Mục Lục

07/06/201012:00 SA(Xem: 14230)
Mục Lục

KINH DUY-MA-CẬT
Đoàn Trung Còn
Nhà xuất bản Tôn Giáo Hà Nội 2009

 

MỤC LỤC

 • NGHI THỨC KHAI KINH
 • KINH DUY-MA-CẬT
  QUYỂN THƯỢNG
 • Phẩm thứ nhất: Cõi Phật
 • Phẩm thứ hai: Phương tiện
 • Phẩm thứ ba: Đệ tử
 • Phẩm thứ tư: Bồ Tát
 • KINH DUY-MA-CẬT

  QUYỂN TRUNG
 • Phẩm thứ năm: Văn-thù thăm bệnh
 • Phẩm thứ sáu: Không thể nghĩ bàn
 • Phẩm thứ bảy: Quán chúng sinh
 • Phẩm thứ tám: Đạo Phật
 • Phẩm thứ chín: Vào pháp môn Chẳng phân hai
 • KINH DUY-MA-CẬT
  QUYỂN HẠ
 • Phẩm thứ mười: Phật Hương Tích
 • Phẩm thứ mười một: Hạnh Bồ Tát
 • Phẩm thứ mười hai: Thấy Phật A-súc
 • Phẩm thứ mười ba: Cúng dường Pháp
 • Phẩm thứ mười bốn: Chúc lụy
Tạo bài viết