Chương 7 Tinh Tấn

14/11/201012:00 SA(Xem: 28345)
Chương 7 Tinh Tấn
Chương Bảy
Tinh Tấn

1. 
 
Kế nhẫn nhục cần tu tinh tấn ,
Tâm bồ đề mới vững trú luôn .
Gió lay quả phúc tràn tuôn ,
Không siêng kh
ó động mạch nguồn tâm linh .

2. 

Siêng là hăng với việc lành ,
Không bao giờ tự bỉ thối lui .
Cũng không biếng nhác nằm dài ,
Hay là tham đắm việc đời lăng xăng .

3. 

Do ham hưởng thú vui làm biếng ,
Ưa ngủ nhiều thành tánh trong ta .
Luân hồi sinh tử khó ra ,
Vì không chán khổ, mê sa thói lười .

4. 

Sao chưa biết được lẽ này: ,
Lưới mê đã vướng khó ngày thoát ra. .
Bào thai ngục ấy lại sa ,
Để thêm tái diễn bi ca khổ sầu .

5. 

Không thấy sao bao người thân thích ,
Đã dần theo thần chết ra đi .
Vẫn tham say ngủ li bì ,
Như trâu bất động trước người đồ phu .

6-7. 

Niêm phong ngõ thoát không chừa, ,
Tử thần rình rập, đang chờ nạn nhân .
Đợi khi nước đã đến chân ,
Mới lo thì đã muộn màng ích chi .

8-9. 

Bất kể việc ta còn dang dở ,
Thần chết liền chiếu cố thân ta .
Bà con tuyệt vọng lân la ,
Đau buồn sưng mặt lệ sa đầm đìa .

10. 

Hãi hùng nghe tiếng âm ty ,
Cuống cuồng phóng uế lấp che thân mình .
Ăn năn tội lỗi bình sinh ,
Nhưng đà quá muộn trước tình thế nay .

11. 

Trước thần chết tâm này hoảng hốt ,
Như cá nằm trên thớt bất an .
Huống chi thống khổ muôn vàn ,
Ở trong địa ngục ác hành tạo nên .

12. 

Như thịt da trẻ sơ sinh ,
Nước sôi chạm đến, cực hình nào hơn .
Sao ta có thể an nhiên ,
Khi mình đã tạo tội khiên quá nhiều .

13. 

Tai họa đến cho người biếng nhác ,
Mong quả lành không quyết gắng công .
Khi thần chết đến bên hông ,
Miệng kêu khổ đến thiên thông thét gào .

14. 

Thân người như chiếc xuồng nan ,
Đưa ta vượt biển muôn vàn hiểm nguy .
Khó tìm khi đã mất đi ,
Chớ ham ngủ kẻ ngu si biếng lười .

15. 

Sao bỏ luống niềm vui chính pháp ,
Suối nguồn bao pháp lạc cao siêu .
Thú vui thấp kém đuổi theo ,
Chỉ đưa ngươi đến đủ điều rối ren .

16. 

Hãy can đảm trữ hành trang: ,
Tập thiền tự chủ thân tâm cho thường; .
Quán ta bình đẳng tha nhân ,
Đổi trao địa vị bản thân với người .

17. 

Đừng nên khiếp nhược thối lui ,
Nghĩ rằng ta chẳng có tài cán chi .
Làm sao giác ngộ được gì ,
Hãy nghe kinh giáo Như lai dạy rành .

18-19. 

Chỉ cần có đức siêng năng ,
Dù cho ruồi muỗi ( cũng ) chứng thành ngôi cao .
Huống là nhân loại như ta ,
Nếu không xả giới quyết là chứng nên .

20. 

Nếu ngươi sợ bỏ tay chân ,
Như trong Giới luật khuyên nên gắng làm .
Thật là lo sợ viễn vông ,
Kẻ ngu chưa biết biện phân chính tà .

21. 

Ngươi đã trải qua vô số kiếp ,
Nào bị đâm bị đốt, xả cưa .
ngu si vẫn như xưa ,
Bồ đề vô thượng vẫn chưa viên thành .

22-23. 

Nay ta vì hạnh bồ đề ,
Như người chữa bệnh không nề đớn đau .
Chịu đau nhỏ trừ hại to ,
Khổ này có hạn, không lo kéo dài .

24. 

Phương pháp này Y vương chẳng dụng ,
Chữa lành vô số chứng nan y .
Dược phương ngài rất tinh vi ,
Không gây đau đớn chút gì chúng sinh .

25. 
Dạy tu bố thí trước tiên ,
Đem cho vật thực Phật khuyên nên hành .
Đã quen thí vật linh tinh ,
Dần cho cả máu thịt trên thân mình .

26. 
 
Khi đối tự thân mình đã rõ ,
Không khác gì cọng cỏ lá rau .
Thì không khó nhọc chi đâu ,
Xả thân bố thí mình đầu chân tay .

27.

 Ác hành khi đã cạn vơi ,
Thì không còn khổ, trọn đời an nhiên .
Dứt tà phân biệt, hết phiền ,
Thân tâm thanh tịnh tội khiên sạch làu .

28. 

Phước đức trang nghiêm thân tươi mát ,
Tuệ sáng ngời Bồ tát tâm an .
Vì đời nguyện trú tử sanh ,
Đâu còn chán ghét thế gian não phiền .

29. 

Bồ đề năng lực vô biên ,
Tiêu trừ ác nghiệp tiền khiên bao đời .
Lại tăng phước tận trùng khơi ,
So Thanh văn chúng chẳng ai sánh bì .

30. 

Hãy ngự trên bồ đề tuấn mã ,
Làm tiêu tan tất cả chán chường .
Chớ lùi hãy vững dây cương ,
Từ an vui đến vô vàn an vui .

31. 

Dục , tín , hỉ , xả không lơi ,
Khiến ta lợi lạc cho người thế gian .
Dục là mong thoát tai nàn ,
Việc làm thiếu dục không xong được nào .

32. 

Lực tinh tấn muốn tăng thêm mãi ,
Phải cố trừ giải đãi ươn hèn .
Mong cầu, hỉ, xả, tự tin ,
Tiến lên tự chủ cần chuyên thiện hành .

33. 

Nguyện trừ vô số tội khiên ,
Vì thân ta, lẫn vô biên hữu tình .
Dứt điều ác tận ngọn ngành ,
Phải bao đời kiếp tu hành mới xong .

34. 

Nhưng nếu ta chưa từng phát khởi ,
Một niệm trừ tội lỗi mầm tà .
Khổ nàn chắc sẽ đọa sa ,
Làm sao không khiến tim ta hãi hùng .

35. 

Vô biên công đức nguyền tu ,
Đem bao lợi ích cho ta lẫn người .
Chỉ duy một đức trong đây ,
Cũng cần vô số kiếp dày công tu .

36. 

Thế mà nay ta chưa có được ,
Chút phần nào công đức phải tu .
Một đời vô nghĩa luống qua ,
Lạ thay chẳng tiếc thân kia khó còn .

37. 

Ta chưa vì Phật hiến dâng, ,
Chưa bày yến tiệc mời từng chúng sinh .
Chưa theo giáo lý thực hành ,
Chưa tầng thỏa mãn hữu tình khát khao .

38.

Với người sợ, chưa bao che nổi ,
Chưa mang vui sướng tới kẻ sầu .
Riêng mình chắc phải khổ đau ,
Nhập thai , già chết , sầu ưu não nề .

39. 

Bao nhiêu thống khổ ê chề ,
Đều do tôi đã chưa hề ham tu .
Thuốc hay sao lại chối từ ,
Khi đà biết rõ ngục tù đớn dau .

40. 

Phật đã dạy mong cầu là gốc ,
Làm phát sinh bao đức tốt lành .
Muốn cầu diệu pháp quang minh ,
Tư duy khổ quả nghiệp nhân cho tường .

41. 

Bao nhiêu khiếp sợ, đau thương ,
Xa lìa ân ái, ghét thường kề bên .
Cầu không toại ở không yên ,
Đều do ta đã gây nhân bao đời .

42. 

Đến đâu cũng được thảnh thơi ,
Là do phúc trước chiêu vời quả son .
Việc lành ta đã vuông tròn ,
Mong người thoát khổ nỗi lòng ước ao .

43. 

Kẻ ác nhân mong cầu hạnh phúc ,
Vẫn gặp đầy nhung nhúc khổ đau .
Vì chưng khổ báo thường theo ,
Chân trời góc biển không đâu thoát nàn .

44a. 

Tu nhân tích chứa phúc lành ,
Hóa sinh vào đóa bạch liên thơm lừng .
Trong hoa mát mẻ thênh thang ,
Diệu âm pháp hỷ chứa chan thân mình .

44b. 

Thân tâm tràn ngập quang minh ,
Phật quang chiếu xúc hoa liền mở ra. .
Hân hoan kính lễ Di Đà ,
Tôi thành Con Phật trước tòa Như Lai .

45. 

Tạo nghiệp ác ghê thay thống khổ ,
Bị đọa vào những chỗ rên la .
Nước đồng sôi rưới tuột da ,
Giữa nền sắt nóng ngã ra nát nhừ .

46. 

Vậy nên ta phải chuyên tu ,
Mong cầu thiện pháp siêng lo việc lành .
Hãy đọc kinh Kim cang tràng ,
Dạy tu tự tín, thực hành điều hay .

47. 

Mỗi khi muốn bắt tay vào việc ,
Khả năng mình hãy xét trước tiên .
Không kham nên bỏ ngay liền ,
Làm thì cho đến vẹn tuyền mới thôi .

48. 

Bởi vì nếu cứ thối lui ,
Thói quen ảnh hưởng nhiều đời vị lai .
Khổ đau cứ thế nối dài ,
Việc lành dang dở quả thời dở dang .

49. 

Với thiện hành hãy nên tự tín ,
Nghĩ mình ta nhất định đảm đương .
Khả năng đoạn hoặc chứng chân ,
Trong ta có sẵn, chớ thường tự khinh .

50. 

Người đời khó đạt lợi mình ,
Xiết bao phiền não xích xiềng buộc thân .
Huống là lợi kỷ lợi nhân ,
Như ta đã được phúc phần xuất gia .

51. 

Thế nhân vẫn cần cù việc vặt ,
Sao ta đành ngoảnh mặt an thân .
Cho rằng việc chẳng tương ưng ,
Siêng năng thiện sự nhớ đừng kiêu căng .

52. 

Với con rắn độc chết nhăn ,
Quạ kia lẫm liệt uy phong đại bàng .
Đức tin yếu kém nơi lòng ,
Thì suy sụp bởi sai lầm nhỏ nhoi .

53. 

Kẻ yếu kém bỏ rơi nỗ lực ,
Khó giải trừ phước đức hiếm khan .
Với người cố gắng tinh chuyên ,
Dù bao trở ngại không phiền não chi .

54. 

Đức tin tôi sẽ kiên trì ,
Vượt qua đọa lạc tiêu trừ ác duyên .
Lỗi lầm nếu thắng lướt mình ,
Làm sao ra khỏi tử sinh luân hồi .

55. 

Phải chiến thắng não phiền tội ác ,
Đừng để cho tội ác thắng ta .
Như lai pháp tử giống nhà ,
Kiên trì tự tín mới ra con nòi .

56. 

Những người ngã mạn hợm mình ,
Là không có đủ tự tin nơi lòng .
Tự tin nên khỏi long đong ,
Như người ngã mạn khó hòng an tâm .

57. 

Trong ngã mạn ngoài kiêu căng ,
Sẽ sa đường ác gian nan lâu dài .
Mất toi phúc lạc kiếp người ,
Làm thân nô bộc trọn đời hẩm hiu .

58. 

Ngu si xấu xí hao gầy ,
Đến đâu cũng bị mọi người rẻ khinh. .
Kẻ tu khổ hạnh hợm mình ,
Không vào trong số tự tin thiện hành .

59. 

Ai muốn thắng quân thù ngã mạn ,
kiên trì tự tín trong tâm .
Chính là chiến thắng vẻ vang ,
Chóng thành nguyện ước thế gian mong chờ .

60. 

Giữa rừng phiền não bao vây ,
Trăm ngàn nhẫn chịu không hề nóng nôn .
Như sư tử giữa bầy chồn ,
Quyết không để giặc não phiền hại ta .

61. 

Kẻ lâm nạn giữ gìn đôi mắt ,
Giữa chợ đời dễ gặp khốn nguy .
Nếu ta mắt tuệ bảo trì ,
Ma quân phiền não chẳng hề đáng lo .

62. 

Thà bị thiêu đốt, chặt đầu ,
Còn hơn khuất phục giặc ngu não phiền .
Ở nơi đâu, mọi thời gian ,
Thề không làm việc bất ưng vô nghì . 

63. 

Như con trẻ trò chơi theo đuổi ,
Tôi cũng thề săn đuổi thiện hành .
Đam mê thích thú hết mình ,
Không bao giờ chán, nhiệt tình hăng say .

64. 

Thế nhân nỗ lực cầu vui ,
Mà không chắc được niềm vui mong cầu .
Lợi tha mang lại an vui ,
Nếu không làm chẳng có vui được nào .

65. 

Người đời không chán ham năm dục ,
Mãi ham mê liếm mật đầu gươm .
Dẫn sanh an lạc niết bàn ,
Thiện hành công đức đáng ham gấp mười .

66. 

Để viên thành phước cao thâm ,
Hãy siêng hành thiện với niềm hân hoan .
Như voi lao xuống đầm sen ,
Giữa trưa nóng bức ngâm mình khoái thay .

67. 

Khi thân tâm đã mệt nhoài, ,
Thì nên dưỡng sức, tạm thời xả buông .
Việc gì khi đã làm xong ,
Cũng nên xả để tính sang việc ngoài .

68. 

Như chiến sĩ sa trường lão luyện ,
Phản công ngay đường kiếm kẻ thù .
Trước gươm nhọn của si ngu ,
Khéo nên kềm chế giặc thù vô minh .

69. 

Khi đánh nhau lỡ làm rơi kiếm ,
Vội vàng ta sẽ lượm nhặt lên .
Mất đi chính niệm hiện tiền ,
Sợ sa hỏa ngục nên liền chính tri .

70. 

Độc khi đã thấm vào thân ,
Do tuần hoàn máu, sát nhanh thân này .
Độc phiền não cũng như đây ,
Làm cho tội ác lấp đầy bản tâm .

71-72. 

Hãy gìn giữ bản tâm chuyên chú ,
Như bưng dầu bị cổ kề gươm .
Hoặc như rắn độc bên lưng .
Xua tan biếng nhác bốc đồng nổi lên .

73-74. 

Mỗi khi lỡ phạm lỗi lầm ,
Hãy nên tự trách, thề không bao giờ .
Mọi thời chính niệm siêng tu ,
Mong thành đạo nghiệp, minh sư phải tầm .

75-76. 

Muốn năng lực để làm thiện sự ,
Không buông lung lời dạy nhớ ghi .
Như bông theo gió nhẹ bay ,
Tâm vui mọi việc khéo hay viên thành .
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
11/11/2010(Xem: 190261)
01/04/2012(Xem: 35920)
08/11/2018(Xem: 14485)
08/02/2015(Xem: 53612)
“Tôi rất vui vì rất nhiều người trẻ đã ý thức được sự nguy hiểm của truyền thông không tốt đang nhắm vào Phật giáo. Họ không bỏ chùa chỉ vì vài thông tin chống phá”, thầy Thích Ngộ Trí Dũng, một tu sĩ trẻ đang làm nghiên cứu sinh tiến sĩ của Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM bày tỏ. Bằng chứng là, các khóa tu cho Phật tử lớn tuổi hay dành riêng cho Phật tử trẻ vẫn luôn thu hút và đông người tham gia.
Thời Phật giáo xuống đường vào những năm 1960, anh Cao Huy Thuần là một nhà làm báo mà tôi chỉ là một đoàn sinh GĐPT đi phát báo. Thuở ấy, tờ LẬP TRƯỜNG như một tiếng kèn xông xáo trong mặt trận văn chương và xã hội của khuynh hướng Phật giáo dấn thân, tôi mê nhất là mục Chén Thuốc Đắng của Ba Cao do chính anh Thuần phụ trách. Đó là mục chính luận sắc bén nhất của tờ báo dưới hình thức phiếm luận hoạt kê. Rồi thời gian qua đi, anh Thuần sang Pháp và ở luôn bên đó. Đạo pháp và thế sự thăng trầm..
Nguồn tin của Báo Giác Ngộ từ quý Thầy tại Phật đường Khuông Việt và gia đình cho biết Giáo sư Cao Huy Thuần, một trí thức, Phật tử thuần thành, vừa trút hơi thở cuối cùng xả bỏ huyễn thân vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 7-7-2024 (nhằm mùng 2-6-Giáp Thìn), tại Pháp.