Bilingual. 260. Lodge: Tone of Army radio broadcasts has a strong Nhu flavor; it is also to be noted that within 24 hours of coup, radio broadcast lengthy Nhu directive calling on Republican Youth to support government action./

04/09/20233:13 SA(Xem: 655)
Bilingual. 260. Lodge: Tone of Army radio broadcasts has a strong Nhu flavor; it is also to be noted that within 24 hours of coup, radio broadcast lengthy Nhu directive calling on Republican Youth to support government action./

blankBilingual. 260. Lodge: Tone of Army radio broadcasts has a strong Nhu flavor; it is also to be noted that within 24 hours of coup, radio broadcast lengthy Nhu directive calling on Republican Youth to support government action./ ĐẠI SỨ LODGE: ĐÀI PHÁT THANH QUÂN ĐỘI MANG ĐẦY GIỌNG ĐIỆU ÔNG NHU; TRONG VÒNG 24 GIỜ ĐẦU CUỘC ĐẢO CHÍNH, ĐÀI PHÁT THANH ĐÃ PHÁT ĐI CHỈ THỊ DÀI DÒNG CỦA NHU KÊU GỌI ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG HÒA ỦNG HỘ HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ.

 

us-embassy-saigon-vietnam_200-2269. Telegram From the Embassy in Vietnam to the Department of State1

 

Saigon, August 23, 1963, 8 p.m.

314. CINCPAC for POLAD. For Hilsman. This is preliminary reply your 235.2

As of now, we feel reasonably sure that no military coup has taken place and that Palace is in control. Exact roles of Diem, Nhu and Madame Nhu are not clear but weight of evidence is that influence of Nhus has not diminished. Tone of Army radio broadcasts has a strong Nhu flavor; it is also to be noted that within 24 hours of coup, radio broadcast lengthy Nhu directive calling on Republican Youth to support government action.

Military are ostensibly working together and we know of no disagreements among them. However, we do not believe that military should be regarded as monolithic structure at this point. Specifically, we believe that there are at least three power elements in Army, represented by General Don, General Dinh and Colonel Tung. We are reasonably sure that Dinh and Tung are not taking orders from Don and we believe that each of three is getting direction from Palace. Further, both Dinh and Tung (who are known to detest each other) have military forces in Saigon. Should regular Army decide to take over in earnest, i.e., depose Diem, possibility of serious fighting in Saigon would be considerable, as Tung could be expected to defend Diem. He is thoroughly disliked and distrusted by Army and has always derived all his authority from Palace.

Lodge3

NOTES:

(1) Source: Department of State, Central Files, POL 2-4 S VIET. Secret; Operational Immediate; Limit Distribution. Repeated to CINCPAC.

(2) Document 268.

(3) On August 21, Ambassador Lodge was in Tokyo en route to Vietnam. He planned to stop off in Hong Kong before proceeding to Saigon. In the middle of the night he received a telephone call from the White House briefing him on the Diem government’s declaration of martial law and its attacks on the pagodas. Lodge was instructed to go to r Saigon as soon as possible, and the President authorized that a U.S. military airplane be made available to him. On the morning of August 22, Lodge took off for Saigon, an 11hour, non-stop flight from Tokyo. He arrived at Tan Son Nhut airport at 9:30 p.m., August 22. (Interview with Henry Cabot Lodge, August 4, 1965; Kennedy Library, Oral History Program) Mecklin in Mission in Torment, pp. 189-190, provides a dramatic account of Lodge’s arrival. Lodge did not present his credentials until August 26 and technically he was not U.S. Ambassador to Vietnam until then.

 

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v03/d269

 

.... o .....

 

 

269. ĐIỆN TÍN TỪ ĐẠI SỨ QUÁN HOA KỲ TẠI VN
GỬI BỘ NGOẠI GIAO HOA KỲ (1)

 

Sài Gòn, ngày 23 tháng 8 năm 1963, lúc 8 giờ tối.

314. CINCPAC cho POLAD.

[Đại sứ Lodge từ Sài Gòn] gửi tới Trợ lý Ngoại trường Đặc trách Viễn đông Roger Hilsman.

Đây là câu trả lời sơ bộ về điện tín 235 của ông (2)

Tính đến thời điểm hiện tại, chúng tôi cảm thấy khá chắc chắn rằng không có cuộc đảo chính quân sự nào xảy ra và Phủ Tổng Thống [của ông Ngô Đình Diệm] vẫn đang nắm toàn quyền tại VN. Vai trò chính xác của Tổng Thống Diệm, Cố vấn Ngô Đình Nhu và Bà Ngô Đình Nhu không rõ ràng nhưng có bằng chứng rõ ràng cho thấy ảnh hưởng của ông bà Nhu không hề suy giảm. Đài phát thanh Quân đội mang đậm giọng điệu của ông Ngô Đình Nhu; Cũng cần lưu ý rằng trong vòng 24 giờ đầu của cuộc đảo chính, đài phát thanh đã phát đi chỉ thị dài dòng của ông Nhu kêu gọi Đoàn Thanh niên Cộng hòa ủng hộ hành động của chính phủ.

Quân đội dường như đang làm việc cùng nhau và chúng tôi biết không có sự bất đồng nào giữa họ. Tuy nhiên, chúng tôi không tin rằng quân đội nên được coi là một cấu trúc nguyên khối vào thời điểm này. Cụ thể, chúng tôi cho rằng trong Quân đội có ít nhất ba thành phần quyền lực, đại diện [3 khối quyền lực trong quân đội] là Tướng Trần Văn Đôn, Tướng Tốn Thất Đính và Đại tá Lê Quang Tung. Chúng tôi tin chắc một cách hợp lý rằng Đính và Tung không nhận lệnh của Đôn và chúng tôi tin rằng mỗi người trong số ba người này đều nhận được sự chỉ đạo từ Phủ Tổng Thống. Hơn nữa, cả Đính và Tung (được biết là ghét nhau) đều có lực lượng quân sự đóng ở Sài Gòn. Nếu Quân đội chính quy quyết định chiếm quyền lực, tức là lật đổ Tổng Thống Diệm, khả năng xảy ra giao tranh nghiêm trọng ở Sài Gòn sẽ rất lớn, vì Tung dự kiến là sẽ bảo vệ ông Diệm. Tung không được phía quân đội tin tưởng và Tung bị quân đội ghét cay đắng, nhưng Tung được Phủ Tổng Thống trao cho trọn quyền lực.

Đại sứ Lodge (3)

GHI CHÚ:

(1) Nguồn: Bộ Ngoại giao, Hồ sơ Trung ương, POL 2-4 S viet. Bí mật; Hoạt động ngay lập tức; Giới hạn phân phối. Lặp lại với CINCPAC.

(2) Văn bản 268.

(3) Ngày 21 tháng 8, Đại sứ Lodge có mặt tại Tokyo trên đường đến Việt Nam. Lodge dự định dừng chân ở Hong Kong trước khi vào Sài Gòn. Vào giữa đêm, Lodge nhận được một cú điện thoại từ Bạch Ốc thông báo cho Lodge về việc chính phủ Diệm tuyên bố thiết quân luật và các cuộc tấn công vào các ngôi chùa toàn quốc VN. Lodge được chỉ thị phải đến Sài Gòn càng sớm càng tốt, và Tổng thống Kennedy đã cho phép cung cấp một máy bay quân sự Hoa Kỳ cho Lodge. Sáng ngày 22 tháng 8, Lodge cất cánh đi Sài Gòn, chuyến bay thẳng kéo dài 11 giờ từ Tokyo. Ông Lodge đến sân bay Tân Sơn Nhứt lúc 9 giờ 30 tối, ngày 22 tháng 8. (Theo cuộc Phỏng vấn Henry Cabot Lodge, ngày 4 tháng 8/1965; Thư viện Kennedy, Chương trình Lịch sử Khẩu truyền) Mecklin trong Mission in Torment, trang 189-190, kể lại đầy kịch tính về chuyến đi của Lodge [từ Tokyo tới Sài Gòn]. Lodge đã không xuất trình ủy nhiệm thư cho đến ngày 26 tháng 8 và về mặt kỹ thuật thì Lodge chưa phải là Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam cho đến lúc đó.

 

.... o ....

 Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
24/08/2015(Xem: 9630)
Essence Of Prajñāpāramitā: Iha Śāriputra! (Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa: Này Xá Lợi Phất, Ngay Hiện Tiền Này!) Commentary by Zen Master Thích Tuệ Hải Compiled and translated by Milam Sudhana Edited by Oliver K. Luu Published by Ekayana Zen Publications (8/2023)
Pháp Hội Địa Tạng - Thứ Hai và Thứ Ba ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2023 tại chùa Bảo Quang, Santa Ana