Mục Lục Chi Tiết

18/06/201012:00 SA(Xem: 7217)
Mục Lục Chi Tiết
Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam
LUẬT HỌC TINH YẾU
Hoà Thượng Thích Phước Sơn
Nhà xuất bản Phương Đông 2006 – PL 2550

MỤC LỤC

Lời nói đầu
Chương 1: GIỚI BẢN CỦA TỲ-KHEO
I. KHÁI QUÁT VỀ GIỚI LUẬT

1. Dẫn nhập 
2. Luật tạng được truyền dịch sang Hán văn 
2.1. Các bộ quảng Luật 
2.2. Năm bộ luận của Luật 
3. Phân tích nội dung Luật bộ 
3.1. Nội dung Luật Tứ Phần 
3.2. Nội dung Luật tạng Pàli
II. LỊCH SỬ TRUYỀN THỪA LUẬT TỨ PHẦN
1. Việc xiển dương Luật Tứ Phần tại TQ 
2. Việc xiển dương Luật học tại Việt Nam 

Chương 2: CÁC PHÁP YẾT-MA
I. KHÁI QUÁT VỀ YẾT-MA.

1. Định nghĩa Yết-ma 
2. Phân loại Yết-ma. 
3. Những yếu tố cần thiết cho pháp Yết-ma. 
4. Các giai đoạn tiến hành Yết-ma. 
5. Các yếu tố để thành tựu Yết-ma. 
6. Già Yết-ma.
7. Phi tướng của Yết-ma. 
II. THIẾT LẬP CƯƠNG GIỚI
1. Các loại cương giới 
1.1. Cương giới tự nhiên. 
1.2. Cương giới pháp định. 
2. Thể thức kết và giải các cương giới 
2.1. Kết và giải giới trường 
2.2. Kết và giải tịnh trù (tịnh địa
2.3. Kết và giải đại giớigiới trường.
2.4. Kết và giải giới không mất y trong…. 
2.5. Kết và giải giớùi không lìa y thông… 
2.6. Kết và giải tiểu giới…
III. TRUYỀN GIỚI, THỌ GIỚI
1. Bước đầu xuất gia 
1.1. Thành phần đệ tử của Phật. 
1.2. Tư cách làm thầy.
1.3. Yết-ma súc chúng.
1.4. Thế phát xuất gia, thọ giới Sa-di 
1.5. Ngoại đạo xuất gia
2. Tổng quát về giới Cụ túc
2.1. Ý nghĩa của giới Cụ túc
2.2. Vấn đề đắc giới
2.3. Điều kiện của giới tử
2.4. Tư cách của giới sư
2.5. Các điều kiện cần thiết để Yết-ma…. 
3. Tiến hành tác pháp 
3.1. Thỉnh giới sư 
3.2. Yết-ma sai Giáo thọ
3.3. Giáo giới giới tử
3.4. Bạch Tăng dẫn giới tử vào. 
3.5. Giới tử bạch Tăng xin giới.
3.6. Yết-ma hỏi các chướng pháp
3.7. Hòa thượng khai đạo giới tử
3.8. Bạch tứ Yết-ma truyền giới Cụ túc
3.9. Truyền pháp tứ khí
3.10. Truyền pháp tứ y
3.11. Giáo giới giới tử.
4. Ni xuất giathọ giới 
4.1. Vấn đề Thức-xoa-ma-na.
4.2. Những dị biệt giữa Ni và Tăng….
IV. BỐ-TÁT TỤNG GIỚI
1. Duyên khởi về sự Bố-tát. 
2. Vấn đề sám hối trước khi Bố-tát. 
3. Triển hạn thuyết giới.
4. Những quy định liên quan đến Tỳ-kheo… 
5. Thuyết giới cho Sa-di. 
6. Người chưa thọ Cụ túc không được nghe…
7. Trường hợp Ni chúng cầu thầy Giáo thọ
8. Vấn đề gởi dục và thuyết tịnh. 
9. Trường hợp Tỳ-kheo mắc bệnh cuồng si 
10. Linh động thuyết giới khi gặp nạn duyên. 
V. AN CƯTỰ TỨ
1. An cư 
1.1. Lý do An cư
1.2. Thời gian An cư
1.3. Tác pháp An cư
1.4. Ra ngoài cương giới. 
2. Tự tứ 
2.1. Ý nghĩa Tự tứ 
2.2. Tác pháp Tự tứ 
VI. TẠP SỰ
1. Y Ca-thi-na
1.1. Nguyên nhân Phật chế Y Ca-thi-na. 
1.2. Định nghĩa Y Ca-thi-na. 
1.3. Lợi ích của Y Ca-thi-na 
1.4. Thời gian hiệu lực của Y Ca-thi-na. 
1.5. Người giữ y Ca-thi-na cần có 5 đức tính. 
1.6. Những người không được hưởng…. 
1.7. Y Ca-thi-na mất hiệu lực trong… 

1.8. Trường hợp không biết cách thọ y…. 
2. Phân vật 
2.1. Phân loại Tăng vật
2.2. Nguồn gốc của Tăng vật

Chương 3: THỂ THỨC SÁM HỐI VÀ TRỪNG PHẠT
I. PHẠM TỘISÁM HỐI

1. Khái quát về ngũ thiên thất tụ 
2. Sám hối tội Ba-la-di
2.1. Trường hợp phạm tội mà che giấu.
2.2. Trường hợp phạm tộiphát lồ
2.3. Trường hợp tái phạm
3. Sám hối tội Tăng tàn
3.1. Định nghĩa khái quát ( ) 
3.2. Hành phú tàng hay hành biệt trú. 
3.3. Hành Ma-na-đỏa.
3.4. Xuất tội hay giải tội 
3.5. So sánh cách xử trị giữa Tăng và Ni 
4. Sám hối tội Thâu-lan-giá 
4.1. Định nghĩa và phân loại: 
4.2. Thể thức sám hối.
5. Sám hối tội Xả đọa 
5.1. Thể thức xả vật và sám hối
5.2. Thể thức trả lại vật
6. Sám hối tội Ba-dật-đề 
6.1. Thể thức thẩm sát các tội tùng sinh
6.2. Thể thức thỉnh vị chủ sám tội… 
6.3. Thể thức sám hối tội Tùng sanh…
6.4. Chính thức sám hối tội căn bản… 
7. Sám hối tội Ba-la-đề Đề-xá-ni 
7.1. Phân biệt tướng của tội. 
7.2. Thể thức thỉnh vị chủ sám hối tội…
7.3. Thể thức sám hối chính 
8. Sám hối tội Đột-cát-la 
8.1. Thể thức thỉnh vị chủ sám hối 
8.2. Phép sám hối tội do cố ý 
8.3. Sám hối tội do vô ý 
II. VI PHẠMTRỪNG PHẠT
1. Pháp Yết-ma khiển trách 
2. Pháp Yết-ma tẫn xuất 
3. Pháp Yết-ma y chỉ 
4. Pháp Yết-ma cấm đến nhà cư sĩ 
5. Pháp Yết-ma cử tội không nhận tội 
6. Pháp Yết-ma cử tội, có tội mà không… 
7. Pháp Yết-ma khuyên người bỏ ác kiến 
8. Pháp Yết-ma can người phá Tăng 
9. Pháp Yết-ma khiển trách đệ tử 
10. Pháp khuyên và đuổi Sa-di tà kiến
11. Pháp Yết-ma can Tỳ-kheo-ni theo… 
12. Pháp Yết-ma cảnh cáo Tỳ-kheo của Ni…
13. Pháp Yết-ma phú bát (tẩy chay) 
14. Pháp Yết-ma công nhận học gia 
 
Chương 4: GIỚI BỒ-TÁT
I. KINH ĐIỂN CĂN BẢN CỦA GIỚI BỒ-TÁT

1. Bồ-tát anh lạc bản nghiệp kinh 
2. Phạm Võng kinh Bồ-tát giới bản 
3. Du-già sư địa luận Bồ-tát giới bản 
4. Bồ-tát địa trì kinh 
5. Bồ-tát thiện giới kinh
6. Ưu-bà-tắc giới kinh 
II. NỘI DUNG CÁC GIỚI BẢN
A. Giới bản Phạm Võng 
B. Giới bản Du-già 
C. Giới bản Ưu-bà-tắc
III. KHỞI NGUYÊN CỦA GIỚI PHÁP BỒ-TÁT
1. Giới Bồ-tát Phạm Võng của ngài Cưu-ma…
2. Địa Trì Giới Bổn của Tam tạng… 
IV. ĐIỀU KIỆN TRUYỀN THỌ GIỚI BỒ-TÁT
1. Điều kiện của giới tử
1.1. Phải có cái thiện để cảm giới: 
1.2. Không có cái ác làm chướng giới: 
2. Điều kiện của pháp sư 
V. THỂ THỨC THỌ GIỚI BỒ TÁT
1. Thể thức tự thệ thọ giới 
1.1. Lễ kính Tam Bảo:
1.2. Thọ tứ y (Tứ bất hoại tín).
1.3. Sám hối 3 nghiệp 
1.4. Phát bốn thệ nguyện lớn. 
1.5. Tự thệ thọ năm trọng giới.
1.6. Tán thán giới đức.
1.7. Hồi hướng
2. Thể thức thọ giới với Pháp sư
VI. THỂ THỨC SÁM HỐI
1. Trường hợp xả giới hay mất giới 
2. Thể thức bố-tát 
VII. SO SÁNH GIỚI TỲ-KHEO VÀ GIỚI BỒ-TÁT

PHẦN PHỤ LỤC
Phụ lục 1: GIỚI BẢN CỦA ĐẠI TỲ-KHEO THUỘC… 
Phụ lục 2: ĐỐI CHIẾU CÁC BỘ LUẬT… 
Phụ lục 3: NGHI THỨC TRUYỀN GIỚI BỒ-TÁT…
TÀI LIỆU THAM KHẢO
Tạo bài viết
01/07/2010(Xem: 44263)
29/06/2010(Xem: 40671)
Thầy Thích Nhuận Tâm như dường không có ngày nào để nghỉ ngơi... Sau Hội Tết Mile Square Park vừa xong, Thầy đã lo sắp xếp để sẽ tổ chức buổi tiệc Tri ân vào Chủ Nhật 4/3/2018 này tại Việt Báo Gallery ở thị trán Westminster.
Nếu các chính trị gia của chúng ta không phản ứng lại sự than khóc của quốc gia vào buổi sáng hôm nay, thì chúng ta dùng lá phiếu để loại bỏ họ ra khỏi chức vụ. Chúng ta nhấn mạnh về sự quan trọng của lòng từ bi, nhân cách đạo đức, và sức mạnh đạo đức. Và tôi cũng chia sẻ quan điểm của Đức Đạt Lai Lạt Ma, nói rằng lời cầu nguyện suông sẽ không giải quyết được vấn đề nầy.
Để tri ân những Ân Nhân trong thời gian qua đã tận tình giúp đỡ Thượng Tọa Thích Nhuận Tâm, Trụ trì Chùa Lá, Giám Đốc Trung Tâm Ngoại Ngữ Miễn Phí Thiện Nhơn Chùa Lá - Gò Vấp (www. chualagovap.org.vn) hoàn thành những Phật sự tại California.