Chương 10 Hồi Hướng

14/11/201012:00 SA(Xem: 29657)
Chương 10 Hồi Hướng
Chương muời
Hồi Hướng

1. 

Nguyện đem tất cả phúc lành ,
Tạo Bồ tát luận hiến dâng hữu tình .
Cầu cho tất cả chúng sinh ,
Noi gương Bồ tát dấn mình lợi tha .

2. 

Mong sao trong khắp mọi nhà ,
Không còn bệnh khổ rên la khốn nàn .
Những ai sầu muộn bất an ,
Niềm vui bất tuyệt dâng tràn tâm tư .

3. 

Cùng tận kiếp luân hồi trói buộc ,
Mong chúng sinh thường được thảnh thơi .
Mong niềm hỉ lạc không vơi ,
Như chư Bồ tát mọi thời an nhiên .

4. 

Mong sao địa ngục chúng sinh ,
Hưởng vui vô tận như miền Lạc bang .

5. 

Từ bi sưởi ấm hàn băng ,
Dịu cơn nóng bức mưa chan cam lồ .

6. 

Những địa ngục núi đao rừng kiếm ,
Mong hóa thành vườn kiểng vui chơi .
Cành cây gươm giáo sáng ngời ,
Biến thành cây báu thỏa người ước mơ .

7. 

Mong sao những chốn ngục tù ,
Hóa nên vườn đẹp điểm hồ sen thơm .
Thiên nga cùng đủ giống chim ,
Vang lên tiếng hót dịu êm tai người .

8. 

Hố than hừng hóa ra châu báu ,
Nền sắt nung, mã não lưu ly .
Nguyện cho núi ép a tì ,
Hóa ra nước Phật cực kỳ trang nghiêm .

9. 

Mong sao đá lửa đao binh ,
Ở trong địa ngục biến thành mưa hoa .
Cảnh tương tàn cũng trôi qua ,
Chỉ còn thân ái trăm nhà hòa vui .

10. 

Cảnh địa ngục đồng sôi sắt nóng ,
Tuốt thịt lòi xương trắng như bông .
Hóa thành ao nước mát trong ,
Chúng sinh trong ấy thong dong chơi đùa .

11a. 

Chúng địa ngục khởi lên ý nghĩ ,
“ Sao Diêm vương khiếp hãi sợ run .
Những tên ngục tốt kinh hoàng ,
Ai đem năng lực phá tan đau buồn ” .

11b. 

Ngước trông lên cõi hư không ,
Thần Kim cương thủ uy phong đứng nhìn .
Mong sao địa ngục chúng sinh ,
Vui theo Bồ tát, xa liền khổ đau .

12. 

Nguyện cho mưa cam lồ tịnh thủy ,
Tắt lửa hừng phá hủy hỏa khanh .
Chúng sinh khoan khoái ngước lên ,
Quan âm bồ tát hoa sen tay cầm .

13. 

Nguyện cho địa ngục hữu tình ,
Ngước trông Bồ tát vui mừng bảo nhau .
“ Từ nay ta hết lo âu ,
Đức Văn thù ngự trên đầu chúng ta .
Thân quang minh chiếu sáng lòa. ,
Tâm ngài thấm nhuận bồ đề từ bi .
Ban vui cứu khổ muôn nơi ,
Tiêu tan khiếp sợ khắp loài chúng sinh ” .

14. 

“ Hãy nhìn ngài ở trong cung ,
Có ngàn thiên nữ hát mừng ngợi ca .
Trên trời mưa xuống thiên hoa ,
Đại bi đẫm lệ chan hòa mắt xanh .
Bàn chân ngài tợ đóa sen ,
Có tràng vương miện hiến dâng lên ngài ” .

15. 

Nguyện cho địa ngục hữu tình ,
Được trông theo đám mây lành hiện ra ,
Tâm chư Bồ tát bao la ,
Cam lồ rưới mát muôn nhà chúng sinh .

16. 

Nguyện cho cõi bàng sanh thoát được ,
Nỗi kinh hoàng mạnh nuốt yếu thua .
Không còn thịt xáo nồi da ,
Nguyện cho quỷ đói vui ca thái bình .

17. 

Nguyện Tay vàng Quán Thế âm ,
Không ngưng rưới rắc chứa chan cam lồ .
Cho loài quỷ đói được no ,
Thường xuyên mát mẻ dứt bao ác hành .

18. 

Nguyện cho mù thấy sắc hình ,
Nguyện người điếc được nghe thanh xa gần .
Nguyện cho sản phụ lâm bồn ,
Không hề đau đớn sinh con quý hiền .

19. 

Nguyện cho kẻ lõa hình được áo ,
Kẻ đói lòng cơm cháo nước trong .

20. 

Bạc tiền cho kẻ khốn cùng ,
Kẻ đang tuyệt vọng khởi lòng tin sâu .

21. 

Nguyện người mắc bệnh khỏi mau ,
Nguyện nhân gian chấm dứt bao tật nàn . 

22. 

Người khiếp sợ được bình an ,
Kẻ đang bị trói ngập tràn tự do .
Mọi người nghĩ đến lợi tha ,
Yếu thành mạnh khỏe muôn nhà an vui .

23. 

Nguyện thương nhân khắp nơi an ổn ,
Thành tựu điều mong muốn không sai .

24. 

Tàu buôn cập bến vui thay ,
Thỏa bao ước nguyện sum vầy thân nhân .

25. 

Nguyện cho kẻ lữ hành lạc lối ,
Gặp được ngay bạn hữu đồng hành .
Thoát bao thú dữ ác nhân ,
Đường đi thuận lợi bình an đến nhà .

26. 

Nguyện chư thiên chúng thiện thần ,
Giữ gìn săn sóc kẻ vương ách nàn: .
Yếu già quan quả cô đơn ,
Ngu si , điên dại , tuyệt đường sinh nhai .

27. 

Nguyện người thoát tám nạn tai ,
Sống đời hạnh phúc, đủ đầy đức tin .
Lòng thương và trí thông minh ,
Nhớ đời quá khứ giữ gìn chánh tri .

28. 

Nguyện hữu tình được kho vô tận ,
Vật cần dùng khỏi bận lòng chi .
Không tác hại chẳng sân si ,


An bình hạnh phúc muốn gì được ngay .

29. 

Nguyện bần hàn dung nhan rạng rỡ ,
Khổ hạnh gầy uy đức trang nghiêm .

30. 

Gái hèn chuyển hóa thân nam ,
Nghèo nên quý hiển kiêu căng hạ mình .

31. 

Nguyện cho tất cả hữu tình ,
Dứt bao ác nghiệp thiện hành mến ưa . 

32. 

Hành bồ tát hạnh say sưa ,
Không bao giờ xả bồ đề tâm kia. .
Nguyện chư Thiện thệ từ bi ,
Đưa tay tiếp dẫn xa lìa nghiệp ma .

33. 

Nguyện hữu tình sống lâu vô hạn ,
Trải tháng ngày tận hưởng an vui .
Tử vong cùng những vận xui ,
Không từng biết đến chẳng thời nghe danh .

34. 

Nguyện cho khắp mười phương thế giới ,
Đầy rừng cây Như ý trang nghiêm .
Pháp âm vi diệu vang rền ,
Phật và Bồ tát thuyết tuyên đạo mầu .

35. 

Nguyện cho đại địa khắp nơi ,
Như lưu ly chẳng góc gai đá ghềnh .

36. 

Nguyện bao pháp hội Thanh văn ,
Có chư Bồ tát quang lâm đạo tràng .

37. 

Nguyện cho các hữu tình nghe được ,
Từ rừng cây xào xạc Pháp âm .
Từ nơi ánh sáng, hư không ,
Lá hoa chim chóc truyền thông nghĩa mầu .

38. 

Nguyện cho tất cả cùng nhau ,
Thường đem phẩm vật dồi dào như mây .
Cúng dường Phật đấng đạo sư ,
Cùng chư Bồ tát tâm từ bủa lan .

39. 

Nguyện thế gian mưa chan đúng lúc ,
Cho mùa màng ngũ cốc tăng gia .
Nguyện cho quốc chủ nhân hòa ,
Trị dân đúng pháp muôn nhà an vui .

40. 

Nguyện thần chú linh nghiệm ngay ,
Tiêu tai giải nạn thuốc hay bệnh lành. .
Nguyện la sát quỷ phi hành ,
Khởi tâm thương xót thường hành từ bi .

41. 

Nguyện hữu tình không còn đau khổ ,
Không lỗi lầm chẳng sợ hãi chi .
Không tật bệnh, bị khinh khi ,
Chẳng ai gặp phải điều gì kém vui .

42. 

Nguyện khắp chốn già lam tu viện ,
Lời kệ kinh hưng thịnh vang xa .
Nguyện cho tăng chúng hợp hòa ,
Bao nhiêu pháp sự tăng già thành công .

43. 

Nguyện Tỳ kheo muốn tu hành ,
Tìm ngay được chốn núi rừng hoang vu .
Đoạn trừ tán loạn tham ưu ,
Thân tâm khinh khoái tiến tu thiện hành .

44. 

Nguyện cho ni hết cạnh tranh ,
Được nhiều lợi dưỡng tu hành không lui .
Nguyện hai bộ chúng tăng ni ,
Giới thường tăng tiến luật nghi chẳng rời .

45.

 Nguyện sao cho những người phạm giới ,
Biết ăn năn cải hối lỗi lầm .
Được sinh vào cõi tốt lành ,
Dứt trừ vĩnh viễn ác hành đã qua .

46. 

Nguyện cho hiền giả xuất gia ,
Được người tôn kính muôn nhà cúng dâng .
Đạo tâm sáng tợ vầng trăng ,
Tiếng thơm giới đức mười phương vang rền .

47.

 Nguyện cho tất cả thế gian ,
Xa lìa ác đạo khổ nàn không vương .
Mau thành quả Giác khôn lường ,
Bằng thân vượt hẳn sắc thân cõi trời .

48. 

Nguyện hữu tình ở khắp nơi ,
Đối trên chư Phật không lơi cúng dường .
Nguyện cho chúng được an khương ,
Vô biên phước đức nhờ nương Phật ngài .

49. 

Mong hạnh nguyện của chư Bồ tát ,
Được viên thành lợi lạc chúng sinh .
Nguyện cho tất cả hữu tình ,
Được trên chư Phật Cha lành đoái thương .

50. 

Nguyện hàng Độc giác, Thanh văn ,
Cũng đều thấm nhuận chứa chan phúc lành .

51. 

Cho đến lúc thăng Hoan hỉ địa ,
Nguyện mông ân Đại trí Văn Thù .
Tôi thường nhớ được kiếp xưa ,
Đời nào cũng được xuất gia tu hành .

52. 

Nguyện luôn được ở rừng xanh ,
Uống ăn đạm bạc vui thiền tịch liêu .

53. 

Nguyện khi cần hỏi pháp sâu ,
Thấy ngay bồ tát Văn Thù hiện ra .

54. 

Mong lợi lạc hằng sa sinh chúng ,
Nguyện cho tôi được giống như ngài: .
Việc làm viên mãn không sai ,
Trí bi vô tận độ đời vô biên .

55. 

Phương nào còn có chúng sinh ,
Tôi nguyền đến đấy xua tan khốn cùng. .
Bao lâu cùng tận thời không ,
Tôi nguyền độ chúng thoát vòng trầm luân .

56. 

Bao thống khổ chúng sinh tạo tác ,
Tôi nguyền xin lãnh hết nơi thân .
Bao nhiêu bồ tát thiện nhân ,
Quả son xin nguyện hiến dâng hữu tình .

57. 

Dược phương duy nhất tối linh ,
Ban vui cứu khổ chúng sinh muôn đời .
Là Ba ngôi báu sáng ngời ,
Nguyện tồn tại mãi trên đời độ sinh .

58. 

Con kính lễ Văn Thù Bồ tát ,
Khiến xui con được phát tâm lành ,
Con xin kính lễ bạn lành ,
Bao nhiêu Bồ tát trưởng thành tâm con .

HẾT
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
11/11/2010(Xem: 190151)
01/04/2012(Xem: 35792)
08/11/2018(Xem: 14382)
08/02/2015(Xem: 53468)
Thời Phật giáo xuống đường vào những năm 1960, anh Cao Huy Thuần là một nhà làm báo mà tôi chỉ là một đoàn sinh GĐPT đi phát báo. Thuở ấy, tờ LẬP TRƯỜNG như một tiếng kèn xông xáo trong mặt trận văn chương và xã hội của khuynh hướng Phật giáo dấn thân, tôi mê nhất là mục Chén Thuốc Đắng của Ba Cao do chính anh Thuần phụ trách. Đó là mục chính luận sắc bén nhất của tờ báo dưới hình thức phiếm luận hoạt kê. Rồi thời gian qua đi, anh Thuần sang Pháp và ở luôn bên đó. Đạo pháp và thế sự thăng trầm..
Nguồn tin của Báo Giác Ngộ từ quý Thầy tại Phật đường Khuông Việt và gia đình cho biết Giáo sư Cao Huy Thuần, một trí thức, Phật tử thuần thành, vừa trút hơi thở cuối cùng xả bỏ huyễn thân vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 7-7-2024 (nhằm mùng 2-6-Giáp Thìn), tại Pháp.
"Chỉ có hai ngày trong năm là không thể làm được gì. Một ngày gọi là ngày hôm qua và một ngày kia gọi là ngày mai. Ngày hôm nay mới chính là ngày để tin, yêu và sống trọn vẹn. (Đức Đạt Lai Lạt Ma 14)