Chương 10 Hồi Hướng

14/11/201012:00 SA(Xem: 26642)
Chương 10 Hồi Hướng
Chương muời
Hồi Hướng

1. 

Nguyện đem tất cả phúc lành ,
Tạo Bồ tát luận hiến dâng hữu tình .
Cầu cho tất cả chúng sinh ,
Noi gương Bồ tát dấn mình lợi tha .

2. 

Mong sao trong khắp mọi nhà ,
Không còn bệnh khổ rên la khốn nàn .
Những ai sầu muộn bất an ,
Niềm vui bất tuyệt dâng tràn tâm tư .

3. 

Cùng tận kiếp luân hồi trói buộc ,
Mong chúng sinh thường được thảnh thơi .
Mong niềm hỉ lạc không vơi ,
Như chư Bồ tát mọi thời an nhiên .

4. 

Mong sao địa ngục chúng sinh ,
Hưởng vui vô tận như miền Lạc bang .

5. 

Từ bi sưởi ấm hàn băng ,
Dịu cơn nóng bức mưa chan cam lồ .

6. 

Những địa ngục núi đao rừng kiếm ,
Mong hóa thành vườn kiểng vui chơi .
Cành cây gươm giáo sáng ngời ,
Biến thành cây báu thỏa người ước mơ .

7. 

Mong sao những chốn ngục tù ,
Hóa nên vườn đẹp điểm hồ sen thơm .
Thiên nga cùng đủ giống chim ,
Vang lên tiếng hót dịu êm tai người .

8. 

Hố than hừng hóa ra châu báu ,
Nền sắt nung, mã não lưu ly .
Nguyện cho núi ép a tì ,
Hóa ra nước Phật cực kỳ trang nghiêm .

9. 

Mong sao đá lửa đao binh ,
Ở trong địa ngục biến thành mưa hoa .
Cảnh tương tàn cũng trôi qua ,
Chỉ còn thân ái trăm nhà hòa vui .

10. 

Cảnh địa ngục đồng sôi sắt nóng ,
Tuốt thịt lòi xương trắng như bông .
Hóa thành ao nước mát trong ,
Chúng sinh trong ấy thong dong chơi đùa .

11a. 

Chúng địa ngục khởi lên ý nghĩ ,
“ Sao Diêm vương khiếp hãi sợ run .
Những tên ngục tốt kinh hoàng ,
Ai đem năng lực phá tan đau buồn ” .

11b. 

Ngước trông lên cõi hư không ,
Thần Kim cương thủ uy phong đứng nhìn .
Mong sao địa ngục chúng sinh ,
Vui theo Bồ tát, xa liền khổ đau .

12. 

Nguyện cho mưa cam lồ tịnh thủy ,
Tắt lửa hừng phá hủy hỏa khanh .
Chúng sinh khoan khoái ngước lên ,
Quan âm bồ tát hoa sen tay cầm .

13. 

Nguyện cho địa ngục hữu tình ,
Ngước trông Bồ tát vui mừng bảo nhau .
“ Từ nay ta hết lo âu ,
Đức Văn thù ngự trên đầu chúng ta .
Thân quang minh chiếu sáng lòa. ,
Tâm ngài thấm nhuận bồ đề từ bi .
Ban vui cứu khổ muôn nơi ,
Tiêu tan khiếp sợ khắp loài chúng sinh ” .

14. 

“ Hãy nhìn ngài ở trong cung ,
Có ngàn thiên nữ hát mừng ngợi ca .
Trên trời mưa xuống thiên hoa ,
Đại bi đẫm lệ chan hòa mắt xanh .
Bàn chân ngài tợ đóa sen ,
Có tràng vương miện hiến dâng lên ngài ” .

15. 

Nguyện cho địa ngục hữu tình ,
Được trông theo đám mây lành hiện ra ,
Tâm chư Bồ tát bao la ,
Cam lồ rưới mát muôn nhà chúng sinh .

16. 

Nguyện cho cõi bàng sanh thoát được ,
Nỗi kinh hoàng mạnh nuốt yếu thua .
Không còn thịt xáo nồi da ,
Nguyện cho quỷ đói vui ca thái bình .

17. 

Nguyện Tay vàng Quán Thế âm ,
Không ngưng rưới rắc chứa chan cam lồ .
Cho loài quỷ đói được no ,
Thường xuyên mát mẻ dứt bao ác hành .

18. 

Nguyện cho mù thấy sắc hình ,
Nguyện người điếc được nghe thanh xa gần .
Nguyện cho sản phụ lâm bồn ,
Không hề đau đớn sinh con quý hiền .

19. 

Nguyện cho kẻ lõa hình được áo ,
Kẻ đói lòng cơm cháo nước trong .

20. 

Bạc tiền cho kẻ khốn cùng ,
Kẻ đang tuyệt vọng khởi lòng tin sâu .

21. 

Nguyện người mắc bệnh khỏi mau ,
Nguyện nhân gian chấm dứt bao tật nàn . 

22. 

Người khiếp sợ được bình an ,
Kẻ đang bị trói ngập tràn tự do .
Mọi người nghĩ đến lợi tha ,
Yếu thành mạnh khỏe muôn nhà an vui .

23. 

Nguyện thương nhân khắp nơi an ổn ,
Thành tựu điều mong muốn không sai .

24. 

Tàu buôn cập bến vui thay ,
Thỏa bao ước nguyện sum vầy thân nhân .

25. 

Nguyện cho kẻ lữ hành lạc lối ,
Gặp được ngay bạn hữu đồng hành .
Thoát bao thú dữ ác nhân ,
Đường đi thuận lợi bình an đến nhà .

26. 

Nguyện chư thiên chúng thiện thần ,
Giữ gìn săn sóc kẻ vương ách nàn: .
Yếu già quan quả cô đơn ,
Ngu si , điên dại , tuyệt đường sinh nhai .

27. 

Nguyện người thoát tám nạn tai ,
Sống đời hạnh phúc, đủ đầy đức tin .
Lòng thương và trí thông minh ,
Nhớ đời quá khứ giữ gìn chánh tri .

28. 

Nguyện hữu tình được kho vô tận ,
Vật cần dùng khỏi bận lòng chi .
Không tác hại chẳng sân si ,


An bình hạnh phúc muốn gì được ngay .

29. 

Nguyện bần hàn dung nhan rạng rỡ ,
Khổ hạnh gầy uy đức trang nghiêm .

30. 

Gái hèn chuyển hóa thân nam ,
Nghèo nên quý hiển kiêu căng hạ mình .

31. 

Nguyện cho tất cả hữu tình ,
Dứt bao ác nghiệp thiện hành mến ưa . 

32. 

Hành bồ tát hạnh say sưa ,
Không bao giờ xả bồ đề tâm kia. .
Nguyện chư Thiện thệ từ bi ,
Đưa tay tiếp dẫn xa lìa nghiệp ma .

33. 

Nguyện hữu tình sống lâu vô hạn ,
Trải tháng ngày tận hưởng an vui .
Tử vong cùng những vận xui ,
Không từng biết đến chẳng thời nghe danh .

34. 

Nguyện cho khắp mười phương thế giới ,
Đầy rừng cây Như ý trang nghiêm .
Pháp âm vi diệu vang rền ,
Phật và Bồ tát thuyết tuyên đạo mầu .

35. 

Nguyện cho đại địa khắp nơi ,
Như lưu ly chẳng góc gai đá ghềnh .

36. 

Nguyện bao pháp hội Thanh văn ,
Có chư Bồ tát quang lâm đạo tràng .

37. 

Nguyện cho các hữu tình nghe được ,
Từ rừng cây xào xạc Pháp âm .
Từ nơi ánh sáng, hư không ,
Lá hoa chim chóc truyền thông nghĩa mầu .

38. 

Nguyện cho tất cả cùng nhau ,
Thường đem phẩm vật dồi dào như mây .
Cúng dường Phật đấng đạo sư ,
Cùng chư Bồ tát tâm từ bủa lan .

39. 

Nguyện thế gian mưa chan đúng lúc ,
Cho mùa màng ngũ cốc tăng gia .
Nguyện cho quốc chủ nhân hòa ,
Trị dân đúng pháp muôn nhà an vui .

40. 

Nguyện thần chú linh nghiệm ngay ,
Tiêu tai giải nạn thuốc hay bệnh lành. .
Nguyện la sát quỷ phi hành ,
Khởi tâm thương xót thường hành từ bi .

41. 

Nguyện hữu tình không còn đau khổ ,
Không lỗi lầm chẳng sợ hãi chi .
Không tật bệnh, bị khinh khi ,
Chẳng ai gặp phải điều gì kém vui .

42. 

Nguyện khắp chốn già lam tu viện ,
Lời kệ kinh hưng thịnh vang xa .
Nguyện cho tăng chúng hợp hòa ,
Bao nhiêu pháp sự tăng già thành công .

43. 

Nguyện Tỳ kheo muốn tu hành ,
Tìm ngay được chốn núi rừng hoang vu .
Đoạn trừ tán loạn tham ưu ,
Thân tâm khinh khoái tiến tu thiện hành .

44. 

Nguyện cho ni hết cạnh tranh ,
Được nhiều lợi dưỡng tu hành không lui .
Nguyện hai bộ chúng tăng ni ,
Giới thường tăng tiến luật nghi chẳng rời .

45.

 Nguyện sao cho những người phạm giới ,
Biết ăn năn cải hối lỗi lầm .
Được sinh vào cõi tốt lành ,
Dứt trừ vĩnh viễn ác hành đã qua .

46. 

Nguyện cho hiền giả xuất gia ,
Được người tôn kính muôn nhà cúng dâng .
Đạo tâm sáng tợ vầng trăng ,
Tiếng thơm giới đức mười phương vang rền .

47.

 Nguyện cho tất cả thế gian ,
Xa lìa ác đạo khổ nàn không vương .
Mau thành quả Giác khôn lường ,
Bằng thân vượt hẳn sắc thân cõi trời .

48. 

Nguyện hữu tình ở khắp nơi ,
Đối trên chư Phật không lơi cúng dường .
Nguyện cho chúng được an khương ,
Vô biên phước đức nhờ nương Phật ngài .

49. 

Mong hạnh nguyện của chư Bồ tát ,
Được viên thành lợi lạc chúng sinh .
Nguyện cho tất cả hữu tình ,
Được trên chư Phật Cha lành đoái thương .

50. 

Nguyện hàng Độc giác, Thanh văn ,
Cũng đều thấm nhuận chứa chan phúc lành .

51. 

Cho đến lúc thăng Hoan hỉ địa ,
Nguyện mông ân Đại trí Văn Thù .
Tôi thường nhớ được kiếp xưa ,
Đời nào cũng được xuất gia tu hành .

52. 

Nguyện luôn được ở rừng xanh ,
Uống ăn đạm bạc vui thiền tịch liêu .

53. 

Nguyện khi cần hỏi pháp sâu ,
Thấy ngay bồ tát Văn Thù hiện ra .

54. 

Mong lợi lạc hằng sa sinh chúng ,
Nguyện cho tôi được giống như ngài: .
Việc làm viên mãn không sai ,
Trí bi vô tận độ đời vô biên .

55. 

Phương nào còn có chúng sinh ,
Tôi nguyền đến đấy xua tan khốn cùng. .
Bao lâu cùng tận thời không ,
Tôi nguyền độ chúng thoát vòng trầm luân .

56. 

Bao thống khổ chúng sinh tạo tác ,
Tôi nguyền xin lãnh hết nơi thân .
Bao nhiêu bồ tát thiện nhân ,
Quả son xin nguyện hiến dâng hữu tình .

57. 

Dược phương duy nhất tối linh ,
Ban vui cứu khổ chúng sinh muôn đời .
Là Ba ngôi báu sáng ngời ,
Nguyện tồn tại mãi trên đời độ sinh .

58. 

Con kính lễ Văn Thù Bồ tát ,
Khiến xui con được phát tâm lành ,
Con xin kính lễ bạn lành ,
Bao nhiêu Bồ tát trưởng thành tâm con .

HẾT
Tạo bài viết
11/11/2010(Xem: 182718)
01/04/2012(Xem: 28387)
08/11/2018(Xem: 8308)
08/02/2015(Xem: 40700)
25/07/2011(Xem: 105048)
10/10/2010(Xem: 102049)