Kinh Bát Phật Danh Hiệu

30/11/201312:00 SA(Xem: 16097)
Kinh Bát Phật Danh Hiệu

KINH BÁT PHẬT DANH HIỆU
Đại Chánh Tân Tu, Bộ Kinh Tập, số 0431
Tùy Thiên Trúc Tam Tạng Xà Na Quật Đa dịch
Thích Hạnh Tuệ trú xứ Chùa Phật Đà, California, Hoa Kỳ dịch Việt
Hiệu đính: HT Thích Như Điển, Phương trượng Chùa Viên Giác, Đức Quốc

Tôi nghe như vầy.

Một thời, Đức Phật ở tại vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc, nước Xá Vệ cùng chúng đại Tỳ kheo 1,250 vị câu hội, lại có chúng đại thừa Bồ Tát Ha Ma Tát 10,000 người cùng câu hội.

Lúc bấy giờ, Đức Thế Tônvô lượng vô số trăm ngàn vạn chúng đang vây quanh mà thuyết pháp.

Lúc bấy giờ, Tôn giả Xá Lợi Phất ở trong đại chúng, từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch áo vai phải, gối phải chấm đất, chấp tay hướng Phật mà bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Con có lòng nghi, nay muốn xin hỏi, kính mong Như Lai, thương xót chúng sanh vì con giải nói.”

Lúc bấy giờ, Thế Tôn bảo Xá Lợi Phất: “Này thiện nam tử, nếu có lòng nghi, tuỳ nơi ông hỏi, ta sẽ vì ông phân biệt giải nói.”

Bấy giờ, Xá Lợi Phất được Phật cho phép, hứa giải lưới nghi, vui mừng hớn hở, liền bạch Phật rằng: “Thế Tôn, có Chư Phật Thế Tôn trong mười phương hiện nay, do nguyện lực xưa mà thường vì chúng sanh, hiện đang thuyết pháp chăng? Chư Như Lai ấy có danh hiệu là gì? Nếu có thiện nam tử cùng thiện nữ nhơn muốn được trì tụng danh hiệu Chư Phật ấy, hoặc đọc, hoặc nghe, cũng như biên chép; nhờ công đức nầy liền được bất thối chuyển nơi A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, không chỗ khuyết giảm, cho đến đạo Vô thượng Chánh Chân và mau chóng thành tựu A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề chăng?”

Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo ngài Xá Lợi Phất: “Lành thay! Lành thay! Thiện nam tử, điều ông hỏi đây thật khéo biện tài, vì làm lợi ích lớn cho vô lượng chúng sanh trong đời sau, từ bi thương xót tất cả trời người mà hỏi Như Lai ý nghĩa thâm sâu này. Cho nên, nay ông nghe kĩ, giữ gìn, khéo nhớ nghĩ lấy. Ta nay vì ông phân biệt giải nói.”

Ngài Xá Lợi Phất thưa: “Dạ, thưa Thế Tôn! Con nguyện muốn nghe.”

Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo Xá Lợi Phất:

“Thiện nam tử, từ đây về phương đông, trải qua một hằng hà sa thế giới có một cõi Phật tên là Nan Hàng Phục. Trong quốc độ ấy có Phật Thế Tôn hiệu là Thiện Thuyết Xưng Công Đức Như Lai, Chí Chân, Đẳng Chánh Giác, hiện đang bây giờ vì các đại chúng thuyết vi diệu pháp.

“Lại nữa, Xá Lợi Phất, từ đây về phương đông, trải qua hai hằng hà sa thế giới có một cõi Phật tên là Vô Chướng Ngại. Trong quốc độ ấy có Phật Thế Tôn hiệu là Nhân Đà La Tướng Tràng Tinh Vương Như Lai, Chí Chân, Đẳng Chánh Giác, hiện đang bây giờ cũng vì đại chúng thuyết vi diệu pháp.

“Lại nữa, Xá Lợi Phất, từ đây về phương đông, trải qua ba hằng hà sa thế giới có một cõi Phật tên là Ái Nhạo. Trong quốc độ ấy có Phật Thế Tôn hiệu là Phổ Quang Minh Công Đức Trang Nghiêm Như Lai, Chí Chân, Đẳng Chánh Giác, hiện đang bây giờ cũng vì đại chúng thuyết vi diệu pháp.

“Lại nữa, Xá Lợi Phất, từ đây về phương đông, trải qua bốn hằng hà sa thế giới có một cõi Phật tên là Phổ Nhập. Trong quốc độ ấy có Phật Thế Tôn hiệu là Thiện Đấu Chiến Nan Hàng Phục Siêu Việt Như Lai, Chí Chân, Đẳng Chánh Giác, hiện đang bây giờ cũng vì đại chúng thuyết vi diệu pháp.

“Lại nữa, Xá Lợi Phất, từ đây về phương đông, trải qua năm hằng hà sa thế giới có một cõi Phật tên là Tịnh Tụ. Trong quốc độ ấy có Phật Thế Tôn hiệu là Phổ Công Đức Minh Trang Nghiêm Như Lai, Chí Chân, Đẳng Chánh Giác, hiện đang bây giờ cũng vì đại chúng thuyết vi diệu pháp.

“Lại nữa, Xá Lợi Phất, từ đây về phương đông, trải qua sáu hằng hà sa thế giới có một cõi Phật tên là Vô Độc Chủ. Trong quốc độ ấy có Phật Thế Tôn hiệu là Vô Ngại Dược Thụ Công Đức Xưng Như Lai, Chí Chân, Đẳng Chánh Giác, hiện đang bây giờ cũng vì đại chúng thuyết vi diệu pháp.

“Lại nữa, Xá Lợi Phất, từ đây về phương đông, trải qua bảy hằng hà sa thế giới có một cõi Phật tên là Trắc Tắc Hương Mãn. Trong quốc độ ấy có Phật Thế Tôn hiệu là Bộ Bảo Liên Hoa Như Lai, Chí Chân, Đẳng Chánh Giác, hiện đang bây giờ cũng vì đại chúng thuyết vi diệu pháp.

“Lại nữa, Xá Lợi Phất, từ đây về phương đông, trải qua tám hằng hà sa thế giới có một cõi Phật tên là Diệu Âm Minh. Trong quốc độ ấy có Phật Thế Tôn hiệu là Bảo Liên Hoa Thiện Trụ Sa La Thụ Vương Như Lai, Chí Chân, Đẳng Chánh Giác, hiện đang bây giờ cũng vì đại chúng thuyết vi diệu pháp.

“Này Xá Lợi Phất, cõi Phật của các Đức Phật Như Lai, Chí Chân, Đẳng Chánh Giác kia thanh tịnh không nhơ, không có năm trược, cũng không có ngũ dục. Chúng sanh trong ấy không có tâm dối gian, nịnh nọt, cũng không hành dục cùng với người nữ.

“Lại nữa, Xá Lợi Phất, nếu có thiện nam tử cùng thiện nữ nhơn nghe được danh hiệu của Chư Phật Thế Tôn ấy, khi đã nghe rồi, tự mình tu hành, thọ trì đọc tụng, lại vì người khác tuyên dương nói rõ, thiện nam tử cùng thiện nữ nhơn kia nếu đoạ trong ba đường ác thì thật không có chỗ ấy, chỉ trừ ngũ nghịch, phỉ báng chánh pháp, phỉ báng thánh nhân.

“Lại nữa, Xá Lợi Phất, nếu có thiện nam tử cùng thiện nữ nhơn nghe được danh hiệu của Chư Phật Thế Tôn ấy, khi đã nghe rồi, tự mình tu hành, thọ trì đọc tụng, lại vì người khác tuyên dương nói rõ; người ấy tới khi chứng quả Bồ đề sanh ra chỗ nào cũng thường đầy đủ ngũ thông, lại được các Đà la ni, sáu căn đầy đủ không có thiếu khuyết, thường được hoan hỷ, lông thân xoay về bên phải.

“Lại nữa, Xá Lợi Phất, nếu có thiện nam tử cùng thiện nữ nhơn nghe được danh hiệu của Chư Phật Thế Tôn ấy, khi đã nghe rồi, tự mình tu hành, thọ trì đọc tụng, lại vì người khác tuyên dương nói rõ; những chúng sanh này khi ở chỗ nào, huyện quan ác tặc không thể gây hại, lửa không thể đốt, nước không thể trôi, rồng ác rắn dữ không thể làm hại; lúc đứng khi đi, sư tử, hổ lang, sài báo, dạ xoa, la sát, ác quỷ ác thần như Cưu bàn trà, cùng nhơn phi nhơn làm cho sợ hãi thì thật không thể có được, chỉ trừ tai ương đời trước.

“Lại nữa, Xá Lợi Phất, nếu có người nữ chán ghét thân nữ, nhớ nghĩ chuyên tâm, thọ trì đọc tụng danh hiệu Chư Phật Thế Tôn lại vì người khác phân biệt nói rõ; sau khi mạng chung mà còn thọ thân gái lại nữa thì thật không thể có được.

“Lại nữa, Xá Lợi Phất, nếu có thiện nam tử cùng thiện nữ nhơn trong đêm yên tĩnh tụng niệm danh hiệu Chư Phật thì chúng sanh này làm các công việc gì trong hiện đời đều chóng thành tựu, ngày càng tăng trưởng, không gặp chướng ngại.”

Bấy giờ, Đức Thế Tôn muốn rõ nghĩa trên mà nói kệ rằng:

“Nếu có các chúng sanh
Thọ trì danh hiệu Phật
Bỏ tất cả đường ác
Mau sanh vào cõi lành.
Thường ở trước Chư Phật
Nghe được Diệu pháp âm
Chứng đạo quả Vô Thượng
Tuỳ tâm mà cúng dường.
Tụng trì danh hiệu Phật
Quá ức ngàn vạn kiếp
Tất cả những phiền não
Thành tựu quả Bồ Đề.
Nếu ai trọn bảy ngày
Hay tụng danh hiệu Phật
Liền được mắt thanh tịnh
Có thể thấy Chư Phật.
Nếu nghe danh hiệu Phật
Người ấy liền thọ trì
Tuỳ nơi chỗ thọ sanh
Thường được người kính mến.
Tướng tốt, hình đoan chánh
Sanh vào nhà phúc lạc
Tâm luôn đại hỷ xả
Thông minh không buông lung.
Như có các người nữ
Nghe danh hiệu Phật nầy
Tự tụng vì người nói
Được phước không thể lường.
Cho đến lúc mạng chung
Liền bỏ thân người nữ
Được thọ thân nam tử
Đời đời luôn lợi căn.
Tụng trì danh hiệu Phật
Trong nhiều trăm ức kiếp
Hơi miệng thường thơm tho
Giống như hương chiên đàn.
Các Chư Phật Thế Tôn
Danh hiệu như thế ấy
Ai có thể tụng trì
Giữ tâm chớ buông lung.
Tụng trì danh hiệu Phật
Cha mẹ cùng anh em
Bao gồm các quyến thuộc
Trọn không khổ chia lìa.
Tụng trì danh hiệu Phật
Tất cả ma Ba tuần
Cùng quyến thuộc hắc ám
Trọn không thể não hại.
Ác độc không thể xâm
Đao gậy cùng lửa dữ
Bọn ác tặc ô quan
Tất thảy không thương tổn.
Tụng trì danh hiệu Phật
Trong ngàn ức số kiếp
Sanh vào hoa sen báu
Đủ uy tướng thần thông.
Thường ở trong hư không
Biến khắp không chỗ lường
Thấy các Phật độ khác
Người trong ấy thanh tịnh.
Chứng đạo Vô thượng rồi
Khắp vì các chủng loại
Chư Thiên cùng loài người
Làm chỗ về nương tựa.”

Đức Phật nói kinh này xong, trưởng lão Xá Lợi Phất cùng Trời, Rồng, Dạ xoa, Càn thát bà, A tu la, Ca lầu la, Khẩn na la, Ma hầu la già, Nhơn và Phi nhơn v.v... tất cả đại chúng nghe Phật thuyết rồi hoan hỷ phụng hành.

Bát Phật Danh Hiệu Kinh

Dịch xong ngày 25/11/2013

 

No. 431

八佛名號經

隋天竺三藏闍那崛多譯

如是我聞:

一時,佛在舍衛國祇樹給孤獨園,與大比丘僧千二百五十人俱;復有大乘眾菩薩摩訶薩十千人俱。

爾時世尊,與無量無數百千萬眾,前後圍遶,而為說法。

爾時,尊者舍利弗,於大眾中即從座起,偏袒右肩,右膝著地,向佛合掌,而白佛言:「世尊!我有疑心,今欲發問,惟願如來憐愍眾生,為我解說。」

爾時,世尊告舍利弗言:「善男子!隨汝所問,若有疑心,吾當為汝分別解說。」

時,舍利弗蒙佛印可,許決疑網,歡喜踊躍,即白佛言:「世尊!頗有現在十方世界諸佛世尊,往昔願力常為眾生現在說法,彼諸如來所有名號,若善男子及善女人,欲得誦持此諸佛名,若讀、若聞及以書寫,緣是功德,便於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉,無所缺減,至於無上正真之道,速得成於阿耨多羅三藐三菩提者不?」

爾時,世尊告舍利弗言:「善哉,善哉!善男子!汝所諮問真妙辯才,為於來世無量眾生廣作利益,慈悲哀愍一切天人,能問如來如斯奧義。是故,汝今諦聽諦受,善思念之,吾當為汝分別解說。」

舍利弗言:「唯然世尊!願樂欲聞。」

爾時,世尊告舍利弗言:「善男子!東方去此過一恒河沙世界,有一佛剎名難降伏,於彼國土有佛世尊,號善說稱功德如來.至真.等正覺,於今現在為諸大眾說微妙法。

「復次,舍利弗!從此東方過二恒河沙世界,有一佛剎名無障礙,於彼國土有佛世尊,號因陀羅相幢星王如來.至真.等正覺,於今現在亦為大眾說微妙法。

「復次,舍利弗!從此東方過三恒河沙世界,有一佛剎名曰愛樂,於彼國土有佛世尊,號普光明功德莊嚴如來.至真.等正覺,於今現在亦為大眾說微妙法。

「復次,舍利弗!從此東方過四恒河沙世界,有一佛剎名曰普入,於彼國土有佛世尊,號善鬪戰難降伏超越如來.至真.等正覺,於今現在亦為大眾說微妙法。

「復次,舍利弗!從此東方過五恒河沙世界,有一佛剎名曰淨聚,於彼國土有佛世尊,號普功德明莊嚴如來.至真.等正覺,於今現在亦為大眾說微妙法。

「復次,舍利弗!從此東方過六恒河沙世界,有一佛剎名無毒主,於彼國土有佛世尊,號無礙藥樹功德稱如來.至真.等正覺,於今現在亦為大眾說微妙法。

「復次,舍利弗!從此東方過七恒河沙世界,有一佛剎名側塞香滿,於彼國土有佛世尊,號步寶蓮華如來.至真.等正覺,於今現在亦為大眾說微妙法。

「復次,舍利弗!從此東方過八恒河沙世界,有一佛剎名妙音明,於彼國土有佛世尊,號寶蓮花善住娑羅樹王如來.至真.等正覺,於今現在亦為大眾說微妙法。

「舍利弗!是等諸佛如來.至真.等正覺,如是佛剎清淨無穢,無有五濁,復無五欲,其中眾生無有諂曲虛偽之心,亦無欲行及以女人。

「復次,舍利弗!若善男子及善女人,得聞彼等諸佛世尊如是名號,既得聞已能自受持讀誦修行,復為他人宣揚顯說,彼善男子及善女人,若墮三惡道者無有是處;惟除五逆、誹謗正法及謗聖人。

「復次,舍利弗!若善男子、善女人,得聞彼等諸佛世尊如是名號,既得聞已能自受持讀誦修行,復為他人宣揚顯說,如是之人乃至菩提,於其中間生生之處常具五通,兼復逮得諸陀羅尼,六根完具無諸殘缺,常得歡喜身毛右旋。

「復次,舍利弗!若善男子及善女人,得聞彼等諸佛世尊如是名號,既得聞已能自受持讀誦修行,復為他人宣揚顯說,彼等眾生所在之處,縣官、惡賊不能得便,火不能焚、水不能漂,惡龍惡蛇不能毒害;若行若住,師子、虎狼、熊羆、豺豹,夜叉、羅剎、諸惡鬼神、鳩槃荼等及人非人,能作驚惶無有是處,惟除宿殃。

「復次,舍利弗!若有女人,能厭其身,繫念專心,受持讀誦如是世尊諸佛名號,復為他人分別顯說,壽終之後,更復受於女人身者,無有是處。

「復次,舍利弗!若有善男子、善女人,於靜夜中能誦如是諸佛名號,是等眾生,於現世間所作功業皆速成就,日日增長,無諸障礙。」

爾時,世尊欲重明此義,而說偈言:

「若有諸眾生, 能持是佛名,
悉捨諸惡道, 速生於善處。
常在諸佛前, 恒聞說妙法,
既覩無上尊, 隨心而供養。
誦持佛名故, 超億千萬劫,
一切諸煩惱, 疾成得菩提。
若人滿七日, 能誦是佛名,
即得清淨眼, 便能見諸佛。
若有聞佛名, 即能誦持者,
隨其所生處, 常為他所敬。
相好形端正, 常生福樂家,
喜心行大捨, 聰明不放逸。
若有諸女人, 聞此佛名故,
自誦為他說, 其福不可量,
於此壽終已, 必捨女人報,
得受丈夫身, 生生常利根。
誦持佛名故, 多百億劫中,
口氣常芬馥, 恒如栴檀香。
彼等諸大仙, 如是諸名字,
若能誦持者, 細心不放逸。
誦持佛名故, 父母及兄弟,
并餘諸眷屬, 終無異苦惱。
誦持佛名故, 一切魔波旬,
黑闇眾眷屬, 終不能障礙。
惡毒不能害, 刀杖及火等,
縣官惡賊盜, 一切不能傷。
誦持佛名故, 千億諸劫中,
常生寶蓮華, 威相神通具;
常在虛空中, 遍不思議剎,
觀諸異佛土, 剎中清淨者。
證無上道已, 普為諸雜類,
諸天及世人, 能作歸依處。」

佛說是經已,長老舍利弗及天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等,一切大眾,聞佛所說,歡喜奉行。

八佛名號經


【經文資訊】大正藏第 14 冊 No. 0431 八佛名號經
【版本記錄】CBETA 電子佛典 Rev. 1.11 (UTF8),完成日期:2009/04/23
【編輯說明】本資料庫由中華電子佛典協會(CBETA)依大正藏所編輯
【原始資料】蕭鎮國大德提供,維習安大德提供之高麗藏 CD 經文,閻學新大德輸入/Gamblers 大德校對,北美某大德提供,Jasmine 提供新式標點
【其他事項】本資料庫可自由免費流通,詳細內容請參閱【中華電子佛典協會資料庫版權宣告
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
“Tôi rất vui vì rất nhiều người trẻ đã ý thức được sự nguy hiểm của truyền thông không tốt đang nhắm vào Phật giáo. Họ không bỏ chùa chỉ vì vài thông tin chống phá”, thầy Thích Ngộ Trí Dũng, một tu sĩ trẻ đang làm nghiên cứu sinh tiến sĩ của Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM bày tỏ. Bằng chứng là, các khóa tu cho Phật tử lớn tuổi hay dành riêng cho Phật tử trẻ vẫn luôn thu hút và đông người tham gia.
Thời Phật giáo xuống đường vào những năm 1960, anh Cao Huy Thuần là một nhà làm báo mà tôi chỉ là một đoàn sinh GĐPT đi phát báo. Thuở ấy, tờ LẬP TRƯỜNG như một tiếng kèn xông xáo trong mặt trận văn chương và xã hội của khuynh hướng Phật giáo dấn thân, tôi mê nhất là mục Chén Thuốc Đắng của Ba Cao do chính anh Thuần phụ trách. Đó là mục chính luận sắc bén nhất của tờ báo dưới hình thức phiếm luận hoạt kê. Rồi thời gian qua đi, anh Thuần sang Pháp và ở luôn bên đó. Đạo pháp và thế sự thăng trầm..
Nguồn tin của Báo Giác Ngộ từ quý Thầy tại Phật đường Khuông Việt và gia đình cho biết Giáo sư Cao Huy Thuần, một trí thức, Phật tử thuần thành, vừa trút hơi thở cuối cùng xả bỏ huyễn thân vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 7-7-2024 (nhằm mùng 2-6-Giáp Thìn), tại Pháp.