Chương 3 Gìn Giử Tâm Bồ Đề

14/11/201012:00 SA(Xem: 28920)
Chương 3 Gìn Giử Tâm Bồ Đề
Chương 3
Gìn Giử Tâm Bồ Đề 

1. 

Con vui theo những hạnh lành ,
Dứt trừ thống khổ chúng sinh ba đường .
Và đem an lạc cát tường ,
Cho bao nhiêu kẻ còn
vương khổ sầu .

2. 

Con tùy hỉ hạnh tu phước đức ,
Tích lũy nhân chánh giác trọn lành .
Con vui theo hạnh hữu tình ,
Quyết tâm ra khỏi tử sinh luân hồi .

3. 

Vui theo Chánh Giác tột vời ,
Vui theo Bồ tát ở mười ngôi cao .
Vui theo vô lượng công lao ,
Ban vui cứu khổ cho nhiều chúng sinh .

4. 

Khi biết Phật rắp ranh nhập diệt ,
Con vội vàng tha thiết cầu xin :
Xin ngài trụ thế liên miên ,
Cho nhân gian khỏi sa miền mê luân .

5. 

Con quỳ trước Phật mười phương ,
Chắp tay cầu khấn xin thương hữu tình .
Xin vì tất cả chúng sinh ,
Đốt lên Đèn Pháp quang minh thế trần .

6.

Bao thiện hành như trên tích tập ,
Vui theo cùng thỉnh Phật chuyển luân .
Xin cầu cho cả chúng nhân ,
Tiêu trừ hết mọi não phiền khổ đau .

7. 

Chúng sinh nào mắc bệnh lâu ,
Giờ đây cũng muốn tìm cầu thuốc thang .
Nguyện làm y sĩ , dược phương ,
Cùng là khán hộ đỡ cơn khổ nàn .

8. 

Mong mưa thực phẩm xối chan ,
Giải trừ đói khát lan tràn khắp nơi .
Gặp cơn tai ách cơ trời ,
Hóa thành thực phẩm vơi cơn đói lòng .

9. 

Với bao kẻ trong cơn túng quẫn ,
Hóa làm kho vô tận không vơi .
Hiện ratrước mắt người ,
Bao nhu yếu phẩm cho đời ấm no

10. 

Chỉ vì mong muốn lợi tha ,
Con không tiếc lẫn dù là vật chi .
Thân cùng tài sản những gì ,
Hạnh lành tất cả hướng về chúng nhân .

11. 

Khi chết tất không mang theo được ,
Sao bằng nay xả trước là hơn .
Thân , tà i, thiện hạnh thí luôn ,
Niết bàn hiển lộ trong nguồn tâm ngay .

12. 

Thân này con đã xả ly ,
Chúng sinh dụng tất kể chi nhọc nhằn .
Dù ai giết hại cũng cam ,
Nói chi đánh chửi không phiền mảy may .

13. 

Dù chúng đem thân này đối tượng ,
Để chê bai trào lộng linh tinh .
Đã cho tất cả hữu tình ,
Đâu còn luyến tiếc xem mình quý trân .

14. 

Từ nay con nguyện xả thân ,
Làm bao thiện sự giúp phần yên vui .


Hữu tình ở khắp nơi nơi ,
Nguyện ai thấy được con thời ích tăng .

15 - 16. 

Người thấy con kẻ tin kẻ ghét ,
Cả hai nhà lợi lạc cùng nên .
Dèm pha lăng nhục đảo điên ,
Cũng thành kết một mối duyên bồ đề .

17 - 18. 

Xin chỉ lối cho người lữ khách ,
Xin làm cầu thuyền chở sang sông .
Hóa hòn đảo chốn nghỉ chân ,
Làm đèn , nô bộc đáp ưng nhu cầu . 

19 - 20. 

Hóa bò báu , bảo bình như ý ,
Thuốc tiên cùng thần chú , cây thiêng .
Hóa làm đất nước , hư không .
Duy trì sự sống suốt trong muôn đời .

21. 

Với tất cả muôn loài sinh vật ,
Ở tận cùng biên giới không gian .
Xin làm nguồn sống ủi an .
Đến khi tất cả niết bàn mới thôi .

22 - 23. 

Noi theo chư Phật Như lai ,
Sau khi lập nguyện siêng thay tu hành .
Con vì lợi ích quần sinh ,
Phát tâm rồi cũng quyết tình tiến tu .

24. 

Bậc trí giả từ khi phát được ,
Tâm Bồ đề hết sức thanh cao .

Muốn cho tâm ấy càng sâu ,
Không ngừng ca tụng công lao tâm này.

25 - 26. 

Phúc thay ta được thân người ,
Được sinh đất Phật, Như lai con nhà .
Phải theo tư cách Phật gia ,
Không dơ dòng giống Phật đà tối tôn .

27. 

Như kẻ đui khốn cùng rách nát ,
Mò mẫm trong đống rác được châu .
Bồ đề tôn quý xiết bao ,
Ta nay đã được , phúc nào hơn đây .

28.

Bồ đề tâm cam lồ bất tử ,
Vô tận kho trừ khử khó nghèo .
Dược phương chữa bệnh cheo leo ,
Bóng cây che mát nhóc nheo hữu tình .

29. 

Bồ đề tâm ấy kiều lương ,
Nối bờ sinh tử niết bàn bến kia .
Chúng sinh trên ấy đi qua ,
Vượt bao nẻo ác đường tà hiểm nguy .

30. 

Như vừng trăng trong tâm héo hắt ,
Xua tan niềm khắc khoải sầu đau .
Như vầng nhật sáng lên cao ,
Mây vô minh cũng tan vào hư không .

31 - 32. 

Từ trong diệu pháp Thế tôn ,
Đề hồ tinh chất ngọt ngon kết thành .
Hỡi bao lưu lạc hữu tình ,
Nguồn vui thắng diệu sẵn dành nơi đây .

33. 

Trước chư Phật Như lai cứu thế ,
Con ân cần mời cả chúng sinh .
Hưởng vui chánh giác trọn lành ,
Mong thiên nhân chúng đồng tình hỉ hoan .
Tạo bài viết
11/11/2010(Xem: 182716)
01/04/2012(Xem: 28387)
08/11/2018(Xem: 8308)
08/02/2015(Xem: 40700)
25/07/2011(Xem: 105048)
10/10/2010(Xem: 102049)