāramitā: Iha Śāriputra! (Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa: Này Xá Lợi Phất, Ngay Hiện Tiền Này!) Commentary by Zen Master Thích Tuệ Hải Compiled and translated by Milam Sudhana Edited by Oliver K. Luu Published by Ekayana Zen Publications (8/2023)
Pháp Hội Địa Tạng - Thứ Hai và Thứ Ba ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2023 tại chùa Bảo Quang, Santa Ana