Bilingual. 245. Novice Bonze Huyhn Van Le Burned Himself To Death / Sa Di Huỳnh Văn Lễ (bồ Tát Thích Nguyên Hương) Tự Thiêu

16/08/20233:16 SA(Xem: 687)
Bilingual. 245. Novice Bonze Huyhn Van Le Burned Himself To Death / Sa Di Huỳnh Văn Lễ (bồ Tát Thích Nguyên Hương) Tự Thiêu

 

 

blankBilingual.
245. NOVICE BONZE HUYHN VAN LE BURNED HIMSELF TO DEATH 
SA DI HUỲNH VĂN LỄ (BỒ TÁT THÍCH NGUYÊN HƯƠNG) TỰ THIÊU

 

us-state-department245. Telegram From the Department of State to the Embassy in Vietnam 1

 

Washington, August 5, 1963, 3:03 p.m.

160. Embtel 173.2 Madame Nhu’s attack on Buddhists plus reported threat by Nhu (Reuters despatch of August 3)3 to crush Xa Loi as part of “coup” attempt appears here to indicate GVN may well be preparing move from conciliatory to strong repressive policy. Burning of second monk4 and “fortification” Xa Loi suggests Buddhists will not be easily put down.

If you have not already done so, you are to make it clear to Diem and Nhu that we regard both Nhu’s statements as inflammatory and most unwise. These statements give us as well as Buddhists little ground to hope GVN is actually interested in carrying out conciliatory policy promised by Diem on several occasions. You may say further that public opinion in US is such that if Xa Loi is “crushed”, they must expect that USG would promptly and publicly denounce the action.

Ball

.

NOTES:

 

(1) Source: Department of State, Central Files, SOC 14-1 S VIET. Secret; Operational Immediate; Limited Distribution. Drafted by Heavner and Kattenburg and approved by Hilsman. Repeated to CINCPAC for POLAD.

(2) Telegram 173, August 3, reported on Madame Nhu’s August 3 speech before a Women’s Paramilitary Youth training class. She “denounced the Buddhists as seditious elements who use the most odious Communist tactics to subvert the country.” (Daily Summary; Ibid., Daily Summaries: Lot 65 D 142. Telegram 173 is Ibid., Central Files, POL 6 S VIET)

(3) The Reuters despatch was printed in The New York Times, August 5.

(4) At noon, August 4, novice bonze Huyhn Van Le burned himself to death in front of the Monument aux Morts, Phan Thiet, Binh Thuan Province. This self-immolation was not part of a larger demonstration nor procession, and it was not witnessed by news reporters or photographers. Telegrams 178 and 183 from Saigon, August 5 and 6, contain reports of U.S. officials who later investigated the suicide. (Ibid., SOC 14-S VIET) Both telegrams are published in Declassified Documents 1975, 319B and 319C, respectively.

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v03/d245

 

.... o ....

 

245. CÔNG ĐIỆN CỦA BỘ NGOẠI GIAO HOA KỲ
GỬI ĐẠI SỨ QUÁN HOA KỲ TẠI VN (1)

 

Washington, ngày 5 tháng 8 năm 1963, lúc 3:03 chiều.

160. Embtel 173.(2)

Việc bà Ngô Đình Nhu chụp mũ các Phật tử cộng với việc ông Ngô Đình Nhu đe dọa (ghi lại trong bản tin của Reuters ngày 3 tháng 8) (3) sẽ đè bẹp Chùa Xá Lợi như một phần của âm mưu “đảo chính” xuất hiện ở đây cho thấy Chính phủ VN có thể đang chuẩn bị chuyển từ chính sách hòa giải sang chính sách đàn áp mạnh mẽ. Mới có thêm nhà sư thứ nhì tự thiêu (4) và có tin Chùa Xá Lợi củng cố phòng thủ, cho thấy Phật tử sẽ không dễ bị khuất phục.

Nếu bạn [Đại sứ Nolting] chưa nói rõ như vậy, thì bây giờ bạn [Đại sứ Nolting] phải nói rõ với Diệm và Nhu rằng chúng tôi [Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ] xem cả hai tuyên bố của ông Nhu và bà Nhu là kích động và thiếu khôn ngoan nhất. Những tuyên bố này cho chúng tôi cũng như những người Phật tử ít cơ sở để hy vọng Chính phủ Việt Nam thực sự quan tâm đến việc thực hiện chính sách hòa giải mà ông Diệm đã hứa nhiều lần. Có thể nói thêm rằng dư luận ở Mỹ cho rằng nếu Chùa Xá Lợi bị “đè bẹp” thì họ phải mong rằng USG (Chính phủ Mỹ) sẽ nhanh chóng và công khai lên án hành động đó.

George Ball (Thứ Trưởng Ngoại Giao Hoa Kỳ)

.

GHI CHÚ:

(1) Nguồn: Department of State, Central Files, SOC 14-1 S VIET. Bí mật; Hành động ngay lập tức; Phân phối hạn chế. Heavner và Kattenburg soạn thảo và được Roger Hilsman chấp thuận. Lặp lại CINCPAC cho POLAD.

(2) Tham khảo Điện tín 173, gửi ngày 3 tháng 8, tường trình về bài phát biểu ngày 3 tháng 8 của bà Ngô Đình Nhu trước một lớp huấn luyện Thanh niên Bán quân sự nữ. Bà Nhu “lên án những người theo đạo Phật là những phần tử nổi loạn sử dụng những thủ đoạn ghê tởm nhất của Cộng sản để lật đổ đất nước.” (Daily Summary; Ibid., Daily Summaries: Lot 65 D 142. Telegram 173 is Ibid., Central Files, POL 6 S VIET)

(3) Bản tin của Reuters được in trên tờ The New York Times, ngày 5 tháng 8/1963.

(4) Trưa ngày 4 tháng 8/1963, sa di Huỳnh Văn Lễ (Bồ Tát Thích Nguyên Hương) tự thiêu trước tượng đài Monument aux Morts, Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Vụ tự thiêu này không phải là một phần của cuộc biểu tình hay của đám rước nào lớn hơn, và nó không được các phóng viên hay nhiếp ảnh gia chứng kiến. Điện tín 178 và 183 từ Sài Gòn, ngày 5 và 6 tháng 8, có báo cáo của các quan chức Hoa Kỳ, những người sau đó đã điều tra vụ tự thiêu. (Sđd., SOC 14-S VIỆT) Cả hai bức điện lần lượt được công bố trong Các Tài Liệu Giải Mật 1975, 319B và 319C.

 

.... o ....

 Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
24/08/2015(Xem: 9593)
Essence Of Prajñāpāramitā: Iha Śāriputra! (Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa: Này Xá Lợi Phất, Ngay Hiện Tiền Này!) Commentary by Zen Master Thích Tuệ Hải Compiled and translated by Milam Sudhana Edited by Oliver K. Luu Published by Ekayana Zen Publications (8/2023)
Pháp Hội Địa Tạng - Thứ Hai và Thứ Ba ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2023 tại chùa Bảo Quang, Santa Ana