Bilingual. 228. President Diem broadcast a message / Tổng thống Diệm gửi thông điệp toàn dân

02/08/20233:15 SA(Xem: 1626)
Bilingual. 228. President Diem broadcast a message / Tổng thống Diệm gửi thông điệp toàn dân

 

 

blankBilingual.
228. PRESIDENT DIEM BROADCAST A MESSAGE 
TỔNG THỐNG DIỆM GỬI THÔNG ĐIỆP TOÀN DÂN

 

Office-of-the-Historian-logo228. Editorial Note

On July 18, 1963, President Diem broadcast a message in which he informed the nation that, “at the proposal of the Interministerial Committee,” he had issued the following instructions:

“1—Ministerial order N. 358, dated July 9, 1963 regulating the display of Buddhist flag[s], be amended to extend its provisions, formerly applicable to the General Association of Buddhist[s] of Viet-Nam, to all sects which on their own initiative adopt the same flag.

“2—The Interministerial Committee closely cooperate with the Buddhist delegation in order to consider, inquire into and settle together, either by using reports and records or by investigation on the spot, if necessary, all complaints related to the implementation of the Joint Communiqué.

“3—lementation of the Joint Communiqué.”

 That all cadres of the public and private sectors at all levels, each in his own sphere, by word and deed, actively contribute to the imp

President Diem concluded his message by expressing his “hope that all of you, my compatriots, will take note of the utmost desire of conciliation of the government in settling the Buddhist problem.” He asked his listeners to “judge the facts objectively and to adopt an attitude and a behaviour which will permit no one to impede the march forward of our people in its mission of crushing the Communists for the salvation of the nation.” (American Foreign Policy: Current Documents, 1963, pages 860-861)

A translation of the message was transmitted to the Department in telegram 107 from Saigon, July 19. (Department of State, Central Files,POL 15-1 S VIET)

 

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v03/d228

 

.... o ....

 

228. GHI CHÚ CỦA BAN BIÊN TẬP
[CỦA BỘ NGOẠI GIAO HOA KỲ]

 

Ngày 18 tháng 7 năm 1963, Tổng Thống Diệm phát đi một thông điệp trong đó ông thông báo với quốc dân rằng, “theo đề nghị của Ủy Ban Liên Bộ,” ông đã ban hành chỉ thị sau đây:

“1—Sắc lệnh số 358, ngày 9 tháng 7 năm 1963 quy định việc treo [các] cờ Phật giáo, được sửa đổi để mở rộng các điều khoản trước đây áp dụng cho Tổng hội Phật giáo Việt Nam, cho tất cả các hệ phái. mà theo sáng kiến ​​của riêng họ áp dụng cùng một lá cờ.

“2—Ủy ban Liên bộ hợp tác chặt chẽ với phái đoàn Phật giáo để cùng nhau xem xét, điều tragiải quyết, bằng cách sử dụng các báo cáo và hồ sơ hoặc bằng cách điều tra tại chỗ, nếu cần, tất cả các khiếu nại liên quan đến việc thực hiện Thông cáo chung.

“3—Rằng tất cả các cán bộ của khu vực công và khu vực tư nhân ở tất cả các cấp, mỗi người trong lĩnh vực của mình, bằng lời nóiviệc làm, tích cực đóng góp vào việc thực hiện Thông cáo chung.”

Tổng thống Diệm kết thúc thông điệp của mình bằng cách bày tỏ “hy vọng rằng tất cả quý vị, đồng bào của tôi, sẽ lưu ý đến mong muốn hòa giải tối đa của chính phủ trong việc giải quyết vấn đề Phật giáo.” Ông yêu cầu thính giả “đánh giá sự việc một cách khách quan và có thái độ cũng như hành vi không cho phép bất kỳ ai cản trở bước tiến của nhân dân ta trong sứ mệnh tiêu diệt Cộng sản để cứu nước.” (American Foreign Policy: Current Documents, 1963, pages 860-861) (Chính sách đối ngoại của Mỹ: Tài liệu hiện hành, 1963, trang 860-861)

Bản dịch của thông điệp đã được chuyển đến Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ trong bức điện 107 từ Sài Gòn, ngày 19 tháng 7. (Bộ Ngoại giao, Hồ sơ Trung tâm, POL 15-1 S VIET)

(Ghi chú của người dịch: xin xem hồ sơ kế tiếp để thấy rõ toàn cảnh khi bài diễn văn trên được đọc.)

 

.... o ....

 

 Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
Thời Phật giáo xuống đường vào những năm 1960, anh Cao Huy Thuần là một nhà làm báo mà tôi chỉ là một đoàn sinh GĐPT đi phát báo. Thuở ấy, tờ LẬP TRƯỜNG như một tiếng kèn xông xáo trong mặt trận văn chương và xã hội của khuynh hướng Phật giáo dấn thân, tôi mê nhất là mục Chén Thuốc Đắng của Ba Cao do chính anh Thuần phụ trách. Đó là mục chính luận sắc bén nhất của tờ báo dưới hình thức phiếm luận hoạt kê. Rồi thời gian qua đi, anh Thuần sang Pháp và ở luôn bên đó. Đạo pháp và thế sự thăng trầm..
Nguồn tin của Báo Giác Ngộ từ quý Thầy tại Phật đường Khuông Việt và gia đình cho biết Giáo sư Cao Huy Thuần, một trí thức, Phật tử thuần thành, vừa trút hơi thở cuối cùng xả bỏ huyễn thân vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 7-7-2024 (nhằm mùng 2-6-Giáp Thìn), tại Pháp.
"Chỉ có hai ngày trong năm là không thể làm được gì. Một ngày gọi là ngày hôm qua và một ngày kia gọi là ngày mai. Ngày hôm nay mới chính là ngày để tin, yêu và sống trọn vẹn. (Đức Đạt Lai Lạt Ma 14)