Bilingual: 162. Telegram From the Embassy in Vietnam to the Department of State

08/06/20233:20 SA(Xem: 1378)
Bilingual: 162. Telegram From the Embassy in Vietnam to the Department of State

blankBilingual:
162. TELEGRAM FROM THE EMBASSY IN VIETNAM
TO THE DEPARTMENT OF STATE /
CÔNG ĐIỆN TỪ ĐẠI SỨ QUÁN HOA KỲ TẠI VN
GỬI BỘ NGOẠI GIAO HOA KỲ

Author: Trueheart

Translated by Nguyên Giác


us-embassy-saigon-vietnam_200-2

 

162. Telegram From the Embassy in Vietnam to the Department of State

 

Saigon, June 10, 1963, 6 p.m.

 

1141.

Thuan reported at 9 am that he had made some progress in talks with Diem and Nhu following our meeting yesterday (reftel):        

1.

Re Decree Law 10, Diem said he could not repeal it by Presidential action because National Assembly in session. (This is probably correct reading of Constitution; it is perhaps debatable whether he could act under emergency powers but that the latter apply only to [Page 372]matters of “security and manpower mobilization”.) I asked about possibility of quick action by Assembly. Thuan said that this would take time because law long and complicated. I said that if, for example, prominent Deputy announced intention to introduce legislation and government let it be known that it would support it, this might be all that was necessary. Thuan said that he would try for this. 

2.

Answer to our inquiry was that WSM resolution had not been cleared in advance by GVN. Diem had objected to characterization of resolution as “Madame Nhu’s statement,” pointing out that it was product bf popular organization. Latter remark was made (and received) with a smile.

3.

Regarding reports of planned demonstrations in Saigon organized by Ngo Trong Hieu, Thuan said that President had telephoned Hieu in his presence and latter had denied report. In any case, Thuan said he had talked to Nhu as well about this and could assure me no such demonstrations would take place. Similarly for the reported action in Danang.

4.

Re pagoda at Hue, Thuan said he was still working on this but r hoped to arrange for assurances to be given people inside that they could leave without fear of arrests or other reprisals. This might not apply to certain government functionaries who were in pagoda.

5.

No GVN-sponsored ceremonies will be held for Pope John.

6.

Thuan confirmed that WSM resolution banned on radio and will not appear in the Vietnamese newspapers. In fact, we have not found it in any papers and VTVN informed USIS this morning that resolution had been broadcast two or three times before presidential order received to ban it.

7.

Regarding my statement to Thuan that I judged President was not interested in negotiations with Buddhist leaders until they were isolated, Thuan said President thought I had misunderstood; he wanted to isolate the extremists. I said I thought this was a distinction without a difference.    

8.

Thuan reported that Vice President Tho’s commission was meeting at 10 o’clock to consider new letter received from Saigon Buddhist leader. This letter was moderate in tone, acknowledged that GVN had taken certain steps in Hue, such as removing troops and traffic blocks, but asked for further action on cordoning off of pagoda. Thuan was hopeful that talks with Buddhists, including representatives from Hue, could continue.     

9.

Finally Thuan said that my remarks about air-dropping of leaflets in Hue and detaining of newsmen in Saigon had been passed to President, as had everything else I had told him.

Thuan asked when I would want to see the President to carry out my instructions officially. I replied that I had no particular interest in making demarches for their own sake, that I was primarily interested in seeing problem of Buddhists resolved. As Thuan seemed to be making some progress, I thought it might be a good idea to wait until after lunch before deciding about seeing the President. Thuan agreed but asked me to give him until tomorrow morning when we could have breakfast together and decide where to go from here. I said I would hold off until then, subject to any new instructions from Dept. I also said that what I would want to get across to President, apart from what was in my instructions, was that President should take this whole affair into his own hands and ensure that those negotiating with Buddhists were not undercut from any quarter.

In response to his query, I told Thuan that I had no plan to make any public statement at this time. He knows from our talk yesterday that I have authority to make one and I gathered from Thuan’s manner that this rather worries GVN.

Comment: Department will appreciate that I am handling instructions in such a way as in effect to be able to use them twice. Whether or not it will be desirable to repeat directly to Diem what Thuan has already told him is debatable. Unless the Department has objection, I propose to decide this in the light of progress Thuan is able to report tomorrow morning.

Since dictating above have received word Thuan wants to see me at 6 pm.

Trueheart

 

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v03/d162

 

.... o ....

 

162. CÔNG ĐIỆN TỪ ĐẠI SỨ QUÁN HOA KỲ TẠI VN

GỬI BỘ NGOẠI GIAO HOA KỲ

 

Sài Gòn, ngày 10 tháng 6 năm 1963, 6 giờ chiều.

 

1141.

[Bộ Trưởng Nguyễn Đình] Thuần nói lúc 9 giờ sáng rằng Thuần đã đạt được một số tiến bộ trong các cuộc đàm phán với Diệm và Nhu sau cuộc gặp của chúng tôi ngày hôm qua:

               

1.

Về Nghị định Luật 10 (Dụ số 10), ông Diệm cho biết Diệm không thể bãi bỏ nó bằng hành động của Tổng thống vì Quốc hội đang họp. (Đây có lẽ là cách đọc đúng Hiến pháp; có lẽ còn tranh cãi liệu Diệm có thể hành động dưới quyền lực khẩn cấp hay không nhưng quyền lực sau chỉ áp dụng cho các vấn đề về “an ninh và huy động nhân lực”.) Tôi đã hỏi về khả năng hành động nhanh chóng của Quốc Hội. Thuần cho rằng việc này sẽ mất thời gian vì luật dài và phức tạp. Tôi đã nói rằng, ví dụ, nếu một Thứ trưởng nổi tiếng thông báo ý định ban hành luật và chính phủ cho biết rằng họ sẽ ủng hộ dự luật đó, thì đây có thể là tất cả những gì cần thiết. Thuần cho biết sẽ cố gắng vì điều này.        

2.

Câu trả lời cho câu hỏi của chúng tôi là bản nghị quyết WSM (Phong trào Phụ nữ Liên đới của bà Nhu) đã không được Chính phủ Việt Nam thông qua trước. Ông Diệm đã phản đối việc mô tả nghị quyết là “tuyên bố của bà Nhu,” chỉ ra rằng đó là sản phẩm của tổ chức nhân dân. Nhận xét sau đó đã được thực hiện (và nhận được) với một nụ cười.   

3.

Về các báo cáo về các cuộc biểu tình được lên kế hoạch ở Sài Gòn do Ngô Trọng Hiếu tổ chức, Thuần nói rằng Tổng thống đã điện thoại cho Hiếu trước mặt ông và sau đó đã từ chối báo cáo. Trong mọi trường hợp, Thuần nói rằng Thuần cũng đã nói chuyện với Nhu về điều này và có thể đảm bảo với tôi rằng sẽ không có cuộc biểu tình nào như vậy xảy ra. Tương tự như vậy đối với hành động được báo cáo ở Đà Nẵng. 

4.

Về chuyện các chùa ở Huế, Thuần cho biết Thuần vẫn đang làm việc này nhưng hy vọng thu xếp để đảm bảo cho những người bên trong rằng họ có thể rời đi mà không sợ bị bắt giữ hoặc các hình thức trả thù khác. Điều này có thể không áp dụng cho một số quan chức chính phủ đang ở trong chùa.  

5.

Sẽ không có nghi lễ nào do Chính phủ Việt Nam bảo trợ được tổ chức cho Giáo hoàng John. 

6.

Thuần xác nhận rằng nghị quyết WSM (của bà Nhu chụp mũ các nhà sư là VC) bị cấm trên đài phát thanh và sẽ không xuất hiện trên báo chí Việt Nam. Trên thực tế, chúng tôi không tìm thấy nó trong bất kỳ bài báo nào và VTVN đã thông báo cho USIS sáng nay rằng nghị quyết đã được phát đi hai hoặc ba lần trước khi có lệnh cấm của tổng thống.  

7.

Về tuyên bố của tôi với Thuần rằng tôi đánh giá là Tổng thống không quan tâm đến việc đàm phán với các nhà lãnh đạo Phật giáo cho đến khi họ bị cô lập, Thuần nói rằng Tổng thống nghĩ rằng tôi đã hiểu lầm; ông muốn cô lập những kẻ cực đoan. Tôi nói tôi nghĩ đây là một sự phân biệt mà không có sự khác biệt.              

8.

Thuần báo cáo rằng ủy ban của Phó Tổng thống Thơ đang họp lúc 10 giờ để xem xét lá thư mới nhận được từ lãnh đạo Phật giáo Sài Gòn. Bức thư này có giọng điệu ôn hòa, thừa nhận rằng Chính phủ Việt Nam đã thực hiện một số bước ở Huế, chẳng hạn như loại bỏ quân đội và phong tỏa giao thông, nhưng yêu cầu hành động tiếp theo về việc phong tỏa chùa chiền. Thuần hy vọng rằng cuộc nói chuyện với Phật tử, bao gồm cả đại diện từ Huế, có thể tiếp tục.      

9.

Cuối cùng Thuần nói rằng những nhận xét của tôi về việc thả truyền đơn ở Huế và bắt giữ các nhà báo ở Sài Gòn đã được chuyển đến Tổng thống, cũng như mọi điều khác mà tôi đã nói với ông ấy.   

Thuần hỏi khi nào tôi muốn gặp Tổng thống để chính thức thi hành chỉ thị của tôi. Tôi trả lời rằng tôi không đặc biệt quan tâm đến việc thực hiện các cuộc tuần hành vì lợi ích riêng của họ, rằng tôi chủ yếu quan tâm đến việc giải quyết vấn đề của các Phật tử. Vì Thuần dường như đã đạt được một số tiến bộ, tôi nghĩ có lẽ nên đợi đến sau bữa trưa trước khi quyết định gặp Tổng thống. Thuần đồng ý nhưng yêu cầu tôi cho Thuần đến sáng mai để chúng tôi có thể ăn sáng cùng nhau và quyết định sẽ đi đâu từ đây. Tôi nói rằng tôi sẽ hoãn lại cho đến lúc đó, tùy thuộc vào bất kỳ chỉ thị mới nào từ Bộ. Tôi cũng nói rằng điều tôi muốn nói với Tổng thống, ngoài những gì trong chỉ thị của tôi, là Tổng thống nên tự tay giải quyết toàn bộ vụ việc này và đảm bảo rằng những người đàm phán với các Phật tử không bị chận lại từ bất kỳ ai.

Đáp lại câu hỏi của Thuần, tôi nói với Thuần rằng tôi không có kế hoạch đưa ra bất kỳ tuyên bố nào vào lúc này. Thuần biết từ cuộc nói chuyện của chúng tôi ngày hôm qua rằng tôi có thẩm quyền để làm một cái và tôi đã thu thập được từ phong cách của Thuần rằng điều này khá lo lắng cho Chính phủ Việt Nam.

Nhận xét: Bộ sẽ đánh giá cao việc tôi xử lý các hướng dẫn theo cách có hiệu lực để có thể sử dụng chúng hai lần. Việc có nên trực tiếp nhắc lại với ông Diệm những điều mà Thuần đã nói với ông ta hay không vẫn còn đang tranh cãi. Trừ khi Bộ [Ngoại Giao Hoa Kỳ] có ý kiến phản đối, tôi đề nghị quyết định việc này dựa trên tiến độ Thuần có thể báo cáo vào sáng mai.

Bây giờ thì có lời nhắn rằng, Thuận muốn gặp tôi lúc 6 giờ chiều.

Trueheart (Quyền Đại sứ Hoa Kỳ tại VN)

 

.... o ....

 

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
24/08/2015(Xem: 10807)
Thời Phật giáo xuống đường vào những năm 1960, anh Cao Huy Thuần là một nhà làm báo mà tôi chỉ là một đoàn sinh GĐPT đi phát báo. Thuở ấy, tờ LẬP TRƯỜNG như một tiếng kèn xông xáo trong mặt trận văn chương và xã hội của khuynh hướng Phật giáo dấn thân, tôi mê nhất là mục Chén Thuốc Đắng của Ba Cao do chính anh Thuần phụ trách. Đó là mục chính luận sắc bén nhất của tờ báo dưới hình thức phiếm luận hoạt kê. Rồi thời gian qua đi, anh Thuần sang Pháp và ở luôn bên đó. Đạo pháp và thế sự thăng trầm..
Nguồn tin của Báo Giác Ngộ từ quý Thầy tại Phật đường Khuông Việt và gia đình cho biết Giáo sư Cao Huy Thuần, một trí thức, Phật tử thuần thành, vừa trút hơi thở cuối cùng xả bỏ huyễn thân vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 7-7-2024 (nhằm mùng 2-6-Giáp Thìn), tại Pháp.
"Chỉ có hai ngày trong năm là không thể làm được gì. Một ngày gọi là ngày hôm qua và một ngày kia gọi là ngày mai. Ngày hôm nay mới chính là ngày để tin, yêu và sống trọn vẹn. (Đức Đạt Lai Lạt Ma 14)