Bilingual. 12. Lodge: There is no turning back because there is no possibility, in my view, that the war can be won under a Diem administration,

12/10/20233:44 SA(Xem: 684)
Bilingual. 12. Lodge: There is no turning back because there is no possibility, in my view, that the war can be won under a Diem administration,

blank
Bilingual. 12. Lodge: There is no turning back because there is no possibility, in my view, that the war can be won under a Diem administration, still less that Diem or any member of the family can govern the country in a way to gain the support of the people who count, i.e., the educated class in and out of government service, civil and military—not to mention the American people. In the last few months (and especially days), they have in fact positively alienated these people to an incalculable degree. Explosiveness of the present situation which may well lead to riots and violence if issue of discontent with regime is not met. Out of this could come a pro-Communist or at best a neutralist set of politicians. The fact that war cannot be won with the present regime. I realize that this course involves a very substantial risk of losing Vietnam. It also involves some additional risk to American lives. I would never propose it if I felt there was a reasonable chance of holding Vietnam with Diem.// Lodge: Không còn đường lùi nữa. Theo quan điểm của tôi, không có khả năng nào rằng cuộc chiến ở VN có thể chiến thắng dưới chính quyền Diệm, càng không có khả năng Diệm hoặc bất kỳ thành viên nào trong gia đình nhà Ngô có thể cai trị đất nước theo cách để giành được sự ủng hộ của những người đáng kính, tức là tầng lớp trí thức trong và ngoài cơ quan chính phủ, dân sự và quân sự — chưa kể đến người dân Mỹ. Trong vài tháng qua (và đặc biệt là những ngày gần đây), trên thực tế, họ [trí thức] đã tích cực xa lánh những người này [nhà Ngô] đến một mức độ nhiều vô kể. Sự bùng nổ của tình hình hiện tại có thể dẫn đến biểu tình bạo loạn và bạo lực nếu không đáp ứng với sự bất mãn của người dân đối với chế độ. Nếu bùng nổ ra như thế, có thể xuất hiện một nhóm chính trị gia thân Cộng hoặc một nhóm chính khách chủ trương trung lập. Thực tế là cuộc chiến này không thể chiến thắng với chế độ hiện tại. Tôi nhận thấy rằng diễn tiến này có nguy cơ mất hẳn Việt Nam rất lớn. Nó cũng liên quan đến một số rủi ro sinh mạng người Mỹ. Tôi sẽ không bao giờ đề nghị đảo chánh như thế, nếu tôi cảm thấy có cơ hội hợp lý để giữ được Việt Nam với ông Diệm.

 

us-embassy-saigon-vietnam_200-2
12. Telegram From the Embassy in Vietnam to the Department of State 1

 

Saigon , August 29, 1963, 6 p.m.

375. CINCPAC Exclusive for Felt.

1. We are launched on a course from which there is no respectable fuming back: The overthrow of the Diem government. There is no turning back in part because U.S. prestige is already publicly committed to this end in large measure and will become more so as facts leak out. In a more fundamental sense, there is no turning back because there is no possibility, in my view, that the war can be won under a Diem administration, still less that Diem or any member of the family can govern the country in a way to gain the support of the people who count, i.e., the educated class in and out of government service, civil and military—not to mention the American people. In the last few months (and especially days), they have in fact positively alienated these people to an incalculable degree. So that I am personally in full agreement with the policy which I was instructed to carry out by last Sunday’s telegram.2

2. The chance of bringing off a Generals’ coup depends on them to some extent; but it depends at least as much on us.

3. We should proceed to make all-out effort to get Generals to move promptly. To do so we should have authority to do following:

(a) That General Harkins repeat to Generals personally messages previously transmitted by CAS officers. This should establish their authenticity. (General Harkins should have order from President on this.)

(b) If nevertheless Generals insist on public statement that all U.S. aid to Vietnam through Diem regime has been stopped, we would agree, on express understanding that Generals will have started at same time. (We would seek persuade Generals that it would be better to hold this card for use in event of stalemate. We hope it will not be necessary to do this at all.)

4. Vietnamese Generals doubt that we have the will power, courage, and determination to see this thing through. They are haunted by the idea that we will run out on them even though we have told them pursuant to instructions, that the game had started.

5. We must press on for many reasons. Some of these are:

(a) Explosiveness of the present situation which may well lead to riots and violence if issue of discontent with regime is not met. Out of this could come a pro-Communist or at best a neutralist set of politicians.

(b) The fact that war cannot be won with the present regime.

(c) Our own reputation for steadfastness and our unwillingness to stultify ourselves.

(d) If proposed action is suspended, I believe a body blow will be dealt to respect for us by Vietnamese Generals. Also, all those who expect U.S. to straighten out this situation will feel let down. Our help to the regime in past years inescapably gives us a large responsibility which we cannot avoid.

6. I realize that this course involves a very substantial risk of losing Vietnam. It also involves some additional risk to American lives. I would never propose it if I felt there was a reasonable chance of holding Vietnam with Diem.

7. In response to specific question (c) in Deptel 268,3 I would not hesitate to use financial inducements if I saw a useful opportunity.

As to (d) I favor such moves, provided it is made clear they are not connected with evacuation Americans. As for (e); I fear evacuation of U.S. personnel now would alarm the Generals and demoralize the people.

8. In response to your para 4, General Harkins thinks that I should ask Diem to get rid of the Nhus before starting the Generals’ action. But I believe that such a step has no chance of getting the desired result and would have the very serious effect of being regarded by the Generals as a sign of American indecision and delay. I believe this is a risk which we should not run. The Generals distrust us too much already. Another point is that Diem would certainly ask for time to consider such a far-reaching request. This would give the ball to Nhu.

9. With the exception of paragraph 8 above General Harkins concurs in this telegram.

Lodge

NOTES:

(1) Source: Department of State, Central Files, POL 26 S VIET. Top Secret; Emergency; Eyes Only. Repeated Operational Immediate to CINCPAC. Received at 7:03 a.m. and passed to the White House, Office of the Secretary of Defense, and CIA. Printed also in Pentagon Papers: Gravel Edition, vol. 11, pp. 738-739 and Declassified Documents 1982, 591 B.

(2) August 25. Apparent reference to telegram 243 to Saigon, vol. III, p. 628. Because of the time difference between Saigon and Washington, telegram 243 arrived in Vietnam on August 25.

(3) Document 8.

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v04/d12

 

.... o ....

 

12. Điện văn từ Đại sứ quán Hoa Kỳ tại VN
gửi về Bộ Ngoại giao (1)

 

Sài Gòn, ngày 29 tháng 8 năm 1963, lúc 6 giờ chiều

375. CINCPAC chuyển riêng tới Đô đốc Harry Felt.

1. Chúng ta được đưa vào một lộ trình mà từ đó không có đường lui đáng tôn trọng nào: Lật đổ chính quyền Diệm. Không thể quay lại một phần vì uy tín của Hoa Kỳ đã được công khai gắn bó cho mục đích này ở mức độ lớn và sẽ trở nên uy tín hơn khi các sự kiện bị rò rỉ. Theo một nghĩa cơ bản hơn, không thể quay đầu lại vì theo quan điểm của tôi, không có khả năng nào rằng cuộc chiến ở VN có thể chiến thắng dưới chính quyền Diệm, càng không có khả năng Diệm hoặc bất kỳ thành viên nào trong gia đình nhà Ngô có thể cai trị đất nước theo cách để giành được sự ủng hộ của những người đáng kính, tức là tầng lớp trí thức trong và ngoài cơ quan chính phủ, dân sự và quân sự — chưa kể đến người dân Mỹ. Trong vài tháng qua (và đặc biệt là những ngày gần đây), trên thực tế, họ [trí thức] đã tích cực xa lánh những người này [nhà Ngô] đến một mức độ nhiều vô kể. Vì vậy, cá nhân tôi hoàn toàn đồng ý với chính sách mà tôi đã được yêu cầu thực hiện trong bức điện tín Chủ nhật tuần trước.(2)

2. Cơ hội tiến hành một cuộc đảo chính của các Tướng ở một mức độ nào đó phụ thuộc vào họ; nhưng ít nhất nó cũng phụ thuộc nhiều vào chúng ta.

3. Chúng ta phải tiến hành toàn lực để các Tướng hành động kịp thời. Để làm như vậy chúng ta cần có thẩm quyền để làm như sau:

(a) Tướng Harkins nhắc lại cho các Tướng các thông điệp cá nhân do các viên chức CAS [tình báo Mỹ] truyền đi trước đó. Điều này sẽ thiết lập tính xác thực của họ. (Tướng Harkins nên có lệnh của Tổng thống Kennedy về việc này.)

(b) Tuy nhiên, nếu các Tướng yêu cầu [Hoa Kỳ] tuyên bố công khai rằng tất cả viện trợ của Hoa Kỳ cho Việt Nam thông qua chế độ Diệm đã bị dừng lại, chúng tôi sẽ đồng ý, với sự hiểu biết rõ ràng rằng các Tướng sẽ bắt đầu cùng lúc. (Chúng tôi sẽ tìm cách thuyết phục các Tướng rằng tốt hơn nên giữ lá bài này [Mỹ công bố ngưng viện trợ chính phủ Diệm] để sử dụng trong trường hợp bế tắc. Chúng tôi hy vọng sẽ không cần thiết phải làm điều này chút nào.)

4. Các Tướng Việt Nam nghi ngờ rằng chúng ta không chắc có đủ ý chí, can đảmquyết tâm để làm trọn việc này. Họ bị ám ảnh bởi ý nghĩ rằng chúng ta sẽ bỏ rơi họ nửa chừng, mặc dù chúng ta đã nói với họ theo hướng dẫn rằng trò chơi đã bắt đầu.

5. Chúng ta phải tiếp tục vì nhiều lý do. Một số trong số này là:

(a) Sự bùng nổ của tình hình hiện tại có thể dẫn đến biểu tình bạo loạn và bạo lực nếu không đáp ứng với sự bất mãn của người dân đối với chế độ. Nếu bùng nổ ra như thế, có thể xuất hiện một nhóm chính trị gia thân Cộng hoặc một nhóm chính khách chủ trương trung lập.

(b) Thực tế là cuộc chiến này không thể chiến thắng với chế độ hiện tại.

(c) Danh tiếng của chúng ta về tính kiên định và sự không sẵn sàng hạ thấp bản thân.

(d) Nếu kế hoạch đảo chánh bị ngưng, tôi tin rằng các Tướng Việt Nam sẽ không còn tin vào chúng ta. Ngoài ra, tất cả những người mong đợi Hoa Kỳ giải quyết tình trạng này sẽ cảm thấy thất vọng. Sự giúp đỡ của chúng ta đối với chế độ Diệm trong những năm qua mang lại cho chúng ta một trách nhiệm to lớn mà chúng ta không thể tránh khỏi.

6. Tôi nhận thấy rằng diễn tiến này có nguy cơ mất hẳn Việt Nam rất lớn. Nó cũng liên quan đến một số rủi ro sinh mạng người Mỹ. Tôi sẽ không bao giờ đề nghị đảo chánh như thế, nếu tôi cảm thấy có cơ hội hợp lý để giữ được Việt Nam với ông Diệm.

7. Để trả lời câu hỏi (c) trong điện văn Bộ ngoại giao số Deptel 268,(3), tôi sẽ không ngần ngại sử dụng các biện pháp khuyến khích tài chính nếu tôi thấy có cơ hội hữu ích.

Về phần (d) tôi ủng hộ những hành động như vậy, miễn là phải nói rõ rằng chúng không liên quan đến việc di tản người Mỹ. Đối với phần (e); Tôi lo ngại việc di tản nhân viên Hoa Kỳ bây giờ sẽ khiến các Tướng lo lắng và khiến người dân VN mất tinh thần.

8. Để trả lời đoạn 4 của ông, chuyện Tướng Harkins nghĩ rằng tôi [Đại sứ Lodge] nên yêu cầu Diệm loại bỏ ông bà Nhu trước khi bắt đầu [chọn giải pháp] hành động của các Tướng. Nhưng tôi tin rằng làm như vậy không có cơ hội đạt được kết quả mong muốn và sẽ gây hậu quả rất nghiêm trọng là bị các Tướng coi là dấu hiệu của Mỹ thiếu quyết đoán và gây chậm trễ. Tôi tin rằng [khuyên ông Diệm rời bỏ Nhu] là một rủi rochúng ta không nên mạo hiểm. Các Tướng không tin chúng ta quá nhiều rồi. Một điểm nữa là Diệm chắc chắn sẽ xin thời gian để xem xét một yêu cầu lớn như vậy. Điều này [Diệm] sẽ chuyền banh sang cho Nhu.

9. Ngoại trừ đoạn 8 ở trên, Tướng Harkins đồng ý với tôi trong bức điện này.

Lodge (Đại sứ Hoa Kỳ tại VN)

GHI CHÚ:

(1) Nguồn: Bộ Ngoại giao, Hồ sơ Trung ương, POL 26 S viet. Bí mật hàng đầu; Khẩn cấp; Chỉ để đọc. Chuyển ngay lập tức tới CINCPAC (Tư lệnh Thái bình dương). Nhận được lúc 7:03 giờ sáng và được chuyển đến Bạch Ốc, Văn phòng Bộ trưởng Quốc phòng và CIA. Cũng được in trong Pentagon Papers: Gravel Edition, tập. 11, trang 738-739 và Tài liệu được giải mật 1982, 591 B.

(2) Ngày 25 tháng 8. Rõ ràngtham chiếu đến điện tín 243 gửi tới Sài Gòn, tập. III, tr. 628. Vì chênh lệch múi giờ giữa Sài Gòn và Washington, điện tín 243 đã đến Việt Nam vào ngày 25/8.

(3) Tài liệu 8.

 

.... o ....

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
24/08/2015(Xem: 9902)
Trước đông đảo chư Trưởng lão Hòa thượng, chư Thượng tọa Đại đức Tăng ni và đồng bào Phật tử, lễ tấn phong Trụ trì chùa Bảo Quang đã được long trọng diễn ra vào lúc 11 giờ sáng ngày 2 tháng 12 năm 2023 tại sân trước chánh điện chùa.
Thay mặt nhân dân Hoa Kỳ, chúng tôi xin chia sẻ lời chia buồn sâu sắc đến nhân dân Việt Nam và tín đồ Phật Giáo trên toàn thế giới trước sự viên tịch của Đại Lão Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ, nhà lãnh đạo lỗi lạc của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.
Hội Đồng Hoằng Pháp sẽ tổ chức Lễ Tưởng Niệm Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ vào 4 giờ rưỡi chiều Thứ Bảy, ngày 2 tháng 12 năm 2023 tại Tu Viện Đại Bi, 13852 Newland St, Garden Grove, CA 92844; số điện thoại: (714) 360-5355.