Phần 3.

28/05/20202:42 CH(Xem: 3465)
Phần 3.

THE WAY OF ZEN IN VIETNAM
THIỀN TÔNG VIỆT NAM
NGUYÊN GIÁC
Published by Ananda Viet Foundation – 2020PHẦN 3 | PART 3

21. Illusory Body | Ảo Thân
22. Breathing | Thở
23. Buddha Seed | Hạt Giống Phật 
24. Learning | Học Đạo
25. Taming The Mind | Luyện Tâm
26. Watchful | Thẩm Sát
27. Dharma Friends | Bạn Đạo
28. The Present | Hiện Tại
29. Not Two Things | Không Hai Pháp
30. Swallow Flying | Nhạn Bay

21

ILLUSORY BODY

This illusory body was originally born from emptiness and stillness,
just like images appearing in a mirror.
Realizing that all forms are all empty, 
instantly in this illusory body you realize the true form. 

BON TINH (1100 – 1176)

NOTE: Empty. True form. Just look around. Are all things around you emptiness? And how can we realize the true form in this illusory body? Just meditate. Because this exists, that exists; because this arises, that arises... That is the Law of Dependent Origination. Nothing exists by itself alone.

Just watch a thought come and go. When a thought arises, there is no place from which it comes; when it ceases, there is no place to which it goes. All things come and go. All things exist and vanish. All things are emptiness, impermanence, non-self, and unsatisfactoriness. When you constantly see that this group of body and mind is illusory, you are seeing its true form.

--- ---

ẢO THÂN  

Thân huyễn vốn từ không tịch sanh,
Dường tợ trong gương hiện bóng hình. 
Bóng hình giác rõ không tất cả, 
Thân huyễn chớp mắt chứng tướng chân.

BỔN TỊNH (1100 – 1176) – Bản dịch HT Thanh Từ

GHI NHẬN: Không. Thật tướng. Hãy nhìn quanh. Có phải vạn pháp quanh bạn đều là không? Và làm sao bạn có thể chứng ngộ thật tướng trong ảo thân này? Hãy thiền tập. Bởi vì cái này có, nên cái kia có; bởi vì cái này tập khởi, nên cái kia tập khởi... Đó là Luật Duyên Khởi. Không có gì tự thân xuất hiện.

Hãy nhìn xem một niệm tới và đi. Khi một niệm khởi, không từ đâu niệm nay tới; khi niệm này diệt, không nơi nào để về đâu. Tất cả các pháp đến và đi. Tất cả các pháp hiện rồi biến. Tất cả các pháp đều rỗng không, vô thường, vô ngãbất như ý. Khi bạn thấy liên tục khối thân tâm nào là huyễn ảo, bạn đang nhìn thấy thực tướng của nó.
____________________________________

22

BREATHING

Breathing in, you feel you are breathing in; 
breathing out, you feel you are breathing out.
Breathing in, you know you are breathing in; 
breathing out, you know you are breathing out.
While you breathe, you feel; then, you know.

Feeling – that means you feel the breath long or short.
Knowing – that means you are aware of the breath rising and falling, rough or smooth, slow or fast.

KHUONG TANG HOI (? – 280)

NOTE: Breathing meditation helps calm the mind easily; it is also a part of mindfulness meditation. There are many ways in breathing meditation. Some teachers prefer to count or follow breaths. You should also try this: With your eyes half-open, don’t count, don’t follow, just feel the breaths; Be alert, and feel the breathing. Just be like a baby, and feel the breathing. A baby cannot think, cannot count, cannot put her mind on her breaths, but she lives mostly with a sense of feeling and she will cry when the room is too hot, or when she is hungry. Just feel the breaths, don’t count or follow it. Remember that all methods of breathing meditation are helpful, and you can try many different ones. The Buddha said that breathing meditation cured many illnesses too.            

While you breathe, remember that there is no one is breathing. Just see yourself as a group of flesh, bone, skin, blood, legs, arms, hands, head and hair that is breathing in and out gently. Breathing this way, you will easily see within the breaths the characteristics of non-self, impermanence, unsatisfactoriness, and emptiness.

--- ---

THỞ

Hơi thở ra, hơi thở vào tự hiểu, 
hơi thở ra, hơi thở vào tự biết. 
Đương lúc ấy là hiểu, về sau là biết. 

Hiểu là hiểu hơi thở dài ngắn. 
Biết là biết hơi thở sinh diệt thô tế chậm nhanh.

KHƯƠNG TĂNG HỘI (? – 280) –Bản dịch TT Trí Siêu Lê Mạnh Thát.

GHI NHẬN: Pháp thiền niệm hơi thở giúp tịnh tâm dễ dàng; nó cũng là một phần của thiền quán niệm. Có nhiều pháp niệm hơi thở. Vài vị thầy ưa cách đếm hay theo dõi hơi thở. Bạn cũng nên thử cách này: Với mắt mở nửa chừng, đừng đếm, đừng theo dõi, mà hãy cảm nhận hơi thở; Hãy tỉnh táo, và cảm nhận hơi thở. Hãy hệt như một em bé sơ sinh, và cảm nhận hơi thở. Em bé không thể suy nghĩ, không thể đếm, không thể chú tâm vào hơi thở, nhưng em bé sống hầu hết là bằng cảm thức, và bé sẽ khóc khi trong phòng quá nóng, hay khi bé đói bụng. Hãy cảm nhận hơi thở, đừng đếm hay theo dõi nó. Hãy nhớ rằng tất cả phương pháp niệm hơi thở đều tốt, và bạn có thể thử tập nhiều pháp niệm hơi thở khác nhau. Đức Phật nói pháp thiền hơi thở cũng chữa được nhiều bệnh.

Khi bạn thở, hãy nhớ rằng không có ai đang thở. Hãy tự xem bạn như một nhúm thịt, xương, da, máu, chân, cánh tay, bàn tay, đầu và tóc đang dịu dàng thở vào và ra. Thở trong cách này, bạn sẽ dễ dàng nhìn thấy ngay trong hơi thở các đặc tướng vô ngã, vô thường, bất như ý và rỗng không vô tự tánh.

______________________________________________

23

BUDDHA SEED

Having the Buddha Seed within, hearing the profound teachings, you should be eager to practice.
After throwing all desires far a thousand miles away, then day after day you will enter more deeply the noble truth of liberation.

TRI (circa 10th or 11th century)

NOTE: Buddha Seed is another name for Buddha Nature. If you can abandon all desires, then you won’t cling to anything more. That also means when you throw away all grasping views on existence and nonexistence, all things binding you to this samsara world will fall apart. But it takes time. Even after you suddenly realize the Buddha Nature in your mind, you still have to practice constantly. Then you should read a lot of Buddhist scriptures from all traditions – Theravada, Mahayana and Tibetan – and would see that many of these teachings already are parts of your everyday meditation.         

One day, King Tran Thai Tong (1218--1277), a famous Zen master in Vietnam, gave his students a koan as below.

A monk asked Zhao Zhou,  "Does a dog have Buddha Nature?"

Zhao Zhou replied, "No."

Monk asked again. Zhao Zhou said, "Yes."

King Tran Thai Tong then composed a poem, saying that it would be wrong if anybody took the answer as yes or no. It would be wrong also if anybody took the answer as anything related to yes or no.

What should we think about this koan? You should think that you are not far away from the Nirvana; actually, you are already in Nirvana anytime your mind turns away from desire, hatred, and delusion.

The Buddha said in the SA-28 Sutra that a monk attains Nirvaṇa here and now when this monk turns away from and has no desire for form, feeling, perception, formations, consciousness, proceeds towards cessation, and clings to nothing.

Thus, you could be in samsara this moment, and in Nirvana the next moment. Any answer as yes or no would be wrong for the koan. Anytime you attain Nirvaṇa here and now, your mind becomes serene, blissful and luminous. How could words say about the wordless Nirvana?

--- ---

HẠT GIỐNG PHẬT  

Đã mang giống Phật dưỡng trong lòng, 
Nghe nói lời mầu ý thích mong. 
Vất ngoài ngàn dặm niềm tham muốn
Lý nhiệm càng ngày càng bao dong. 

Thiền Sư TRÍ  (khoảng thế kỷ 10 hay 11) – Bản dịch HT Thanh Từ.

GHI NHẬN: Hạt Giống Phật là một tên khác của Phật Tánh. Nếu bạn có thể buông bỏ hết mọi thèm khát, thì bạn sẽ không bám chấp vào bất cứ gì nữa. Thế cũng có nghĩa là khi bạn buông xả hết mọi có và không, thì mọi thứ ràng buộc bạn vào cõi luân hồi này sẽ tan rã. Nhưng cần có thời giờ. Ngay cả khi bạn đã hốt nhiên đốn ngộ Phật Tánh trong tâm, bạn vẫn phải liên tục tu tập thường trực. Rồi bạn hãy nên đọc nhiều kinh sách từ nhiều truyền thốngPhật Giáo Nam Tông, Bắc TôngTây Tạng – và sẽ thấy rằng nhiều lời dạy trong đó đã một phần có sẵn trong thiền tập hàng ngày của bạn.

Một hôm, Vua Trần Thái Tông (1218--1277), một Thiền sư nổi tiếng của Việt Nam, đưa một công án cho học trò như sau.

Một nhà sư hỏi Triệu Châu, "Con chó có Phật Tánh hay không?"

Triệu Châu đáp, "Không."

Nhà sư hỏi lần nữa. Triệu Châu nói, "Có."

Vua Trần Thái Tông kế tiếp làm một bài thơ, nói rằng sẽ là sai nếu có ai cho câu trả lời là có với không. Cũng sẽ sai nếu có ai nói câu trả lời nào liên hệ tới có và không.

Chúng ta nên nghĩ gì về công án này? Bạn nên nghĩ rằng bạn không hề xa Niết Bàn; thực sự, bạn đã ở trong Niết Bàn bất cứ khi nào bạn rời tham, sân và si.

Đức Phật nói trong Tạp A Hàm, Kinh SA-28, rằng một vị sư đạt Niết Bàn ngay đây và bây giờ là khi sư này quay lưng đi và không tham luyến hình sắc, cảm thọ, tưởng, hành và thức, khởi tâm hướng về tịch diệt, và không dính mắc gì hết.

Như thế, bạn có thể trong ba cõi luân hồi ngay khoảnh khắc này, và trong Niết Bàn khoảnh khắc kế tiếp. Bất kỳ câu trả lời có hay không sẽ sai đối với công án này. Bất cứ khi nào bạn chứng đắc Niết Bàn nơi đây và bây giờ, tâm bạn trở thành tịch lặng, hạnh phúc và sáng chói. Làm sao ngôn ngữ có thể nói gì về Niết Bàn vô ngôn này?

--- ---

24

LEARNING

Dear dharma practitioners! Offering your best efforts to Buddha, all learners only need to quit bad conduct. 
Be mindful while you chant, understand what you believe, practice the teachings you hear, and live in a quiet place near dharma friends. 
Speak peacefully, timely; have no fears. 
Understand the meaning of Dharma, and become enlightened; quit being ignorant, and constantly be mindful; be calm, and live with your mind unmoved.
See all things as impermanent, non-self, uncreated, unconditioned. Thus learners are those who have no discrimination.

TINH LUC (1112 – 1175)

NOTE: See for yourself all things are impermanent and non-self. Looking at the person you are now, you see it is different from millions of persons you were yesterday, and you see you are just a stream running swiftly, manifesting endlessly in different forms as waves rising and falling, as bubbles forming and popping. The waves and bubbles continuously appear large or small, high or low, hot or cold, clean or unclean; but at all times, water has no form, being unmoved, staying unconditioned. Just live like water, and you will catch a glimpse of Nirvana – the state of uncreated, unconditioned peace. After that insight, you easily act, speak, and think mindfully, without discrimination. Just advance on the way to liberation; don’t cling to this suffering world again, in this life or after.      

--- ---

HỌC ĐẠO  

Các ngươi! Tất cả các người học đạo lấy tâm siêng năng cúng dường Phật, không gì khác hơn chỉ cầu dứt được các nghiệp ác
Tâm miệng niệm tụng, tin hiểu nghe nhận, ở chỗ vắng vẻ yên lặng, gần thiện tri thức
Nói ra lời hòa nhã, nói phải thời đúng lúc, trong tâm không khiếp nhược. 
Liễu đạt nghĩa lý, xa lìa ngu mê, an trụ chỗ bất động
Quán tất cả pháp vô thường, vô ngã, vô tác, vô vi
Nơi nơi lìa phân biệt, ấy là người học đạo…

TỊNH LỰC (1112 – 1175) – Bản dịch HT Thanh Từ

GHI NHẬN: Hãy tự thấy vạn phápvô thường, và vô ngã. Nhìn vào chính bạn bây giờ, bạn thấy nó khác với hàng triệu con người của bạn hôm qua, và bạn thấy bạn chỉ là một dòng suối chảy xiết, hiển lộ vô tận trong các thân khác nhau, hệt như sóng sinh rồi diệt, như bọt sóng trào lên rồi vỡ tan. Sóng và bọt sóng cứ liên tục xuất hiện, lớn hay nhỏ, cao hay thấp, nóng hay lạnh, sạch hay dơ; nhưng luôn luôn, nước thì không có sắc tướng, bất động, không bị tạo tác. Sau cái trực nhận đó, bạn dễ dàng hành động, nói, và suy nghĩ một cách tỉnh thức, không phân biệt. Hãy thẳng đường tới giải thóat; đừng bám vào thế giới đau khổ này nữa, trong đời này hay đời sau.

____________________________________________
25

TAMING THE MIND

Outwardly, stop all involvement; inwardly, stop all fabrication.
Be alert -- have a mind unmoved by the form you see, by the sound you hear, by the odor you smell, by the flavor you taste.

Constantly, watch the ox moving, listen to its hoofbeats. 
Constantly, in any movement, never keep your eyes away from the ox.
Constantly, keep your mind on the ox while lying down, sitting, standing and walking.
Constantly, keep watching inwardly.
It’s wrong to let it wander wildly.

QUANG TRI (circa 18th century) 

NOTE: Meditation is like taming an ox. How can you have a mind unmoved while living in this world? Just be like the water, not like waves or bubbles; the water is unmoved, uncreated, unconditioned while the waves rise and fall, the bubbles form and pop endlessly. Look at your mind – an endless stream of thoughts. Keep watching the mind, and be like water, which equally flows all things thrown into that stream.

--- ---

LUYỆN TÂM  

Bên ngoài ngưng các duyên, bên trong dứt các vọng. 
Kiểm soát cái nhìn của mắt, cái nghe của tai, cái ngửi của mũi, cái nếm của lưỡi.

Trong suốt ngày, lúc nào mắt cũng cần nội quán sự rong chạy của con trâu, tai lắng nghe tung tích của con trâu. 
Cho đến nhất cử nhất động, niệm niệm đều không tách xa con trâu. 
Nằm, ngồi, đi, đứng đều để tâm vào con trâu này. 
Không để cho một giây phút nào là không chiếu rọi vào. 
Hễ lơi lỏng là trái phạm.

QUẢNG TRÍ –Bản dịch Cư sĩ Trần Đình Sơn.

GHI NHẬN: Thiền tập y hệt như chăn trâu. Làm sao bạn giữ tâm bất động trong khi sống trong cõi này? Hay sống như nước, chứ đừng như sóng trào hay bọt nổi; nước thì bất động, vô tác, vô vi trong khi các đợt sóng sinh rồi diệt, bọt nổi rồi tan hòai thôi. Hãy nhìn vào tâm bạn – một dòng suối bất tận của các niệm. Hãy cứ nhìn vào tâm hòai, và cứ sống như nước, bình đẳng cuốn trôi hết tất cả những gì ném vào suối.

__________________________________________
26

WATCHFUL

Watch yourself every day, constantly.
Watch yourself, be mindful, be alert.
In this dream world, don’t search for a Dharma counselor; 
Watch yourself, and see the Buddha’s face on your face.

HUONG HAI (1628 – 1715)

NOTE: Watch yourself, and see you are impermanent, non-self. Watch yourself, and see whether you are living in a dream. You are changing swiftly, endlessly. Yesterday, you had millions of different bodies, millions of different feelings, millions of different thoughts – just like a stream flowing swiftly. Look back and see all those bodies, feelings, and thoughts just like dreams, like echoes, like mirages. Then look at the day before yesterday. Do you feel just like millions of lives away? Are those dreams? Think nothing, just observe. Just be alert, feel the breath, observe the body breathing. And feel the life and death flowing swiftly, endlessly in your whole body.

The blazing fire of impermanence is burning your whole body and mind. Just like a person whose turban or head is on fire, you should make a great effort to stamp out the fire. The Buddha said that you should constantly watch your own mind, repeatedly ask yourself whether you have any bad thoughts arising in your mind, continually be mindful to grow in wholesome qualities and destroy defilements.

--- ---

THẨM SÁT  

Hằng ngày quán lại chính nơi mình 
Xét nét kỹ càng chớ dễ khinh 
Trong mộng tìm chi người tri thức 
Mặt thầy sẽ thấy trên mặt mình. 

HƯƠNG HẢI (1628 – 1715) – Bản dịch HT Thanh Từ.

GHI NHẬN: Hãy nhìn chính bạn, và thấy rằng bạn là vô thường, vô ngã. Hãy nhìn chính bạn, và xem có phải bạn đang sống trong một giấc mơ. Bạn đang biến đổi mau chóng, bất tận. Hôm qua, bạn có hàng triệu thân khác nhau, hàng triệu cảm thọ khác nhau, hàng triệu niệm khác nhau – y hệt như một dòng suối chảy xiết. Hãy nhìn lại và xem tất cả các thân đó, cảm thọ đó, và niệm đó y hệt như mơ, như tiếng vang, như ảo ảnh. Rồi hãy nhìn vào ngày trứơc ngày hôm qua. Bạn có cảm thấy như là hàng triệu kiếp xa cách đó không? Có phải chúng là mơ? Hãy quan sát, đừng khởi niệm. Hãy tỉnh táo, hãy cảm nhận hơi thở, hãy quan sát thân bạn đang thở. Và hãy cảm thấy sống và chết đang trôi chảy mau chóng, bất tận trong toàn thân bạn.

Ngọn lửa vô thường đang phừng phực đốt cháy toàn thân tâm bạn. Y hệt như người có khăn quấn đầu hay có đầu bị cháy, bạn nên ra sức tinh tấn dập tắt lửa. Đức Phật nói rằng bạn nên thường trực quán sát tâm mình, thường xuyên tự hỏi có vọng niệm nào khởi trong tâm hay không, liên tục tỉnh thức để trưởng dưỡng thiện pháp và đoạn tận lậu hoặc.

________________________________________________
27

DHARMA FRIENDS

Practitioners need dharma friends,  who help you distinguish clearly between the clean and the unclean.
First, colleagues living at will in forests and mountains can help you wipe out the mind of anger.
Second, colleagues keeping precepts seriously can help you fade away the five desires.
Third, colleagues with profound wisdom can help you escape from the shore of delusion.
Fourth, colleagues with vast knowledge can help you solve the hard and doubtful issues.
Fifth, colleagues of peace and serenity can help you easily advance.
Sixth, colleagues of patience and modesty can help you remove arrogance.
Seventh, colleagues of sincerity and frankness can help you avoid mistakes.
Eighth, colleagues of vigor and zeal can help you attain the fruits of the Way.
Ninth, colleagues unattached to possessions and eager to donate can help you destroy miserliness.
Tenth, colleagues merciful and caring for all beings can help you liberate from the clinging to self and others.

QUANG TRI (circa 18th century) 

NOTE: Buddha, parents, teachers, dharma friends, books… We need so much help on the way to liberation, because we have to learn a lot, keep precepts strictly, find an environment adequate for learning and meditation. But only you can watch your mind, and only you can wipe out the three poisons -– desire, hatred, and ignorance -- binding you in the cycle of rebirth.

Buddha said to Ananda in the SN 45.2 Sutta that good friends, companions, and colleagues are the whole of the holy life.

Buddha also said in the SN 45.84 Sutta that a monastic who has good friends can expect to develop and cultivate the noble eightfold path.

In Dhammapada, Buddha said that one should associate with good friends and honorable persons, not with wicked friends and dishonorable persons.

---  ---

BẠN ĐẠO 

Vì vậy tu hành cần có bạn, mới phân biệt rõ ràng sạch và dơ.
Một là bạn bè ở chốn rừng núi an nhàn thì có thể giúp làm ngưng cái tâm nóng nảy.
Hai là bạn nghiêm trì giới luật thì có thể làm phai nhạt ngũ dục.
Ba là bạn có trí tuệ rộng lớn mới có thể giúp ra khỏi bến mê.
Bốnhọc hành uyên bác mới có thể giải quyết những điều khó khăn nghi ngại.
Năm là bạn trầm tĩnh, mặc nhiên mới giúp thanh thản, tiến thủ được.
Sáu là hạng khiêm tốn, nhẫn nhục thì giúp tiêu trừ ngã mạn.
Bảy là hạng bạn lòng thẳng, nói ngay mới có thể ức chế được các lỗi lầm.
Tám là bạn đồng dũng mãnh, tinh tấn, mới giúp thành được đạo quả.
Chín là hạng xem thường của cải, thích bố thí mới giúp phá được tính keo kiệt, bỏn xẻn.
Mười là bạn nhân từ che chở cho muôn vật mới giúp đuổi trừ được sự chấp ta chấp người.

QUẢNG TRÍ (Khoảng thế kỷ 18)–  Bản dịch Cư sĩ Trần Đình Sơn.

GHI NHẬN: Đức Phật, cha mẹ, quý thầy, các bạn đạo, kinh sách… Chúng ta cần rất nhiều hỗ trợ trên đường tu giải thoát, bởi vì chúng ta phải học nhiều, giữ giới nghiêm trang, tìm một môi trường thích nghi để học và thiền tập. Nhưng chỉ riêng bạn mới có thể nhìn vào tâm bạn, và chỉ riêng bạn có thể xóa đi tam độc – tham, sân và si – đang trói buộc bạn vào vòng luân hồi.

Đức Phật nói với Ananda trong Kinh SN 45.2 rằng bạn tốt, người đồng hành tốt và người đồng sự tốt chính là toàn bộ đời sống thánh đạo.

Đức Phật cũng nói trong Kinh SN 45.84 rằng một tu sĩ có bạn tốt sẽ dự kiến có thể thăng hoa và  trưởng dưỡng con đường bát thánh đạo.

Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật nói rằng hãy kết thân với bạn tốt và người đáng kính, chớ gần với bạn dữ và người bất lương.

________________________________________________
28

THE PRESENT

The present is not the past; the past is not the present. That means past thoughts have vanished, and the present thought is not the previous thought.
This means every act in past lives and in this present life has its own merit.
This means the good deed now is not the bad act done before.
This means the breath now is not the breath earlier, and the breath felt previously was not the breath sensed presently.

KHUONG TANG HOI (? – 280)

NOTE: Live with this time being. Every act has its own merit, so you should not worry about the past. Just sit with eyes half-open, feel your breath now, feel your body breathing now, feel your thought now arising and vanishing. Can you see this interval: while the previous thought vanished and the next thought doesn’t arise yet? Try to gently stare that interval for all times in a day, or in two days, even when you are lying down, sitting, standing and walking. Later, you can use this stare to cut off all wandering thoughts.        

There are three times --- past, present, and future time; however, time does not exist for those who attain Nirvana, stepping beyond the cycle of birth and death. Time exists for those who swim in the river of desire, hatred, and delusion. Time does not exist for those who see there is not an abiding self in any phenomena, who day and night discern that they are just a hollow flowing group of bodily form, feeling, perception, formations, and consciousness. Letting go of anything in the past, present and future, you will see your whole body and mind are just the emptiness, and time will vanish.

---  ---

HIỆN TẠI  

Nay không phải là trước, trước không phải là nay,  nghĩa là niệm nghĩ trước đã diệt,  niệm bây giờ không phải là niệm trước,  cũng có nghĩa việc làm đời trước, việc làm đời nay,  mỗi tự có phước. 
Cũng có nghĩa việc thiện nay làm không phải việc ác làm trước đó. 
Cũng có nghĩa hơi thở bây giờ không phải là hơi thở trước đó, hơi thở trước đó không phải là hơi thở bây giờ.

KHƯƠNG TĂNG HỘI (? – 280) - Bản dịch TT Trí Siêu Lê Mạnh Thát.

GHI NHẬN: Hãy sống với hiện tại. Mỗi việc đều có phước riêng của nó, nên bạn đừng lo gì về quá khứ. Hãy ngồi với mắt mở hé, hãy cảm nhận hơi thở bây giờ, hãy cảm nhận thân bạn đang thở bây giờ, hãy cảm nhận niệm trong tâm bạn khởi lên rồi diệt đi. Bạn có thể nhìn thấy khoảng cách này không: hãy nhìn vào chỗ khi niệm trứơc đã diệt và niệm sau chưa sinh? Hãy dịu dàng nhìn khoảng cách đó trong mọi thời trong suốt một ngày, hay trong hai ngày, ngay cả khi bạn nằm, ngồi, đi và đứng. Sau này, bạn có thể sử dụng cái nhìn này để cắt ngang các niệm lang thang.

Có ba thời -- quá khứ, hiện tại và tương lai; tuy nhiên, thời gian không hiện hữu với người chứng đắc Niết bàn, bước qua khỏi vòng sinh và tử. Thời gian hiện hữu cho người bơi trong dòng sông của tham, sân, si. Thời gian không hiện hữu cho người nhìn thấy không có một tự ngã nào trong bất kỳ hiện tượng nào, người ngày và đêm nhận ra rằng họ chỉ là một tập hợp rỗng đang trôi chảy bao gồm sắc thân, cảm thọ, tưởng, hành và thức. Buông bỏ mọi thứ trong quá khứ, hiện tạivị lai, bạn sẽ thấy toàn thân và tâm chỉ là rỗng không vô tự tánh, và thời gian sẽ biến mất.

_________________________________________
29

NOT TWO THINGS

All Buddhist gates are from your essence, and the essence of all things is from your mind.
Your mind and all things are one, not two things.
The fetters of samsara are all void.
Blessedness and sinfulness, right and wrong – all are illusions.

CUU CHI (circa 11th century)

NOTE: Nonduality. Not two things. Don’t think, don’t reason. Feel it, live it. Try to feel it even if only for half an hour, then you will believe in Zen.
First, with eyes half-open, be quiet, say nothing in your mind; feel the breath in and out, gently feel every breath. Later, see that your whole body is breathing – just gently watch your whole body feel the breath, every breath. Later, see that your whole body and mind become one with the breath. Then let your whole body gently feel the world around. Because you are non-self, you feel that you become one with the wind around, with the sounds from the beach, with the trees along the street, with the birds flying, and with all things you see, you hear. In your mirror mind, all things appear equally, all things are illusions; only the reflecting mind is shining.           

In the Uraga Sutta (Sn 1.1), the Buddha said that those who have not a trace of desire, hatred, and delusion in their minds will see that the world is all unreal and will give up both this near shore [samsara] and the far shore [Nirvana].   

In the SA 199 Sutra of the Agama, the Buddha said to Rahula that those who know, see and have not any sense of a self or the "I" or "mine" will go beyond duality, and attain Nirvana.

---  ---

KHÔNG HAI PHÁP  

Phàm tất cả các pháp môn vốn từ tánh của các ngươi,
tánh tất cả các pháp vốn từ tâm của các ngươi. 
Tâm pháp nhất như, vốn không hai pháp. 
Phiền não trói buộc, tất cả đều không. 
Tội phước phải quấy, tất cả đều huyễn.

CỨU CHỈ (circa 11th century) – Bản dịch HT Thanh Từ

GHI NHẬN: Bất nhị. Không hai. Đừng nghĩ ngợi, đừng biện luận. Hãy cảm nhận, hãy sống nó. Hãy thử cảm nhận nó cho dù chỉ nửa giờ, rồi bạn sẽ tin vào Thiền.
Trứơc tiên, với mắt mở hé, giữ thật lặng lẽ, không nói gì trong tâm; hãy cảm nhận hơi thở vào và ra, hãy dịu dàng cảm nhận từng hơi thở. Sau đó, hãy thấy rằng toàn thân bạn đang thở -- hãy dịu dàng quan sát toàn thân bạn cảm nhận hơi thở, từng hơi thở. Sau đó, hãy thấy rằng toàn thân và tâm của bạn trở thành một với hơi thở. Rồi hãy để toàn thân của bạn cảm nhận thế giới chung quanh. Bởi vì bạn là vô ngã, bạn cảm thấy rằng bạn trở thành một với ngọn gió quanh đây, với các âm vang từ bờ biển, với các hàng cây dọc bên đường phố, với các con chim đang bay, và với mọi thứ bạn thấy, bạn nghe. Trong gương tâm của bạn, tất cả xuất hiện bình đẳng, tất cả đều là ảo ảnh; chỉ có tâm phản chiếu là đang chiếu sáng.

Trong Kinh Uraga Sutta (Sn 1.1), Đức Phật nói rằng những ai không còn chút tham sân si nào trong tâm sẽ nhìn thấy thế giới này không thật, chỉ như huyễn, và sẽ rời bỏ cả bờ này [sinh tử luân hồi] và bờ kia [Niết bàn].

Trong Kinh A Hàm SA 199, Đức Phật nói với Rahula rằng những ai biết, thấy và không còn vướng chút nào về tự ngã, về tôi hay của tôi, sẽ đi vượt qua cả hai bờ nhị nguyên, và thành tựu Niết bàn.

_________________________________________________

30

SWALLOW FLYING

In the sky, a swallow flies;
underwater its image shines.
The swallow has no intention to leave any trace; 
the water, no purpose to keep any image.

HUONG HAI (1628 – 1715)

NOTE: When King Le Du Tong asked for a summary of Buddhist teachings, Zen master Huong Hai said this four-line poem. Watch the world, and see all things reflected in your mind. Follow the Buddha’s words, “Nothing should be clung to.” Also don’t cling to the happiness you are feeling now, even don’t cling to this peaceful meditation you might get addicted to, and even don’t cling to any feel-good method whatsoever. Don’t cling to anything in this suffering world. Even the blissfulness you feel now in meditation will bind you in this suffering realm, if you cling to it; That blissfulness is not yet Nirvana.

Prof. Le Manh That said that this poem was originally composed by a Chinese Zen Master.

---  ---

NHẠN BAY  

Nhạn bay trên không 
Bóng chìm đáy nước 
Nhạn không ý để dấu 
Nước không tâm lưu bóng. 

HƯƠNG HẢI (1628 – 1715) – Bản dịch HT Thanh Từ

GHI NHẬN: Khi Vua Lê Dụ Tông hỏi thế nào là đại ý Phật Pháp, Thiền Sư Hương Hải đọc bài thơ bốn câu này. Hãy nhìn vào thế giới, và thấy mọi thứ phản ánh trong tâm của bạn. Hãy theo lời Phật dạy, “Không bám chấp thứ gì cả.” Cũng đừng mê chấp vào cái hạnh phúc bạn đang cảm thấy bây giờ, cũng đừng mê chấp vào pháp môn thiền định an tỉnh mà bạn có thể đã say mê nghiện ngập nó, cũng đừng mê chấp vào bất kỳ phương pháp cảm-thấy-thoái-mái nào hay bất cứ gì. Đừng bám chấp gì vào bất cứ gì trong cõi đau khổ này. Ngay cả sự an lạc bạn đang cảm thấy bây giờ trong thiền tập cũng sẽ trói buộc bạn vào cõi đau khổ này, nếu bạn bám chấp vào nó; hầu hết, sự an lạc đó chưa phải Niết Bàn đâu.

GS Lê Mạnh Thát nói rằng bài thơ này nguyên thủysáng tác của một Thiền sư Trung Hoa..

Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
07/12/2023(Xem: 4072)
07/08/2023(Xem: 2606)
Thời Phật giáo xuống đường vào những năm 1960, anh Cao Huy Thuần là một nhà làm báo mà tôi chỉ là một đoàn sinh GĐPT đi phát báo. Thuở ấy, tờ LẬP TRƯỜNG như một tiếng kèn xông xáo trong mặt trận văn chương và xã hội của khuynh hướng Phật giáo dấn thân, tôi mê nhất là mục Chén Thuốc Đắng của Ba Cao do chính anh Thuần phụ trách. Đó là mục chính luận sắc bén nhất của tờ báo dưới hình thức phiếm luận hoạt kê. Rồi thời gian qua đi, anh Thuần sang Pháp và ở luôn bên đó. Đạo pháp và thế sự thăng trầm..
Nguồn tin của Báo Giác Ngộ từ quý Thầy tại Phật đường Khuông Việt và gia đình cho biết Giáo sư Cao Huy Thuần, một trí thức, Phật tử thuần thành, vừa trút hơi thở cuối cùng xả bỏ huyễn thân vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 7-7-2024 (nhằm mùng 2-6-Giáp Thìn), tại Pháp.
"Chỉ có hai ngày trong năm là không thể làm được gì. Một ngày gọi là ngày hôm qua và một ngày kia gọi là ngày mai. Ngày hôm nay mới chính là ngày để tin, yêu và sống trọn vẹn. (Đức Đạt Lai Lạt Ma 14)