Bilingual. 228. President Diem broadcast a message / Tổng thống Diệm gửi thông điệp toàn dân

02/08/20233:15 SA(Xem: 654)
Bilingual. 228. President Diem broadcast a message / Tổng thống Diệm gửi thông điệp toàn dân

 

 

blankBilingual.
228. PRESIDENT DIEM BROADCAST A MESSAGE 
TỔNG THỐNG DIỆM GỬI THÔNG ĐIỆP TOÀN DÂN

 

Office-of-the-Historian-logo228. Editorial Note

On July 18, 1963, President Diem broadcast a message in which he informed the nation that, “at the proposal of the Interministerial Committee,” he had issued the following instructions:

“1—Ministerial order N. 358, dated July 9, 1963 regulating the display of Buddhist flag[s], be amended to extend its provisions, formerly applicable to the General Association of Buddhist[s] of Viet-Nam, to all sects which on their own initiative adopt the same flag.

“2—The Interministerial Committee closely cooperate with the Buddhist delegation in order to consider, inquire into and settle together, either by using reports and records or by investigation on the spot, if necessary, all complaints related to the implementation of the Joint Communiqué.

“3—lementation of the Joint Communiqué.”

 That all cadres of the public and private sectors at all levels, each in his own sphere, by word and deed, actively contribute to the imp

President Diem concluded his message by expressing his “hope that all of you, my compatriots, will take note of the utmost desire of conciliation of the government in settling the Buddhist problem.” He asked his listeners to “judge the facts objectively and to adopt an attitude and a behaviour which will permit no one to impede the march forward of our people in its mission of crushing the Communists for the salvation of the nation.” (American Foreign Policy: Current Documents, 1963, pages 860-861)

A translation of the message was transmitted to the Department in telegram 107 from Saigon, July 19. (Department of State, Central Files,POL 15-1 S VIET)

 

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v03/d228

 

.... o ....

 

228. GHI CHÚ CỦA BAN BIÊN TẬP
[CỦA BỘ NGOẠI GIAO HOA KỲ]

 

Ngày 18 tháng 7 năm 1963, Tổng Thống Diệm phát đi một thông điệp trong đó ông thông báo với quốc dân rằng, “theo đề nghị của Ủy Ban Liên Bộ,” ông đã ban hành chỉ thị sau đây:

“1—Sắc lệnh số 358, ngày 9 tháng 7 năm 1963 quy định việc treo [các] cờ Phật giáo, được sửa đổi để mở rộng các điều khoản trước đây áp dụng cho Tổng hội Phật giáo Việt Nam, cho tất cả các hệ phái. mà theo sáng kiến ​​của riêng họ áp dụng cùng một lá cờ.

“2—Ủy ban Liên bộ hợp tác chặt chẽ với phái đoàn Phật giáo để cùng nhau xem xét, điều tragiải quyết, bằng cách sử dụng các báo cáo và hồ sơ hoặc bằng cách điều tra tại chỗ, nếu cần, tất cả các khiếu nại liên quan đến việc thực hiện Thông cáo chung.

“3—Rằng tất cả các cán bộ của khu vực công và khu vực tư nhân ở tất cả các cấp, mỗi người trong lĩnh vực của mình, bằng lời nóiviệc làm, tích cực đóng góp vào việc thực hiện Thông cáo chung.”

Tổng thống Diệm kết thúc thông điệp của mình bằng cách bày tỏ “hy vọng rằng tất cả quý vị, đồng bào của tôi, sẽ lưu ý đến mong muốn hòa giải tối đa của chính phủ trong việc giải quyết vấn đề Phật giáo.” Ông yêu cầu thính giả “đánh giá sự việc một cách khách quan và có thái độ cũng như hành vi không cho phép bất kỳ ai cản trở bước tiến của nhân dân ta trong sứ mệnh tiêu diệt Cộng sản để cứu nước.” (American Foreign Policy: Current Documents, 1963, pages 860-861) (Chính sách đối ngoại của Mỹ: Tài liệu hiện hành, 1963, trang 860-861)

Bản dịch của thông điệp đã được chuyển đến Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ trong bức điện 107 từ Sài Gòn, ngày 19 tháng 7. (Bộ Ngoại giao, Hồ sơ Trung tâm, POL 15-1 S VIET)

(Ghi chú của người dịch: xin xem hồ sơ kế tiếp để thấy rõ toàn cảnh khi bài diễn văn trên được đọc.)

 

.... o ....

 

 Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
24/08/2015(Xem: 9628)
Essence Of Prajñāpāramitā: Iha Śāriputra! (Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa: Này Xá Lợi Phất, Ngay Hiện Tiền Này!) Commentary by Zen Master Thích Tuệ Hải Compiled and translated by Milam Sudhana Edited by Oliver K. Luu Published by Ekayana Zen Publications (8/2023)
Pháp Hội Địa Tạng - Thứ Hai và Thứ Ba ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2023 tại chùa Bảo Quang, Santa Ana