Bilingual: 172. From the Embassy: Buddhists to avoid all manifestations / Phật tử sẽ tránh mọi biểu hiện

16/06/20234:31 SA(Xem: 1026)
Bilingual: 172. From the Embassy: Buddhists to avoid all manifestations / Phật tử sẽ tránh mọi biểu hiện

 

blankBilingual:
172. FROM THE EMBASSY:
BUDDHISTS TO AVOID ALL MANIFESTATIONS /
PHẬT TỬ SẼ TRÁNH MỌI BIỂU HIỆN

Author: Trueheart

Translated by Nguyên Giác


us-embassy-saigon-vietnam_200-2

172. Telegram From the Embassy in Vietnam to the Department of State

 

Saigon, June 14, 1963, 4 p.m.

 

1182.

Thuan telephoned me at home at lunch time, in an obviously jubilant mood. GVN-Buddhist meeting this morning had gone well. All preliminaries (preambles) had been disposed of and full agreement reached on first of five Buddhist demands (flags). Thuan said this was most difficult of five points—presumably he meant for GVN—and he thought remainder could be agreed this afternoon or at latest tomorrow morning.

Meanwhile, chief bonze Khiet is sending out nationwide order this afternoon calling on all Buddhists to avoid all manifestations and incidents, in view of favorable progress of talks with GVN. For its part, GVN commission, on order of President (Thuan stressed this point), is directing GVN authorities throughout country to suppress all barriers around temples, and so forth, taking care only to be on alert against VC incidents. Thuan thought VC likely to move when they saw GVN-Buddhist agreement was imminent. (I am inclined to agree with him.)

At conclusion meetings, Thuan said there would be a joint press conference.

Buddhist delegation is headed by Thien Minh, who represented Central Region at June 5 talks and who has full powers in writing from Khiet, according to Thuan. Other members are Tam Chau, Duc Ngiep, Tien Hoa, and Huyen Quang. Tri Quang is alternate delegate but he was not present this morning’s meeting. This is puzzling and conceivably ominous. Fact Khiet did not appear in person perhaps explained on protocol grounds; possibly he is waiting to be received by Diem at end of drama.

More details as available.

Trueheart

 

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v03/d172

 

.... o ....

 

172. CÔNG ĐIỆN TỪ ĐẠI SỨ QUÁN HOA KỲ TẠI VN


GỬI BỘ NGOẠI GIAO  HOA KỲ

 

Sài Gòn, ngày 14 tháng 6 năm 1963, lúc 4 giờ chiều.

 

1182.

[Bộ Trưởng Phủ Tổng Thống Nguyễn Đình] Thuần điện thoại cho tôi ở nhà vào giờ ăn trưa, trong tâm trạng rõ ràngvui mừng. Buổi họp với PG sáng nay đã diễn ra tốt đẹp. Tất cả các bước chuẩn bị (phần mở đầu) đã được giải quyếtđạt được thỏa thuận đầy đủ về yêu cầu đầu tiên trong số năm yêu cầu (các lá cờ) của Phật giáo. Thuần cho biết đây là điểm khó nhất trong số năm điểm—có lẽ anh ấy muốn nói đến Chính phủ Việt Nam—và Thuần nghĩ phần còn lại có thể được đồng ý vào chiều nay hoặc chậm nhất là sáng mai.

Trong khi đó, Trưởng lão Hòa thượng Thích Tịnh Khiết phát lệnh toàn quốc vào chiều nay kêu gọi toàn thể Phật tử tránh mọi biểu hiện và sự kiện bất trắc, vì tiến triển thuận lợi của cuộc đàm phán với chính phủ Việt Nam. Về phần mình, ủy ban CPVN, theo lệnh của Tổng thống (Thuần nhấn mạnh điểm này), đang chỉ đạo các cơ quan chức năng của CPVN trên toàn quốc gỡ bỏ tất cả các hàng rào xung quanh các ngôi chùa, v.v., chỉ cẩn thận đề phòng các sự kiện xảy ra từ phía VC. Thuần nghĩ VC có thể sẽ làm gì đó khi họ thấy thỏa thuận giữa Chính phủ và Phật giáo sắp xảy ra. (Tôi có xu hướng đồng ý chuyện này với Thuần.)

Tại các cuộc họp kết luận, Thuần cho biết sẽ có một cuộc họp báo chung.

Phái đoàn Phật giáo do Thầy Thiện Minh làm trưởng đoàn, người đã đại diện cho miền Trung tại cuộc hội đàm ngày 5 tháng 6 và là người có toàn quyền bằng văn bản từ Thầy Thích Tịnh Khiết, theo Thuần. Các thành viên khác là Thầy Tâm Châu, Thầy Đức Nghiệp, Thầy Tien Hoa (có lẽ Thầy Thiện Hoa, hay Thiện Hòa) và Thầy Huyền Quang. Thầy Trí Quangđại biểu dự khuyết nhưng không có mặt trong cuộc họp sáng nay. Điều này thật khó hiểu và đáng lo ngại. Sự thật Thầy Tịnh Khiết đã không xuất hiện trực tiếp có lẽ được giải thích trên cơ sở nghi thức; có thể Thầy Tịnh Khiết đang đợi gặp ông Diệm đón ở cuối vở kịch.

Thêm chi tiết như ở ghi chú.

Trueheart (Quyền Đại sứ Hoa Kỳ tại VN)

 

.... o ....

 

 Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
24/08/2015(Xem: 9599)
Essence Of Prajñāpāramitā: Iha Śāriputra! (Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa: Này Xá Lợi Phất, Ngay Hiện Tiền Này!) Commentary by Zen Master Thích Tuệ Hải Compiled and translated by Milam Sudhana Edited by Oliver K. Luu Published by Ekayana Zen Publications (8/2023)
Pháp Hội Địa Tạng - Thứ Hai và Thứ Ba ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2023 tại chùa Bảo Quang, Santa Ana