Sơ Lược Về Pháp Môn Thiền Đốn Ngộ | Summaries Of Zen Of Sudden Teachings (Song ngữ)

08/02/20243:39 SA(Xem: 2452)
Sơ Lược Về Pháp Môn Thiền Đốn Ngộ | Summaries Of Zen Of Sudden Teachings (Song ngữ)
THIỆN PHÚC
SƠ LƯỢC VỀ
PHÁP MÔN THIỀN ĐỐN NGỘ

SUMMARIES OF ZEN OF SUDDEN TEACHINGS
SO LUOC VE PHAP MON THIEN DON NGO


PDF icon (4)SƠ LƯỢC PHÁP MÔN THIỀN ĐỐN NGỘ - 1
SƠ LƯỢC PHÁP MÔN THIỀN ĐỐN NGỘ - 2

 

 

Copyright © 2024 by Ngoc Tran. All rights reserved.

No part of this work may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and recording, or by any information storage or retrieval system without the prior written permission of the author, except for the inclusion of brief quotations. However, staff members of Vietnamese temples who want to reprint this work for the benefit of teaching of the Buddhadharma, please contact Ngoc Tran at (714) 778-2832.

 

 

Mục Lục Tập I

Table of Content Volume I

 _________________________________

Table of Content Volume I
Mục Lục—Table of Content   
Lời Đầu Sách—Preface      
Phần Một—Part One: Sơ Lược Về Đạo Phật & Thiền Phật Giáo—Summaries of Buddhism & Buddhist Zen   
Chương Một—Chapter One: Tóm Lược Về Đạo Phật—A Summary of Buddhism   
Chương Hai—Chapter Two: Đại Cương Về  Thiền Định—An Overview of Zen  
Chương Ba—Chapter Three: Đạo Phật Là Đạo Của Trí Tuệ Giải Thoát & Thiền Tập Hướng Tới Cái Trí Tuệ Giải Thoát Đó—Buddhism Is a Religion of Wisdom of Emancipation & Meditation Practices Aim at That Wisdom     
Chương Bốn—Chapter Four: Thiền và Đức Phật—Zen and the Buddha    
Chương Năm—Chapter Five: Thiền Trong Giáo Lý Đạo Phật—Zen in Buddhist Theories   
Chương Sáu—Chapter Six: Thiền Trong Thời Sơ Kỳ Phật Giáo—Zen in Early Buddhism   
Chương Bảy—Chapter Seven: Đức Phật Thích Ca Mâu NiThiền Tứ Niệm Xứ—Sakyamuni Buddha and the Fourfold mindfulness                             
Chương Tám—Chapter Eight: Tu Tập Tứ Niệm Xứ Trong Thiền Tập—Cultivation of the Fourfold mindfulness in Zen Practices                                     
Chương Chín—Chapter Nine: Sự Phát Triển Du Già Thiền—The Development of Yogacara Meditation                                                                       
Chương Mười—Chapter Ten: Pháp Môn Thiền Định Trong Phật Giáo—The Dharma Door of Buddhist Meditation                                                         
Phần Hai A—Part Two A: Yếu Lược Về Thiền Đốn Ngộ—Essential Summaries of Sudden Teachings of Zen   
Chương Mười Một—Chapter Eleven: Tu Tập Thiền Theo Truyền Thống Phật Giáo Đại Thừa—Zen Practices In the Tradition of The Mahayana Buddhism 
Chương Mười Hai—Chapter Twelve: Thiền Tập Theo Truyền Thống Tối Thượng Thừa Thiền—Zen Practices In the Tradition of  Zen of the Highest Vehicle  
Chương Mười Ba—Chapter Thirteen: Bồ Đề Đạt Ma Bát Câu Nghĩa Đóng Vai Trò Then Chốt Trong Thiền Tông—Bodhidharma's Eight Fundamental Principles Play the Key Role in the Zen School    
Chương Mười Bốn—Chapter Fourteen: Kinh Luận Về Thiền Trước & Sau Thời Lục Tổ Huệ Năng—Sutras and Commentaries on Meditation Before & After the Time of the Sixth Patriarch Hui-Neng    
Chương Mười Lăm—Chapter Fifteen: Bài Kệ Bất Hủ Của Cư Sĩ Huệ Năng—Layperson Hui Neng's Extraordinary Verse    
Chương Mười Sáu—Chapter Sixteen: Huệ Năng: Tiếng Sét Vô Tâm Bước Đầu Khai Mở Con Đường Đi Đến Thiền Đốn Ngộ—Hui-Neng: The Lightning of The Mind of Non-Existence, The Beginning Step Opening  the Path to Sudden Teachings of Zen 
Chương Mười Bảy—Chapter Seventeen: Đốn Tiệm Giáo—Sudden and Gradual Teachings    
Chương Mười Tám—Chapter Eighteen: Bắc Tiệm Nam Đốn—Northern Gradual & Southern Immediate     
Chương Mười Chín—Chapter Nineteen: Trường Phái Nam Thiền Của Huệ Năng Sau Thời Đại Sư Hoằng Nhẫn—Southern Zen School of Hui Neng After the Time of Great Master Hung-Jen         
Tài Liệu Tham Khảo—References   

Mục Lục Tập II
Table of Content Volume II
_____________________________________

Mục Lục—Table of Content     
Lời Đầu Sách—Preface  
Phần Hai B—Part Two B: Yếu Lược Về Thiền Đốn Ngộ—Essential Summaries of Sudden Teachings of Zen                                                 
Chương Hai Mươi—Chapter Twenty: Thiền Nam Tông: Thiền Đốn Ngộ Theo Quan Điểm Của Lục Tổ Huệ Năng—The Southern Zen School: Sudden Teachings In the Sixth Patriarch’s Point of View  
Chương Hai Mươi Mốt—Chapter Twenty-One: Giáo Pháp Đốn Ngộ Yếu Lược—Essential Summaries of Sudden Teachings                                            
Chương Hai Mươi Hai—Chapter Twenty-Two: Thiền Lý & Thiền Tập Trong Tông Lâm Tế—Zen Theories & Practices In the Lin-Chi School                      
Chương Hai Mươi Ba—Chapter Twenty-Three: Thiền Lý & Thiền Tập Trong Tông Tào Động—Zen Theories & Practices In the Ts'ao Tung School            
Chương Hai Mươi Bốn—Chapter Twenty-Four: Tào Động Mặc Chiếu Thiền—Silent Illumination Zen of The Ts'ao Tung School                                      
Phần Ba—Part Three: Những Pháp Đốn Ngộ Tiêu Biểu Của Thầy Xưa—Ancient Masters' Typical Methods of Sudden Teachings                          
Chương Hai Mươi Lăm—Chapter Twenty-Five: Pháp Đốn Ngộ Của Thiền Sư Hành Tư Thanh Nguyên—Zen Master Hsing-Ssu Ch'ing-Yuan's Methods of Sudden Teachings      
Chương Hai Mươi Sáu—Chapter Twenty-Six: Pháp Đốn Ngộ Của Thiền Sư Nam Nhạc Hoài Nhượng—Zen Master Nan Yueh Huai-Rang's Methods of Sudden Teachings     
Chương Hai Mươi Bảy—Chapter Twenty-Seven: Pháp Đốn Ngộ Của Thiền Sư Vĩnh Gia Huyền Giác—Zen Master Yun-Chia Hsuan-Chiao's Methods of Sudden Teachings   
Chương Hai Mươi Tám—Chapter Twenty-Eight: Pháp Đốn Ngộ Của Thiền Sư Nam Dương Huệ Trung—Zen Master Nan-Yang Hui-Chung's Methods of Sudden Teachings    
Chương Hai Mươi Chín—Chapter Twenty-Nine: Pháp Đốn Ngộ Của Thiền Sư Thần Hội Hà Trạch—Zen Master Shen-Hui He-Ze's Methods of Sudden Teachings 
Chương Ba Mươi—Chapter Thirty: Pháp Đốn Ngộ Của Thiền Sư Thạch Đầu Hy Thiên—Zen Master Shih-T'ou Hsi-Ch'ien's Methods of Sudden Teachings    
Chương Ba Mươi Mốt—Chapter Thirty-One: Pháp Đốn Ngộ Của Thiền Sư Mã Tổ Đại Nhất—Zen Master Ma-Tsu Tao-I's Methods of Sudden Teachings    
Chương Ba Mươi Hai—Chapter Thirty-Two: Pháp Đốn Ngộ Của Thiền Sư Đại Châu Huệ Hải—Zen Master Ta-Chou Hui Hai's Methods of Sudden Teachings   
Chương Ba Mươi Ba—Chapter Thirty-Three: Pháp Đốn Ngộ Của Thiền Sư Bách Trượng Hoài Hải—Zen Master Pai-Chang Hui Hai's Methods of Sudden Teachings   
Chương Ba Mươi Bốn—Chapter Thirty-Four: Pháp Đốn Ngộ Của Thiền Sư Lâm Tế Nghĩa Huyền—Zen Master Lin Chi I Hsuan's Methods of Sudden Teachings 
 Chương Ba Mươi Lăm—Chapter Thirty-Five: Pháp Đốn Ngộ Của Thiền Sư Động Sơn Lương Giới—Zen Master Tung Shan's Methods of Sudden Teachings     
Chương Ba Mươi Sáu—Chapter Thirty-Six: Pháp Đốn Ngộ Của Thiền Sư Tào Sơn Bổn Tịch—Zen Master Ts’ao-Shan Pen-Chi's Methods of Sudden Teachings    
Chương Ba Mươi Bảy—Chapter Thirty-Seven: Pháp Đốn Ngộ Của Thiền Sư Tam Thánh Huệ Nhiên—Zen Master San Sheng Hui Jan's Methods of Sudden Teachings  
Chương Ba Mươi Tám—Chapter Thirty-Eight: Pháp Đốn Ngộ Của Thiền Sư Ngưỡng Sơn Huệ Tịch—Zen Master Yang-Shan Hui Chi's Methods of Sudden Teachings  
Chương Ba Mươi Chín—Chapter Thirty-Nine: Pháp Đốn Ngộ Của Thiền Sư Đại Dương Kỉnh Huyền—Zen Master T’a-Yang Jing-Hsuan's Methods of Sudden Teachings     
Chương Bốn Mươi—Chapter Forty: Pháp Đốn Ngộ Của Thiền Sư Hương Nghiêm Trí Nhàn—Zen Master Hsiang-Yen Chih-Hsien's Methods of Sudden Teachings       
Chương Bốn Mươi Mốt—Chapter Forty-One: Pháp Đốn Ngộ Của Thiền Sư Vân Môn Văn Yển—Zen Master Yun-Men Wên-Yen's Methods of Sudden Teachings   
Chương Bốn Mươi Hai—Chapter Forty-Two: Pháp Đốn Ngộ Của Thiền Sư Tuyết Đậu Trùng Hiển—Zen Master Hsueh-Tou Chung-Hsien's Methods of Sudden Teachings   
Chương Bốn Mươi Ba—Chapter Forty-Three: Pháp Đốn Ngộ Của Thiền Sư Viên Chiếu—Zen Master Vien Chieu's Methods of Sudden Teachings  
Chương Bốn Mươi Bốn—Chapter Forty-Four: Pháp Đốn Ngộ Của Thiền Sư Cứu Chỉ—Zen Master Cuu Chi's Methods of Sudden Teachings  
Chương Bốn Mươi Lăm—Chapter Forty-Five: Pháp Đốn Ngộ Của Thiền Sư Ngũ Tổ Pháp Diễn—Zen Master Wu Tsu Fa Yen's Methods of Sudden Teachings    
Chương Bốn Mươi Sáu—Chapter Forty-Six: Pháp Đốn Ngộ Của Thiền Sư Đại Huệ Tông Cảo—Zen Master Ta-Hui Tsung-Kao's Methods of Sudden Teachings     
Chương Bốn Mươi Bảy—Chapter Forty-Seven: Pháp Đốn Ngộ Của Thiền Sư Đại Xả—Zen Master Dai Xa's Methods of Sudden Teachings  
Chương Bốn Mươi Tám—Chapter Forty-Eight: Pháp Đốn Ngộ Của Thiền Sư Trí Bảo—Zen Master Tri Bao's Methods of Sudden Teachings 
Chương Bốn Mươi Chín—Chapter Forty-Nine: Pháp Đốn Ngộ Của Thiền Sư Đạo Nguyên Hy HuyềnZen Master Dogen's Methods of Sudden Teachings   
Chương Năm Mươi—Chapter Fifty: Pháp Đốn Ngộ Của Thiền Sư Cao Phong Nguyên Diệu—Zen Master Kao Feng's Methods of Sudden Teachings         
Chương Năm Mươi Mốt—Chapter Fifty-One: Pháp Đốn Ngộ Của Thiền Sư Trung Phong Minh Bổn—Zen Master Chung Feng Ming Pen's Methods of Sudden Teachings   
Chương Năm Mươi Hai—Chapter Fifty-Two: Pháp Đốn Ngộ Của Thiền Sư Chánh Thọ Lão Ông—Zen Master Shoju Rojin's Methods of Sudden Teachings         
Chương Năm Mươi Ba—Chapter Fifty-Three: Pháp Đốn Ngộ Của Thiền Sư Bạch Ẩn Huệ Hạc—Zen Master Hakuin Ekaku's Methods of Sudden Teachings      
Chương Năm Mươi Bốn—Chapter Fifty-Four:Pháp Đốn Ngộ Của Thiền Sư Bàn Khuê Vĩnh Trác—Zen Master Bankei Eitaku's Methods of Sudden Teachings   
Phần Bốn—Part Four: Phụ Lục—Appendices     
Phụ Lục A—Appendix A: Tánh Xưa Thanh Tịnh—Pure and Immaculate Is the Nature of All Sentient Beings 
Phụ Lục B—Appendix B: Kiến Tánh Thành Phật—Seeing One’s Own Nature and Becoming a Buddha          
Phụ Lục C—Appendix C: Tu Tâm Yếu Luận—Treatise on the Essentials on Cultivating the Mind   
Phụ Lục D—Appendix D: Thiền TậpSự Giải Thoát Ngay Trong Kiếp Nầy—Zen Practices & the Liberation In This Very Life   
Phụ Lục E—Appendix E: Sơ Ngộ—Initial Awakening    
Phụ Lục F—Appendix F: Nhận Thức Trực Tiếp Được Mọi Điều Trong Chớp Mắt!—Directly Perceiving Everything In a Flash!      
Phụ Lục G—Appendix G: Quay Về Với Sự Toàn Hảo Nguyên Sơ Của Chúng Ta!—Returning to the Original Perfection!        
Phụ Lục H—Appendix H: Thâm Nhập Chân Lý—Deep Entering into the Truth   
Phụ Lục I—Appendix I: Thiền Bệnh—Zen Illness    
Phụ Lục J—Appendix J: Đèn Tâm—Lamp of Mind  
Phụ Lục K—Appendix K: Kiến Tánh—Seeing the Nature   
Phụ Lục L—Appendix L: Cái Gì Không Căn Cứ Trên Chứng Nghiệm Là Ở Ngoài Thiền!—Anything Not Based Upon Experience Is Outside Zen!   
Phụ Lục M—Appendic M: Ba Yếu Tố Khiến Cho Việc Tu Tập Thiền Được Thành Tựu—Three Factors Making for Success in the Cultivation of Zen  
Phụ Lục N—Appendix N: Bất Thị Bất Phi, Toàn Chân Hiển Lộ!—Not This, Not That, the Whole Truth Is Manifesting!   
Phụ Lục O—Appendix O: Cảm Giác Siêu Thoát—Feeling of Exaltation    
Phụ Lục P—Appendix P: Cơ Duyên Đốn Ngộ—Potentiality and Conditions and Instantly to Apprehend to Buddha-Enlightenment      
Tài Liệu Tham Khảo—References        
Lời Đầu Sách

 

Gần 26 thế kỷ về trước, sau khi kinh qua nhiều pháp môn tu tập nhưng không thành công, Đức Phật đã quyết định thử nghiệm chân lý bằng cách tự thanh tịnh lấy tâm mình. Ngài đã ngồi kiết già suốt 49 ngày đêm dưới cội Bồ Đềcuối cùng đạt được thiền định cao nhất mà thời bấy giờ người ta gọi là giác ngộgiải thoát. Ngài đã tuần tự chứng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền... Như vậy Thiền bắt nguồn ngay từ thời Đức Phật và Thiền Phật Giáo thành hình từ cốt lõi của giáo lý nhà Phật. Thiền tại Trung Hoa và những xứ Đông Á khác được thành hình sau khi Tổ Bồ Đề Đạt Ma đến Trung Hoa và ngày nay Thiền trở thành phổ cập chẳng những trong tu tập Phật giáo, mà những xứ theo Cơ Đốc giáoHồi giáo người ta cũng cố gắng tu tập thiền quán trong những sinh hoạt hằng ngày của họ nhằm cải thiện cuộc sống của mình. Tuy nhiên, thiền Phật giáo không dừng lại ở chỗ chỉ nhằm cải thiện đời sống, mà còn giúp con người đạt tới giác ngộ qua việc thấy được thực tánh của chân như mà người ta tin rằng không thể nào truyền đạt được qua tư tưởng, mà chỉ tìm được sự chứng ngộ thật dù đó là một cái đánh hay một tiếng cười. Ngày nay Thiền được phổ biến khắp thế giới Tây Phương và được nhiều người biết đến đến nỗi hầu như người nào cũng biết về Thiền. Thiền đưa tâm ra khỏi tâm cho đến khi một tia tuệ giác trực tiếp xuất hiện chỉ trong một khoảnh khắc nào đó. Thiền quán không phải là một pháp môn mới có hôm nay hoặc hôm qua. Từ thời xa xưa, đã có nhiều người hành thiền bằng nhiều phương cách khác nhau. Chưa bao giờ, và sẽ không bao có sự phát triển tâm trí hay gội rửa những bợn nhơ tinh thần nào mà không nhờ đến thiền quán. Thiền quán chính là phương cáchThái tử Tất Đạt Đa, đức Phật, đã đạt được đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thiền không dành riêng cho người Ấn Độ, cho xứ Ấn Độ hay chỉ cho thời đức Phật còn tại thế, mà là cho cả nhân loại, trong tất cả mọi thời đại, và mọi nơi trên thế giới. Thiền tập không thể có giới hạn về chủng tộc, tôn giáo, không gian hay thời gian

Thiền trong Phật giáo không phải là trạng thái thôi miên, hay mê man không ý thức. Thiền là một trạng thái tâm thanh sạch, nơi mà mọi dục vọngthôi thúc đều được điều phục để tâm trở nên tập trung và thể nhập vào trạng thái minh mẫntỉnh thức. Hơn nữa, pháp hành thiền trong Phật giáo không nhằm được hội nhập với bất cứ đấng tối thượng nào, cũng không nhằm đạt được chứng nghiệm huyền bí. Thiền nhằm giúp tâm đạt được trạng thái vắng lặngminh sát tuệ để tiến đến mục tiêu duy nhấtđạt được sự giải thoát không lay chuyển, đây là sự an toàn tối thượng, vượt ra ngoài mọi trói buộc, bằng cách tận diệt hoàn toàn những bợn nhơ tinh thần. Và điều quan trọng trên hết là hành thiền theo Phật giáo không phải là tự nguyện lưu đày ra khỏi đời sống cũng không phải là thực hành cho kiếp sau. Thiền tập phải được áp dụng vào cuộc sống hằng ngày, và kết quả của công phu nầy phải được hưởng tại đây, ngay trong kiếp nầy. Hành thiền không phải là tự mình tách rời hay xa lìa công việc mà thường ngày mình vẫn làm, mà thiền là một phần của đời sống, là cái dính liền với cuộc sống nầy. Trong Thiền, chúng ta sống thiền bất cứ khi nào chúng ta hoàn toàn sống với hiện tại mà không chút sợ hãi, hy vọng hay những lo ra tầm thường. Với sự tỉnh thức chúng ta có thể tìm thấy thiền trong những sinh hoạt hằng ngày. Thiền không thể tìm được bằng cách khám phá chân lý tuyệt đối bị che dấu từ ngoại cảnh, mà chỉ tìm được bằng cách chấp nhận một thái độ đến với cuộc sống giới hạnh. Người ta tìm cầu giác ngộ bằng cách nỗ lực, tuy nhiên, đa số chúng ta quên rằng để đạt đến giác ngộ chúng ta phải buông bỏ. Điều này cực kỳ khó khăn cho tất cả chúng ta vì trong cuộc sống hằng ngày chúng ta thường cố gắng thành đạt sự việc. Không giống như những người tu Tịnh Độ, người tu Thiền không lệ thuộc vào ngôn ngữ văn tự. Đó chính là giáo ngoại biệt truyền, chỉ thẳng vào tâm để thấy được tự tánh bên trong của tất cả chúng ta để thành Phật. Trong khi những tông phái khác nhấn mạnh đến niềm tin nơi tha lực để đạt đến giác ngộ, Thiền lại dạy Phật tánh bên trong chúng ta chỉ có thể đạt được bằng tự lực mà thôi. Thiền dạy cho chúng ta biết cách làm sao để sống với hiện tại quí báu và quên đi ngày hôm qua và ngày mai, vì hôm qua đã qua rồi và ngày mai thì chưa tới. Trong Thiền, chúng ta nên hằng giác ngộ chứ không có cái gì đặc biệt cả. Mọi việc đều bình thường như thường lệ, nhưng làm việc trong tỉnh thức. Bắt đầu một ngày của bạn, đánh răng, rửa mặt, đi tiêu tiểu, tắm rửa, mặc quần áo, ăn uống, làm việc... Khi nào mệt thì nằm xuống nghỉ, khi nào đói thì tìm cái gì đó mà ăn, khi không muốn nói chuyện thì không nói chuyện, khi muốn nói thì nói. Hãy để những hoàn cảnh tự đến rồi tự đi, chứ đừng cố thay đổi, vì bạn chẳng thể nào thay đổi được hoàn cảnh đâu! Thiền dạy chúng ta đoạn trừ mọi vọng tưởng phân biệt và khiến cho chúng ta hiểu rằng chân lý của vũ trụcăn bản thật tánh của chính chúng ta. Mọi người chúng ta nên thiền định thâm sâu về vấn đề nầy, vì nó là cái mà chúng ta gọi là ‘Ngã’. Khi hiểu nó là gì, chúng ta sẽ tự động quay về hòa cùng thiên nhiên vũ trụ trong cảnh giới nhất thể, và chúng ta sẽ thấy thiên nhiên chính là chúng tachúng ta cũng chính là thiên nhiên, và cảnh giới thiên nhiên ấy chính là cảnh Phật, người đang thuyết pháp cho chúng tamọi nơi mọi lúc. Hy vọng rằng tất cả chúng ta đều có thể nghe được thiên nhiên đang nói gì với chúng ta, để ai cũng có thể tìm về cảnh giới an lạcchúng ta đã một lần xa rời.

Trong buổi sơ thời Phật giáo, có khá nhiều phương cách được đưa ra cho người tu tập thiền, và người ấy có thể lựa chọn tùy theo năng lực tinh thần và khuynh hướng của mình. Có quá nhiều khả năng lựa chọn đến nỗi không sao có thể kể hết ra đây. Trong số nầy có thể kể đến những cách luyện hơi thở đơn giản theo kiểu Du Già, sự quán sát 32 phần trong cơ thể, sự suy gẫm về xác chết qua các giai đoạn thối rữa khác nhau, sự tỉnh thức quán sát nội tâm để nhận biết các tiến trình tâm linh đang diễn ra, cho dù đó là thọ cảm, tư tưởng, những trở ngại đối với sự chú tâm, hay những yếu tố giúp đạt đến giác ngộ. Tiếp đến còn có việc bồi đắp những tình cảm xã hội  như tình thân hữulòng từ bi, niệm tưởng đến sự cao quí của Tam Bảo, sự quán tưởng về cái chết và niềm khao khát đạt đến Niết Bàn. Một đề tài rất được ưa chuộng của việc thiền quán là mười hai mắc xích với tương quan sinh khởi lẫn nhau, cho thấy vô minh dẫn đến các yếu tố khác của sự tồn tại trong thế giới trần tục được kết thúc bằng già và chết như thế nào, và ngược lại sự trừ diệt vô minh sẽ dẫn đến các yếu tố nầy diệt đi như thế nào. Nhựng phương pháp thiền quán khác lại cố tạo ấn tượng trong tâm trí của chúng ta về bản chất vô thường của vạn hữu, làm bộc lộ hoàn toàn sự đau khổ, chứng minh sự vô nghĩa của khái niệm sai lầm về tự ngã, nuôi dưỡng sự quán chiếu trong nội tâm về tánh không, và phát lộ những nét đặc thù của con đường dẫn đến giải thoát. Thật ra, dường như có vô số những phương thức thiền quán đã được xác định là thuộc về thời kỳ đầu tiên của Phật giáo, mặc dù điều rõ ràng là phải sang thời kỳ thứ hai mới có sự sắp xếp hệ thống nào đó được áp dụng cho những phương thức nầy.

Nói chung, người ta thấy có năm loại thiền định khác nhau: Ngoại đạo thiền, Phàm phu thiền, Tiểu thừa thiền, Đại thừa thiền, và Tối thượng thừa thiền. Ngoại đạo thiền gồm có nhiều loại khác nhau. Chẳng hạn như sự tỉnh tâm của đạo Cơ Đốc, Thiền thiên, Thiền hướng đến sự siêu việt, vân vân. Phàm phu thiền là sự tập trung tinh thần hướng về chỗ sâu xa, trà lễ, hay những nghi thứ lễ lạc khác, vân vân. Tiểu thừa thiền là loại thiền quán về tâm vô thường, quán thân bất tịnh, và quán pháp vô ngã. Đại thừa thiền gồm sáu loại quán tưởng tương đương với những lời dạy sau đây trong kinh Hoa Nghiêm: “Nếu người muốn biết rõ, ba đời các đức Phật, nên quán tánh pháp giới, tất cả do tâm tạo.” Những loại quán tưởng nầy là: a) quán pháp sanh diệttự tánh của chư pháp; b) quán sự thật về những thứ có hình tướng đều hư dối không thật; c) quán sự hiện hữu, trống không, và trung đạo; d) quán thực tướng của mọi hiện tượng; e) quán sự hỗ tương giao nhau của mọi hiện tượng; f) quán hiện tượng tự chúng là tuyệt đối. Tối thượng thừa thiền được chia làm ba loại: Nghĩa lý thiền, Như Lai thiền, và Tổ sư thiền

Ngày nay có nhiều tông phái Thiền với nhiều sự khác biệt đáng kể về phương cách thực tập. Thí dụ như đặc điểm của tông Tào Động là sự yên lặng và thiền sư Hoàng Trí Chánh Giác đã gọi phương pháp thiền của tông Tào Động là ‘Tịch Chiếu Thiền’, nghĩa là lẳng lặngsoi sáng. Điều nầy cho thấy họ chú trọng nhiều đến việc tĩnh tọa thiền quán, để nhờ vào đó, hay chính trong trạng thái đó mà đạt đến sự giác ngộ, hay sự tỉnh giác nội tâm về tánh không tuyệt đối. Có bốn giáo thuyết đặc thù của tông Tào Động: a) Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh khi sanh ra, và do đó tất nhiên đều sẽ giác ngộ, b) Tất cả chúng sanh có thể tận hưởng sự an lạc của Phật tánh khi ở trong trạng thái thiền quán tỉnh lặng, c) Công phu hành trì và sự trau dồi tri thức phải luôn luôn bổ khuyết cho nhau, d) Các nghi thức công phu lễ sám hằng ngày cần phải được tuân thủ một cách nghiêm ngặt. Ngược lại với sự yên tĩnh mà tông Tào Động áp dụng, tông Lâm Tế chủ trương không ngừng hoạt động với một công án được lựa chọn cho đến khi đạt đến giác ngộ. Theo như cách nói của thiền sư Đại Huệ Tông Cảo: “Chỉ một công án, trọn một đời không lúc nào buông bỏ. Đi đứng nằm ngồi, chú tâm không dứt. Khi thấy đã hết sức nhàm chán, là lúc giờ phút cuối cùng sắp đến, đừng để lỡ mất. Khi tâm thức đột nhiên bừng sáng, ánh sáng ấy sẽ soi sáng toàn vũ trụ, và cảnh giới giác ngộ của chư hiền thánh hiện ra tường tận như từng sợi tóc, bánh xe chánh pháp được chuyển ngay trong một hạt bụi.”

Trong Thiền Phật giáo, đốn ngộ giảng về thực chứng chân lý tức thì không tùy thuộc vào những thời giảng thuyết bằng lời hay qua những giai đoạn khác nhau. Vì lẽ "Ngộ" đập thẳng vào căn bản của cuộc sống, nên đạt ngộ đánh dấu một khúc quanh quyết định cho cuộc tu tập của hành giả. Tuy nhiên, cái ngộ ấy phải là toàn triệt, phải "tiệt đoạn" mới có được kết quả thỏa đáng. Ngộ chính thật là một cuộc cách mạng nội tâm cùng tuyệt. Vì Thiền thuộc phạm vi cá tánh, chẳng phải trí thức, nghĩa là Thiền nảy mầm lên từ ý chí như nguyên lý đầu tiên của cuộc sống. Một trí óc tinh nhuệ có thể không xô nổi cánh cửa huyền vi của đạo Thiền, nhưng một bản lãnh oai hùng uống ngay được ngọn nước đầu nguồn. Không biết trí thức có phải chỉ là phiến diện chạm sơ bên ngoài rìa của cá thể con người hay không. nhưng thực sự thì ý chí mới chính là con người, nên Thiền kêu gọi đến ý chí. Hễ nắm chặt được then máy ấy là có "Ngộ Thiền." Tuy nhiên, hành giả tu Thiền nên luôn nhớ rằng sẽ là quá kiêu ngạo khi thật tin rằng mình có thể trở nên giác ngộ hay đốn ngộ sau một vài ngày tu tập. Ngược lại, hành giả cần phải kiên trì tinh tấn tu tập, giống như một dòng nước chảy mãi không ngừng. Và hành giả tu Thiền phải nên luôn nhớ rằng không có thứ gì trên đời nầy chạy ra ngoài vòng cuộc sống ngay bây giờ và ngay tại đây cả!

Quyển sách nhỏ này chỉ nhằm mục đích trình bày sơ lược về Thiền Đốn Ngộ nhằm giúp cho chúng ta thấy được những ý tưởng cốt lõi của Pháp Môn Thiền Đốn ngộ trong Thiền Tông. Nếu chúng ta thực sự muốn tu tập theo con đườngĐức Phật và các thầy xưa đã một lần tu tập thì hy vọng rằng quyển sách nhỏ này có thể giúp chúng ta nghe được những tiếng thì thầm của đức Phật và các thầy xưa rằng từ bỏ cuộc sống thế tục không có nghĩa là từ bỏ cuộc sống của chính mình, mà đối mặt với nó trong tỉnh thức. Từ bỏ cuộc sống thế tụctừ bỏ những hành động vô tâmcẩu thả dẫn đến vô số trục trặc trong đời sống. Từ bỏ cuộc sống thế tụctừ bỏ sự Từ bỏ cuộc sống thế tụctừ bỏ sự loạn động và sự căng thẳng làm tổn hại đến hệ thần kinh của chúng ta và có thể dẫn tới trăm ngàn thứ bệnh hoạn cho thân tâm chúng ta. Từ bỏ cuộc sống thế tục không có nghĩa là từ bỏ cuộc sống của chính mình, mà nó có nghĩa là chúng ta làm một cuộc hành trình hướng về nội tâm trong cuộc sống thế tục này. Chỉ có như vậy chúng ta mới có thể thấy được chính mình như là mình, và từ đó mới có thể biết cách làm sao vượt qua những khuyết điểm và giới hạn để được mạnh mẽ hơn trong cuộc sống. Rất nhiều người trong chúng ta đã và đang đi tìm phương cách. Chúng ta nghĩ rằng mọi vấn đề đều có thể được giải quyết từ bên ngoài, chúng ta đã lầm... Hầu hết mọi vấn đề đều phát nguồn từ bên trong mà ra và chỉ có thể giải quyết được khi chúng ta cố gắng đi trở vào bên trong để thấy chính mình. Đối với người Phật tử tu thiền, nếu hành thiền có nghĩa là kỷ luật tinh thần hoặc là phương pháp trau dồi tâm trí, thì khỏi phải nói, tất cả mọi người không phân biệt giới tánh, chủng tộc, hay bất luận sự phân chia nào, đều nên hành thiền. Xã hội hiện đại đang lâm nguy trước thảm họa tự trầm mình trong những tình trạng vọng động và quyến rũ, chỉ có thể kềm chế được nếu chúng ta chịu khó rèn luyện tâm tánh của chính mình.

Nói tóm lại, dù có tài ba thế mấy, không ai có thể thực sự diễn tả được cốt lõi của Thiền, nhất là Thiền Đốn Ngộ. Quyển sách này chỉ nhằm đưa đến cho độc giả những giải thích đơn giản và tóm lược nhất về Thiền Đốn Ngộ. Hy vọng nó sẽ giúp như là điểm khởi đầu cho hành giả tu Thiền. Chúng ta nên bắt đầu cuộc hành trình bằng phương cách đơn giản, tìm một vị thầy và niềm tin, rồi kiên nhẫn phủ phục dưới trí tuệ của vị thầy ấy để tu tập. Rồi từ đó chúng ta có thể rút ra những kinh nghiệm sống Thiền cho riêng mình trong đời sống hằng ngày. Dù thích hay không thích, những phút giây hiện tại này là tất cả những gì mà chúng ta phải làm việc. Tuy nhiên, đa phần chúng ta thường hay quên chúng ta đang ở đâu. Hy vọng chúng ta có thể áp dụng thiền quán vào những sinh hoạt hằng ngày để có thể sống được những giây phút hiện tại của chính mình để không mất đi sự tiếp xúc với chính mình, từ đó chúng ta có thể chấp nhận chân lý của giây phút “này” trong cuộc sống của chính chúng ta, từ đó chúng ta có thể học hỏi để tiếp tục đi tới trong cuộc sống thật của chính chúng ta.

 

Cẩn đề

California ngày 3 tháng 8  năm 2023

Thiện Phúc

Preface

 

Almost 26 centuries ago, after experiencing a variety of methods of cultivation without success, the Buddha decided to test the truth by self purification of his own mind. He sat cross-legged for 49 days and nights under the bodhi-tree and reached the highest meditative attainments which are now known as enlightenment and deliverance. He gradually entered the first, second, and third Jhanas. So Zen originated from the very day of the Buddha and Buddhist meditation forms the very heart and core of the Buddha’s teaching. Zen in China and other Eastern Asian countries formed after Bodhidharma went to China and nowadays Zen becomes so popular that not only Buddhists practise it, but people from all countries including Christians and Muslims have been trying to practise Zen in their daily activities to improve their life. However, meditation in Buddhism does not stop at seeking to improve life, but it also help mankind attain enlightenment through the spontaneous understanding of the nature of reality, which it believes cannot be communicated through rational thought, but rather found in a simple brush stroke or a hearty laugh. Nowadays, Zen has spread to the Western World and has been becoming so widely known that almost everyone knows about Zen. Zen leads the mind away from the mind until the spark of direct insight appears in a simple brush stroke.Meditation is not a practice of today or yesterday. From time immemorial people have been practicing meditation in diverse ways. There never was, and never will be, any mental development or mental purity without meditation. Meditation was the means by which Siddhartha Gotama, the Buddha, gained supreme enlightenment. Meditation is not only for Indian, not for the country of India, or not only for the Buddha’s time, but for all mankind, for all times and all places in the world. The boundaries of race and religion, the frontiers of time and space, are irrelevant to the practice of meditation.

The Buddhist meditation is not a state of auto-hypnosis, coma or unconsciousness. It is a state of mental purity where disturbing passions and impulses are subdued and calmed down so that the mind becomes concentrated and collected and enters into a state of clear consciousness and mindfulness. Furthermore, the meditation taught in Buddhism is neither for gaining  union with any supreme being, nor for bringing about mystical experiences. It is for gaining tranquility of mind (Samadhi) and insight (vipassana), for the sole purpose of attaining unshakable deliverance of the mind, that supreme security from bondage attainable through the total extirpation of all mental defilements. And the the most important thing is that in Buddhism, meditation is not a voluntary exile from life or something practiced for the hereafter. Meditation should be applied to the daily affairs of life, and its results obtained here and now, in this very life. It is not separated from the daily activities. It is part and parcel of our life. In Zen, we are living a Zen life whenever we are wholly in the present without our usual fears, hopes and distractions. With mindfulness we can find Zen in all activities of our daily life. Zen cannot be found by uncovering an absolute truth hidden to outsiders, but by adopting an attitude to life that is disciplined. People seek enlightenment by striving; however, most of us forget that to become enlightened we must give up all striving. This is extremely difficult for all of us because in our daily life we always strive to achieve things. Unlike the Pure Land practitioners, Zen practitioners depend on no words nor letters. It’s a special transmission outside the scriptures, direct pointing to the mind of man in order to see into one’s nature and to attain the Buddhahood. While other schools emphasized the need to believe in a power outside oneself to attain enlightenment, Zen teaches that Buddha-nature is within us all and can be awakened by our own efforts. Zen teaches us to know how to live with our precious presence and forget about yesterdays and tomorrows for yesterdays have gone and tomorrows do not arrive yet. In Zen, we should have everyday enlightenment with nothing special. Everything is just ordinary. Business as usual, but handling business with mindfulness. To start your day, brush your teeth, wash your face, relieve your bowels, take a shower, put on your clothes, eat your food and go to work, etc. Whenever you’re tired, go and lie down; whenever you feel hungry, go and find something to eat; whenever you do not feel like to talk, don’t talk; whenver you feel like to talk, then talk. Let circumstances come and go by themselves, do not try to change them for you can’t anyway. Zen teaches us to cut off all discriminating thoughts and to understand that the truth of the universe is ultimately our own true self. All of us should meditate very deeply on this, for  this thing is what we call the ‘self’? When we understand what it is, we will have automatically returned to an intuitive oneness with nature and will see that nature is us and we are nature, and that nature is the Buddha, who is preaching to us at every moment. We all hope that all of us will be able to hear what nature is saying to us, so that we can return to the peaceful realm that we once separated.

In early times of Buddhism, a considerable number of methods were offered to a Zen practitioner, and his choice among them depends on his mental endowments and proclivities. So vast the range of the possibilities offered that they cannot possibly be even enumerated here. There we have relatively simple breathing exercises of the Yogic type, a survey of the ‘thirty-two parts of the body’, the contemplation of corpses in various degrees of decomposition, and introspective awareness of our mental processes as they go along, be they feelings, thoughts, or hindrances to concentration, or the factors which make for enlightenment. Then there is the cultivation of the social emotions, such as friendliness and compassion, the recollection of the virtues of the three Jewels, the meditation on death and the aspiration for Nirvana. A favorite subject of meditation are the twelve links of the chain of conditioned co-production which shows how ignorance leads to the other factors or worldly existence ending in old age and death and how, conversely, the extinction of ignorance must lead to the extinction of all these factors. Other meditations again try to impress on our minds the facts of the impermanence of all conditioned things, to show up the full extent of suffering, demonstrate the anamity of the term “self”, to foster insight into emptiness and to reveal the characteristic features of the path which leads to salvation. In fact, there seems to be almost no limit to the number of meditation devices which are attested for the first period of Buddhism, although it was apparently only in the second period that some systematic order was imposed upon them.

Generally speaking, there are five different kinds of Zen: Outer Path Zen, Common People’s Zen, Hinayana Zen, Mahayana Zen, and Utmost Vehicle Zen. Outer Path Zen: Outer Path Zen includes many different types of meditation. For example, Christian meditation, Divine Light, Transcendental Meditation, and so on. Common People’s Zen: Common People’s Zen is concentration meditation, Dharma Play meditation, the tea ceremony, or other ritual ceremonies, etc. Hinayana Zen: Hinayana Zen is insight into impermanence of the mind, the impurity of the body, and the non-self of all things. Mahayana Zen: Mahayana Zen includes six kinds of contemplation which are equal to the following statement from the Avatamsaka Sutra: “If you wish thoroughly understand all the Buddhas of the past, present, and future, then you should view the nature of the whole universe as being created by the mind alone.” These contemplations are: a) insight into the existence and nonexistence of the nature of the dharmas; b) insight into the fact that there are no external, tangible characteristics, and that all is empty; c) insight into existence, emptiness, and the Middle Way; d) insight into the true aspect of all phenomena; e) insight into the mutual interpenetration of all phenomena; f) insight that sees that phenomena themselves are the Absolute. Utmost Vehicle Zen: Utmost Vehicle Zen, which is divided into three types: Theoretical Zen, Tathagata Zen, and Patriarchal Zen.

Nowadays there are so many Zen sects with considerable differences in methods of practices. For example, the Ts’ao-Tung was always characterized by quietism and Zen master Hung-Chih Cheng Chueh (died in 1157) gave it the special name of “Mo-Chao Ch’an” or “Silent-Illumination Ch’an”. This indicated that the school stressed the quiet sitting still in silent meditation, by or in which enlightenment, or spiritual insight into absolute emptiness, is attained. Four doctrines are mentioned as characteristic of the Ts’ao-Tung: a) All beings have the Buddha-nature at birth and consequently are essentially enlightened, b) All beings can enjoy fully the Bliss of the Buddha-nature while in a state of quiet meditation, c) Practice and knowledge must always complement one another, d) The strict observance of religious ritual must be carried over into our daily lives. In opposition to the quietism advocated by the Ts’ao-Tung, the Lin-Chi advocated ceaseless activity on the chosen kung-an which must be carried on until sudden enlightenment supervenes. As Ta Hui Tsung Kao put it: “Just steadily go on with your kung-an every moment of your life! Whether walking or sitting, let your attention be fixed upon it without interruption. When you begin to find it entirely devoid of flavor, the final moment is approaching: do not let it slip out of your grasp! When all of a sudden something flashes out in your mind, its light will illuminate the entire universe, and you will see the spiritual land of the Enlightened Ones fully revealed at the point of a single hair and the wheel of the Dharma revolving in a single grain of dust.”

In Buddhist Zen, sudden teaching expounds the abrupt realization of the ultimate truth without relying upon verbal explanations or progression through various stages of practice. As enlightenment at the primary fact of existence, its attainment marks a turning point in a Zen practitioner's life. The attainment, however, must be thorough-going and clear-cut in order to produce a satisfactory result. Enlightenment is really a mental revolution that is so complete. Zen is a matter of character and not of the intellect, which means that Zen grows out of the will as the first principle of life. A brilliant intellect may fail to unravel all the mysteries of Zen, but a strong soul will drink deep of the inexhaustible fountain. We don't know if the intellect is superficial and touches only the fringe of one's personality, but the fact is that the will is the man himself, and Zen appeals to it. When one becomes penetratingly conscious of the working of this agency, there is the opening of enlightenment and the understanding of Zen. However, Zen practitioners should always remember that if you expect to become enlightened or attain a sudden enlightenment after a few days of cultivation, it would be too presumtuous. On the contrary, you should apply sustained effort on a regular basis, like the continual flowing of a stream. And Zen practitioners should always remember that there is nothing in this life can stay outside of life itself at this very moment and at this very place!

This little book is only to show Summaries of Sudden Teachings of Zen that can help us see the core ideas of Sudden Teachings of Zen in the Zen Sect. If we really would like to cultivate exactly the way that the Buddha and ancient masters once cultivated, hoping that this little book can help us all to be able to hear the whispers of the Buddha and ancient masters that tell us renouncing the worldly life does not mean to run away from life, but to face it with mindfulness. Renouncing the worldly life means renouncing mindless and careless actions which lead to innumerable problems in life. Renouncing the worldly life means renouncing its noisiness, its stress and strain which damage our nervous system and lead to hundreds of thousands of physical and mental illnesses. Renouncing the worldly life does not mean that we renounce our life. It means that we are making an inward journey in the worldly life. Only that we are able to see ourselves as we really are, and then we can learn to overcome the weaknesses and limitations to become stronger in life. A lot of us have been searching for solutions to our various problems in vain because of wrong approach and method. We think all problems can be solved externally, we’re wrong. Most problems are internal and can only be solved when we try to make an inward trip to see ourselves first. To Buddhist Zen practitioners, if by meditation is meant mental discipline or mind culture, it goes without saying that all should cultivate meditation irrespective of sex, color, creed or any other division. Modern society in in danger of being swamped by distractions and temptation which can only be controlled if we undertake the difficult taks of training our minds.

In short, no matter how talented, no one can really describe the essential nature of Zen, especially Sudden teachings of Zen. This book is only designed to give readers the simpliest and brief explanations of Sudden teachings of Zen. Hoping it will help as a starting point for Zen practitioners. We would embark upon our own spiritual journeys by simply choosing a teacher and with faith and trust we would patiently surrender to his wisdom. Then find for ourselves our own way of Zen in daily life. Like it or not, this very moment is all we really have to work with; however, most of us always forget what we are in. Hoping that we are able to apply meditation and contemplation in our daily activities so that we are able to to live our very moment so that we don’t lose touch with ourselves, so that we are able to accept the truth of this moment of our life, learn from it and move on in our real life.

 

Respectfully,

California August 3, 2023

Thiện Phúc


Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
Thầy là một nhà sư, một nhà thơ, một nhà giáo dục và là nhà từ thiện. Và cứ mỗi mùa Tết, Thầy Thích Nhuận Tâm lại ngồi viết thư pháp để tặng cho người yêu thích những dòng chữ mừng xuân. Năm nay, Hòa Thượng Thích Thông Hải, trụ trì Chùa Bảo Quang ở Garden Grove, đã mời Thầy Thích Nhuận Tâm tới vui xuân.
ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG húy thượng THẮNG hạ HOAN hiệu LONG HOAN - Tăng Trưởng Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương Viện Tăng Thống, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất - Trưởng Ban Điều Hợp Tăng Ni Việt Nam Hải Ngoại - Chánh Văn Phòng Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTN Hoa Kỳ đã thuận thế vô thường, thâu thần thị tịch vào lúc 6 giờ 50 sáng thứ Năm, ngày 25 tháng 01 năm 2024, (nhằm ngày Rằm tháng Chạp năm Quý Mão), tại Thành phố Santa Ana, Quận Cam, Tiểu bang California, Hoa Kỳ, thế thọ 97, hạ lạp 72. Tang lễ Đức Đại lão Hòa Thượng sẽ được long trọng cử hành tại Chùa Bát Nhã, 4717 W. First Street, Santa Ana, California 92703, U.S.A.
Trong hơn 10 năm trở lại đây, nhân loại đã sử dụng trên máy tính và điện thoại nhiều sản phẩm công nghệ hiện đại, được xem như một phần của trí tuệ nhân tạo (AI). Những sản phẩm này đã trở thành công cụ cần thiết trong đời sống hàng ngày.