Bilingual: 158. Telegram From the Department of State to the Embassy in Vietnam

06/06/20233:56 SA(Xem: 732)
Bilingual: 158. Telegram From the Department of State to the Embassy in Vietnam

 

blankBilingual:
158. TELEGRAM FROM THE DEPARTMENT OF STATE
TO THE EMBASSY IN VIETNAM 

CÔNG ĐIỆN CỦA BỘ NGOẠI GIAO HOA KỲ
GỬI ĐẠI SỨ QUÁN HOA KỲ TẠI VIỆT NAM

Author: Rusk

Translated by Nguyên Giác


us-state-department

 

158. Telegram From the Department of State to the Embassy in Vietnam

 

Washington, June 8, 1963, 12:55 p.m.

Agree your decision not make public statement at this time. Unable judge here but if occasion arises you think public statement would deter repetition this sort of thing by Madame Nhu, Dept would highly approve.

You are requested inform Thuan or Diem under instructions that to counteract regrettable effect Madam Nhu’s statement some immediate and concrete move by GVN is essential. U.S. urgently suggests for example that Diem, under emergency powers available to him repeal French Decree Law 10 which discriminates against Buddhists. You are also instructed inquire officially whether Madam Nhu’s statement, which has at least semi-official character, was cleared in advance by GVN.

You should inform GVN orally or by note that in official U.S. view Madame Nhu’s intolerant statement has seriously weakened GVN’s position as defender of freedom against Communist tyranny and has greatly increased difficulty of U.S. role as supporter of GVN. Her statement will damage American public and Congressional support for GVN. U.S. Government cannot be expected continue aid and assist GVN at heavy cost in men and material unless this policy fully [Page 364]supported by American citizens. Any more statements by her of this nature may irreparably damage US-GVN cooperative effort at very time when this cooperation is showing successful results in defending Viet-Nam against communist aggression.

FYI—Above sent without awaiting full report your talk with Diem. Should nevertheless be transmitted to GVN as official U.S. position unless you have very good reasons for not doing so of which Dept unaware.

Rusk

    

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v03/d158

 

.... o ....

 

158. CÔNG ĐIỆN CỦA BỘ NGOẠI GIAO HOA KỲ
GỬI ĐẠI SỨ QUÁN HOA KỲ TẠI VIỆT NAM

 

Washington, ngày 8 tháng 6 năm 1963, 12:55 chiều.

Đồng ý với quyết định của ông là không đưa ra tuyên bố công khai vào lúc này. Chưa thể đánh giá ở đây nhưng nếu có cơ hội, ông nghĩ rằng nếu ông tuyên bố công khai sẽ ngăn chặn việc bà Nhu lặp lại điều này, Bộ sẽ rất tán thành.

Yêu cầu ông [Trueheart] thông báo cho Thuần hoặc Diệm theo chỉ thị rằng để chống lại hậu quả đáng tiếc mà lời tuyên bố của bà Nhu, một vài hành động cụ thểngay lập tức của Chính phủ Việt Nam là điều cần thiết. Ví dụ, Hoa Kỳ khẩn cấp đề nghị rằng Diệm, dưới quyền hạn khẩn cấp dành cho Tổng Thống, hãy bãi bỏ Nghị định 10 (Decree Law 10: Đạo dụ 10) của Pháp phân biệt đối xử với Phật tử. Đề nghị ông hỏi chính thức xem bản tuyên bố của bà Nhu [chụp mũ PG là VC], một bản văn có tính chất bán chính thức, đã được Chính phủ Việt Nam xác nhận trước hay không.

Ông nên thông báo cho Chính phủ Việt Nam bằng lời nói hoặc bằng văn thư rằng theo quan điểm chính thức của Hoa Kỳ, bản tuyên bố không khoan dung của Bà Nhu đã làm suy yếu nghiêm trọng vị thế của Chính phủ Việt Nam với tư cách là người bảo vệ tự do chống lại chế độ chuyên chế Cộng sản và đã làm tăng thêm khó khăn cho vai trò của Hoa Kỳ với tư cách là người ủng hộ Chính phủ Việt Nam. Tuyên bố của bà [chụp mũ Phât tử] sẽ làm tổn hại đến sự ủng hộ của công chúng Mỹ và Quốc hội đối với Chính phủ Việt Nam. Chính phủ Hoa Kỳ không thể tiếp tục viện trợ và hỗ trợ Chính phủ Việt Nam với chi phí nặng nề về nhân lựcvật chất trừ khi chính sách này được công dân Hoa Kỳ ủng hộ hoàn toàn. Bất kỳ phát biểu nào nữa của bà về bản chất này có thể làm tổn hại không thể khắc phục nỗ lực hợp tác giữa Hoa Kỳ và Chính phủ Việt Nam vào thời điểm mà sự hợp tác này đang cho thấy kết quả thành công trong việc bảo vệ Việt Nam chống lại sự xâm lược của cộng sản.

FYI (Để biết) — Ý kiến trên đã gửi tới ông mà không chờ báo cáo đầy đủ về cuộc nói chuyện của ông với ông Diệm. Tuy nhiên, ý kiến vừa nêu trên nên được chuyển đến Chính phủ Việt Nam với tư cáchquan điểm chính thức của Hoa Kỳ trừ khi ông có lý do rất chính đáng để không làm như vậy mà Bộ không hề hay biết.

Rusk (Bộ Trưởng Ngoại Giao Hoa Kỳ)

    

 

....o....

 
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
24/08/2015(Xem: 9599)
Essence Of Prajñāpāramitā: Iha Śāriputra! (Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa: Này Xá Lợi Phất, Ngay Hiện Tiền Này!) Commentary by Zen Master Thích Tuệ Hải Compiled and translated by Milam Sudhana Edited by Oliver K. Luu Published by Ekayana Zen Publications (8/2023)
Pháp Hội Địa Tạng - Thứ Hai và Thứ Ba ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2023 tại chùa Bảo Quang, Santa Ana