Bilingual. 274. General Kim: 1426 people (Buddhist monks and laymen) have been arrested. All of explosives and arms found in pagodas were planted.

08/09/20233:04 SA(Xem: 951)
Bilingual. 274. General Kim: 1426 people (Buddhist monks and laymen) have been arrested. All of explosives and arms found in pagodas were planted.

blank

Bilingual: 274. GENERAL KIM: 1426 PEOPLE (BUDDHIST MONKS AND LAYMEN) HAVE BEEN ARRESTED. ALL OF EXPLOSIVES AND ARMS FOUND IN PAGODAS WERE PLANTED. If US took clear stand against Nhus and in support of Army action to remove them from government, the Army (with exception of Colonel Tung) would unite in support of such an action and would be able to carry it out. He felt that retaining President, even though he personally did not like him, would be preferable providing all Ngo family influence could be permanently and effectively eradicated. / TƯỚNG KIM: 1426 NGƯỜI (TU SĨ PHẬT GIÁOCƯ SĨ) ĐÃ BỊ BẮT. TẤT CẢ CHẤT NỔ VÀ VŨ KHÍ TÌM THẤY TRONG CHÙA ĐỀU DO NGƯỜI ÔNG NHU CHỞ VÀO [ĐỂ VU KHỐNG]. Nếu Hoa Kỳ có lập trường rõ ràng chống lại ông bà Nhu và ủng hộ hành động của Quân đội nhằm loại bỏ họ khỏi chính phủ, thì Quân đội (ngoại trừ Đại tá Tung) sẽ đoàn kết ủng hộ hành động đó và có thể thực hiện được. Tướng Kim cảm thấy rằng giữ ông Diệm trong chức Tổng thống, mặc dù cá nhân ông không thích ông Diệm, sẽ tốt hơn nếu mọi ảnh hưởng của gia đình Ngô có thể bị xóa bỏ vĩnh viễnhiệu quả.

 

us-embassy-saigon-vietnam_200-2274. Telegram From the Embassy in Vietnam to the Department of State1

 

Saigon, August 24, 1963, 6 p.m.

320. CINCPAC for POLAD.

Following is memorandum of conversation between Rufus Phillips, Director of USOM Rural Affairs, and General Le Van Kim held on August 23:

Begin Text: Following are statements made to me by General Le Van Kim, currently acting as Deputy for Public Relations to General Don, during course of a conversation with him on 23 August 1963. General Kim is an old personal friend and asked that this conversation be kept in closest personal confidence.

General Kim opened conversation by saying, bitterly, that Army is now acting as puppet of Counselor Nhu, who tricked it into establishing martial law. The Army, including Generals Dinh and Don knew nothing of plans to raid Xa Loi and other pagodas. This was carried out by Colonel Tung’s Special Forces and combat police on Nhu’s secret orders. Nhu is now in control and General Don is taking orders directly from him.

According to Kim, 1426 people (Buddhist monks and laymen) have been arrested. All of explosives and arms found in pagodas were planted. Now the population believes the Army was responsible for repression of Buddhists and is turning against Army. Unless this situation is corrected and people are told truth, Army will be seriously handicapped in its fight against Communists.

General Kim said students from Faculties of Medicine and Pharmacy had held demonstrations on morning of 23rd. Kim felt these demonstrations were bound to spread, that students were on verge of violence. Riot control briefings had just been given to ARVN unit leaders on morning of 23rd and he hoped violence between Army and students could be avoided. However, Nhu had ordered Cao Xuan Vy (Director General of Youth) to organize a massive demonstration of Republican Youth involving over 500,000 people for 25th of August. Kim believes that such a demonstration, if it could be organized, would produce a riot of unimaginable proportions and, therefore, must be avoided. He said he doubted that Nhu would listen to any contrary advice about demonstrations.

I asked Kim if the Army was united. He said that Nhu had deliberately split the command between Colonel Tung, General Dinh and General Don and was dealing with each separately. Don (who is [Page 614]his brother-in-law) does not command much natural support among officer corps but most of other Generals and senior officers, he felt, could be rallied around him (Don). Key question was where did US stand. If US took clear stand against Nhus and in support of Army action to remove them from government, the Army (with exception of Colonel Tung) would unite in support of such an action and would be able to carry it out. He felt that retaining President, even though he personally did not like him, would be preferable providing all Ngo family influence could be permanently and effectively eradicated. It was not just a question of getting rid of Nhus, he said, but of also removing their followers from scene.

Finally, Kim said that he and seven other general officers had been obliged on 22 August to sign an oath of loyalty to President Diem which fully supported actions taken by government against Buddhists. He said US must not be fooled by this document, that vast majority of Army and most of Generals who signed document, did not approve of repression of Buddhists but had to sign at this time or expose themselves to individual elimination by Counselor Nhu.

Lodge

NOTES:

(1) Source: Department of State, Central Files, SOC 14-1 S VIET. Secret; Operational Immediate; Limit Distribution. Repeated to CINCPAC. Hilsman cites this telegram in To Move a Nation, pp. 484-485, as part of an approach by Vietnamese Generals to American officials.

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v03/d274

 

.... o ....

 

274. ĐIỆN TÍN TỪ ĐẠI SỨ QUÁN HOA KỲ TẠI VN
GỬI BỘ NGOẠI GIAO HOA KỲ (1)

 

Sài Gòn, ngày 24 tháng 8 năm 1963, lúc 6 giờ chiều.

320. CINCPAC cho POLAD.

Sau đây là bản ghi nhớ về cuộc nói chuyện giữa Rufus Phillips (Giám đốc USOM Nông thôn), và Chuẩn tướng Lê Văn Kim vào ngày 23/8:

Bắt đầu bản văn [kể về cuộc nói chuyện]:

 Sau đây là những lời tôi [Rufus Phillips] nghe trực tiếp từ Tướng Lê Văn Kim, người hiện đang giữ chức vụ Phó Giám Đốc Phòng Quan hệ Công chúng của Tướng Trần Văn Đôn, trong cuộc nói chuyện riêng giữa tôi với Tướng Kim vào ngày 23 tháng 8 năm 1963. Tướng Kim là một người bạn lâu năm của tôi và đã yêu cầu rằng cuộc nói chuyện này cần được giữ rất là bí mật.

Tướng Kim mở đầu cuộc nói chuyện bằng câu nói cay đắng rằng Quân đội hiện đang đóng vai bù nhìn của Cố vấn Ngô Đình Nhu, người đã lừa gạt họ để thiết lập thiết quân luật. Quân đội trong đó có tướng Tôn Thất Đinh và Tướng Trần Văn Đôn không biết gì về kế hoạch đột kích Chùa Xá Lợi và các chùa khác. Việc này được lực lượng đặc biệt của Đại tá Lê Quang Tung và cảnh sát chiến đấu thực hiện theo lệnh bí mật của Nhu. Ông Nhu hiện đang nắm quyền kiểm soát và Tướng Đôn cũng đang nhận lệnh trực tiếp từ ông Nhu.

Theo Tướng Kim, 1426 người (tu sĩ Phật giáocư sĩ) đã bị bắt. Tất cả chất nổ và vũ khí được tìm thấy trong chùa đều do người ông Nhu chở vào [để vu khống]. Giờ đây người dân tin rằng Quân đội chịu trách nhiệm đàn áp Phật tử và người dân đang quay lưng lại với Quân đội. Trừ khi tình trạng này được khắc phục và người dân được nói ra sự thật, nếu không Quân đội sẽ gặp bất lợi nghiêm trọng trong cuộc chiến chống Cộng sản.

Tướng Kim cho biết, sinh viên Khoa Y Dược đã tổ chức biểu tình vào sáng ngày 23. Kim cảm thấy những cuộc biểu tình này chắc chắn sẽ lan rộng và sinh viên có nguy cơ xảy ra bạo lực. Các cuộc họp giao ban về kiểm soát bạo loạn vừa được trao cho các lãnh đạo đơn vị QLVNCH vào sáng ngày 23 và ông hy vọng bạo lực giữa Quân đội và sinh viên có thể tránh được. Tuy nhiên, ông Nhu đã ra lệnh cho Cao Xuân Vỹ (Tổng Giám đốc Thanh niên) tổ chức một cuộc biểu tình rầm rộ của Đoàn Thanh niên Cộng hòa với hơn 500.000 người vào ngày 25 tháng 8. Tướng Kim tin rằng một cuộc biểu tình như vậy, nếu có thể được tổ chức, sẽ dẫn tới một cuộc bạo loạn ở quy mô không thể tưởng tượng được và do đó cần phải tránh. Ông nói rằng ông nghi ngờ rằng Nhu sẽ có thể lắng nghe bất kỳ lời khuyên trái ngược nào về các cuộc biểu tình.

Tôi [Rufus Phillips] hỏi Tướng Kim rằng Quân đội có đoàn kết không. Ông cho rằng Nhu đã cố tình chia quyền chỉ huy giữa Đại tá Tung, Tướng Định và Tướng Đôn; và ông Nhu ra lệnh riêng từng người. Tướng Kim trả lời rằng Tướng Đôn (em gái ruột của Tướng Đôn là vợ của Tướng Kim) không nhận được nhiều sự ủng hộ tự nhiên trong giới sĩ quan nhưng Tướng Kim cảm thấy hầu hết các Tướng lĩnh và sĩ quan cấp cao khác có thể tập hợp xung quanh Tướng Đôn. Câu hỏi quan trọng là Mỹ đứng ở đâu. Nếu Hoa Kỳ có lập trường rõ ràng chống lại ông bà Nhu và ủng hộ hành động của Quân đội nhằm loại bỏ họ khỏi chính phủ, thì Quân đội (ngoại trừ Đại tá Tung) sẽ đoàn kết ủng hộ hành động đó và có thể thực hiện được. Tướng Kim cảm thấy rằng giữ ông Diệm trong chức Tổng thống, mặc dù cá nhân ông không thích ông Diệm, sẽ tốt hơn nếu mọi ảnh hưởng của gia đình Ngô có thể bị xóa bỏ vĩnh viễnhiệu quả. Tướng Kim nói, vấn đề không chỉ là loại bỏ ông bà Nhu mà còn là loại bỏ những người ủng hộ ông bà Nhu ra khỏi hiện trường.

Cuối cùng, Tướng Kim nói rằng ông và bảy tướng lĩnh khác đã bị buộc phải ký vào ngày 22 tháng 8 bản văn tuyên thệ trung thành với Tổng thống Diệm và ủng hộ hoàn toàn các hành động của chính phủ Diệm chống lại Phật tử. Tướng Kim nói rằng Hoa Kỳ đừng để bị lừa bởi văn kiện này, rằng đại đa số quân đội và hầu hết các tướng lĩnh đã ký văn bản này thực sự không ủng hộ việc đàn áp Phật tử, mà họ buộc phải ký vì nếu không ký, sẽ bị lộ ra, và rồi Cố vấn Nhu sẽ thủ tiêu cá nhân họ. [Hết lời kể của Rufus Phillips]

Lodge (Đại sứ Hoa Kỳ tại VN)

GHI CHÚ:

(1) Nguồn: Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Hồ sơ Trung ương, SOC 14-1 S viet. Bí mật; Hoạt động ngay lập tức; Giới hạn phân phối. Lặp lại với CINCPAC. Roger Hilsman (Phụ tá Ngoại Trưởng Hoa Kỳ về Viễn Đông) trích dẫn bức điện tín này trong sách To Move a Nation, trang 484-485, như một phần trong cách tiếp cận của các Tướng lĩnh Việt Nam với các quan chức Mỹ.

 

.... o ....

 Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
24/08/2015(Xem: 9629)
Essence Of Prajñāpāramitā: Iha Śāriputra! (Tinh Túy Bát Nhã Ba La Mật Đa: Này Xá Lợi Phất, Ngay Hiện Tiền Này!) Commentary by Zen Master Thích Tuệ Hải Compiled and translated by Milam Sudhana Edited by Oliver K. Luu Published by Ekayana Zen Publications (8/2023)
Pháp Hội Địa Tạng - Thứ Hai và Thứ Ba ngày 11 và 12 tháng 9 năm 2023 tại chùa Bảo Quang, Santa Ana