Bilingual: 159. Telegram From the Department of State to the Embassy in Vietnam

07/06/20234:15 SA(Xem: 473)
Bilingual: 159. Telegram From the Department of State to the Embassy in Vietnam

 

blankBilingual:
159. TELEGRAM FROM THE DEPARTMENT OF STATE
TO THE EMBASSY IN VIETNAM /
CÔNG ĐIỆN CỦA BỘ NGOẠI GIAO HOA KỲ
GỬI ĐẠI SỨ QUÁN HOA KỲ TẠI VIỆT NAM

 Author: Rusk

Translated by Nguyên Giác

 
the Department of State 2

 

159. Telegram From the Department of State to the Embassy in Vietnam

 

Washington, June 8, 1963, 5:37 p.m.

1196. As result preliminary study Buddhist problem here, following suggestions submitted for your consideration:

A. Immediate Actions

(1)

Since Decree Law 10 apparently one of chief Buddhist grievances, suggest GVN be urged repeal it immediately by decree without waiting for action by National Assembly, which we understand will not meet until September. Believe under his emergency powers Diem could thus demonstrate GVN good faith, move toward prompt solution this issue.

(2)

You or Nuncio suggest GVN avoid giving mourning for Pope John any official cast.

(3)

Believe might be well urge GVN at least temporarily play down Personalism in public pronouncements and GVN propaganda because of popular identification Personalism with Catholicism.

(4)

Believe it would be helpful if RVNAF now appointed Buddhist chaplains. Understand Buddhists may later demand this move and see no reason why GVN should not forestall them. In urging such action you might point out even US army has few Buddhist chaplains. Perhaps this matter could be raised on strictly military level, between MACV and ARVN, without going to GVN.

B. Institutional Channels for Buddhist-GVN Communication

(1)

At local level as we have previously suggested (Deptel 1170) believe recognition by GVN of village cult committees (Hoi Hung) would be most useful step. Probably GVN should not attempt create such committees where they don’t exist as they would then be patently creatures of GVN. Rather local GVN officials should be ordered to meet with them regularly, even if meetings non-productive, and meetings should be publicized.

(2)

At national level we earlier suggested creation of Dept Religious Affairs under direction respected lay Buddhist. After further consideration realize it would be difficult find person who could represent and be respected by all citizens of Viet-Nam with their wide variety of religious beliefs. Further, position of such a person in GVN would soon be made impossible by members President Diem’s family.

Alternatively suggest for Embassy’s consideration that GVN might be encouraged to create a National Religious Council (under whatever name seemed best) to which leaders all Buddhist and Christian denominations and sects would be invited to send representatives. Such an organization could be somewhat on model National Economic Council which has been favorably regarded by the GVN and would deal with Vice President Tho’s Commission.

(3)

DRV has two monks in National Assembly (point which was emphasized last meeting World Federation Buddhists). Might be very effective gesture for GVN to permit several monks or lay Buddhist leaders run for and win seats in August National Assembly elections.

C. In addition your consideration and comments on above suggestions, also request your estimate of whether or not specific political groups are behind Buddhist unrest, degree of political motivation Buddhist leaders and demonstrators, any evidence political groups gaining control of Buddhist organizations. Is there evidence Buddhist leaders are trying to organize rural population to support their demands? Also believe it important that we know whether Diem regards Buddhist “revolt” as primarily political or religious in motivation and would like your view.

 

Department is preparing on crash basis draft study on Buddhism in Viet-Nam based on consultation with Gard and other knowledgeable persons here and on quick review available documentation. Recommendations this telegram based on this study.

Dept will pouch study next week and suggests Embassy use it as starting point for more thorough study in Viet-Nam. This might be responsibility qualified Embassy officer who would be given authority work with and call on all parts Saigon Task Force. If Embassy desires, Dept will try arrange send Heavner who was in charge study here, to Saigon for about 10 days to help out with understanding final study would be Embassy responsibility. It would be difficult spare Heavner now and funds always a problem, but Dept prepared make every effort if requested by Embassy.

Rusk

 

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v03/d159

 

.... o ....

 

 

159. CÔNG ĐIỆN CỦA BỘ NGOẠI GIAO HOA KỲ
GỬI ĐẠI SỨ QUÁN HOA KỲ TẠI VIỆT NAM

 

Washington, ngày 8 tháng 6 năm 1963, 5:37 chiều.

 

1196. Như kết quả nghiên cứu sơ bộ vấn đề Phật giáo ở đây, sau đây xin đề nghị ông [quyền Đại sứ Trueheart] xem xét:

 

A. Hành động ngay lập tức

(1)

Kể từ khi Nghị định Luật 10 (Đạo dụ 10) dường như là một trong những bất bình chính của Phật giáo, đề nghị Chính phủ Việt Nam cần được thúc giục bãi bỏngay lập tức bằng nghị định mà không cần đợi hành động của Quốc hội, mà chúng tôi hiểu rằng sẽ không họp cho đến tháng 9/19633. Tin rằng dưới quyền hạn khẩn cấp của mình, ông Diệm có thể chứng tỏ thiện chí của Chính phủ Việt Nam, tiến tới giải pháp nhanh chóng cho vấn đề này.

(2)

Ông hoặc Khâm Sứ Vatican đề nghị Chính phủ Việt Nam tránh để tang cho Giáo hoàng John bất kỳ hình thứcn chính thức nào.

(3)

Tin rằng có thể thúc giục Chính phủ ít nhất là tạm thời giảm nhẹ Chủ nghĩa Nhân vị (Personalism) trong các tuyên bố công khai và tuyên truyền nào của Chính phủ vì sự đồng nhất phổ biến của Chủ nghĩa Nhân vị với Công giáo.

(4)

Tin rằng sẽ rất hữu ích nếu QLVNCH bây giờ bổ nhiệm các tuyên úy Phật giáo. Hãy hiểu rằng những người Phật tử sau này có thể yêu cầu hành động này và không thấy lý do gì tại sao Chính phủ Việt Nam không nên ngăn cản họ. Khi thúc giục hành động như vậy, ông có thể chỉ ra rằng ngay cả quân đội Hoa Kỳ cũng có một số tuyên úy Phật giáo. Có lẽ vấn đề này có thể được nêu ra trên bình diện quân sự nghiêm ngặt, giữa MACV và QLVNCH, mà không cần đến chính phủ VNCH.

B. Các Kênh Truyền thông giữa Phật giáo và Chính phủ Việt Nam

(1)

Ở cấp địa phương như chúng tôi đã đề xuất trước đây (trong Công điện Deptel 1170) tin rằng việc Chính phủ Việt Nam công nhận các ủy ban tín ngưỡng ở làng xã (Hoi Hung) sẽ là bước hữu ích nhất. Có lẽ Chính phủ Việt Nam không nên cố gắng tạo ra những ủy ban như vậy khi chúng không có sẵn, vì khi đó chúng sẽ là những sản phẩm của Chính phủ Việt Nam. Thay vào đó, các quan chức Chính phủ địa phương nên được yêu cầu gặp gỡ họ thường xuyên, ngay cả khi các cuộc họp không hiệu quả, và các cuộc họp nên được công khai.

(2)

Ở cấp quốc gia, trước đây chúng tôi đã đề nghị thành lập Ban Tôn giáo dưới sự chỉ đạo của các cư sĩ Phật tử đáng kính. Sau khi cân nhắc kỹ hơn, tôi nhận ra rằng sẽ rất khó để tìm được người có thể đại diện và được mọi công dân Việt Nam tôn trọng với nhiều tín ngưỡng tôn giáo khác nhau. Hơn nữa, vị trí của một người như vậy trong Chính phủ Việt Nam sẽ sớm bị các thành viên trong gia đình Tổng thống Diệm làm cho bất khả thi.

Ngoài ra, đề nghị Đại sứ quán xem xét rằng Chính phủ Việt Nam có thể được khuyến khích thành lập một Hội đồng Tôn giáo Quốc gia (dưới bất kỳ tên gọi nào có vẻ phù hợp nhất) mà các nhà lãnh đạo của tất cả các hệ phái và giáo phái Phật giáoThiên chúa giáo sẽ được mời cử đại diện. Một tổ chức như vậy có thể phần nào giống như Hội đồng Kinh tế Quốc gia kiểu mẫu đã được Chính phủ Việt Nam đánh giá cao và sẽ thương thuyết với Ủy ban của Phó Tổng thống Thơ.

(3)

VNDCCH có hai nhà sư trong Quốc hội (điểm được nhấn mạnh lần trước trong cuộc họp Liên đoàn Phật giáo Thế giới [World Federation Buddhists]). Có thể là một cử chỉ rất hiệu quả để Chính phủ Việt Nam cho phép một số nhà sư hoặc cư sĩ lãnh đạo Phật giáo tranh cử và giành ghế trong cuộc bầu cử Quốc hội vào tháng Tám.

C. Ngoài việc xem xétnhận xét của ông đối với các đề xuất trên, cũng yêu cầu ông ước tính liệu các nhóm chính trị cụ thể có đứng sau tình trạng bất ổn của Phật giáo hay không, mức độ động cơ chính trị của các nhà lãnh đạo và người biểu tình Phật giáo, bất kỳ bằng chứng nào cho thấy các nhóm chính trị giành quyền kiểm soát các tổ chức Phật giáo. Có bằng chứng nào cho thấy các nhà lãnh đạo Phật giáo đang cố gắng tổ chức người dân nông thôn để hỗ trợ các yêu cầu của họ không? Cũng tin rằng điều quan trọng là chúng tôi muốn biết liệu Diệm có coi “cuộc nổi dậy” của Phật giáo là động cơ chủ yếu mang tính chính trị hay tôn giáo hay không và chúng tôi muốn nghe quan điểm của ông [về chuyện này].

 

Bộ [Ngoại Giao Hoa Kỳ] đang khẩn cấp soạn dự thảo nghiên cứu về Phật giáo tại Việt Nam dựa trên tham khảo ý kiến của Gard và những người am hiểu khác ở đây và trên cơ sở xem xét nhanh các tài liệu sẵn có. Khuyến nghị bức điện này dựa trên nghiên cứu này.

Bộ sẽ tổng hợp nghiên cứu vào tuần tới và đề nghị Đại sứ quán sử dụng nó làm điểm xuất phát để nghiên cứu kỹ lưỡng hơn về Việt Nam. Đây có thể là trách nhiệm của viên chức Đại sứ quán có trình độ, người sẽ được trao quyền làm việc và kêu gọi tất cả các bộ phận của Lực lượng Đặc nhiệm Sài Gòn. Nếu ĐSQ mong muốn, Bộ sẽ cố gắng thu xếp cử Heavner phụ trách nghiên cứu tại đây, vào Sài Gòn khoảng 10 ngày để giúp tìm hiểu việc nghiên cứu cuối cùng sẽ do ĐSQ đảm trách. Sẽ rất khó để Heavner rảnh rỗi và kinh phí luôn là một vấn đề, nhưng Bộ đã sẵn sàng cố gắng hết sức nếu Đại sứ quán yêu cầu.

 

Rusk (Bộ Trưởng Ngoại Giao Hoa Kỳ)

 

 

....o....

 


Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
24/08/2015(Xem: 9628)
Essence Of Prajñāpāramitā: Iha Śāriputra! (Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa: Này Xá Lợi Phất, Ngay Hiện Tiền Này!) Commentary by Zen Master Thích Tuệ Hải Compiled and translated by Milam Sudhana Edited by Oliver K. Luu Published by Ekayana Zen Publications (8/2023)
Pháp Hội Địa Tạng - Thứ Hai và Thứ Ba ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2023 tại chùa Bảo Quang, Santa Ana