Bilingual. 237. Nolting: we should maximize this government’s chances of survival / Nolting: chúng ta nên tối đa hóa cơ hội sống sót của chính phủ ông Diệm

10/08/20234:12 SA(Xem: 608)
Bilingual. 237. Nolting: we should maximize this government’s chances of survival / Nolting: chúng ta nên tối đa hóa cơ hội sống sót của chính phủ ông Diệm

 

blankBilingual.
237. NOLTING: WE SHOULD MAXIMIZE
THIS GOVERNMENT’S CHANCES OF SURVIVAL 

NOLTING: CHÚNG TA NÊN TỐI ĐA HÓA
CƠ HỘI SỐNG SÓT CỦA CHÍNH PHỦ ÔNG DIỆM

 

us-embassy-saigon-vietnam_200-2237. Telegram From the Embassy in Vietnam to the Department of State

 

Saigon, July 25, 1963, 8 p.m.

134. Hilsman from Nolting. Deptel 112. delayed by servicing. I find myself more sanguine about prospects of GVN’s settling Buddhist problem and avoiding coup d’etat than general tenor reftel and SNIE.3 I would put question marks by all of first four numbered paragraphs reftel, which seem to me too gloomy—or at least too logical—for this situation. Without trying to spell out nuances of difference between our respective analyses, perhaps it is sufficient I feel that heat is slowly going out of this crisis and that this government is quite likely survive this crisis, as it has many others in past.

As you know, I also hold that, despite shortcomings of present GVN, it is government which stands best chance (as compared with realizable alternatives) of carrying to successful conclusion counterinsurgency effort here. Therefore, without putting all our eggs in one basket or alienating possible successor governments or leaders, we should, I think, help, by all means consistent with our own principles, to maximize this government’s chances of survival.

Since transmission your message, atmosphere has perceptibly calmed, at least on surface. GVN has at last gotten itself into sound posture on religious issue and may be said to be “one up” on Buddhists. In effect, GVN has pledged and repledged itself to implementation June 16 agreement and has offered Buddhists joint investigation any complaints on this score by examination of records or on-the-spot investigations.

If GVN pursues its initiative and avoids actions inconsistent with its announced policy of conciliation, Buddhist leadership may well find it best to settle on basis June 16 agreements and more radical elements will then, I think, cease agitation.

Just how solution of Buddhist issue will affect coup plotting it is impossible to say, but this is a threat which is always with us.

Thus for present I would advocate a course somewhere between para 5 (d) and (c). Specifically, I think we should publicly welcome conciliatory steps as they are taken by GVN, and any constructive steps taken by Buddhists, with view to encouraging more of same and disabusing those Buddhist leaders whose aims appear to be open-ended.

Finally, I agree that situation has not reached point where we can sensibly think about throwing our support to any particular alternative to Diem regime5 (para 6 reftel).

Nolting

 

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v03/d237

 

.... o ....

 

237. CÔNG ĐIỆN TỪ ĐẠI SỨ QUÁN HOA KỲ TẠI VN
GỬI BỘ NGOẠI GIAO HOA KỲ

 

Sài Gòn, 25 tháng 7, 1963, lúc 8 giờ tối.

134. Gửi Hilsman, từ Nolting. Deptel 112. (Xin tham khảo công điện số thứ tự 234)

Tôi bị chậm trễ do bởi dịch vụ. Tôi thấy mình lạc quan hơn về triển vọng giải quyết vấn đề Phật giáo của Chính phủ Việt Nam và tránh được đảo chính nhiều hơn là so với lời trong công điện tham khảo, và cả trong bản báo cáo tình báo SNIE (xem hồ sơ số thứ tự 217). Tôi sẽ đặt dấu chấm hỏi cho cả bốn đoạn được đánh số đầu tiên của phần kể lại, điều này đối với tôi có vẻ quá u ám—hoặc ít nhất quá logic—đối với tình huống này. Không cần cố gắng giải thích các sắc thái khác biệt giữa các phân tích tương ứng của chúng tôi, có lẽ tôi cảm thấy rằng sức nóng đang dần tan biến khỏi cuộc khủng hoảng này và chính phủ ông Điệm rất có thể sẽ sống sót sau cuộc khủng hoảng này, cũng như nhiều cuộc khủng hoảng khác trong quá khứ.

Như bạn (Hilsman) đã biết, tôi cũng cho rằng, bất chấp những thiếu sót của Chính phủ Việt Nam hiện tại, chính phủ có cơ hội tốt nhất (so với các lựa chọn thay thế có thể thực hiện được) để thực hiện thành công nỗ lực chống nổi dậy ở đây. Do đó, không bỏ tất cả trứng vào một giỏ hoặc xa lánh các chính phủ hoặc nhà lãnh đạo có thể kế nhiệm, tôi nghĩ, chúng ta nên giúp đỡ, bằng mọi cách phù hợp với nguyên tắc của chính mình, để tối đa hóa cơ hội tồn tại của chính phủ ông Điệm.

Kể từ khi truyền tải thông điệp của bạn, bầu không khí đã dịu đi rõ rệt, ít nhất là trên bề mặt. Chính phủ Việt Nam cuối cùng đã có tư thế vững chắc về vấn đề tôn giáo và có thể nói là “đi trước” đối với Phật tử. Trên thực tế, Chính phủ Việt Nam đã cam kết và cam kết thực hiện thỏa thuận ngày 16 tháng 6 và đã đề nghị Phật tử điều tra chung bất kỳ khiếu nại nào về điểm này bằng cách kiểm tra hồ sơ hoặc điều tra tại chỗ.

Nếu Chính phủ Việt Nam theo đuổi sáng kiến ​​của mình và tránh các hành động không phù hợp với chính sách hòa giải đã công bố, thì giới lãnh đạo Phật giáo có thể thấy tốt nhất là giải quyết dựa trên các thỏa thuận ngày 16 tháng 6 và các phần tử cấp tiến hơn sau đó sẽ chấm dứt kích động.

Việc giải quyết vấn đề Phật giáo sẽ ảnh hưởng đến âm mưu đảo chính như thế nào thì không thể nói được, nhưng đây là một hiểm họa luôn thường trực với chúng ta.

Vì vậy, hiện tại tôi sẽ ủng hộ một thái độđâu đó giữa đoạn 5 (d) và (c) (của hồ sơ thứ tự 234 do ông [Hilsman] ngày 23/7/1963). Cụ thể, tôi nghĩ chúng ta nên công khai hoan nghênh các bước hòa giải do Chính phủ Việt Nam thực hiện, và bất kỳ bước mang tính xây dựng nào được thực hiện bởi các Phật tử, nhằm khuyến khích nhiều hơn những điều tương tựvô hiệu hóa các nhà lãnh đạo Phật giáomục tiêu dường như khôngkết thúc.

Cuối cùng, tôi đồng ý rằng tình hình chưa đến mức mà chúng ta có thể suy nghĩ hợp lý về việc ủng hộ bất kỳ sự thay thế cụ thể nào đối với chế độ Diệm (đoạn 6 của công điện đã nêu). (ghi chú: bên lề giấy của công điện này lưu ở Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ có dòng chữ viết tay: "Chúng tôi [Bộ Ngoại Giao Mỹ] không có ý này [tức là, ý định thay thế ông Diệm] và tôi không nghĩ rằng chúng tôi đã nói điều đó.)

Nolting (Đại sứ Hoa Kỳ tại VN)

 

.... o ....

 Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
24/08/2015(Xem: 9629)
Essence Of Prajñāpāramitā: Iha Śāriputra! (Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa: Này Xá Lợi Phất, Ngay Hiện Tiền Này!) Commentary by Zen Master Thích Tuệ Hải Compiled and translated by Milam Sudhana Edited by Oliver K. Luu Published by Ekayana Zen Publications (8/2023)
Pháp Hội Địa Tạng - Thứ Hai và Thứ Ba ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2023 tại chùa Bảo Quang, Santa Ana