Bilingual. 302. Memorandum From Forrestal to President Kennedy: A committee of generals has been formed for the purpose of bringing about a military coup within a week.

01/10/20233:22 SA(Xem: 758)
Bilingual. 302. Memorandum From Forrestal to President Kennedy: A committee of generals has been formed for the purpose of bringing about a military coup within a week.

blank
Bilingual. 302. Memorandum From Forrestal to President Kennedy: A committee of generals has been formed for the purpose of bringing about a military coup within a week. We also have a report of parallel coup plans by certain civilian leaders. This group includes the labor leader, Tran Quoc Buu, and puts up General (Big) Minh as President. The present policy toward South Vietnam: (a) The United States cannot support a government in South Vietnam which is dominated by Counselor Nhu. (b) While the United States would prefer to retain President Diem in office, we have serious doubts that it can effectively be done. We should leave to the Vietnamese military leaders the decision whether Diem can be preserved. // Bản ghi nhớ do Forrestal gửi Tổng Thống Kennedy: Một ủy ban gồm các tướng lĩnh đã được thành lập với mục đích tiến hành một cuộc đảo chính quân sự trong vòng một tuần lễ nữa. Chúng tôi cũng có tin nhận được về các kế hoạch đảo chính song song của một số nhà lãnh đạo dân sự. Nhóm này bao gồm lãnh đạo công đoàn Trần Quốc Bửu và họ tính đưa Tướng (Big) Minh lên làm Tổng Thống. Chính sách đối với Nam VN: (a) Hoa Kỳ không thể hỗ trợ một chính phủ ở miền Nam Việt Nam do Cố vấn Nhu thống trị. (b) Trong khi Hoa Kỳ muốn giữ Tổng thống Diệm ở chức Tổng Thống VNCH, chúng tôi thực sự nghi ngờ liệu điều đó có thể thực hiện được một cách hiệu quả hay không. Chúng ta nên để cho các tướng Việt Nam quyết định xem có thể giữ ông Diệm ở lại [chức Tổng Thống] hay không.

 

national security council logo302. Memorandum From Michael V. Forrestal of the National Security Council Staff to the President1

 

Washington, August 27, 1963.

VIETNAM

You will meet this afternoon at 4 p.m. with the principal officials concerned with our policies in South Vietnam, including Mr. Murrow and Ambassador Nolting.

Roger Hilsman and Bill Colby (CIA) will be prepared to report to you on the most recent developments. A committee of generals has been formed for the purpose of bringing about a military coup within a week. It is contemplated that the government would be formed after the coup, to be headed by Vice-President Tho, and will include some military officers in cabinet positions. The generals have asked for a token of U.S. good faith in the form of an innocuous message over the Voice of America.

We also have a report of parallel coup plans by certain civilian leaders. This group includes the labor leader, Tran Quoc Buu, and puts up General (Big) Minh as President.

The purpose of the meeting is largely to inform you of latest developments and progress in planning. Ambassador Nolting will be available.

You may wish to close the meeting by restating the present policy toward South Vietnam in something like the following terms:

(a) The United States cannot support a government in South Vietnam which is dominated by Counselor Nhu.

(b) While the United States would prefer to retain President Diem in office, we have serious doubts that it can effectively be done. We should leave to the Vietnamese military leaders the decision whether Diem can be preserved.

(c) The fundamental objective of the United States in South Vietnam has not changed: it will continue to give wholehearted support to the prosecution of the war against the Viet Cong terrorists, and will continue assistance to any government in South Vietnam which shows itself capable of sustaining this effort.

.

You may wish to emphasize the great importance of highly coordinated collective action by the government officials and agencies involved here in Washington.

At the moment coordination is being carried on through Roger Hilsman’s office.

MF

NOTES:

Source: Kennedy Library, National Security Files, Vietnam Country Series, 8/24/63-8/31/63, Memos and Miscellaneous. Top Secret.

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v03/d302

 

.... o ....

 

302. BẢN GHI NHỚ CỦA MICHAEL V. FORRESTAL
(VIÊN CHỨC HỘI ĐỒNG AN NINH QUỐC GIA)
GỬI TỔNG THỐNG KENNEDY (1)

 

Washington, ngày 27 tháng 8 năm 1963.

VIỆT NAM

Chiều nay lúc 4 giờ chiều, Tổng Thống [Kennedy] sẽ gặp các quan chức chính yếuliên quan đến chính sách của chúng ta ở miền Nam Việt Nam, trong đó có ông Edward Murrow (Giám đốc Phòng Thông tin Hoa Kỳ) và Đại sứ Nolting.

Roger Hilsman (Phụ tá Ngoại trưởng về Viễn Đông) và Bill Colby (CIA) sẽ sẵn sàng báo cáo cho Tổng thống về những diễn biến gần đây nhất. Một ủy ban gồm các tướng lĩnh đã được thành lập với mục đích tiến hành một cuộc đảo chính quân sự trong vòng một tuần lễ nữa. Dự tính rằng chính phủ được thành lập sau cuộc đảo chính sẽ đứng đầu là Phó Tổng Thống Nguyễn Ngọc Thơ và sẽ bao gồm một số sĩ quan quân đội vào các vị trí trong nội các. Các tướng lĩnh đã yêu cầu thể hiện thiện chí của Hoa Kỳ dưới hình thức một thông điệp vô thưởng vô phạt trên Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA.

Chúng tôi cũng có tin nhận được về các kế hoạch đảo chính song song của một số nhà lãnh đạo dân sự. Nhóm này bao gồm lãnh đạo công đoàn Trần Quốc Bửu và họ tính đưa Tướng (Big) Minh lên làm Tổng Thống.

Mục đích của cuộc họp phần lớn là để thông báo cho ngài [Tổng Thống Kennedy] về những chuyển biên và bước tiến mới nhất trong việc lập kế hoạch. Đại sứ Nolting sẽ có mặt.

Ngài [Tổng Thống Kennedy] có thể muốn kết thúc cuộc họp bằng cách trình bày lại chính sách hiện tại đối với miền Nam Việt Nam bằng những điều khoản như sau:

(a) Hoa Kỳ không thể hỗ trợ một chính phủ ở miền Nam Việt Nam do Cố vấn Nhu thống trị.

(b) Trong khi Hoa Kỳ muốn giữ Tổng thống Diệm ở chức Tổng Thống VNCH, chúng tôi thực sự nghi ngờ liệu điều đó có thể thực hiện được một cách hiệu quả hay không. Chúng ta nên để cho các tướng Việt Nam quyết định xem có thể giữ ông Diệm ở lại [chức Tổng Thống] hay không.

(c) Mục tiêu cơ bản của Hoa Kỳ ở miền Nam Việt Nam không thay đổi: Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hết lòng ủng hộ việc tiến hành cuộc chiến chống lại quân khủng bố Việt Cộng, và sẽ tiếp tục hỗ trợ bất kỳ chính phủ nào ở miền Nam Việt Nam chứng tỏ được khả năng của mình về duy trì nỗ lực này.

.

Ngài [Tổng Thống Kennedy]  có thể muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của hành động tập thể có tính phối hợp cao của các quan chức chính phủ và các cơ quanliên quan ở Washington.

Hiện tại, sự phối hợp đang được tiến hành thông qua văn phòng của Roger Hilsman.

MF (Michael V. Forrestal, viên chức Hội đồng An ninh Quốc gia)

GHI CHÚ:

(1) Nguồn: Thư viện Kennedy, Hồ sơ An ninh Quốc gia, Loạt bài về Đất nước Việt Nam, 24/8/63-8/31/63, Các bản ghi nhớ và các hồ sơ khác. Bí mật hàng đầu.

 

.... o ....

 


Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
24/08/2015(Xem: 9902)
Nhân dịp lễ tụng Luật Tạng Pali 10 ngày, trời người hoan hỉ khi hơn 4000 tăng ni và Phật tử từ các nước Đông Nam Á về tham dự, Ni sư TN Giới Hương (Trụ trì Chùa Hương Sen, California, Hoa Kỳ), quý sư cô và Phật tử xa gần đã thành tâm cúng dường tịnh tài và 3000 cuốn kinh do Chùa Hương Sen biên soạn.
Trước đông đảo chư Trưởng lão Hòa thượng, chư Thượng tọa Đại đức Tăng ni và đồng bào Phật tử, lễ tấn phong Trụ trì chùa Bảo Quang đã được long trọng diễn ra vào lúc 11 giờ sáng ngày 2 tháng 12 năm 2023 tại sân trước chánh điện chùa.
Thay mặt nhân dân Hoa Kỳ, chúng tôi xin chia sẻ lời chia buồn sâu sắc đến nhân dân Việt Nam và tín đồ Phật Giáo trên toàn thế giới trước sự viên tịch của Đại Lão Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ, nhà lãnh đạo lỗi lạc của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.