Phần 4.

28/05/20202:42 CH(Xem: 3811)
Phần 4.

THE WAY OF ZEN IN VIETNAM
THIỀN TÔNG VIỆT NAM
NGUYÊN GIÁC
Published by Ananda Viet Foundation – 2020


PHẦN 4 | PART 4

31. At Ease With Birth And Death | Sống Chết Nhàn Mà Thôi
32. Bodhi Scenes | Bồ Đề Cảnh
33. Mind Teachings | Tâm Tông
34. Death Poem | Kệ Thị Tịch
35. The Moon Shining | Trăng Sáng
36. Fire | Lửa
37. The Unconditioned | Vô Vi
38. Like An Echo | Như Vang
39. Nowhere | Không Một Nơi
40. Taming The Mud Ox | Chăn Trâu Đất 

31

AT EASE WITH BIRTH AND DEATH

When the mind arises, birth and death arise;
when the mind vanishes, birth and death vanish.
Originally emptiness – birth and death in nature are void.
Illusory manifestation – this unreal body will someday disappear.
When you see affliction and bodhi fade, 
hell and heaven will themselves wither, 
the fire oven and the boiling oil will cool soon, 
and the mountain of knives
and the tree of swords will break up all.
The hearers meditate; I don’t.
The bodhisattvas give dharma talks; I tell the truth.

Life is itself illusory, and so is death. 
The four elements are originally empty; where did they emerge from?
Don’t behave like a thirsty deer chasing the mirage, 
and searching east then west endlessly.
The Dharma Body neither comes nor goes; 
the True Nature is neither right nor wrong.
After arriving home, you should not ask for the way anymore.
After seeing the moon, you need not to look for the finger.
The unenlightened persons
erroneously fear of birth and death.
The enlightened are full of insight, and live at ease.

TUE TRUNG THUONG SI (1230-1291)

NOTE: In the SN 22.64 Sutta, a bhikkhu asked the Buddha to teach him the Dhamma in brief. The Buddha replied that in conceiving one was bound by Mara, and by not conceiving one is freed from Mara. That means that when you see or hear something, just let it be and do not interfere with your opinion or your judgment. Just let the “here and now” be the “here and now,” and do not try to make it become “a should be.”

It is wrong if you think that you are something this or something that. It is also wrong if you think that you are neither this nor that. When you are thinking of Mr. ABC as Mr. ABC, he actually can not be identified as Mr. ABC in your imagination. He is changing, and he is actually just a bag of skin in which many other things are changing. Thinking in this way, you may not be caught in a trap of a beautiful human body or a sweet voice. And thus, birth and death are essentially empty.

---  ---

SỐNG CHẾT NHÀN MÀ THÔI

Tâm mà sanh chừ sanh tử sanh 
Tâm mà diệt chừ sanh tử diệt. 
Sanh tử xưa nay tự tánh không 
Thân huyễn hóa này rồi sẽ diệt. 
Phiền não Bồ-đề thầm tiêu mòn 
Địa ngục thiên đường tự khô kiệt. 
Lò lửa dầu sôi chóng mát lành 
Cây kiếm núi đao liền gãy hết. 
Thanh văn ngồi thiền, ta không ngồi  
Bồ-tát nói pháp, ta nói thật

Sống tự dối sống, chết dối chết 
Bốn đại vốn không, từ đâu khởi. 
Chớ như nai khát đuổi sóng nắng 
Chạy đông tìm tây không tạm nghỉ. 
Pháp thân không đến cũng không đi 
Chân tánh không phải cũng không quấy. 
Đến nhà, nên biết thôi hỏi đường 
Thấy trăng, đâu nhọc tìm tay ấy. 
Kẻ ngu điên đảo sợ sống chết 
Người trí thấy suốt nhàn thôi vậy. 

TUỆ TRUNG THƯỢNG SĨ (1230-1291) - Bản dịch HT Thanh Từ

GHI NHẬN: Trong Kinh SN 22.64 Sutta, một Thầy tỳ kheo xin Đức Phật dạy Pháp ngắn gọn. Đức Phật trả lời rằng, hễ ai suy tưởng là người ấy bị Ma trói buộc, hễ ai không suy tưởngthoát khỏi lưới Ma. Nghĩa là, khi bạn thấy hay nghe gì, hãy để nó như là nó, và đừng can thiệp với ý kiến hay phán đoán của bạn. Hãy để cái “nơi đây và bây giờ” là cái “nơi đây và bây giờ,” và đừng tìm cách làm cho nó thành “cái nên là.”

Bạn sẽ sai lầm khi nghĩ rằng bạn là cái gì đó thế này hay thế kia. Cũng sẽ sai nếu bạn nghĩ rằng bạn không phải thế này hay không phải thế kia. Khi bạn nghĩ về anh ABC như là anh ABC, người đó thực ra không thể bị cho là anh ABC trong tưởng tượng của bạn. Anh ta đang biến đổi, và anh ta thực sự là một túi da trong đó nhiều thứ đang biến đổi. Suy nghĩ như thế, bạn có thể sẽ không rơi vào bẫy của một người xinh đẹp hay một giọng nói ngọt ngào. Và như thế, sinh và tử trong tự tánh chính là rỗng không.

______________________________________

32

BODHI SCENES

Hidden in jewel, the melody sounds wonderful.
See there, fully before your eyes, the heart of Zen.
Those countless scenes are all Bodhi scenes.
Thinking of Bodhi, you will be ten thousand miles away.

TRI HUYEN (circa 12th century)

NOTE: The jewel stands for the Buddha Nature. Is the scene before your eyes the Pure Land? Is the Buddha Land here, in front of us? Buddha said that you are what you think, that your mind makes this world. Just think this: you came to this world by the influence of karma, and you have the merit to be born as a human being; if now you have enough merit to be heavenly being, then you would sometimes see a heavenly scene before your eyes, and if your karma as a human is done, then you would die instantly to be reborn in a heavenly realm. Now, just think another way: countless scenes before your eyes are also your mind. You can feel, realize and experience that situation.)

---  ---

BỒ ĐỀ CẢNH

Trong ngọc ẩn thanh diễn diệu âm
Nơi kia đầy mắt bày thiền tâm
Hà sa cảnh là Bồ-đề cảnh, 
Nghĩ đến Bồ-đề cách vạn tầm. 

TRÍ HUYỀN (thế kỷ 12) – Bản dịch HT Thanh Từ

GHI NHẬN: Ngọc để chỉ cho Phật Tánh. Có phải cảnh trứơc mắt bạn là Tịnh Độ không? Có phải Phật Độ ở đây, trứơc mắt chúng ta không? Đức Phật nói rằng bạn là những gì bạn suy nghĩ, rằng tâm bạn đã hình thành thế giới này. Hãy nghĩ thế này: nghiệp đã dẫn bạn vào thế giới này, và bạn đã có đủ phước để sinh làm người; nếu bây giờ bạn có đủ phước cho một vị cõi trời, bạn sẽ đôi khi nhìn thấy cảnh cõi trời trứơc mắt bạn, và nếu phước nghiệp cõi người của bạn đã xong, thì bạn sẽ chết tức khắc để tái sinh trong cõi trời. Bây giờ, hãy suy nghĩ cách khác: vô lượng cảnh trước mắt bạn cũng là tâm bạn. Bạn có thể cảm thấy như thế, chứng ngộ như thế, và kinh nghiệm như thế.

__________________________________

33

MIND TEACHINGS

Eternally dwelling in worlds, unborn and undying –- that is called Buddha.
Understanding the mind teachings of the Buddha, attaining enlightenment along with interpreting scriptures — those are called Patriarchs.

The Buddha and Patriarchs are just one. Only the bookworms wrongly say they have high and low levels. Moreover, Buddha is the awareness. This awareness has existed serenely since infinite time. All sentient beings have it. Because their passionate defilements cover this awareness, all sentient beings are caught in the karma and fallen into the cycle of rebirth — then all the realms of samsara exist.

THONG BIEN (? – 1134)

NOTE: After meditating for a while, you should read many Buddhist scriptures, go to many temples, talk to many teachers from different sects, and find a tradition you feel comfortable most. Then you should formally take refuge in the Three Precious Ones – the Buddha, the Dharma, and the Sangha – and receive the precepts to make sure that we will never fall into lower realms, and will always move forward on the way to liberation.       

In the AN 10.81 Sutta, the Buddha says that he dwells with unrestricted awareness --- freed, dissociated, and released away from form, feeling, perception, fabrications, consciousness, rebirth, aging, death, suffering and defilements.

---  ---

TÂM TÔNG  

Thường trụ thế gian, không sanh không diệt gọi là Phật.
Rõ biết tâm tông của Phật, hạnh và giải tương ưng gọi là Tổ.

Phật và Tổ chỉ là một, bởi những kẻ lạm học dối nói có hơn kém mà thôi. Vả lại, Phật là giác. Cái giác này xưa nay lặng lẽ thường trụ. Tất cả chúng sanh đều đồng có lý này, chỉ vì tình trần che lấp, theo nghiệp trôi lăn, chuyển thành các cõi. 

THÔNG BIỆN (? – 1134)  – Bản dịch HT Thanh Từ

GHI NHẬN: Sau khi thiền tập một thời gian, bạn nên đọc nhiều kinh Phật, đi thăm nhiều chùa, nói chuyện với nhiều vị thầy các tông phái khác nhau, và tìm một truyền thống mà bạn cảm thấy thỏai mái nhất. Rồi bạn nên chính thức quy y Tam Bảo – Phật, Pháp, Tăng – và thọ giới để bảo đảm rằng bạn sẽ không bao giờ rơi vào các cõi thấp, và sẽ luôn luôn tiến trên đường tới quả vị giải thoát.

Trong Kinh AN 10.81 Sutta, Đức Phật nói rằng ngài sống với tâm không bị hạn cuộc --- xuất ly, xa lìa dính mắc, giải thoát khỏi sắc, thọ, tưởng, hành, thức, tái sanh, già, chết, khổ và phiền não.

_______________________________________________

34

DEATH POEM

If you constantly see
that all things are unborn
and that all things are undying,
all Buddhas appear constantly
in front of your eyes.
Nothing is coming or going.

TRAN NHAN TONG (1258-1308)

NOTE: How could you see all things unborn in front of your mind? Just watch your mind gently, attentively. At some moments, you could see that your mind has not a trace of desire, aversion, and delusion; that means you are stepping on the path of the unconditioned, and the world of suffering is ceasing. At some moments, you see that your mind has not a trace of any thought of "I, me, and mine" and you are actually a bag of skin in which groups of flesh, bone, skin, blood, legs, arms, hands, head and hair are changing; that means you are seeing the unborn in front of your eyes. And thus, you are seeing a glimpse of the unconditioned, the deathless, the Nirvana. When you see that all things, inwardly and outwardly, are essentially emptiness, your whole body and mind will experience that all things actually neither come nor go. 

---  ---

KỆ THỊ TỊCH

Hết thảy pháp không sinh
Hết thảy pháp không diệt
Nếu hay hiểu như vầy
Chư Phật thường trước mặt
Đến đi sao có đây

TRẦN NHÂN TÔNG (1258-1308) -- Bản dịch GS Lê Mạnh Thát

GHI NHẬN: Làm sao có thể thấy tất cả các pháp vô sanh trước mắt? Hãy nhìn vào tâm bạn dịu dàng, chăm chú. Có những khoảnh khắc, bạn có thể thấy tâm bạn không một chút gì của tham, sân và si; nghĩa là lúc đó bạn dang bước đi trên đường đạo vô vi, và thế giới đau khổ đang ngừng sanh khởi. Có những khoảnh khắc, bạn thấy tâm bạn không một chút gì của các niệm về "tôi [chủ thể], tôi [khách thể], và cái của tôi" và bạn thực sự là một túi da trong đó các nhóm thịt, xương, da, máu, chân, cánh tay, bàn tay, đầu và tóc đang biến đổi; nghĩa là lúc đó ban đang thấy các pháp vô sanh trước mắt. Và như thế, bạn đang thấy một tia sáng vào vô vi, vào bất tử, vào Niết Bàn. Khi bạn thấy rằng tất cả các pháp, trong và ngoài, cốt tủy là rỗng không, toàn thân tâm bạn sẽ kinh nghiệm rằng tất cả các pháp thực sự là không tới và không đi.

__________________________________________

35

THE MOON SHINING

You don’t need much time for practice to attain complete enlightenment.
Gaining wisdom is the best way; anything else, the exhausting effort.
Understanding the profound truth is just like seeing the sun in the sky.

The enlightened one is just like the moon shining above, illuminating all the realms endlessly.
If you need to know, just need to distinguish this: 
Heavy fog blankets the high mountains in the afternoon. 

BAO GIAM (? – 1173)

NOTE: You should take the four Zen vows. In Zen monasteries, practitioners recite the four Zen vows to save all sentient beings, to remove all the fetters, to master all the dharma teachings, and to attain the unsurpassed Buddahood. There are many good translations of the Zen vows, and you should find the one you can recite comfortably. The vows will lead you on the way to liberation. You are the moon, and you are shining all over rivers and mountains equally.

---  ---

TRĂNG SÁNG   

Được thành chánh giác ít nhờ tu, 
Ấy chỉ nhọc nhằn, trí tuệ ưu. 
Nhận được ma-ni lý huyền diệu
Ví thể trên không hiện vầng hồng. 

Người trí khác nào trăng rọi không,
Chiếu soi khắp cõi sáng khôn ngần. 
Nếu người cần biết, nên phân biệt
Khói mù man mác phủ non chiều.  

BẢO GIÁM – Bản dịch HT Thanh Từ.

GHI NHẬN: Bạn nên phát tứ hoằng thệ nguyện của Thiền Tông. Tại các thiền viện, người tu sẽ đọc bốn lời thệ nguyện Thiền Tông để cứu tất cả chúng sinh hữu tình, để đoạn tất cả phiền não, để học tất cả Phật pháp, và để thành tựu Phật đạo tối thượng. Có nhiều bản dịch tốt của bốn thệ nguyện này, và bạn nên tìm một bản mà bạn có thể đọc một cách thoải mái. Các thệ nguyện sẽ dẫn bạn đi trên đường giải thoát. Bạn là mặt trăng và bạn chiếu sáng trên sông và núi một cách bình đẳng.

___________________________________

36

FIRE

There is the fire in the wood.
The fire is there, then the fire is born.
If you say the wood has no fire, 
how could you make fire by friction?

KHUÔNG VIỆT (933 - 1011)

NOTE: Fire in the wood? Many Zen masters prefer to say that you have been a Buddha for a long, long time ago. That means you should watch inwardly to see the Buddha in your mind. How could we say that we are already a Buddha? Just do nothing, because you are already a Buddha. Cling to nothing whatsoever. Just let go of anything in the past, present or future. Right at that moment, you could experience the emptiness nature of all things inwardly and outwardly; gradually, you will immerse in the concentration of emptiness, and then live in freedom.

The EA 45.6 Sutta, the Buddha said that the concentration of emptiness is the unsurpassed concentration. When Ven. Sariputra entered and remained in the concentration of emptiness, he saw the illusions of personal identity in which there is not a trace of things as myself, the other-self, or sentient beings. The wisdom that realizes the emptiness nature of all things is the Buddha Nature --- or the fire in the wood as called by Zen Masters.

--- ---

LỬA  

Trong cây sẵn có lửa, 
Có lửa, lửa lại sanh. 
Nếu bảo cây không lửa, 
Cọ xát làm gì sanh. 

KHUÔNG VIỆT (933 - 1011) - Bản dịch HT Thanh Từ

GHI NHẬN: Lửa trong cây? Nhiều Thiền Sư lại thích nói rằng bạn đã từng là một vị Phật từ khi thật xa xưa lắm vậy. Nghĩa là, bạn nên nhìn vào trong để thấy vị Phật trong tâm. Làm sao có thể nói rằng chúng ta đã là một vị Phật? Đừng làm gì hết, vì bạn đã là một vị Phật rồi. Đừng trụ vào bất cứ gì, đừng nắm giữ bất cứ gì. Hãy buông bỏ hết mọi thứ trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Ngay giây phút đó, bạn có thể kinh nghiệm được bản tánh rỗng không của tất cả hiện tượng trong và ngoài tâm; dần dần, bạn sẽ an trú trong Không tam muội, và rồi sẽ giải thoát.

Trong Kinh Tăng Nhất A Hàm EA 45.6 Sutta, Đức Phật dạy rằng Không tam-muội là tối thượng tam-muội. Khi ngài Xá Lợi Phất vào an trú nơi Không tam-muội, ngài nhìn thấy hư ảo của ngã thể, trong đó không hề có chút gì như là tôi, người khác, hay chúng sinh. Trí tuệ nhận ra Tánh Không trong tất cả các pháp được gọi là Phật Tánh --- hay còn gọi là lửa trong gỗ, như các Thiền sư gọi.

---  ---

37

THE UNCONDITIONED

Profound originally, the emptiness manifests itself visibly.
The peaceful wind breezes all over the universe.
I wish all human beings experience the bliss of the unconditioned.
Those who attain the unconditioned mind are actually coming home.

CHAN KHONG (1045 – 1100)

NOTE: In the SA 890 Sutta, the Buddha said that those who experience the cessation of desire, hatred, and delusion are realizing the unconditioned mind.

In the Ud 8.3 Sutta, the Buddha said: “There is, monks, an unborn, unbecome, unmade, unconditioned. If, monks there were not that unborn, unbecome, unmade, unconditioned, you could not know an escape here from the born, become, made, and conditioned. But because there is an unborn, unbecome, unmade, unconditioned, therefore you do know an escape from the born, become, made, and conditioned.” (translated by Bhikkhu Anandajoti)

---  ---

VÔ VI

Diệu bản thênh thang rõ tự bày, 
Gió hòa thổi dậy khắp ta-bà. 
Người người nhận được vô vi lạc,  
Nếu được vô vi mới là nhà. 

CHÂN KHÔNG (1045 – 1100) – Bản dịch HT Thanh Từ.

GHI NHẬN: Trong Kinh Tạp A Hàm SA 890, Đức Phật nói rằng những ai tịch diệt được tham, sân và si là chứng ngộ được tâm vô vi.

Trong Kinh Phật Tự Thuyết Ud 8.3, Đức Phật nói: "Này các Tỷ-kheo, có sự không sanh, không hiện hữu, không bị làm, không hữu vi, này các Tỷ-kheo, nếu không có cái không sanh, không hiện hữu, không bị làm, không hữu vi, thì ở đây không thể trình bày sự xuất ly khỏi sanh, hiện hữu, bị làm, hữu vi. Vì rằng, này các Tỷ-kheo, có cái không sanh, không hiện hữu, không bị làm, không hữu vi, nên có trình bày sự xuất ly khỏi sanh, hiện hữu, bị làm, hữu vi." (bản dịch HT Thích Minh Châu)

____________________________________________

38

LIKE AN ECHO

Live yourself a simple life. 

Only morality is your duty. 
If you want to say the good words, just insistently tell others this sentence:
When you see there is no self and others, the dust stops blowing; 
Day and night, up and down, there is no form to settle;
Like a reflection, like an echo, there is no trace to point out.

TRI (circa 10th or 11th century)

NOTE: All things are playing in your mind; however, when you look around, you still can not see the mind. You cannot say there is no mind, because you notice that thoughts arise and vanish. You cannot say there is something called mind because you see not a trace of it. Thoughts come and go just like illusions. Now try this: Keep silent for a day, or even one hour, and feel the environment around. You would feel that all the sounds you hear are not the normal sounds anymore; you feel that they are all echoes in your mind.

---  --- 

NHƯ VANG

Đạm bạc tự giữ 
Chỉ đức là vụ. 
Hoặc nói lời lành 
Tha thiết một câu: 
Lòng không bỉ ngã, Đã dứt bụi mù,
Ngày đêm lên xuống,  Không hình khá trụ,
Như bóng như vang,  Không vết khá đến. 

Thiền Sư TRÍ (khoảng thế kỷ 10 hay 11) – Bản dịch HT Thanh Từ.

GHI NHẬN: Vạn pháp đang hiển lộng trong tâm bạn. Nhưng khi nhìn quanh, bạn không thể thấy được tâm. Bạn không thể nói không có tâm, vì bạn thấy có niệm sinh và diệt. Bạn không thể nói là có cái gì gọi là tâm, vì bạn không thấy chút vết tích nào của nó. Các niệm đến và đi y hệt như ảo ảnh. Bây giờ hãy thử thế này: Hãy tỉnh thức, giữ tịch lặng trong một ngày, hay ngay cả trong một giờ, và cảm nhận môi trừơng chung quanh. Bạn sẽ cảm thấy rằng tất cả các âm thanh bạn nghe sẽ không còn là các thanh âm thường nữa; bạn cảm nhận rằng chúng đều là các tiếng vang trong tâm bạn.
______________________________________________

39

NOWHERE

All things return to emptiness; there is nowhere for things to lean on.
Serenely, True Thusness appears clearly before your eyes.
Realizing that the mind is perfect in nature, you see nowhere to point it out.
Seen on the water and shown in your mind, the moon's reflection ceases all your thoughts.

BAO GIAC (circa 12th century)

NOTE: All things are just like dreams, like echoes, like mirages, but we are still trapped in this world and burdened by suffering. Buddha said it was important to guard the mind carefully, just like thatching a roof for the rain of passions would not penetrate the house.

A koan says that after you climb up and reach the top of a mountain, you have to climb more. Another koan says that after you climb up and reach the top of a hundred-meter pole, you have to move up one more step. That is to say that after you learn skilfully many Buddhist scriptures, keep strictly the precepts, meditate deeply on the path leading to wisdom and enlightenment, you have to take one more step onto the realization of emptiness.

In the MA 75 Sutra, the Buddha said that when a practitioner practices observing and seeing that “there is not a trace of the I or the mine in the time being; also, not such a trace in the past and future.” In that way, this practitioner gains equanimity. In case this practitioner enjoys, clings to and remains in that equanimity, this person surely will not attain Nirvana.

Then the Buddha said that when a practitioner practices observing and seeing that “there is not a trace of the I or the mine in the time being; also, not such a trace in the past and future.” In that way, this practitioner gains equanimity. In case this practitioner does not enjoy, cling to or remain in that equanimity, this person surely will attain Nirvana.

KHÔNG MỘT NƠI

Muôn pháp về không không thể nương, 
Chân như lặng lẽ hiện tỏ tường
Thấu tột nguồn tâm không chỗ chỉ, 
Nước tâm bóng nguyệt bặt nghĩ lường. 

BẢO GIÁC (khoảng thế kỷ 12) -- Bản dịch HT Thanh Từ

GHI NHẬN: Cho dù rằng vạn pháp hệt như mơ, như âm vang, như quáng nắng, nhưng chúng ta vẫn bị kẹt trong thế giới này, và mang nặng khổ đau. Đức Phật nói, điều quan trọng là phải phòng hộ tâm cẩn trọng, hệt như lợp mái nhà để các trận mưa tham dục không không vào nhà được.

Một công án nói rằng sau khi bạn trèo lên, tới đỉnh ngọn núi, bạn phải trèo thêm nữa. Một công án khác nói rằng sau khi bạn trèo lên, tới chót đỉnh đầu sào trăm trượng, bạn phải bước thêm một bước. Đó là nói rằng sau khi bạn học nhuần nhuyễn nhiều kinh điển Phật giáo, giữ nghiêm túc các giới luật, thiền định thâm sâu trên đường tới trí tuệgiác ngộ, bạn phải đi thêm một bước vào chứng ngộ tánh không.

Trong Kinh Trung A Hàm MA 75, trích bản dịch của Thầy Tuệ Sỹ, lời Đức Phật dạy:

“Này A-nan, Tỳ-kheo nào hành như vầy, ‘Không có ta, không có sở hữu của ta; ta sẽ không tồn tại, sở hữu của ta sẽ không tồn tại; những gì có trước kia,’ hoàn toàn xả ly như vậy. Nhưng này A-nan, nếu Tỳ-kheo ấy vui thích với sự xả ấy, đắm trước nơi sự xả ấy, an trú nơi xả ấy, Tỳ-kheo như thế chắc chắn không chứng đắc Niết-bàn...

... “Này A-nan, Tỳ-kheo nào hành như vầy, ‘Không có ta, không có sở hữu của ta; ta sẽ không tồn tại, sở hữu của ta sẽ không tồn tại; những gì có trước kia,’ hoàn toàn xả ly như vậy. Và này A-nan, nếu Tỳ-kheo ấy không ưa thích với xả ấy, không đắm trước xả ấy, không an trú nơi xả ấy, thì này A-nan, Tỳ-kheo thực hành như thế, chắc chắn chứng đắc Niết-bàn...”
_________________________________________

40

TAMING THE MUD OX

I am all alone taming the mud ox,
pulling its nose string, and keeping it on the path constantly.
Coming to Tao Khe, I will set the ox free.
Do you see that endless waves are traveling and rolling the round ball?

TUỆ TRUNG THƯỢNG SĨ (1230-1291)

NOTE: The ox is a symbol for the mind. When the mud ox runs into a river and dissolves away, all your thoughts vanish and the emptiness nature of the mind will be realized. How could you see that the mind is actually emptiness like a mirror, which reflects all the appearances and holds nothing? Zen gives you a tool called Hua Tou, which is a short question that makes you know that you don't know the answer. For instance, just think about this popular Hua Tou "Who am I?" You can not think about the answer, because you see that any thought or any feeling would be part of the so-called "I or me" is instantly changing; it arises and vanishes instantly. The Hua Tou will make you look at this question: before the thought arises, who am I? Thus, you don't know. Just live with the mind of "don't know" for a whole day or a whole week, or longer, then you will experience the emptiness of the so-called "I or me."

In the SN 22.95 Sutta, the Buddha said that you will experience the emptiness after you inspect, ponder, and examine any kind of "form, feeling, perception, volition, and consciousness in the past, future, or present."

CHĂN TRÂU ĐẤT 

Một con trâu đất, một mình chăn
Xỏ mũi lôi về chẳng khó khăn.
Đem đến Tào Khê buông thả quách
Mênh mông nước chảy đánh cầu tròn.

TUỆ TRUNG THƯỢNG SĨ (1230-1291) -- Bản dịch HT Thanh Từ.

GHI NHẬN: Con trâu là biểu tượng cho tâm. Khi con trâu đất chạy xuống sông và tan biến, tất cả các niệm của bạn biến mất, và tánh không của tâm sẽ được nhận ra. Làm sao bạn có thể thấy rằng tâm thực sự trống rỗng như gương, nơi phản chiếu tất cả hình tướng và không nắm giữ gì hết? Thiền cho bạn một công cụ gọi là Thoại Đầu, tức là một câu hỏi ngắn làm bạn không biết câu trả lời. Thí dụ, hãy suy nghĩ về câu Thoại Đầu phổ biến "Tôi là ai?" Bạn không thể suy nghĩ về câu trả lời, vì bạn thấy bất kỳ niệm hay thọ nào có thể là một phần của cái gọi là "Tôi (chủ thể) hay tôi (khách thể)" ngay tức khắc biến đổi liền; nói sinh và diệt tức khắc. Thoại Đầu này đưa bạn nhìn vào câu hỏi: trước khi niệm khởi, thì tôi là ai? Như thế, bạn không biết. Hãy sống với tâm "không biết" trong trọn ngày hay trọn tuần lễ, hay lâu hơn, rồi bạn sẽ kinh nghiệm tánh không của cái gọi là "Tôi (chủ thể) hay tôi (khách thể)."

Trong Kinh SN 22.95 Sutta, Đức Phật dạy rằng bạn sẽ kinh nghiệm cái Không sau khi bạn nhìn vào, nghiền ngẫm và khảo sát bất kỳ loại nào của "sắc, thọ, tưởng, hành và thức trong quá khứ, vị laihiện tại."Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Gủi hàng từ MỸ về VIỆT NAM
Tạo bài viết
07/12/2023(Xem: 4128)
07/08/2023(Xem: 2634)
Thời Phật giáo xuống đường vào những năm 1960, anh Cao Huy Thuần là một nhà làm báo mà tôi chỉ là một đoàn sinh GĐPT đi phát báo. Thuở ấy, tờ LẬP TRƯỜNG như một tiếng kèn xông xáo trong mặt trận văn chương và xã hội của khuynh hướng Phật giáo dấn thân, tôi mê nhất là mục Chén Thuốc Đắng của Ba Cao do chính anh Thuần phụ trách. Đó là mục chính luận sắc bén nhất của tờ báo dưới hình thức phiếm luận hoạt kê. Rồi thời gian qua đi, anh Thuần sang Pháp và ở luôn bên đó. Đạo pháp và thế sự thăng trầm..
Nguồn tin của Báo Giác Ngộ từ quý Thầy tại Phật đường Khuông Việt và gia đình cho biết Giáo sư Cao Huy Thuần, một trí thức, Phật tử thuần thành, vừa trút hơi thở cuối cùng xả bỏ huyễn thân vào lúc 23 giờ 26 phút ngày 7-7-2024 (nhằm mùng 2-6-Giáp Thìn), tại Pháp.
"Chỉ có hai ngày trong năm là không thể làm được gì. Một ngày gọi là ngày hôm qua và một ngày kia gọi là ngày mai. Ngày hôm nay mới chính là ngày để tin, yêu và sống trọn vẹn. (Đức Đạt Lai Lạt Ma 14)