Bilingual. 166. Discussion with Buu Hoi. We could not be caught in the role of an apologist for the Viet Nam Government on the substance of the matter, as long as most of the world is convinced that the GVN has been persecuting Buddhists.

08/02/20243:17 SA(Xem: 617)
Bilingual. 166. Discussion with Buu Hoi. We could not be caught in the role of an apologist for the Viet Nam Government on the substance of the matter, as long as most of the world is convinced that the GVN has been persecuting Buddhists.

blank
Bilingual. 166. Discussion with Buu Hoi. We could not be caught in the role of an apologist for the Viet Nam Government on the substance of the matter, as long as most of the world is convinced that the GVN has been persecuting Buddhists. Buu Hoi said quite frankly that in his judgment she had done much damage with her statements. He agreed that the word “barbeque” had been especially damaging; he complained that she did not even know the word, which would not be as colorful in the French language, but had picked it up from “an English language publication in Saigon”, by which I suppose he means the American edited Times of Viet Nam. He has been trying to emphasize, he said, that he himself has been especially sent to the UN to handle this question, that he and what he says represents the Government of Viet Nam, and that Madame Nhu is traveling in a private capacity and is not speaking for the Government. He conceded that this was a hard sale, but asked that we do our best.//Nói chuyện với Bửu Hội. Chúng ta không thể để bị bắt vào vai người bào chữa cho Chính phủ VNCH về bản chất của vấn đề, chừng nào hầu hết thế giới vẫn tin rằng Chính phủ VNCH đang đàn áp Phật tử. Bửu Hội nói khá thẳng thắn rằng theo nhận định của anh, những phát ngôn của bà Nhu đã gây nhiều tổn hại. Bửu Hội đồng ý rằng từ “nướng thịt” (“barbeque”) đặc biệt có hại; Bửu Hội phàn nàn rằng bà Nhu thậm chí còn không biết chữ đó, nó sẽ không sặc sỡ bằng tiếng Pháp, nhưng đã nhặt được nó từ “một ấn phẩm tiếng Anh ở Sài Gòn”, mà tôi cho rằng Bửu Hội muốn nói đến tờ Times of Viet Nam do một người Mỹ biên tập. Ông nói, ông đã cố gắng nhấn mạnh rằng bản thân ông đã được cử đặc biệt đến Liên Hợp Quốc để giải quyết vấn đề này, rằng ông và những gì ông nói đại diện cho Chính phủ VNCH, và bà Nhu đang đi du lịch trong một chuyến đi tư nhân và không phát biểu thay mặt Chính phủ VNCH. Bửu Hội thừa nhận rằng thuyết phục dư luận hơi khó nhưng yêu cầu chúng tôi cố gắng hết sức.

 

the Department of State 2166. Memorandum From the Assistant Secretary of State for International Organization Affairs (Cleveland) to the Assistant Secretary of State for Far Eastern Affairs (Hilsman)(1)

 

Washington, October 2, 1963.

SUBJECT

Buu Hoi Visit

After our long and useful discussion with Buu Hoi in my office this morning, I had a short, private tete-a-tete with him. I wanted to be sure that he understood that we have wanted to be helpful to him on the procedure he is floating in New York (which is described as he described it in our reporting cable to Stevenson),(2) but that we could not be caught in the role of an apologist for the Viet Nam Government on the substance of the matter, as long as most of the world is convinced that the GVN has been persecuting Buddhists.

I took the occasion also to ask, in the politest and most Oriental fashion you can imagine, whether steps were being taken to tone down Madame Nhu’s public utterances, at least on this particular subject, while she is in the United States. Buu Hoi said quite frankly that in his judgment she had done much damage with her statements. He agreed that the word “barbeque” had been especially damaging; he complained that she did not even know the word, which would not be as colorful in the French language, but had picked it up from “an English language publication in Saigon”, by which I suppose he means the American edited Times of Viet Nam.

Buu Hoi went on to say that he had fully reported the nature of the damage since his arrival here; he had sent in five reports just on this subject, he said. Instructions had already gone to Madame Nhu to quiet down but in view of the interest of the U.S. press he did not see what practical effect they would have. He said, a little wistfully, that he did not suppose it would be possible to persuade the press to take no interest in her.

Finally, he made a practical suggestion that we could perhaps help them do what he has been trying to do, without too much success, in talking with representatives of the U.S. press. He has been trying to emphasize, he said, that he himself has been especially sent to the UN to handle this question, that he and what he says represents [Page 336]the Government of Viet Nam, and that Madame Nhu is traveling in a private capacity and is not speaking for the Government. He conceded that this was a hard sale, but asked that we do our best.

It does seem to me that we can be a little bit helpful in this by emphasizing to editors and correspondents—particularly the editors and particularly in New York—that Buu Hoia is the man who is talking responsibly for the Government of Viet Nam and that his responsible and sophisticated attempts to deal with the situation should not be interfered with by press magnification of quotable comments by a lady who is unfortunately too beautiful to ignore. I passed this suggestion along to Governor Stevenson. You will know best what to do with it on this end.

HC

(1) Source: Department of State, Vietnam Working Group Files: Lot 64 D 54, POL 7 Visits Meetings (to U.S.). Confidential. Drafted by Cleveland on October 2. Copies were sent to Ball, Harriman, Stevenson, and Rusk.

(2) Document 165.↩

Source:

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1961-63v04/d166

 

.... o ....

 

166. Biên bản ghi nhớ của Phụ tá Ngoại trưởng về các vấn đề Tổ chức Quốc tế (Harlan Cleveland) gửi tới Phụ tá Ngoại trưởng về các vấn đề Viễn Đông (Hilsman)(1)

 

Washington, ngày 2 tháng 10 năm 1963.

CHỦ THỂ

Bửu Hội tới thăm

Sau cuộc thảo luận lâu dài và hữu ích với Bửu Hội tại văn phòng của tôi sáng nay, tôi đã có cuộc trò chuyện ngắn và riêng tư với anh ta. Tôi muốn chắc chắn rằng Bửu Hội hiểu rằng chúng ta muốn giúp đỡ Bửu Hội về một thủ tục Bửu Hội đang đưa ra ở New York (được mô tả như anh ta đã mô tả trong bức điện báo cáo của chúng tôi gửi tới Stevenson),(2) nhưng chúng ta không thể để bị bắt vào vai người bào chữa cho Chính phủ VNCH về bản chất của vấn đề, chừng nào hầu hết thế giới vẫn tin rằng Chính phủ VNCH đang đàn áp Phật tử.

Tôi cũng nhân cơ hội này để hỏi, theo phong cách phương Đông và lịch sự nhất mà bạn có thể tưởng tượng, liệu các bước có được thực hiện để giảm bớt những phát biểu công khai của Bà Nhu hay không, ít nhất là về chủ đề cụ thể này, khi bà Nhu đang ở Hoa Kỳ. Bửu Hội nói khá thẳng thắn rằng theo nhận định của anh, những phát ngôn của bà Nhu đã gây nhiều tổn hại. Bửu Hội đồng ý rằng từ “nướng thịt” (“barbeque”) đặc biệt có hại; Bửu Hội phàn nàn rằng bà Nhu thậm chí còn không biết chữ đó, nó sẽ không sặc sỡ bằng tiếng Pháp, nhưng đã nhặt được nó từ “một ấn phẩm tiếng Anh ở Sài Gòn”, mà tôi cho rằng Bửu Hội muốn nói đến tờ Times of Viet Nam do một người Mỹ biên tập.

Bửu Hội cho biết thêm, ông đã báo cáo đầy đủ tính chất thiệt hại kể từ khi đến đây; anh nói rằng anh đã gửi 5 bản báo cáo về chủ đề này. Bà Nhu đã nhận chỉ thị yêu cầu im lặng nhưng trước sự quan tâm của báo chí Hoa Kỳ, ông không thấy chúng sẽ có tác dụng thực tế như thế nào. Anh nói, hơi tiếc nuối, rằng anh không nghĩ có thể thuyết phục báo chí đừng quan tâm đến bà Nhu.

Cuối cùng, Bửu Hội đưa ra một gợi ý thực tế rằng có lẽ chúng ta có thể giúp họ làm những gì ông ấy đang cố gắng làm nhưng không thành công lắm, khi nói chuyện với các đại diện báo chí Hoa Kỳ. Ông nói, ông đã cố gắng nhấn mạnh rằng bản thân ông đã được cử đặc biệt đến Liên Hợp Quốc để giải quyết vấn đề này, rằng ông và những gì ông nói đại diện cho Chính phủ VNCH, và bà Nhu đang đi du lịch trong một chuyến đi tư nhân và không phát biểu thay mặt Chính phủ VNCH. Bửu Hội thừa nhận rằng thuyết phục dư luận hơi khó nhưng yêu cầu chúng tôi cố gắng hết sức.

Đối với tôi, dường như chúng ta có thể hữu ích đôi chút trong vấn đề này bằng cách nhấn mạnh với các biên tập viên và phóng viên—đặc biệt là các biên tập viên và đặc biệt là ở New York—rằng Bửu Hội là người đang nói chuyện một cách có trách nhiệm thay cho Chính phủ VNCH và rằng những nỗ lựctrách nhiệmtinh vi để giải quyết tình huống này không nên bị cản trở bởi việc báo chí phóng đại những bình luận trích dẫn từ một phụ nữ không may là quá xinh đẹp để có thể bỏ qua. Tôi đã chuyển đề nghị này tới Thống đốc Stevenson. Bạn sẽ biết rõ nhất phải làm gì với nó ở đầu này.

HC

(1) Nguồn: Bộ Ngoại giao, Vietnam Working Group Files: Lot 64 D 54, POL 7 Visits Meetings (to U.S.). Bảo mật. Được soạn thảo bởi Cleveland vào ngày 2 tháng 10. Các bản sao đã được gửi cho Ball, Harriman, Stevenson và Rusk.

(2) Văn bản 165.

   .

Kho sử liệu PHẬT GIÁO VIỆT NAM 1963 - SONG NGỮ:

https://thuvienhoasen.org/a39405/phat-giao-viet-nam-1963-song-ngu

 

 

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
24/08/2015(Xem: 10218)
Thầy là một nhà sư, một nhà thơ, một nhà giáo dục và là nhà từ thiện. Và cứ mỗi mùa Tết, Thầy Thích Nhuận Tâm lại ngồi viết thư pháp để tặng cho người yêu thích những dòng chữ mừng xuân. Năm nay, Hòa Thượng Thích Thông Hải, trụ trì Chùa Bảo Quang ở Garden Grove, đã mời Thầy Thích Nhuận Tâm tới vui xuân.
ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG húy thượng THẮNG hạ HOAN hiệu LONG HOAN - Tăng Trưởng Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương Viện Tăng Thống, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất - Trưởng Ban Điều Hợp Tăng Ni Việt Nam Hải Ngoại - Chánh Văn Phòng Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTN Hoa Kỳ đã thuận thế vô thường, thâu thần thị tịch vào lúc 6 giờ 50 sáng thứ Năm, ngày 25 tháng 01 năm 2024, (nhằm ngày Rằm tháng Chạp năm Quý Mão), tại Thành phố Santa Ana, Quận Cam, Tiểu bang California, Hoa Kỳ, thế thọ 97, hạ lạp 72. Tang lễ Đức Đại lão Hòa Thượng sẽ được long trọng cử hành tại Chùa Bát Nhã, 4717 W. First Street, Santa Ana, California 92703, U.S.A.
Trong hơn 10 năm trở lại đây, nhân loại đã sử dụng trên máy tính và điện thoại nhiều sản phẩm công nghệ hiện đại, được xem như một phần của trí tuệ nhân tạo (AI). Những sản phẩm này đã trở thành công cụ cần thiết trong đời sống hàng ngày.