Duy Thức Năng Biến (Song ngữ Vietnamese-English PDF)

21/02/20243:15 SA(Xem: 3280)
Duy Thức Năng Biến (Song ngữ Vietnamese-English PDF)
THIỆN PHÚC
DUY THỨC NĂNG BIẾN
ONLY CONSCIOUSNESSES HAVE THE POWERS OF CHANGE  
Copyright © 2024 by Ngoc Tran. All rights reserved.
No part of this work may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and recording, or by any information storage or retrieval system without the prior written permission of the author, except for the inclusion of brief quotations. However, staff members of Vietnamese temples who want to reprint this work for the benefit of teaching of the Buddhadharma, please contact Ngoc Tran at (714) 778-2832.

duy thuc nang bienPDF icon (4)DUY THỨC NĂNG BIẾN 

 

Lời Đầu Sách
 
Mục đích chính của Duy Thức Họcchuyển hóa tâm trong tu hành để đi đến giác ngộgiải thoát chỉ vì một lý do duy nhấtDuy Thức Năng Biến. Mặc dù tông nầy thường được biểu lộ bằng cách nói rằng tất cả các pháp đều chỉ là thức, hay rằng không có gì ngoài thức; thực ra ý nghĩa chân chính của nó lại khác biệt. Nói duy thức, chỉ vì tất cả các pháp bằng cách nầy hay cách khác luôn luôn liên hệ với thức. Thuyết nầy dựa vào những lời dạy của Đức Phật trong Kinh Hoa Nghiêm, theo đó tam giới chỉ hiện hữu trong thức. Theo đó thế giới ngoại tại không hiện hữu, nhưng nội thức phát hiện giả tướng của nó như là thế giới ngoại tại. Toàn thể thế giới do đó là tạo nên do ảo tưởng hay do nhân duyên, và không có thực tại thường tồn nào cả. Trên phương diện thể tánh luận, Duy Thức đứng giữa các tông phái chấp “Hữu” và chấp “Vô.” Nó không chấp vào học thuyết tất cả mọi sự thể đều hiện hữu, vì quan niệm rằng không có gì ngoài tác động của tâm, cũng không chấp vào học thuyết chẳng có gì hiện hữu, vì quả quyết rằng có sự hiện hữu của các thức. Duy Thức hoàn toàn tán đồng học thuyết “Trung Đạo,” không bao giờ đi đến cực đoan của chủ trương “hữu luận” cũng như “vô luận.” Tại Ấn Độ, tông phái nầy chuyên chú vào việc nghiên cứu Duy Thức Luận và các kinh sách cùng loại, nên có tên là Duy Thức Tướng Giáo. Tác giả các bộ sách nầy là Vô TrướcThiên Thân, họ từng có một đệ tử xuất sắc là Giới Hiền, một người Ấn Độ, sống trong tu viện Na Lan Đà. Giới Hiền là người đã lập ra Duy Thức Tông tại Ấn Độ và có nhiều công lao trong việc sắp xếp các kinh điển Phật Giáo.
Trong Phật giáo, về chúng sanh nói chung, đạo Phật xem tất cả chúng hữu tình kể cả vương quốc thảo mộc (những chúng sanh vô tình) là chúng sanh; tuy nhiên, từ “sattva” giới hạn nghĩa trong những chúng sanh có lý lẽ, tâm thức, cảm thọ. Những chúng sanhtri giác, nhạy cảm, sức sống, và lý trí. Về tâm của chúng sanh, Phật giáo cho rằng tâm là gốc của muôn pháp. Tâm hay ý là Tạng nghiệp, hay nơi tồn trử nghiệp, thiện hay bất thiện. Thuật ngữ Bắc Phạn Citta còn được định nghĩa như là toàn bộ hệ thống của thức, bổn nguyên thanh tịnh, hay tâm. Citta thường được dịch là “ý tưởng.” Trong Kinh Lăng Già cũng như trong các kinh điển Đại Thừa khác, citta được dịch đúng hơn là “tâm.” Khi nó được định nghĩa là “sự chất chứa” hay “nhà kho” trong đó các chủng tử nghiệp được cất chứa, thì citta không chỉ riêng nghĩa ý tưởng mà nó còn có ý nghĩatính cách hữu thể học nữa. Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy: “Tâm dẫn đầu các hành vi, tâm là chủ, tâm tạo tác tất cả.” Duy Thức xem hết thảy chư pháp đều ở bên trong cái tâm, không có pháp nào ở ngoài tâm (tâm có nghĩa là nhóm khởi lên các pháp; thức có nghĩa là phân biệt các pháp). Giống như ý niệm Duy Thức trong Kinh Lăng Già. Duy tâmhọc thuyết chỉ có thực thể duy nhất là phần tinh thần, là tâm. Hết thảy chư pháp đều ở bên trong cái tâm, không có pháp nào ở ngoài tâm (tâm có nghĩa là nhóm khởi lên các pháp; thức có nghĩa là phân biệt các pháp). Nói cách khác, giáo lý duy thức cho rằng chỉ có duy thức bên trong là thực hữu chứ không phải là những vật thể bên ngoài. Duy Thức Tông còn gọi là Duy Thức Gia hay Pháp Tướng tông. Học thuyết của Duy Thức tông chú trọng đến tướng của tất cả các pháp; dựa trên đó, luận thuyết về Duy Thức Học được lập nên để minh giải rằng ly thức vô biệt pháp hay không có pháp nào tách biệt khỏi thức được cũng chỉ vì một lý do duy nhất đã nói ở trên, đó là Duy Thức Năng Biến.
Quyển sách nhỏ có tựa đề “Duy Thức Năng Biến” này không phải là một nghiên cứu thâm sâu về triết thuyết Duy Thức của Phật Giáo, mà nó chỉ trình bày sơ lược rằng chỉ có và duy chỉ có Thức mới có khả năng làm cho chư pháp biến hiện, và ngoài thức ra không còn thứ gì khác có được những khả năng nầy. Phật tử thuần thành nên luôn nhớ rằng mục đích của người tu Phật là là chuyển hóa tâm trong tu hành để đi đến giác ngộgiải thoát, và  thoát ra khỏi vòng luân hồi sanh tử ngay trong kiếp này. Chính vì những nét đặc thù vừa kể trên mà giáo pháp nhà Phật trở nên vô cùng đặc biệt. Tuy nhiên, cũng chính vì vậygiáo pháp ấy cũng là một vấn đề không dễ lãnh hội như những giáo pháp khác. Cuộc hành trình của người tu Phật đòi hỏi nhiều cố gắnghiểu biết liên tục. Chính vì thế mà mặc dù hiện tại đã có quá nhiều sách viết về Phật giáo, tôi cũng mạo muội biên soạn bộ “Duy Thức Năng Biến” song ngữ Việt Anh nhằm giới thiệu giáo lý nhà Phật một cách tổng quát cho Phật tử ở mọi trình độ, đặc biệt là những người sơ cơ. Những mong sự đóng góp nhoi nầy sẽ mang lại lợi lạc cho những ai mong cầu có được cuộc sống an bìnhhạnh phúc.
                                                                                              Thiện Phúc

 

Preface

 

The main goal of the Studies of Consciousness-Only is to transform the mind in cultivation in order to attain enlightenment and liberation because of just one reason that Only Consciousnesses Have the Powers of Change. Although it is usually expressed by saying that all dharmas are mere ideation or that there is nothing but ideation, the real sense is quite different. It is idealistic because all elements are in some way or other always connected with ideation. This doctrine was based on the teaching of the Buddha in the Avatamsaka Sutra, that the three worlds exist only in ideation. According to Ideation Theory, the outer world does not exist but the internal ideation presents appearance as if it were an outer world. The whole world is therefore of either illusory or causal nature and no permanent reality can be found. As to ontology the Consciousness-Only stands  between the realistic and nihilistic schools, given  above. It adheres neither to the doctrine that all things exist, because it takes the view that nothing outside the mind (mental activity) exists, nor to the doctrine that nothing exists, because it asserts that ideations do exist. The Consciousness-Only firmly adheres to the doctrine of the mean, neither going to the extreme of the theory of existence nor to that of non-existence. In India, two famous monks named Wu-Ch’o (Asanga) and T’ien-Ts’in (Vasubandhu) wrote some sastras on Vijnana. They had an outstanding disciple named Chieh-Hsien, an Indian monk living at Nalanda monastery. Later, Chieh-Hsien established the Vijnanavada school and contributed much to the arrangement of the Buddhist canons.

In Buddhism, regarding all beings in general, Buddhism considers all the living, which includes the vegetable kingdom; however, the term “sattva” limits the meaning to those endowed with reason, consciousness, and feeling. Regarding the mind of beings, Buddhism considers the mind is the root of all dharmas. The mind or thoughts is the storehouse of karma, wholesome or unwholesome. The Sanskrit term Citta is defined as the whole system of vijnanas, originally pure, or mind. Citta is generally translated as “thought.” In the Lankavatara Sutra as well as in other Mahayana sutras, citta may better be rendered “mind.” When it is defined as “accumulation” or as “store-house” where karma seeds are deposited, it is not mere thought, it has an ontological signification also. In The Dhammapada Sutta, the Buddha taught: “Mind fore-runs deeds; mind is chief, and mind-made are they.” Mind-only or idealism, the theory that the only reality is mental, that of the mind. Nothing exists apart from mind. Similar to “Only Mind,” or “Only Consciousness” in the Lamkavatara Sutra. Mind-only is the theory that the only reality is mental, that of the mind. The theory that the only reality is mental, that of the mind. Nothing exists apart from mind. In other words, the doctrine of consciousness or the doctrine of the Yogacaras considers that only intelligence has reality, not the objects exterior to us. Dharmalaksana sect, which holds that all is mind in its ultimate nature. The doctrine of Idealism School concerns chiefly with the facts or specific characters (lakshana) of all elements on which the theory of idealism was built in order to elucidate that no element is separate from ideation because of the reason mentioned above: Only Consciousnesses Have the Powers of Change.

 This little book titled “Only Consciousness Have the Powers of Change” is not a profound philosiphical study of the theory of Mind-Only in Buddhism, but a book that briefly points out that only and only consciousnesses can cause the disappearance and appearance of all dharmas, and outside of consciousnesses nothing else can have these powers. Devout Buddhists should always remember the goal of any Buddhist cultivator is to transform the mind in cultivation in order to attain enlightenment and liberation, and to go beyond the cycle of births and deaths right in this very life. For these particular reasons, the Buddhist Dharma becomes exceptionally special; however, it is also a matter not easily comprehensible. The Buddhist practitioners' journey demands continuous efforts with right understanding and practice. Presently even with so many books available on Buddhism, I venture to compose this booklet titled “Only Consciousness Have the Powers of Change” in Vietnamese and English to introduce general and basic things in Buddhism to all Vietnamese Buddhist followers, especially Buddhist beginners, hoping this little contribution will help Buddhists in different levels to understand on how to achieve and lead a life of peace and happiness.

                                                                                               

 

Mục Lục

Table of Content

 

Mục Lục—Table of Content                                                                                        

Lời Đầu Sách—Preface                                                                                    

 Phần Một—Part One: Vũ Trụ-Nhân Sinh & Chúng Sanh Con Người Theo Quan Điểm Phật Giáo—Cosmology-Life & Human Beings In Buddhist Points of View          

Chương Một—Chapter One: Tóm Lược Về Đạo Phật—A Summary of Buddhism  

Chương Hai—Chapter Two: Vũ Trụ & Nhân Sinh Quan Phật GiáoBuddhist Cosmology & Outlook On Life       

Chương Ba—Chapter Three: Chúng Sanh Con Người—Human Beings  

Chương Bốn—Chapter Four: Các Thành Phần Vật Chất Và Tâm Linh Tạo Nên Một Chúng Sanh Con Người—Material& Spiritual Components of a Human Being 

Chương Năm—Chapter Five: Con Người Là Những Chúng SanhTâm TríHuman Beings Are Living Beings That Have Developed Minds        

Phần Hai—Part Two: Tóm Lược Về Tâm Theo Quan Điểm Phật Giáo—A Summary of Minds In Buddhist Points of View      

Chương Sáu—Chapter Six: Tâm & Sự Vận Hành Của Nó—The Mind & Its Functionings    

Chương Bảy—Chapter Seven: Tâm Dẫn Đầu Chư Pháp—The Mind Is Leading All Dharmas    

Chương Tám—Chapter Eight: Tám Nghĩa Của Duy Tâm—Eight Meanings of  the Mind-Only 

Chương Chín—Chapter Nine: Tâm Vương—The Fundamental Consciousnesses   

Chương Mười—Chapter Ten: Tâm Sở Trong Duy Thức Học—Mental Actions In the Vijnaptimatra   

Phần Ba—Part Three: Sơ Lược Về Thức & Duy Thức Học—Summaries of Consciousnesses & the Vijnaptimatra     

Chương Mười Một—Chapter Eleven: Yếu Lược Về Thức Theo Duy Thức Học—Essential Summaries of Consciousnesses in the Vijnaptimatra      

Chương Mười Hai—Chapter Twelve: Tâm Sở: Phẩm Chất Hay Điều Kiện Tác Dụng Lên Tám Thức—Mental Factors: Qualities or Conditions That Act on Eight Consciousnesses        

Chương Mười Ba—Chapter Thirteen: Tóm Lược Về Tám Thức Trong Duy Thức Học—A Summary of Eight Consciousnesses In the Studies of the Vijnaptimatra   

Chương Mười Bốn—Chapter Fourteen: Tâm Thức Theo Kinh Lăng Già—Mind & Consciousnesses According to the Lankavatara Sutra     

Chương Mười Lăm—Chapter Fifteen: Duy Thức Tam Tự Tính Tướng—Three Forms of Knowledge of the Consciousness-Only    

Chương Mười Sáu—Chapter Sixteen:     Duy Thức Tông—The Vijnanavada Sect  

Chương Mười Bảy—Chapter Seventeen: Duy Thức Tam Chủng Thức—Three Kinds of Consciousness in the Mind-Only 

Chương Mười Tám—Chapter Eighteen: Bốn Phần Tâm Thức—Four Functional Divisions of Consciousnesses      

Chương Mười Chín—Chapter Nineteen: Bát Thức Qui Củ Tụng—Standard Recitation on the Eight Consciousnesses      

Chương Hai Mươi—Chapter Twenty: Duy Thức Tam Thập Tụng—Vijnaptimatrata-Trimsika        

Chương Hai Mươi Mốt—Chapter Twenty-One: Tam Tánh Chủng Tử Trong Duy Thức Học—Three Characteristics of Seeds or Germs in the Studies of the Vijnaptimatra      

Chương Hai Mươi Hai—Chapter Twenty-Two: Sơ Lược Về Tâm Sở Biến Hành & Tâm Sở Biệt Cảnh Trong Duy Thức Học—A Summary of Mental Factor Intentions & Determining Mental Factors                                                                   

Chương Hai Mươi Ba—Chapter Twenty-Three: Mười Một Điều Thiện Trong Duy Thức Học—Eleven Good Things in the Studies of Consciousness-Only          

Chương Hai Mươi Bốn—Chapter Twenty-Four: Sáu Phiền Não Lớn Trong Giáo Thuyết Duy Thức—Six Great Afflictions in the Teachings of the Vijnaptimatra         

Chương Hai Mươi Lăm—Chapter Twenty-Five: Hai Mươi Phiền Não Phụ Trong Giáo Thuyết Duy Thức—Twenty Secondary Afflictions in the Teachings of the Vijnaptimatra        

Chương Hai Mươi Sáu—Chapter Twenty-Six: Bốn Tâm Sở Bất Định Trong Giáo Thuyết Duy Thức—Four Mental Factors That Cause the Undetermined Mind In the Studies of the Vijnaptimatra          

Chương Hai Mươi Bảy—Chapter Twenty-Seven: Mười Một Sắc Pháp—Eleven Form Dharmas                                        

Chương Hai Mươi Tám—Chapter Twenty-Eight: Hai Mươi Bốn Pháp Bất Tương Ưng—The Twenty-four Non-Interactive Activity Dharmas                

Chương Hai Mươi Chín—Chapter Twenty-Nine: Sáu Pháp Vô Vi—Six Unconditioned Dharmas             

Chương Ba Mươi—Chapter Thirty: Tổng Quan Về Ba Loại Năng Biến Trong Duy Thức Học—An Overview of the Three Powers of Changes in the Consciousness-Only      

Phần Bốn—Part Four: Đệ Nhất Năng Biến Trong Duy Thức—The First Powers of Change in the Consciousness-Only      

Chương Ba Mươi Mốt—Chapter Thirty-One: Tóm Lược Về Dị Thục Thức Trong Đệ Nhất Năng Biến—Summaries of the Differently Ripening Consciousness In the First Power of Change    
Chương Ba Mươi Hai—Chapter Thirty-Two: Dị Thục Thức Và Tam Tướng—The Vipaka-Vijnana & Its Three Marks     

Chương Ba Mươi Ba—Chapter Thirty-Three: A Lại Da Thức Thường Tương Ưng Với Năm Món Biến Hành—The Alaya Consciousness Is Always Corresponding to Five Mental Factor Intentions   

Chương Ba Mươi Bốn—Chapter Thirty-Four: Thức Thứ Tám: Tàng Thức Lại Da—The Eighth Consciousness: the Alaya Consciousness 
Chương Ba Mươi Lăm—Chapter Thirty-Five: A Lại Da Thức Đóng Vai Trò Quan Trọng Thức Trong Đệ Nhất Năng Biến—The Alaya Consciousness Plays Important Roles In the First Power of Change  

Chương Ba Mươi Sáu—Chapter Thirty-Six: Đệ Nhất Năng Biến—The First Power of Change 

Phần Năm—Part Five: Đệ Nhị Năng Biến Trong Duy Thức—The Second Powers of Change in the Consciousness-Only         

Chương Ba Mươi Bảy—Chapter Thirty-Seven: Tóm Lược Về Tư Lương Thức Trong Đệ Nhị Năng Biến—Summaries of Parikamma Consciousness In the Second Power of Change     

Chương Ba Mươi Tám—Chapter Thirty-Eight: Tư Lương Thức Và Bốn Tâm Sở Hay Bốn Món Phiền Não—The Parikamma Consciousness & Four Mental States or Four Kinds of Afflictions    

Chương Ba Mươi Chín—Chapter Thirty-Nine: Thức Thứ Bảy: Mạt Na Thức—The Seventh Consciousness: Klistamanas     

Chương Bốn Mươi—Chapter Forty: Mạt Na Thức Đóng Vai Trò Quan Trọng Thức Trong Đệ Nhị Năng Biến—The Klistamanas Consciousness Plays Important Roles In the Second Power of Change   

Chương Bốn Mươi Mốt—Chapter Forty-One: Đệ Nhị Năng Biến—The Second Power of Change 

Phần Sáu—Part Six: Đệ Tam Năng Biến Trong Duy Thức—The Third Powers of Change in the Consciousness-Only      Forty-Two: Tóm Lược Về Liễu Biệt Thức Trong Đệ Tam Năng Biến—Summaries of Consciousnesses of Perceiving Objects In the Third Power of Change         

Chương Bốn Mươi Ba—Chapter Forty-Three: Tam Tánh Chủng Tử Trong Đệ Tam Năng BiếnThree Characteristic of Seeds or Germs of the Third Power of Change  

Chương Bốn Mươi Bốn—Chapter Forty-Four: Ý Căn & Thức Thứ Sáu Là Ý Thức—The Mind Faculty and The Sixth Consciousness: Mind Consciousness    

Chương Bốn Mươi Lăm—Chapter Forty-Five: Trong Đệ Tam Năng Biến, Năm Mươi Mốt Tâm Sở Tương Ưng Với Liễu Biệt Thức—In The Third Power of Change, Fifty-One Mental States That Are Interactive With the Consciousnesses of Perceiving Objects      

Chương Bốn Mươi Sáu—Chapter Forty-Six: Đệ Tam Năng Biến—The Third Power of Change     

Phần Bảy—Part Seven: Sơ Lược Về Tu Tập Trong Duy Thức Học—Summaries of Cultivation in the Vijnaptimatra   

Chương Bốn Mươi Bảy—Chapter Forty-Seven: Tu Tập Trong Duy Thức Tông Là Để Thấy Rõ Tâm Cảnh Như Nhất & Bất Khả Phân Ly—Cultivation in the School of the Mind-Only Is to Clearly See Mind and Environment Are One & Cannot Be Separated  

Chương Bốn Mươi Tám—Chapter Forty-Eight: Tu Tập Duy Thức Là Để Thấy Vạn Pháp Như Ảnh Hiện Trong Tâm Thức Để Có Thể Đi Đến Vô Tâm Vô Thức—Cultivation of the Mind-Only Means to See All Things As Images Reflected in the Mind & Consciousnesses So That We Can Reach the State of Mind & Consciousnesses of Non-Existence     

Chương Bốn Mươi Chín—Chapter Forty-Nine: Mục Đích Tu Tập Tâm Thức Theo Quan Điểm Duy Thức Học—To Cultivate the Mind & Consciousnesses In the Point of View of the Vijnaptimatra    

Chương Năm Mươi—Chapter Fifty: Chư Pháp Vô Ngã-Vạn Pháp Duy Thức—Egolessness of Phenomena-All Dharmas Are Created Only by the Consciounesses      

Chương Năm Mươi Mốt—Chapter Fifty-One: Niết Bàn Chính Là Tách Xa Cái Mạt Na Thức Phân Biệt Sai Lầm—Nirvana Means Turning Away From the Wrongfully Discriminating Manovijnan       

Chương Năm Mươi Hai—Chapter Fifty-Two: Tu Tập Trong Duy Thức Học Là Tách Xa Cái Mạt Na Thức Không Cho Nó Khởi Lên Với Năm Tâm Sở Biến Hành & Hai Mươi Bốn Tùy Phiền Não—Cultivation in the Vijnaptimatra Is Making the Manovijnana to Turn Away From Arising With Five Mental Factor Intentions & Twenty-Four Secondary Afflictions     

Chương Năm Mươi Ba—Chapter Fifty-Three: Tu Tập Đệ Nhị Năng Biến Đoạn Trừ Ngã Chấp—Cultivation of the Second Power of Change to Abandon the Attachment of Self                                     

Chương Năm Mươi Bốn—Chapter Fifty-Four: Tu Tập Duy Thức Năng Biến Với Năm Bước Quán Về Duy Thức—Cultivation of the Power of Changes of Consciousnesses in Five Steps of Observation on the Mind-Only Doctrine   

Chương Năm Mươi Lăm—Chapter Fifty-Five: Tu Tập Đắc Hậu Đắc Vô Lậu Trí Đồng Nghĩa Với Không Còn Mạt Na Thức—Cultivating to Obtain the Experientially Uncontaminated Wisdom Also Means the Cessation of Manovijnana  

Chương Năm Mươi Sáu—Chapter Fifty-Six: Nhập Diệt Tận Định Là Loại Định Diệt Hết Các Tâm Vương & Tâm Sở Của 7 Thức Trước—Entering the Nirodha-Samapatti Means to Eliminate All Fundamental Consciousnesses and All the Qualities of the Functioning Minds of the Previous Seven Consciousnesses     

Phần Năm—Part Five: Phụ Lục—Appendices                                

Phụ Lục A—Appendix A:  Tứ Trí Bát Nhã—Four Prajna Wisdoms       

Phụ Lục B—Appendix B: Năng Lực Của Tâm—The Power of the Mind         

Phụ Lục C—Appendix C: Tâm Thức: Dòng Chảy Bất Tuyệt Của Sự Sinh Tồn—Mind: Unceasing Flux of What We Call Existence      

Phụ Lục D—Appendix D: Bốn Mươi Sáu Tâm Sở Pháp—Forty-Six Concomitant Mental Functions     

Phụ Lục E—Appendix E: Năm Mươi Mốt Tâm Sở—Fifty-One Mental States That Are Interactive With the Mind     e Is No Other Thing         Hundred Dharmas in the Studies of the Vijnaptimatra    

Phụ Lục I—Appendix I: Ba Đối Tượng Trong Duy Thức Quán—The Three Subjects of Idealistic Reflection           

Phụ Lục J—Appendix J: Tự Tướng Của Thức—Particular Marks or Laksana of Consciousnesses             

Phụ Lục K—Appendix K: Tự Tướng Và Cộng Tướng—Particular and Universal Marks    

Phụ Lục L—Appendix L: Tự Thức—Self-Awareness     

Phụ Lục M—Appendix M: Tự Tánh Không—Emptiness of Self-Nature   

Phụ Lục N—Appendix N: Sáu Tà Kiến Về Tự Ngã—Six Wrong Views on the Self              

Phụ Lục O—Appendix O: Tứ Chủng Hữu Vi Pháp—Four Kinds of Active Dharmas         

Phụ Lục P—Appendix P: Sáu Pháp Vô Vi—Six Unconditioned Dharmas  

Phụ Lục Q—Appendix Q: Năm Mươi Quả Vị—Fifty Positions    

Phụ Lục R—Appendix R: Năm Quả Trong Giáo Thuyết Duy Thức Học—Five Effects in The Studies of the Consciousness-Only           

Phụ Lục S—Appendix S: Mười Nhân Trong Giáo Thuyết Duy Thức Học—Ten Causes in The Studies of the Consciousness-Only   

Phụ Lục T—Appendix T: Bốn Duyên Trong Giáo Thuyết Duy Thức Học—Four Conditions in The Studies of the Consciousness-Only        

Phụ Lục U—Appendix U: Tam Vô Sai Biệt Vô Tánh—The Three Things Without a Nature or Separate Existence of Their Own    

Tài Liệu Tham Khảo—References         Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
07/11/2010(Xem: 140361)
16/11/2010(Xem: 41706)
30/10/2010(Xem: 51056)
20/11/2010(Xem: 125001)
Hiện tượng của thầy Thích Pháp Hòa là hợp với logic của cuộc sống bất cứ thời nào. Bên cạnh ma quỷ luôn có thánh thần, bên cạnh ác tăng luôn có những cao tăng kềm chế. Nếu kẻ lợi dụng mảnh áo cà sa để hướng dẫn Phật tử vào chốn u minh nhằm bóc lột tiền tài, công sức của họ, bằng cúng dường bằng tà thuyết phải cúng Phật mới được siêu sinh thì thầy Pháp Hòa mở ra từng pháp thoại có khả năng giác ngộ người nghe thầy thuyết giảng. Thầy khẳng định những điều đơn giản nhưng hiếm người hiểu rõ, đó là: “Phật Giáo là một triết lý, một lối sống để tìm đến sự an lạc trong tâm hồn, không phải là một tôn giáo vì Phật không phải là đấng toàn năng để có thể ban phước lộc cho người này hay trừng phạt người kia.”
Hãy cẩn trọng với giọng nói, video và hình ảnh làm từ trí tuệ nhân tạo AI: một số người hoặc đùa giỡn, hoặc ác ý đã làm ra một số sản phẩm tạo hình giả mạo liên hệ tới các tu sĩ Phật giáo. Những chuyện này đã được nhiều báo Thái Lan và Cam Bốt loan tin. Trong khi chính phủ Thái Lan xem các hình ảnh giả mạo tu sĩ là bất kính, cần phải ngăn chận ngay từ mạng xã hội, nhiều nước khác, như tại Hoa Kỳ, chuyện này không được chính phủ can thiệp, vì xem như chỉ là chuyện đùa giỡn của một số người ưa giỡn. Bởi vì rất nhiều người trong chúng ta không phải là chuyên gia về trí tuệ nhân tạo để phân biệt hình giả và hình thật, nên thái độ phán đoán cần được giữ cho dè dặt, cẩn trọng.
Bài viết này chỉ là những suy nghĩ rời. Nói theo ngôn ngữ thường dùng là viết theo thể văn tản mạn. Nghĩa là, không phải sắp xếp, lý luận theo một hệ thống. Bài viết khởi lên từ cuộc nói chuyện rời trong khi ngồi trên xe của nhạc sĩ Tâm Nhuận Phúc Doãn Quốc Hưng từ Quận Cam tới tham dự một Phật sự tại Riverside, California.